”VIN­DER MAN IK­KE KAM­PE­NE, ER DET BA­RE IK­KE SÅ SJOVT, SOM DET BØR VA­E­RE, AT SPIL­LE FOD­BOLD”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UFFE BECH - TEKST: THO­MAS PYNDT

Ef­ter tre ska­des­pla­ge­de år i Tys­kland har Uf­fe Bech gen­fun­det for­men i Brønd­by, og i 1. halv­leg af kam­pen mod FC Midtjyl­land i Her­ning blev man min­det om, hvor god en spil­ler den lil­le og hur­ti­ge an­gri­ber er. Men det var ik­ke nok til po­int, og mang­len på resultater pra­e­ger og­så den 25-åri­ge Be­chs op­fat­tel­se af co­me­ba­ck­et i Su­per­liga­en. Nu hå­ber den ny­slå­e­de an­gri­ber, at det he­le bli­ver løf­tet på søn­dag i en kamp, hvor hver­ken form­kur­ver el­ler ta­bel­pla­ce­ring ta­el­ler, for kam­pe­ne mel­lem Brønd­by og FCK har de­res eget liv, og Uf­fe Bech gla­e­der sig til at op­le­ve et derby in­de­fra.

E gent­lig bur­de det ha­ve va­e­ret en fin man­dag af­ten for Uf­fe Bech i Her­ning. For før­ste gang si­den den 30. ja­nu­ar 2017 spil­le­de han fuld tid i en kamp på hø­je­ste ni­veau, og pud­sigt nok var det sam­ti­dig og­så før­ste gang, at han kom på må­l­tav­len si­den den ja­nu­ar­kamp sid­ste år for Han­nover 96 mod Kai­ser­slau­tern i 2. Bun­des­liga. Den lil­le Brønd­by­an­gri­ber var ba­nens bed­ste før pau­sen i kam­pen mod FC Midtjyl­land, men han faldt sam­men med re­sten af hol­det i de sid­ste 45 mi­nut­ter, så da­gen ef­ter er det trods alt sva­ert at bru­ge de per­son­li­ge plus­ser til så me­get.

”Det var dej­ligt at spil­le 90 mi­nut­ter igen, for det var lang tid si­den. Jeg var jo na­er­mest ska­det i he­le sid­ste sa­e­son, så det var godt, li­ge­som det og­så var at kom­me i gang med må­l­kon­to­en. Men selv­føl­ge­lig er det et stort skår i gla­e­den, at vi end­te med at ta­be kam­pen i går,” si­ger Uf­fe Bech på en tirs­dag, hvor spil­ler­ne på ba­nen af­te­nen før har lø­bet en tur for at løs­ne krop­pen lidt op og få lidt luft til ho­ve­d­et ef­ter end­nu et skuf­fen­de re­sul­tat.

Det, at han for før­ste gang i 21 må­ne­der spil­le­de en kamp fra start til slut, er nu ik­ke no­get, der på den må­de fyl­der i Uf­fe Bech. For in­den han skif­te­de til Brønd­by på trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag i au­gust, hav­de han vist for­men ved at bå­de at spil­le fuld tid og sco­re fem mål i fem kam­pe for Han­nover 96’s an­det­hold i Re­gio­nal­liga Nord.

”Nej, det har jeg ik­ke ta­enkt så me­get over som et mål. Jeg spil­le­de jo fem gan­ge 90 mi­nut­ter li­ge in­den, jeg kom her, så det har ik­ke va­e­ret et te­ma for mig, og­så for­di jeg har en rig­tig god grund­form, så når jeg ik­ke er ska­det, ved jeg, at jeg sag­tens kan spil­le igen­nem. Det er ik­ke no­get pro­blem for mig.”

”Co­ach spurg­te mig i lø­bet af an­den halv­leg, om jeg var 100 pro­cent, og det var jeg. Jeg hav­de mas­ser af over­skud og lå og­så og la­ve­de en mas­se sprin­ter sidst i kam­pen. Så rent kraft­ma­es­sigt var der mas­ser i tan­ken, og det var selv­føl­ge­lig en dej­lig for­nem­mel­se at ha­ve. Men jeg har al­tid kun­net lø­be me­get, så li­ge den del var jeg ik­ke over­ra­sket over. Til gen­ga­eld har det da va­e­ret et del­mål for mig at få la­vet den før­ste kas­se, så det var dej­ligt at kom­me i gang på den front,” si­ger Uf­fe Bech, der se­ne­st score­de i Su­per­liga­en i en 4-2 sejr med FC Nord­s­ja­el­land over Ho­bro den 25. maj 2015 som af­slut­ning på hans sto­re gen­nem­brud­s­sa­e­son, hvor han score­de 10 mål i 27 kam­pe, før han blev solgt til Bun­des­liga-klub­ben Han­nover 96.

