SARPSBORG OG DE SMÅ SENSATIONER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DANSKERNE I SARPSBORG - TEKST: MARTIN DAVIDSEN

I skyg­gen af Ro­sen­borg, Mal­mø FF og FC Kø­ben­havn har en fjer­de skan­di­na­visk klub pra­este­ret små mirak­ler i Eu­ro­pa Le­ague i den­ne sa­e­son. Sar­ps­borgs eu­ro­pa­ei­ske even­tyr har bå­de budt på en lang ud­flugt til en ø i At­lan­ter­ha­vet, sta­dionre­kord på den ny­renove­re­de hjem­me­ba­ne og et in­fer­no i Istan­bul, og nu har dan­sker­klub­ben Sarpsborg 08 mu­lig­hed for at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let. Mat­ti Lund Ni­el­sen er en af de tre dan­ske­re, der har va­e­ret med på he­le rej­sen.

D er bor cir­ka 4.200 ind­byg­ge­re på den lil­le island­ske ø Vest­man­na­eyjar.

Øen lig­ger 35 mi­nut­ters sejl­tur fra den syd­ve­st­li­ge kyst på den island­ske ho­ve­dø, og den kal­des i fol­kemun­de for ”Islands bedst be­va­re­de hem­me­lig­hed”. Vest­man­na­eyjar be­står pri­ma­ert af vulka­ner og smuk na­tur med et rigt dy­re­liv med bå­de hva­ler, sa­e­ler og sø­pa­pe­gø­jer, men der lig­ger og­så et lil­le fod­bold­sta­dion på den lil­le ø, som er syv gan­ge så lil­le som Sam­sø.

Og det var net­op på fod­bold­sta­dio­net Háste­insvöl­lur på Vest­man­na­eyjar, at Sar­ps­borgs eu­ro­pa­ei­ske even­tyr tog sin be­gyn­del­se.

”Det var før­ste gang, at den her klub skul­le spil­le Eu­ro­pa, så vi vid­ste godt, at vi skul­le gen­nem man­ge run­der for at kom­me til grup­pe­spil­let. Så der var lang vej, og jeg tror ik­ke, at vi hav­de grup­pe­spil­let i tan­ker­ne, da vi be­gynd­te. Vi tog en kamp ad gan­gen, og selv­om vi var fa­vo­rit­ter mod et hold i Island, var det ik­ke no­gen let kamp,” forta­el­ler Sar­ps­borgs dan­ske midt­ba­ne­spil­ler Mat­ti Lund Ni­el­sen, der har va­e­ret fast mand hos Sarpsborg 08 gen­nem he­le sa­e­so­nen.

”Vi skul­le til den her lil­le­bit­te ø, der vel egent­lig be­står af tre vulka­ner midt ude i At­lan­ter­ha­vet. Vi skul­le først fly­ve til Island og så kø­re i bus i fire ti­mer for at ta­ge en fa­er­ge til en lil­le ø. Det var en lang rej­se, og der­for var det ik­ke et nemt sted at ta­ge hen. Vi vid­ste ik­ke helt, hvor langt det vil­le ra­ek­ke, for vi hav­de in­gen er­fa­ring i at spil­le eu­ro­pa­ei­sk. Det var lear­ning by do­ing. Vi ta­enk­te ik­ke, at vi skul­le i grup­pe­spil­let,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen om Sarpsborg 08’s før­ste eu­ro­pa­ei­ske kamp i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nens før­ste runde langt fra al­far­vej.

Men selv­om kam­pen på den island­ske ø fo­re­gik i uvan­te og yd­my­ge ram­mer, end­te det som en fin de­but for bå­de klub, trup og fans. Sarpsborg vandt 4-0 for øj­ne­ne af 673 til­sku­e­re.

”Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se for he­le hol­det og til­sku­e­re. Der var en del til­sku­e­re fra Sarpsborg med op­pe og se kam­pen. Sel­ve op­le­vel­sen af at va­e­re på Vest­man­na­eyjar fyld­te li­ge så me­get som at spil­le i Eu­ro­pa. Jeg tror, at al­le i klub­ben føl­te, at det var en fan­ta­stisk spa­en­den­de op­le­vel­se at va­e­re på Vest­man­na­eyjar. Jeg sy­nes, at det var fan­ta­stisk at se den der ø med den flot­te na­tur, og for he­le klub­ben var det en form for fa­mi­lieud­flugt.

