100

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

En ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske me­di­er in­klu­siv Po­li­ti­ken og Der Spie­gel of­fent­lig­gjor­de fre­dag af­ten i sid­ste uge en ra­ek­ke hi­sto­ri­er om nog­le af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber og UEFA, her­un­der om tid­li­ge­re UEFA-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Gi­an­ni In­fan­ti­no, der som be­kendt si­den 2016 har va­e­ret pra­esi­dent for FIFA.

Hi­sto­ri­er­ne er i høj grad ba­se­ret på 70 mil­li­o­ner si­ders la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra Foot­ball Le­aks, en ukendt per­son el­ler grup­pe, der tid­li­ge­re har la­ek­ket in­for­ma­tio­ner om skat­tesvin­del og lys­sky sel­skabs­kon­struk­tio­ner i top­fod­bold, og som og­så gra­ve­de de do­ku­men­ter frem, der nu har pu­stet nyt liv i en mu­lig vold­ta­egts­sag mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

En af hi­sto­ri­er­ne ud­pens­ler Man­che­ster Ci­ty og Pa­ris SaintGer­mains vel­lyk­ke­de ar­bej­de med at und­gå al­vor­lig straf og ude­luk­kel­se fra Cham­pions Le­ague på grund af brud på Fi­nan­ci­al Fair Play-reg­ler­ne. Iføl­ge la­ek­ke­de do­ku­men­ter var Gi­an­ni In­fan­ti­no per­son­ligt med til at dis­ku­te­re Ci­ty og PSG’s sa­ger, og la­ek­ke­de mails an­ty­der no­get, der kun­ne min­de om et kam­me­rat­ligt for­hold mel­lem In­fan­ti­no og Man­che­ster Ci­tys be­sty­rel­ses­for­mand Khal­doon al-Mu­ba­rak.

Foot­ball Le­aks frem­la­eg­ger blandt an­det, hvor­dan Pa­ris Saint-Ger­main fik lov til at bog­fø­re et sponsorat med Qa­tar Tourism Aut­ho­ri­ty til en va­er­di af 100 mil­li­o­ner eu­ro år­ligt, selv­om en uaf­ha­en­gig eks­pert vur­de­re­de, at sponsora­tet højst var et par mil­li­o­ner eu­ro va­erd.

Man­che­ster Ci­ty og UEFA har af­vist at gå i dyb­den med op­lys­nin­ger­ne fra Foot­ball Le­aks med hen­vis­ning til, at der, iføl­ge dem, er ta­le om do­ku­men­ter hen­tet via ha­ck­ing, mens Pa­ris Saint-Ger­main af­vi­ser at ha­ve gjort no­get forkert. (tba)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.