Så han har sco­ret for Lyng­by, for FC Nord­s­ja­el­land og nu og­så for Brønd­by i Su­per­liga­en – og se­ne­st fra en spids vin­kel med det kol­de høj­re­ben.

”Må­let kom jo fra vo­res hø­je pres, hvor Ka­mil [Wilczek] gik helt op og pres­se­de må­l­man­den, som vi har det med at gø­re, og som og­så Ha­ny [Mukh­tar] og jeg gjor­de i lø­bet af kam­pen. Det ud­mønt­er sig of­te i, at vi ero­brer bol­den højt, og en sja­el­den gang imel­lem ud­mønt­er det sig og­så i, at vi sim­pelt hen får en må­l­chan­ce ud af det. Og selv om det var en spids vin­kel, end­te det med at gi­ve os et mål, at vi gik op i så højt et pres, og det er jo dej­ligt, når man kan se så di­rek­te en ef­fekt af det.”

”Li­ge da jeg modt­og bol­den, hav­de jeg nu ik­ke i ho­ve­d­et, at jeg skul­le kom­me til af­slut­ning, for det var så umu­lig en si­tu­a­tion. Jeg fik først bol­den li­ge i sa­ek­ken, og jeg skul­le spar­ke med høj­re­be­net, hvil­ket vil­le be­ty­de, at bol­den og­så skru­e­de va­ek fra må­let. Men ef­ter min før­ste be­rø­ring lå bol­den helt per­fekt til, at jeg kun­ne spar­ke til den med min an­den­be­rø­ring og få det af­vik­let rig­tig hur­tigt, og den gik så hel­dig­vis ind.”

”Det var en rig­tig fed for­nem­mel­se, og så stod jeg end­da ud for vo­res fans, da jeg spar­ke­de den ind. Det var det helt rig­ti­ge sted, at jeg gjor­de det. Og igen må jeg ba­re gi­ve en ka­em­peros til vo­res fans, der mød­te så talsta­er­kt op en piv­kold man­dag af­ten i Her­ning, selv om jeg ved, at der var rig­tig man­ge af dem, der skul­le op og på job i dag tirs­dag. Man kun­ne ba­re hø­re dem he­le vej­en igen­nem, og­så selv om vi var bag­ud. Vi har nog­le fan­ta­stisk fans, og for­hå­bent­lig be­løn­ner vi dem snart med nog­le go­de resultater,” si­ger Uf­fe Bech 16 ti­mer ef­ter en kamp, hvor alt det go­de for­svandt i det en­de­li­ge ne­der­lag på 3-2.

”Ja, vi er ret slu­kø­re­de i dag, og det var vi og­så i går ef­ter kam­pen. Vi kan al­drig no­gen sin­de va­e­re til­fred­se, når vi ta­ber en fod­bold­kamp, hel­ler ik­ke selv om vi mød­te sid­ste års me­stre på ude­ba­ne. Vi var for­an to gan­ge, og så må vi ik­ke ta­be. Men vi må ta­ge de po­si­ti­ve ting med fra kam­pen, som vi kan. Vi var ski­de­go­de i 1. halv­leg, mens vi om­vendt var knap så go­de i 2. halv­leg.”

”Vi har sid­det og set no­get vi­deo nu her, og jeg tror, at den helt sto­re for­skel var, at vi ik­ke fik vun­det an­den­bol­de­ne, og det blev me­get på FC Midtjyl­lands pra­e­mis­ser i 2. halv­leg, hvor vi lyk­ke­des med vo­res spil før pau­sen. Vi fik sat spil­let, og fle­re gan­ge tog jeg et dyb­de­løb og fik bol­den, så vi kun­ne flyt­te he­le hol­det frem og sa­et­te spil­let der­fra. Men ef­ter pau­sen blev det me­get med lan­ge bol­de, og så tab­te vi du­el­ler­ne og an­den­bol­de­ne. Og det er Midtjyl­land jo go­de til. Du­el­spil og lan­ge bol­de, det kan de,” ly­der an­gri­be­rens ana­ly­se af man­da­gens ne­der­lag.

