TIDLIG FI­NA­LE I BUNDSTRIDEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JONAS LÖSSL - TEKST: THO­MAS PYNDT

Hud­der­s­fi­eld er kom­met skidt i gang med den sva­e­re sa­e­son to i Pre­mi­er Le­ague. Ef­ter den flot­te red­ning i bun­den gjor­de klub­ben el­lers alt det rig­ti­ge, men al­li­ge­vel har re­sul­ta­ter­ne mang­let, så man lig­ger sidst med kun tre po­int ef­ter 10 kam­pe. Stem­nin­gen har dog sta­dig va­e­ret god, li­ge­som man­ge af kam­pe­ne har va­e­ret det, men nu skal der skaf­fes po­int, og det skal be­gyn­de i man­da­gens bund­brag mod Ful­ham, forta­el­ler Huddersfields dan­ske må­l­mand Jo­nas Lös­sl.

Det er fak­tisk før­ste gang, jeg hø­rer den sta­ti­stik, og den vil­le jeg øn­ske, at jeg ik­ke hav­de hørt.”

Forun­drin­gen er ty­de­lig i te­le­fo­nen fra Hud­der­s­fi­eld, hvor klub­bens dan­ske må­l­mand Jo­nas Lös­sl net­op har få­et at vi­de, at de dår­li­ge resultater stra­ek­ker sig end­nu la­en­ge­re til­ba­ge end de før­ste liga­kam­pe i den­ne sa­e­son. Hvis man ta­el­ler den tab­te Liga Cup-kamp mod nedryk­ke­de Sto­ke, hvor Hud­der­s­fi­eld stil­le­de i en gan­ske staerk op­stil­ling, med i det sam­le­de regn­skab, har hol­det med de tre dan­ske­re Lös­sl, ”Zanka” og Bil­ling kun vun­det én af de se­ne­ste 21 kam­pe.

Så ik­ke nok med, at Hud­der­s­fi­eld lig­ger sidst i den­ne sa­e­sons ud­ga­ve af Pre­mi­er Le­ague. Miséren går end­nu la­en­ge­re til­ba­ge, og hvis det var sket i en sam­let tur­ne­ring, vil­le man blot ha­ve 10 po­int ef­ter 20 liga­kam­pe og der­med na­er­mest va­e­re dømt til nedryk­ning.

Men så­dan er det hel­dig­vis ik­ke for Hud­der­s­fi­eld. Star­ten på den nye sa­e­son har va­e­ret skuf­fen­de rent re­sul­tat­ma­es­sigt, men der er sta­dig kun fem po­int op til West Ham på 13. plad­sen, og re­sul­ta­ter­ne fra de sid­ste par må­ne­der af sid­ste sa­e­son er slet ik­ke no­get, der ve­jer i trup­pen. Tva­er­ti­mod var det en stor suc­ces, for de syv po­int i de sid­ste 10 kam­pe var nok til, at Hud­der­s­fi­eld le­ve­re­de en im­po­ne­ren­de red­ning i bun­den som un­der­tip­pe­de de­butan­ter i Pre­mi­er Le­ague med ra­ek­kens mind­ste bud­get.

”De tal, du na­ev­ner der, ser ik­ke sa­er­ligt go­de ud på pa­pi­ret, men i den pe­ri­o­de har vi trods alt haft en del op­tur med over­le­vel­sen og rig­tig man­ge an­dre po­si­ti­ve op­le­vel­ser, som vi har ta­get med,” si­ger Huddersfields dan­ske må­l­mand, der i den af­gø­ren­de kamp i na­est­sid­ste runde på Stam­ford Brid­ge mod Chel­sea le­ve­re­de en fe­ber-red­ning på et for­søg af lands­man­den An­dreas Chri­sten­sen og der­med var med til at skaf­fe 1-1. Det ene po­int var nok til at sik­re en ny sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague, og ef­ter­føl­gen­de gav spil­ler­ne den ty­ske ma­na­ger David Wag­ner en or­dent­lig luft­tur in­de på grønsva­e­ren.

”Per­son­ligt var det kar­ri­e­rens høj­de­punkt for mig. At va­e­re med til at red­de sig fri af nedryk­ning i den kamp og så på den må­de, som vi gjor­de det. De sid­ste uger af sa­e­so­nen var en helt vild rut­sje­ba­ne­tur. Den ene uge var vi ne­de, så op­pe, så ne­de, og vi vid­ste jo, hvor sva­ert vo­res slut­pro­gram var.”