Al­le var yd­my­ge nok til at ta­ge det som en op­le­vel­se, og der var in­gen, der ta­enk­te, at vi ba­re skul­le derop og vin­de en kamp og så hjem igen,” hu­sker Mat­ti Lund Ni­el­sen om det før­ste skridt til Sar­ps­borgs eu­ro­pa­ei­sk even­tyr, der kul­mi­ne­rer i dis­se må­ne­der med sto­re kam­pe i grup­pe­spil­let.

Den nor­ske klub har ind­til vi­de­re sam­let fire po­int i de før­ste tre kam­pe mod Besik­tas, Genk og Malmö FF, og Sarpsborg har alt­så sta­dig fi­ne mu­lig­he­der for at avan­ce­re i Eu­ro­pa Le­ague in­den tors­da­gens nøg­le­kamp mod sven­sker­ne på ude­ba­ne.

UNG KLUB MED STAERK KUL­TUR

Den tid­li­ge­re OB- og FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler kom til Sarpsborg i ja­nu­ar 2016 ef­ter fire år hos Vero­na og Pesca­ra samt et kort op­hold hos sin fyn­s­ke barn­dom­s­klub. Han har der­for va­e­ret med på he­le Sar­ps­borgs rej­se fra nedryk­nings­kan­di­dat for få år si­den til eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spils­del­ta­ger i 2018.

”I min før­ste sa­e­son score­de vi ik­ke et ene­ste mål i de før­ste fem kam­pe, og jeg tror, at de fle­ste ta­en­ke, at vi ba­re skul­le sør­ge for, at vi ik­ke ryk­ke­de ud, men så be­gynd­te vi at fin­de hin­an­den, og der blev byg­get no­get fa­el­les­skab op. Man be­gynd­te at fin­de hol­det og fin­de en team-spi­rit, som gjor­de, at vi fik en fin sa­e­son. Med lidt held kun­ne vi ha­ve vun­det me­dal­jer til sidst, for vi spil­le­de op­pe i Ber­gen mod Brann, hvor vi med en sejr kun­ne va­e­re endt i top tre. Men vi tab­te, og så blev vi num­mer seks,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen om pro­lo­gen til den for­nem­me 2017-sa­e­son, der end­te med en tred­je­plads i Eli­te­se­ri­en samt en plads i po­kal­fi­na­len, der dog blev tabt til Lil­le­strøm.

”Vi kør­te vi­de­re på sti­men fra året før, men vi blev ba­re bed­re og bed­re. Vi hav­de en hård­t­ar­bej­den­de indstil­ling til tin­ge­ne, hvor vi ar­bej­de­de godt, stod godt sam­men og spil­le­de god fod­bold. Vi hav­de en su­per sa­e­son,” forta­el­ler den dan­ske midt­ba­ne­mand om den un­ge klub, der først er ble­vet en fast del af den bed­ste nor­ske ra­ek­ke i lø­bet af de se­ne­re år.

By­en Sarpsborg lig­ger i det sy­døst­li­ge Nor­ge, og frem til slut­nin­gen af halv­fem­ser­ne var der fle­re ri­va­li­se­ren­de fod­bold­klub­ber i by­en. Men i 1999 gik 16 klub­ber sam­men for at ska­be Sarpsborg Fot­ball. Den­ne fu­sion holdt dog ik­ke la­en­ge, da en nedryk­ning fra na­est­bed­ste ra­ek­ke før­te til split­tel­se i klub­ben. De føl­gen­de år fort­sat­te man i for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner, in­den det igen lyk­ke­des at sam­le trop­per­ne un­der fa­el­les fod­slag i 2008 un­der nav­net Sarpsborg 08. De før­ste år le­ve­de klub­ben en til­va­e­rel­se som ele­va­tor­hold mel­lem bed­ste og na­est­bed­ste ra­ek­ke, men si­den 2013 har man va­e­ret en fast del af Eli­te­se­ri­en trods de yd­my­ge ram­mer i by­en med blot 50.000 ind­byg­ge­re.