EN TURBULENT TID

Det er ik­ke før­ste gang, at Uf­fe Bech har haft ae­r­g­rel­sen sid­den­de i krop­pen da­gen ef­ter en Brønd­by-kamp. Tva­er­ti­mod har det na­e­sten va­e­ret nor­men, si­den han kom til klub­ben den 31. au­gust på en le­je­af­ta­le re­sten af 2018. Han­nover var på den fjer­de tra­e­ner, si­den kant­spil­le­ren kom til fra FC Nord­s­ja­el­land, og selv om Uf­fe Bech var i stor­form ef­ter en som­mer med for­an­drin­ger (se si­de­hi­sto­ri­en an­det­steds på dis­se si­der) og hav­de vun­det den ind­le­den­de lø­be­test i trup­pen, var mel­din­gen, at han godt måt­te fin­de en an­den klub. Og ef­ter fem mål i fem kam­pe for re­ser­ver­ne duk­ke­de Brønd­by alt­så op som en mu­lig­hed, selv om klub­ben hav­de er­stat­tet Te­emu Puk­ki og Jan Kli­ment med An­te Er­ceq og Mi­cha­el Uhre, mens un­ge Ni­ko­lai Laur­sen var vendt til­ba­ge fra PSV på sa­e­son­lån.

Der var alt­så hård kamp om plad­sen i front ved si­den af top­sco­rer Wilczek, mens Brønd­by var kom­met for­nuf­tigt fra start i den nye sa­e­son ef­ter den enor­me skuf­fel­se oven­på den tab­te sprint til FC Midtjyl­land i kam­pen om mester­ska­bet. Hol­det hav­de 13 po­int ef­ter syv kam­pe og lå tre po­int ef­ter FCK, da Uf­fe Bech kom til klub­ben, men si­den da har form­kri­sen ramt hårdt, mens kam­pe mod Søn­derjyskE, AGF og AC Hor­sens er ble­vet tabt – og så var Uf­fe Bech end­da ik­ke på ba­nen i de to kam­pe, der er ble­vet vun­det i for­lø­bet, nem­lig 3-1 i Aal­borg og 4-1 i po­kal­tur­ne­rin­gen i Hil­le­rød. Så der er ik­ke no­get at si­ge til, at det har va­e­ret lidt tungt for den nye an­gri­ber, der har spil­let fra start i tre af de seks kam­pe, det fo­re­lø­big er ble­vet til.

På den ene si­de er han til­ba­ge i kamp­form og fik for al­vor vist kva­li­te­ter­ne un­der­vejs i kam­pen i Her­ning, men på den an­den si­de over­skyg­ger vin­der­ge­net de go­de ting, der har va­e­ret i de før­ste par må­ne­der på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

”Det har va­e­ret en turbulent tid. Re­sul­ta­ter­ne har slet ik­ke va­e­ret som hå­bet, og som man kan for­ven­te, at Brønd­by kan le­ve­re. Så et el­ler an­det sted har det selv­føl­ge­lig va­e­ret pis­se-fru­stre­ren­de at vi som hold ik­ke pra­este­rer, hvad vi bør kun­ne. På den må­de har det ik­ke va­e­ret no­gen nem start.”

”Jeg er kom­met ind og har haft nog­le okay kam­pe fra start, hvor det la­en­ge har set godt ud, men hvor vi så i sid­ste en­de har tabt nog­le ta­et­te kam­pe. Det har va­e­ret ud­slags­gi­ven­de i man­ge af vo­res kam­pe, sy­nes jeg, at det har va­e­ret nog­le mar­gi­na­ler, der har af­gjort dem. Mar­gi­na­ler vi ba­re ik­ke har haft på vo­res si­de.”

”Hvis man kig­ger på sid­ste sa­e­son, så vandt vi – el­ler så vandt Brønd­by rig­tig man­ge 1-0 og 2-1 sej­re, alt­så et-måls­sej­re hvor kam­pen var ta­et, men hvor de så fik mar­gi­na­ler­ne på de­res si­de. Den dyg­tig­hed til at ska­be det held, der gør, at man får mar­gi­na­ler­ne over på sin si­de, har vi mang­let. Og det er klart, at det jag­ter vi, men det er så få pro­cen­ter, der af­gør fod­bold­kam­pe, og dem har vi ba­re ik­ke haft på vo­res si­de, så det må vi ar­bej­de knald­ham­ren­de hårdt hver ene­ste dag på at få aen­dret.”