”Vi mi­ste­de to po­int mod Swan­sea ef­ter at ha­ve spil­let i over­tal i 70 mi­nut­ter mod dem hjem­me, men så score­de vi i sid­ste mi­nut mod Wat­ford. Så vandt de an­dre og så tab­te de an­dre, og... Det var helt vildt. Det var en ube­skri­ve­lig fø­lel­se, jeg hav­de i krop­pen ef­ter den uaf­gjor­te kamp mod Chel­sea. Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se,” hu­sker Jo­nas Lös­sl om den sid­ste uge af sid­ste sa­e­son, hvor Hud­der­s­fi­eld var med, hvor det ske­te.

For ud­over at kla­re sig fri af nedryk­nin­gen, der i ste­det ram­te Swan­sea, Sto­ke og West Bromwich, var man og­så den sid­ste mod­stan­der no­gen­sin­de for Ar­se­ne Wen­gers Ar­se­nal.

”Ja, og vi spil­le­de fak­tisk en flot kamp, selv om vi tab­te. Og så spil­le­de vi jo og­så uaf­gjort mod Ci­ty i den tred­jesid­ste kamp, hvor de fik over­rakt mester­sk­ab­stro­fa­e­et. Det var en su­per­god af­slut­ning, og så snak­ker du om de 20 kam­pe, sam­ti­dig med at man har haft de op­le­vel­ser til sidst og va­e­ret så højt op­pe. Men det er klart, én sejr i 20 kam­pe ser ik­ke godt ud, og det er hel­ler ik­ke godt nok,” si­ger Jo­nas Lös­sl 10 kam­pe in­de i en ny sa­e­son, der ik­ke er star­tet som hå­bet og for­ven­tet.

ET KNAEK MOD WAT­FORD

Hud­der­s­fi­eld gjor­de el­lers alt det rig­ti­ge, da den før­ste sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague var for­bi. Der blev la­vet fa­ste af­ta­ler med le­jes­ven­de­ne Te­ren­ce Kongo­lo, Fl­orent Ha­der­gjo­naj og Jo­nas Lös­sl, der al­le hav­de gjort det godt, og så hen­te­de man nog­le un­ge og spa­en­den­de kant­spil­le­re i form af Ada­ma Di­ak­ha­by (Mo­na­co), Ra­ma­dan Sobhi (Sto­ke) og Isaac Mben­za (på sa­e­son­lån fra Mont­pel­li­er) i ste­det for Tom In­ce, der røg til Sto­ke, og for sam­ti­dig at ska­be end­nu me­re støt­te til den of­fen­siv, der kun hav­de sco­ret 28 gan­ge, hvil­ket sam­men med Swan­sea var mindst af al­le i sid­ste sa­e­sons Pre­mi­er Le­ague. En­de­lig hen­te­de man og­så den ty­ske ba­ck og ver­dens­me­ster Erik Durm på en fri trans­fer ef­ter en sa­e­son fuld af ska­der i Dort­mund, så alt i alt brug­te Hud­der­s­fi­eld 280 mil­li­o­ner kro­ner på for­sta­er­k­nin­ger, hvil­ket ik­ke spra­eng­te bud­get­tet, men sta­dig lig­ne­de et skridt op fra den før­ste sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague. Og så slut­te­de sa­e­so­n­op­tak­ten sta­er­kt med tre sej­re i tra­ek over Ly­on, Bo­log­na og RB Leipzig.

På den må­de var stem­nin­gen gan­ske op­ti­mi­stisk før den nye sa­e­son, og­så selv om man be­gynd­te, som man slut­te­de, med kam­pe mod Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty.

”Ja, det er rig­tigt. Jeg var po­si­tiv før sa­e­so­nen, og det er jeg fak­tisk sta­dig va­ek. Nu skal jeg li­ge ta­en­ke til­ba­ge på de før­ste par kam­pe, for der sad jeg jo lidt i en an­den po­si­tion [Lös­sl blev over­ra­sken­de sat på ba­en­ken i de før­ste tre kam­pe i ste­det for Ben Ha­mer, der dog måt­te ud­gå ska­det kort ind i kam­pen mod Car­diff, hvor­ef­ter den dan­ske må­l­mand har stå­et si­den].”

