OG­SÅ DET SVEN­SKE ’68 ER LEGENDARISK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DEN HISTORISKE GULDKAMP -

Det er ik­ke kun i Dan­mark, at mester­skabs­af­slut­nin­gen i 1968 er no­get gan­ske sa­er­ligt. Det sam­me er til­fa­el­det i Sve­ri­ge. Sven­sker­ne har net­op fejret de­res ju­bila­e­um. Sid­ste spil­ler­un­de i Alls­venskan an­no 1968 blev af­vik­let den 27. ok­to­ber, og de fle­ste reg­ne­de med, at Malmö FF skul­le lø­be med gul­det, som klub­ben hav­de gjort det i bå­de 1965 og 1967. Hol­det skul­le ba­re slå El­fsborg, så var gul­det hjem­me. Det var en god år­gang af spil­le­re – fem af dem var sta­dig i trup­pen 11 år se­ne­re, da MFF nå­e­de fi­na­len i Eu­ro­pa Cup­pen for Mester­hold.

Den fi­na­le end­te syds­ven­sker­ne med at ta­be til Not­ting­ham Fo­rest, og det gik og­så galt i 1968. 19.000 til­sku­e­re var på plads i Malmö for at se ynd­lin­ge­ne spil­le sig til guld, men selv om El­fsborg in­tet hav­de at spil­le for, lyk­ke­des det ik­ke for hjem­me­hol­det at sco­re. El­fsborg-ke­e­per John He­din stod en pragt­kamp, og det slut­te­de 0-0. Det gav Djur­går­den mu­lig­he­den for et mester­skab, men hel­ler ik­ke de kun­ne vin­de og spil­le­de 1-1 med IFK Göte­borg.

Fire hold slut­te­de på 27 po­int. Ud­over Malmö og Djur­går­den var det IFK Nor­rköping samt Östers IF, og gan­ske sen­sa­tio­nelt vandt sidst­na­evn­te tit­len tak­ket va­e­re en målsco­re, der var ét mål bed­re end Malmös. Det var Östers før­ste Alls­venskansa­e­son no­gen­sin­de, og så gik hol­det alt­så he­le vej­en.

”Jeg sy­nes, det er den stør­ste sen­sa­tion i Alls­venskans hi­sto­rie,” sag­de Tom­my Svens­son, tid­li­ge­re Öster-spil­ler og svensk land­stra­e­ner for bron­ze­hol­det i 1994, i sid­ste uge til Af­ton­bla­det.

”Vi kom op som opkom­ling og vandt med det sam­me. El­fsborg hav­de gjort det sam­me i 1961, men de hav­de spil­let i Alls­venskan tid­li­ge­re, hvil­ket Öster ik­ke hav­de gjort.”

Mester­skabs­po­ka­len stod i Mal­mø, men To­re Brodd, for­mand for det sven­ske fod­bold­for­bund, sat­te sig i sin bil og kør­te de 200 ki­lo­me­ter til Östers guld­fest i Växjö. Og så fik sen­sa­tions­hol­det sin be­løn­ning for en hi­sto­risk over­ra­skel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.