”Kig­ger vi på kam­pen i går, så er det jo ik­ke for­di, at sid­ste års me­ster på hjem­me­ba­ne spil­ler os ud af kla­e­det. I 2. halv­leg sy­nes jeg, at de er va­e­sent­ligt bed­re end os, men om­vendt var vi og­så va­e­sent­ligt bed­re end dem i 1. halv­leg. Så igen, en kamp med en halv­leg til hver som vi så ta­ber 3-2 ef­ter at ha­ve va­e­ret for­an to gan­ge. Ja... Det har va­e­ret en turbulent tid, men per­son­ligt er det først og frem­mest ba­re dej­ligt at spil­le fod­bold igen og va­e­re en del af et hold igen, men vi må og­så ger­ne be­gyn­de at vin­de nog­le kam­pe,” si­ger Uf­fe Bech, der med sin spil­lestil og si­ne tre sa­e­so­ner i tysk fod­bold har haft for­holds­vis nemt ved at fin­de ind i Ale­xan­der Zor­ni­gers sy­stem.

”Det sy­nes jeg egent­lig ik­ke har va­e­ret så sva­ert. Det er klart, at det er no­get an­det, end jeg har va­e­ret vant til, og jeg har og­så spil­let en an­der­le­des po­si­tion, end jeg har va­e­ret vant til. Jeg har jo tid­li­ge­re spil­let kant det me­ste af min kar­ri­e­re, så det har va­e­ret en ny rol­le at vaen­ne sig til, men jeg sy­nes egent­lig, at det er gå­et ri­me­ligt hur­tigt, for den her spil­lestil med mas­ser af ag­gres­si­vi­tet pas­ser rig­tig godt til mig.”

”Jeg er ge­ne­relt en me­get ag­gres­siv spil­ler, der lø­ber man­ge me­ter i lø­bet af en kamp, så den del pas­ser rig­tig godt til mig. Sam­ti­dig sy­nes jeg og­så, at jeg på ba­nen har nog­le rig­tig dyg­ti­ge hold­kam­me­ra­ter, der uden for ba­nen er nog­le rig­tig dej­li­ge men­ne­sker, så det har gjort det he­le en del nem­me­re. Så egent­lig har jeg det i prin­cip­pet godt i Brønd­by, men det kan jeg al­li­ge­vel ik­ke helt få mig selv til at si­ge, før vi har re­sul­ta­ter­ne på plads,” si­ger an­gri­be­ren, der ef­ter et par må­ne­der hjem­me hos fora­el­dre­ne nu og­så får nøg­ler­ne til en lej­lig­hed her i lø­bet af ugen.

Så man­ge ting er ef­ter­hån­den fal­det på plads, men det vig­tig­ste mang­ler fort­sat.

”Først og frem­mest er det ba­re dej­ligt at spil­le fod­bold igen og hol­de mig ska­des­fri og ik­ke he­le ti­den skul­le lig­ge på et el­ler an­det reha-cen­ter og ka­em­pe mig til­ba­ge. Jeg hav­de brug for at spil­le fod­bold igen, men om­vendt er det og­så så re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret en sport, at vin­der man ik­ke kam­pe­ne, er det ba­re ik­ke så sjovt, som det bør va­e­re, at spil­le fod­bold.”

”Det har det ik­ke va­e­ret de sid­ste par kam­pe, men det er klart, at det li­ge plud­se­lig kan se an­der­le­des ud, hvis vi slår FCK på søn­dag. Det vil ik­ke be­ty­de så me­get for ta­bel­len. men til gen­ga­eld op­pe i vo­res ho­ve­d­er. Det kun­ne va­e­re en fan­ta­stisk skalp at ta­ge,” si­ger Uf­fe Bech med tan­ke på søn­da­gens sto­re kamp klok­ken 12.30 mod ae­r­ke­ri­va­len FC Kø­ben­havn på Brønd­by Sta­dion.

DEL AF ET DERBY

Før­ste gang Uf­fe Bech spil­le­de fra start i en Superliga-kamp var i april 2011, da han som 18-årig spil­le­de helt ude til høj­re på en skarp Lyng­by-midt­ba­ne i kamp hjem­me mod FC Kø­ben­havn. Trods en ka­e­de med Bech, Es­ben Han­sen, Kim Aa­bech, Mor­ten Ber­tolt og Emil Lar­sen end­te det dog med et 2-1 ne­der­lag på en sent mål af Da­me N’Doye, men Uf­fe Bech kan nu sag­tens hu­ske kam­pen.