”Jeg sy­nes, at vi spil­le­de en rig­tig god 1. halv­leg mod Chel­sea, så det var vildt un­der­ligt at kom­me ind til pau­sen og al­li­ge­vel va­e­re bag­ud 2-0. Ci­ty blev vi ba­re kørt over af,” si­ger må­l­man­den, der trods plad­sen i bun­den af ra­ek­ken har be­va­ret op­ti­mis­men.

For selv om re­sul­ta­ter­ne har mang­let, har der va­e­ret mas­ser af go­de pra­e­sta­tio­ner un­der­vejs, ind­til man fik no­get af et knaek med lør­da­gens 0-3 i Wat­ford, som man el­lers slog bå­de ude og hjem­me i sid­ste sa­e­son.

”Stem­nin­gen har he­le vej­en ge­ne­relt set va­e­ret rig­tig fin og rig­tig god, men det var selv­føl­ge­lig et stort slag mod Wat­ford i we­e­ken­den, for vi var al­le sam­men nå­et til et sted, hvor vi var step­pet så me­get op i vo­res pra­e­sta­tio­ner, at vi tro­e­de rig­tig me­get på, at vi kun­ne gå ned og le­ve­re en rig­tig god pra­e­sta­tion og et re­sul­tat i Wat­ford. Så det var lidt af et an­ti-kli­maks at le­ve­re sa­e­so­nens må­ske dår­lig­ste pra­e­sta­tion, ef­ter vi har va­e­ret in­de i en sti­me, hvor vi fak­tisk har le­ve­ret ski­de godt, men ba­re ik­ke har få­et no­gen po­int ind på kon­to­en.”

”Der var byg­get op til no­get mod Wat­ford, som, vi syn­tes, lå rig­tig godt til os, plus at vi hav­de spil­let godt i de se­ne­ste kam­pe. Det gjor­de vi mod Li­ver­pool, vi spil­le­de og­så en god kamp mod Tot­ten­ham før lands­holds­pau­sen, og Crystal Pa­la­ce kør­te vi over på hjem­me­ba­ne, men tab­te så al­li­ge­vel,” forta­el­ler må­l­man­den, der selv fik sa­e­son­de­but ef­ter et lil­le kvar­ter i hjem­me­kam­pen mod op­ryk­ker­ne fra Car­diff, der hav­de va­e­ret en op­lagt mod­stan­der at få den før­ste sejr imod ef­ter ne­der­la­ge­ne til Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty, men hvor Hud­der­s­fi­eld i ste­det måt­te spil­le den sid­ste hal­ve ti­me med en mand i un­der­tal på grund af en ud­vis­ning.

PRES PÅ FØR FUL­HAM-KAMP

I sid­ste sa­e­son fik man en fan­ta­stisk start som de­butant i Pre­mi­er Le­ague, da man vandt 3-0 på Sel­hurst Park over Crystal Pa­la­ce og der­ef­ter slog Newcast­le hjem­me med 1-0. Ef­ter seks run­der hav­de man al­le­re­de ni po­int, hvil­ket skab­te den luft, der end­te med at va­e­re nok, mens man i den­ne om­gang alt­så er pres­set fra start. Men på den an­den si­de har man ik­ke pra­este­ret dår­li­ge­re i spil­let på ba­nen.

”Man­ge vil si­ge, at vi ik­ke sco­rer nok mål, men jeg så en sta­ti­stik før Wat­ford-kam­pen mod de sam­me mod­stan­de­re, som vi hav­de haft i år, hvor Swan­sea så blev byt­tet ud med Car­diff. De kam­pe vi­ste fak­tisk pra­e­cis det sam­me re­sul­tat, som vi kom ud med i den­ne sa­e­son, hvor vi end­da har va­e­ret bed­re på pas­nin­ger, spi­lover­tag, af­slut­nin­ger og end­da og­så mål,” si­ger Jo­nas Lös­sl om ni kam­pe, der i sid­ste sa­e­son gav tre po­int og en målsco­re på 1-17, mens det i den­ne blev til det sam­me an­tal po­int og en målsco­re på 4-18 før skuf­fel­sen i Wat­ford.

Det er dog va­erd at be­ma­er­ke, at tre af de fire mål, som Hud­der­s­fi­eld har sco­ret i den­ne sa­e­son, er ble­vet sat ind af cen­ter­for­sva­re­re,

in­klu­siv et en­kelt af Mat­hi­as ”Zanka” Jørgensen mod Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster, mens den dan­ske midt­ba­ne­mand Phi­lip Bil­ling har sco­ret det sid­ste. Sid­ste sa­e­sons top­sco­re­re, de of­te en­som­me an­gri­be­re Ste­ve Mo­u­nié (med syv mål) og Lau­rent Depoi­t­re (med seks) er til gen­ga­eld end­nu ik­ke kom­met på tav­len.