”Da jeg kom her­til, var det en min­dre Eli­te­se­ri­e­klub, som først og frem­mest hav­de til for­mål at over­le­ve i liga­en. Det var en me­get sym­pa­tisk klub at kom­me til, for det var ty­de­ligt, at klub­ben var gen­nem­sy­ret af go­de men­ne­sker – bå­de de an­sat­te og de fri­vil­li­ge. Der er man­ge fri­vil­li­ge, der ar­bej­der i klub­ben, for­di de ger­ne vil hja­el­pe til, så det er en fa­mi­li­a­er klub. De gam­le da­mer, der la­ver mor­gen­mad til os spil­le­re i klub­ben, spør­ger ind til, hvor­dan det går med min ko­ne og min lil­le dat­ter, li­ge­som jeg spør­ger til de­res bør­ne­børn. Der er et fa­mi­li­a­ert for­hold fra høj til lav, uan­set hvil­ken funk­tion man har. Det var et me­get rart sted at kom­me til,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen, der ta­ler varmt kul­tu­ren og va­er­di­er­ne i Sarpsborg 08.

”Klub­ben er byg­get på en god kul­tur. Det hand­ler om yd­myg­hed, hårdt ar­bej­de, gla­e­de og godt spil. Gen­nem tre år har vi haft stor suc­ces i Sarpsborg, for­di vi he­le ti­den har haft en god kul­tur – sa­er­ligt en god tra­e­nings­kul­tur. Det er vig­tigt at hu­ske, at suc­ce­sen er byg­get op over man­ge år, hvor man har ar­bej­det yd­mygt, hårdt og må­l­ret­tet på at bli­ve bed­re dag for dag. Det er fan­ta­stisk, at det er kul­mi­ne­ret med Eu­ro­pa Le­ague, men det er først og frem­mest på grund af den go­de kul­tur og holdånd,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen, der en af tre dan­ske spil­le­re i klub­ben, der og­så har den tid­li­ge­re Lyng­by-an­gri­ber Pa­tri­ck Mor­ten­sen og Mik­kel Ag­ger (med for­tid i blandt an­det Es­b­jerg og Thi­sted) på kon­trakt.

”Vi spi­ser sam­men en­gang imel­lem, og vi har og­så mød­tes og set land­skam­pe. Min dat­ter er go­de ven­ner med Pa­tri­cks dat­ter; de går til gym­na­stik sam­men, så vi har nog­le re­la­tio­ner på den må­de. Der har al­tid va­e­ret man­ge dan­ske­re i Sarpsborg, så vi har et sa­er­ligt kam­me­rat­skab her­op­pe. Nord­ma­en­de­ne sy­nes og­så, at det er sjovt at dril­le os dan­ske­re, mens vi prø­ver at dril­le igen, når vi dis­ku­te­rer, om Aqua var norsk el­ler dansk,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen om en klub, der gen­nem åre­ne har hu­set 10 for­skel­li­ge dan­ske spil­le­re. ➜

STO­RE EU­RO­PA­EI­SKE AFTENER

Og det he­le kul­mi­ne­rer alt­så i år for den fa­mi­li­a­e­re klub, der ef­ter en for­nem kva­li­fi­ka­tions­run­de nå­e­de grup­pe­spil­let i au­gust ef­ter at ha­ve slå­et schweizi­ske St. Gal­len, kro­a­ti­ske Ri­je­ka og Mac­ca­bi Tel Aviv fra Is­ra­el ud.

”Vi mød­te Mac­ca­bi Tel Aviv i den sid­ste play­off-runde, og vi vandt 3-1 ved at vi over­ra­ske­de dem med vo­res hø­je pres. Vi lø­ber me­get og bringer me­get ener­gi ind i kam­pe­ne, og det over­ra­ske­de dem nok. I re­tur­kam­pen i Is­ra­el var der 30 gra­der og fuldt sta­dion, så det var en hek­se­ke­del at kom­me ned til. Vi kom bag­ud 2-0 i star­ten af an­den halv­leg, og vi var lidt ryste­de i den pe­ri­o­de, men vi fandt os selv og vo­res spil, og så for­søg­te vi at gå ef­ter den 2-1-scor­ing, der send­te os vi­de­re. Vi fik et straf­fes­park, som vi score­de på, og så gik vi vi­de­re,” hu­sker Mat­ti Lund Ni­el­sen.