”Ja, det kan jeg godt, for jeg la­ve­de as­si­sten til Pe­ter Mad­sens mål. Vi hav­de et godt hold i Lyng­by den­gang,” si­ger han med et grin ved tan­ken om den­gang i for­å­ret 2011.

Si­den da er det ble­vet til seks kam­pe me­re mod FCK, en en­kelt til med Lyng­by og fem med FC Nord­s­ja­el­land, men det er al­drig ble­vet til me­re end den as­sist i den før­ste kamp for Uf­fe Bech, der har va­e­ret med til at be­sej­re FCK en en­kelt gang til­ba­ge i april 2014.

Men den slags hi­sto­rie samt ak­tu­el­le form­kur­ver og ta­bel­pla­ce­rin­ger er ik­ke no­get, der ta­el­ler på søn­dag, når dom­mer Mi­cha­el Jo­han­sen fløjter kam­pen i gang.

”Det gla­e­der jeg mig godt nok me­get til at op­le­ve. At va­e­re en del af et derby. Det har man jo set, si­den man var helt lil­le, og selv om jeg med Nord­s­ja­el­land har spil­let man­ge kam­pe mod bå­de FCK og Brønd­by, så ved man jo godt, at det er no­get lidt an­det, når de to hold mø­der hin­an­den. Det gla­e­der jeg mig rig­tig me­get til at va­e­re en del af.”

”Da jeg var U/16 el­ler U/17-spil­ler, hav­de jeg mu­lig­he­den for at ry­ge til KB, men valg­te så Lyng­by i ste­det for, hvil­ket jeg og­så den dag i dag er sik­ker på var den rig­ti­ge be­slut­ning for mig, for jeg hav­de nog­le rig­tig go­de år i Lyng­by. Så FCK har ba­re al­tid va­e­ret en mod­stan­der. Jeg har ik­ke haft no­get an­der­le­des for­hold til dem end til al­le mu­li­ge an­dre mod­stan­de­re.”

”Men nu spil­ler jeg i Brønd­by, så nu er der au­to­ma­tisk et an­der­le­des for­hold til dem, og man vil rig­tig ger­ne slå dem. Det ma­er­ker jeg bå­de her i klub­ben, og når jeg snak­ker med vo­res fans. Det be­ty­der ba­re så me­get, kam­pe­ne mod FCK. Og så be­ty­der det og­så au­to­ma­tisk me­re for os, og det gla­e­der jeg mig sinds­sygt me­get til at va­e­re en del af,” si­ger Uf­fe Bech, der be­stemt og­så ser mu­lig­he­der i kam­pen, selv om FC Kø­ben­havn alt­så ak­tu­elt lig­ger i top­pen sam­men med FC Midtjyl­land 13 po­int for­an Brønd­by.

”FCK er rig­tig godt kø­ren­de, og det er vi ik­ke, så der lig­ger for­skel­len li­ge nu. Men der­bys er de­res egen kamp med de­res helt eget liv, og jeg tror og­så, at vi kan for­ven­te det sam­me på søn­dag. Vi skal i hvert fald ba­re smi­de ta­bel­len fuld­sta­en­dig ud af vin­du­et. Vi har en mu­lig­hed for at slå FCK. Det vil­le va­e­re en fan­ta­stisk skalp at ta­ge og en ka­em­pe­sejr for os som spil­le­re, for tra­e­ner­ne, for fan­se­ne og al­le om­kring klub­ben. Det vil­le va­e­re rig­tig fedt at kun­ne få så­dan en på bo­gen.”

”Vi snak­ker over­ho­ve­det ik­ke om det hul, vi har op til FCK og Midtjyl­land. I den si­tu­a­tion vi er i li­ge nu, kan vi sim­pelt hen ik­ke til­la­de os at snak­ke om at hen­te de to klub­ber. Det er så langt va­ek fra, hvor vi er i vo­res si­tu­a­tion li­ge nu. Det er en ka­em­pe-flo­skel, men vi ta­ger det kamp for kamp, for den ene­ste kamp der er vig­tig for os li­ge nu, det er den na­e­ste.”