På den må­de er der plads til for­bed­ring, men Jo­nas Lös­sl ser det ik­ke som en ho­ved­år­sag til den ak­tu­el­le bund­pla­ce­ring.

”Det er nemt at si­ge, at vi ik­ke sco­rer sa­er­lig man­ge mål, men vi score­de hel­ler ik­ke ret man­ge mål i sid­ste sa­e­son. Nu har vi med den her Wat­ford-kamp luk­ket tre mål me­re ind end sid­ste sa­e­son mod de sam­me hold, så hvis man skal fin­de en grund til det, vil jeg si­ge, at vi ik­ke har va­e­ret li­ge så go­de i fel­ter­ne, som vi var i sid­ste sa­e­son. Vi har ik­ke va­e­ret ky­ni­ske nok. Vi har luk­ket et par dum­me mål ind, og vi har mis­set for man­ge chan­cer,” si­ger må­l­man­den uden at ha­ve mi­stet mo­det af den grund, selv om den dår­li­ge kamp på Vi­ca­ra­ge Ro­ad mod Wat­ford gjor­de ondt.

”Vi har he­le ti­den tro­et på det, og det må vi sim­pelt hen bli­ve ved med at gø­re, for det skal nok kom­me til at gi­ve no­get. Det har al­le­re­de gi­vet no­get. Vi har spil­let bed­re end sid­ste sa­e­son på trods af, hvor vi lig­ger. Pra­e­sta­tions­ma­es­sigt har vi haft fle­re go­de kam­pe nu, end vi hav­de sid­ste sa­e­son på sam­me tids­punkt, selv om vi kom fan­ta­stisk fra land. Re­sul­tat­ma­es­sigt har det ba­re ik­ke va­e­ret der. Det er det, vi bli­ver må­lt på i fod­bold, og det ved vi og­så godt, men vi bli­ver nødt til at si­ge, at hvis vi kan bli­ve ved med at op­ret­hol­de pra­e­sta­tio­ner på det her ni­veau, så skal det sim­pelt hen ven­de for os.”

”Så jeg er rig­tig po­si­tiv må­lt på de pra­e­sta­tio­ner, vi la­ver. Det er en lang sa­e­son, og der er ik­ke no­gen, der er lø­bet fra os,” si­ger Jo­nas Lös­sl fra en ons­dag i Hud­der­s­fi­eld ef­ter et par fri­da­ge til trup­pen.

Dem var der mu­lig­hed for at ta­ge, for­di hol­det først skal i kamp igen på man­dag, hvor det ga­el­der en gan­ske af­gø­ren­de kamp hjem­me mod op­ryk­ker­ne fra Ful­ham, der og­så lig­ger un­der stre­gen. Det kik­se­de med at få ki­ck­star­tet sa­e­so­nen hjem­me mod Car­diff, og mod Crystal Pa­la­ce fik man hel­ler ik­ke den suc­ces, som spil og chan­cer el­lers in­di­ke­re­de. Fak­tisk har man slet ik­ke sco­ret hjem­me på el­lers al­tid lar­men­de og op­bak­ken­de John Smith’s Sta­di­um i den­ne sa­e­son, så man­dag af­ten er det helt rig­ti­ge tids­punkt at få løst op for tin­ge­ne – og det ved man og­så godt i Hud­der­s­fi­eld.

”Vi ita­lesa­et­ter lidt kam­pen på man­dag som en fi­na­le, for vi er på hjem­me­ba­ne, og så skal vi ud og fin­de nog­le af de pra­e­sta­tio­ner frem, som vi har la­vet tid­li­ge­re. For der er pres på, at vi skal ha­ve tre po­int,” si­ger Jo­nas Lös­sl. ✖

Jo­nas Lös­sl ae­r­grer sig over Ro­ber­to Pe­reyras im­po­ne­ren­de so­lo­tur gen­nem Hud­der­s­fi­eld-for­sva­ret, der brag­te hjem­me­hol­det for­an 1-0 og skab­te ju­bel på la­eg­ter­ne bag den dan­ske må­l­mand. Fo­to: David Kle­in/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.