”Det var fan­ta­stisk, og jeg må in­drøm­me, at vi nok al­le var lidt over­ra­ske­de over, at det kun­ne la­de sig gø­re. Det var en me­get sva­er vej, vi hav­de. Det var go­de hold, som vi slog ud, og vi var use­e­de­de i al­le kam­pe, for­di det er før­ste gang, at klub­ben er i Eu­ro­pa. Der­for har det og­så va­e­ret så stor en over­ra­skel­se for folk. Men vi har al­drig va­e­ret et hold, der fal­der sam­men. Når man skal ri­de stormen af, er vi go­de til at gø­re det, og så ved vi, at der kom­mer mu­lig­he­der se­ne­re. Så det ga­el­der om at ta­ge de chan­cer, der by­der sig. Det er og­så der­for, jeg sam­men­lig­ner os lidt med At­le­ti­co Madrid, der kan for­sva­re sig i 60 mi­nut­ter og sco­re to gan­ge i den sid­ste hal­ve ti­me. Det er den sam­me at­ti­tu­de, vi og­så har. Vi vid­ste godt, at der ba­re skul­le et en­kelt mål til. Vi vid­ste, at vi ik­ke skul­le gå i pa­nik, for vi var be­vid­ste om, at der nok skul­le kom­me en chan­ce,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen om Sarpsborg-hol­det, der med kol­lek­ti­vet, den go­de or­ga­ni­sa­tion og det hår­de ar­bej­de sik­re­de avan­ce­ment med scor­in­ger i de sid­ste ti mi­nut­ter i to af de fire kval­kam­pe.

De dy­der har der og­så va­e­ret brug for i en sva­er grup­pe, hvor Sarpsborg lag­de ud på den sva­e­rest ta­en­ke­li­ge må­de i form af en ude­kamp mod Besik­tas for øj­ne­ne af 25.000 til­sku­e­re i Istan­bul. Mø­det med ver­dens­stjer­ner som Ry­an Ba­bel, Pepe, Ri­car­do Qu­a­res­ma og VM-sølvvin­de­ren Do­ma­goj Vi­da end­te med et ne­der­lag på 1-3, men den nor­ske klub faldt med ae­re.

”Det var en fed op­le­vel­se, og der var knald på. Før­ste halv­leg gik godt, og vi fik red­det den va­er­ste storm af. Der stod 0-0 ved pau­sen, og vi var op­ma­er­k­som­me på, at der vil­le kom­me mu­lig­he­der, for­di vi og­så hav­de haft nog­le chan­cer. Men man må ba­re si­ge, at de­res in­di­vi­du­a­li­ster som Ry­an Ba­bel tog sa­gen i egen hånd i lø­bet af an­den halv­leg, hvor de af­gjor­de det selv. Vi var godt med langt hen ad vej­en, men de hav­de en ek­stra skarp­hed, der gjor­de, at de tog sej­ren. Men vi al­le syn­tes, at det var en fed op­le­vel­se, og vi vid­ste godt, at det ik­ke var der, vi skul­le ha­ve vo­res po­int. No­gen gan­ge skal man og­så ac­cep­te­re, at mod­stan­de­ren er go­de,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen.

Si­den da har Sarpsborg hen­tet fire po­int i de to hjem­me­kam­pe mod Genk og Malmö FF på nog­le min­de­va­er­di­ge aftener hjem­me på Sarpsborg Sta­dion, hvor det ny­ligt ud­vi­de­de sta­dion har hu­set me­re end 8.000 til­sku­e­re.

”Det har va­e­ret nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser. Vi har ik­ke tabt på hjem­me­ba­ne i Eu­ro­pa, selv­om det er nog­le go­de hold, vi har mødt. Vi har no­get spe­ci­elt på hjem­me­ba­ne, og der er nog­le mod­stan­de­re, som har syn­tes, at det ik­ke var det sjove­ste sted at spil­le – bå­de på grund af kunst­gra­es­set, og for­di det er yd­my­ge ram­mer med hen­syn til om­kla­ed­nings­rum og sta­dionfa­ci­li­te­ter. Der­for har vi nok haft en lil­le for­del, men vi er go­de på hjem­me­ba­ne og har va­e­ret det i tre år. Vi er go­de til at la­eg­ge et godt tryk på mod­stan­de­ren. Vi spil­ler fy­sisk, når det er det, der kra­e­ves, men vi kan og­så spil­le god fod­bold, når mu­lig­he­den er der. Det lyk­kes som re­gel på hjem­me­ba­ne, og jeg tror, at mod­stan­der­ne er ble­vet over­ra­sket over, hvad der har mødt dem,” si­ger fyn­bo­en i te­le­fo­nen fra hjem­met i Sarpsborg, hvor der har va­e­ret fod­bold­fe­ber det­te ef­ter­år.

