EN TAND MIN­DRE OG ET FAR­VEL TIL KOMAELK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRØNDBY-FCK -

Da Uf­fe Bech i som­me­ren 2015 blev solgt til Han­nover 96 for 15 mil­li­o­ner kro­ner, var han en ung og fremad­stormen­de kant­spil­ler med land­skam­pe og stort po­ten­ti­a­le, men det blev al­drig ud­le­vet syd for gra­en­sen. Han var al­drig i tvivl om, at han godt kun­ne va­e­re med, og han mi­ste­de hel­ler al­drig ly­sten til fod­bol­den, men ska­der blev ved med at sa­et­te den eks­plo­si­ve spil­ler til­ba­ge. Der var kna­e­pro­ble­mer, og der var den ene mu­skel­ska­de ef­ter den an­den, og ef­ter tre år hav­de han kun spil­let 20 kam­pe på hø­je­ste ni­veau, hvil­ket selv­føl­ge­lig var dybt fru­stre­ren­de.

Så Uf­fe Bech brug­te som­me­ren på at gå dy­be­re ned i sin fy­sik, end han no­gen sin­de hav­de gjort før, og det har gi­vet be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge resultater for Brønd­by-spil­le­ren.

”Det før­ste, jeg gjor­de, var at gå til en tand­la­e­ge, hvor jeg fandt ud af, at jeg hav­de en be­ta­endt tand, som de men­te sim­pelt hen kun­ne ha­ve skabt pro­ble­mer i he­le min krop. Så den blev he­vet ud, og si­den da har det vir­ke­lig løs­net op om­kring min hof­tebø­jer og min ly­ske og lår. Jeg spa­en­der ik­ke op ef­ter traening, som jeg gjor­de i de må­ne­der, jeg var på lån i Fürth. Hver gang jeg hav­de tra­e­net, spa­end­te jeg ba­re op, og jeg kun­ne ik­ke for­stå hvor­for.”

”Jeg fik og­så ta­get så­dan en blod­prø­ve, hvor de te­ster for, hvor­dan for­skel­lig mad ind­vir­ker på krop­pen. Den te­ster 269 for­skel­li­ge ting, hvoraf der var 249 ting, der ik­ke var no­get pro­blem for mig over­ho­ve­det. Så var der 17 ting, der var dår­li­ge for min krop, og tre ting der var rig­tig dår­li­ge.”

”Da jeg var i Fürth i for­å­ret og fik den ene mu­skel­ska­de ef­ter den an­den, hav­de jeg aen­dret en ting i min kost­plan, for jeg gik fra at spi­se en bol­le med et el­ler an­det om mor­ge­nen til at spi­se no­get müs­li med ma­elk, og så vi­ste det sig, at af de 269 ting, jeg blev te­stet for, der var det al­ler­va­er­ste for mig komaelk. Så det stop­pe­de jeg selv­føl­ge­lig med at drik­ke med det sam­me, og min krop har haft det me­get bed­re si­den da.”

”Så der har va­e­ret to ting, som jeg tror, har va­e­ret ud­slags­gi­ven­de. Det er selv­føl­ge­lig sva­ert at si­ge, hvor stor en ind­virk­ning, det har haft, men ef­ter at jeg har ta­get den test og få­et fjer­net den tand, har min krop det me­get bed­re,” si­ger en fit Uf­fe Bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.