”På nu­va­e­ren­de tids­punkt bli­ver vi ba­re nødt til at kon­cen­tre­re os om os selv og at vin­de den na­e­ste fod­bold­kamp. Li­ge nu skal der po­int på kon­to­en, og po­int på kon­to­en gi­ver selv­til­lid. Man ved og­så, at det of­te kom­mer i sti­mer i fod­bold, så hvis vi kan få en sejr mod FCK, er jeg helt sik­ker på, at det vil hja­el­pe os op­pe i ho­ve­d­er­ne fremad­ret­tet og­så,” si­ger Uf­fe Bech ef­ter den tab­te kamp i Her­ning, hvor han dog per­son­ligt gjor­de det godt, hvil­ket og­så gi­ver håb om spil­le­tid i der­by­et, selv om kam­pen om en plads på Brønd­by-hol­det er hård, og Ale­xan­der Zor­ni­ger ik­ke er en tra­e­ner, der gi­ver tid­li­ge in­di­ka­tio­ner om for­ma­tio­nen i front.

”Jeg tror, at vo­res co­ach er så­dan en tra­e­ner, hvor det godt kan skif­te lidt, ik­ke ba­re fra uge til uge men og­så i lø­bet af ugen. Men så la­en­ge man pra­este­rer, så skal man nok spil­le, og det er klart, at jeg kom til Brønd­by for at spil­le, og så er det op til mig selv at vi­se, at jeg er bed­re end de an­dre. Men kon­kur­ren­cen er stor, ik­ke ba­re på an­gri­ber­plad­ser­ne, og det skal den va­e­re i en klub som Brønd­by. Vi er med til at pres­se hin­an­den, og så må den bed­ste spil­ler spil­le, og så skal jeg ba­re vi­se, at det er mig. Den er ik­ke la­en­ge­re end det,” si­ger an­gri­be­ren før tve­kam­pen mod et par spil­le­re, han ken­der gan­ske godt.

For med 43 U-land­skam­pe og tre A-land­skam­pe for Dan­mark, den se­ne­ste i novem­ber 2014, har Uf­fe Bech spil­let sam­men med fle­re af FCK’er­ne.

”Spe­ci­elt Ras­mus Falk og Ni­co­lai Boi­le­sen har jeg spil­let me­get sam­men med på ung­domslands­hol­de­ne, så dem har jeg et fint for­hold til. Jeg bo­e­de og­så på va­e­rel­se med Falk, da vi var til U/21-EM i Tjek­ki­et [i 2015], så ham ken­der jeg ri­me­lig godt, men det er ik­ke no­gen, som jeg ses med pri­vat,” si­ger Brønd­by-an­gri­be­ren.

Og på søn­dag bli­ver gam­le be­kendt­ska­ber lagt langt va­ek, for så ga­el­der det det sto­re derby og jag­ten på en suc­ces­op­le­vel­se, der kan gi­ve Brønd­by et skub op i ta­bel­len og op ad form­kur­ven. For det har va­e­ret det ene­ste, der hidtil har mang­let i Uf­fe Be­chs tid som Brønd­by-spil­ler, men sam­ti­dig er det og­så så vig­tig en del, at det far­ver det sam­le­de bil­le­de af de før­ste par må­ne­der i klub­ben.

Men det har va­e­ret godt, og med kun seks må­ne­der til­ba­ge af kon­trak­ten med Han­nover 96, kun­ne han sag­tens se sig selv bli­ve på Ves­teg­nen.

”Der er li­ge to må­ne­der end­nu, så jeg vil ger­ne se ti­den an, og se hvad der sker, men jeg sy­nes, at Brønd­by er en fan­ta­stisk klub. En rig­tig spa­en­den­de klub med fan­ta­sti­ske fans og et rig­tig fedt sta­dion, og det vil­le be­stemt ik­ke gø­re mig no­get at bli­ve her i la­en­ge­re tid. Vi må se, hvad der er af mu­lig­he­der for mig til vin­ter, men jeg sy­nes selv­føl­ge­lig, at Brønd­by er in­ter­es­sant, el­lers vil­le jeg hel­ler ik­ke va­e­re her nu,” si­ger Uf­fe Bech. ✖

Uf­fe Bech med fuld fo­kus på bol­den i kam­pen mod FC Midtjyl­land. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/ Ritzau Scan­pix

Uf­fe Bech fejrer sit før­ste Superliga-mål for Brønd­by med den fin­ske cen­ter­for­sva­rer Paulus Ara­juuri. Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.