”Man kan ty­de­ligt ma­er­ke, at he­le by­en støt­ter op. På man­ge om­rå­der er det en stor fa­mi­lie, klub­ben og til­sku­er­ne. Man kan ty­de­ligt ma­er­ke støt­ten fra by­en og fra folk. Der er en po­si­tiv stem­ning – spe­ci­elt på de aftener, hvor der er fuldt hus. Så fyl­der det end­nu me­re,” si­ger han.

Så det har va­e­ret et stort ef­ter­år i Sarpsborg, hvor de små sensationer har bragt klub­ben i fo­kus som en af ba­re fire skan­di­na­vi­ske klub­ber i et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil. De øv­ri­ge klub­ber FC Kø­ben­havn, Ro­sen­borg og Malmö FF har langt stør­re bud­get­ter og bed­re for­ud­sa­et­nin­ger end Sarpsborg, men Mat­ti Lund Ni­el­sen ser og­så sto­re kva­li­te­ter i sin egen klub.

”Vi har va­e­ret un­der­tip­pe­de he­le vej­en igen­nem, men vi har et godt fod­bold­hold. Det er re­la­tivt sim­pelt. Der er ik­ke no­gen hem­me­lig­he­der, for vi spil­ler ik­ke med ska­e­ve bol­de el­ler har med­vind i beg­ge halv­le­ge. Vi har et godt fod­bold­hold, som bå­de kan fin­de ud af at for­sva­re sam­men og an­gri­be sam­men. Det er den bed­ste må­de at for­mu­le­re det på; vi har et ho­mo­gent fod­bold­hold, hvor al­le ar­bej­der for al­le, og hvor al­le er klar til at spil­le god fod­bold. Over det he­le står hol­det. Det er hol­det, der er vo­res styr­ke,” si­ger Mat­ti Lund Ni­el­sen.

”Jeg kan godt se, at det er en ka­em­pe over­ra­skel­se, at vi går he­le vej­en fra før­ste runde på Island til Eu­ro­pa Le­ague. Det er en ka­em­pe over­ra­skel­se, men når man dyk­ker ned i sel­ve kam­pe­ne og ana­ly­se­rer dem én for én, er der in­gen kam­pe, hvor vi har va­e­ret ud­spil­let og va­e­ret hel­di­ge med at sco­re på vo­res ene­ste chan­ce. Det har va­e­ret li­ge kam­pe he­le vej­en igen­nem, som vi har va­e­ret dyg­ti­ge til at tip­pe over til vo­res si­de via hårdt ar­bej­de og godt spil. Ser man på vo­res 11 kam­pe i Eu­ro­pa, vil man se, at vi står her, for­di vi har fortjent det,” si­ger dan­ske­ren med ud­sigt til tre re­ste­ren­de kam­pe i det eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, hvor avan­ce­ment alt­så sta­dig er mu­ligt.

”Hvis det var en stor over­ra­skel­se, at vi kom i grup­pe­spil­let, vil det va­e­re en over­ra­skel­se af di­men­sio­ner, hvis vi går vi­de­re fra grup­pe­spil­let. Vi er klar over, at det bli­ver sva­ert. Der ven­ter nog­le sva­e­re kam­pe, for vi skal mø­de nog­le go­de hold. Genk hav­de ik­ke tabt en kamp i 20 kam­pe in­den de mød­te os. Det er dyg­ti­ge spil­le­re, men vi går ef­ter det, så la­en­ge mu­lig­he­den er der. Nu må vi ta­ge til Mal­mø, og så må vi se, hvor­dan det går. Så la­en­ge man har chan­cen, skal man gå ef­ter den. Vi har spil­let ef­ter den pra­e­mis he­le vej­en. Det fort­sa­et­ter vi med, og vi må se, hvor langt det ra­ek­ker.” ✖

Sar­ps­borgs Pa­tri­ck Mor­ten­sen (i blå trø­je) i du­el i en ny­lig Tip­pe­liga-kamp. Sarpsborg er i sin de­but i Eu­ro­pa kom­met i Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let mod Genk, Besik­tas og Malmö FF. Fo­to: Au­dun Braastad/Ritzau Scan­pix

Sar­ps­borgs Mat­ti Lund Ni­el­sen (i blå trø­je) i na­er­kamp med Malmö FF’s Be­hrang Sa­fa­ri i Eu­ro­pa Le­agu­e­kam­pen mel­lem de to hold 25. ok­to­ber. Fo­to: Fredrik Ha­gen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.