GENIER OG FJOLSER

Kri­sestem­ning i AGF? Ik­ke iføl­ge ch­eftra­e­ner David Ni­el­sen, der tror på spil­ler­ne og kur­sen for­ud for fre­da­gens vig­ti­ge kamp på Brønd­by Sta­dion trods kun to po­int i de fem Superliga-kam­pe si­den en 3-2-sejr over Brønd­by IF den 23. sep­tem­ber.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - DAVID NIELSEN - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

” Det er kun tø­sed­ren­ge, der ik­ke kan tå­le at ta­be fod­bold­kam­pe.”

David Ni­el­sen si­ger det hen mod slut­nin­gen af in­ter­viewet, med et smil.

Der er hel­ler ik­ke så me­get an­det at si­ge da­gen ef­ter et hjem­me­ba­ne-ne­der­lag til Ran­ders og med en kort uge frem mod Brønd­by ef­ter tre ne­der­lag på stri­be, og dy­stre mi­ner mang­ler der ik­ke i by­en ef­ter to ne­der­lag på fi­re da­ge til Na­est­ved i po­ka­len og Ran­ders, der i Su­per­liga­en er ble­vet kryp­to­nit for AGF si­den først di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sens skif­te til År­hus og si­den sport­s­chef Pe­ter Chri­sti­an­sens.

Og helt godt, det er det ik­ke. ”AGF-de­fen­si­ven sej­ler”, lød over­skrif­ten på Superliga-op­sam­lin­gen på Tips­bla­det.dk, og det var nok ik­ke li­ge det, man hav­de ven­tet at se, da AGF i de før­ste 11 spil­ler­un­der i Su­per­liga­en hav­de be­gra­en­set mod­stan­der­ne til ni scor­in­ger.

Men så smed AGF en sejr i Odense, da Ni­ck­las He­le­ni­us i 87. mi­nut om­sat­te et straf­fes­park, og ef­ter lands­holds­pau­sen var det i 85. mi­nut, at AaB med 10 mand ud­lig­ne­de til 2-2.

Ef­ter en fin kamp i Par­ken blev 2-2 til 2-4 i de sid­ste 10 mi­nut­ter i den ef­ter­føl­gen­de run­de, og sid­ste søn­dag kom det de­fen­si­ve lav­punkt så med to me­get dår­li­ge ak­tio­ner i for­sva­ret, der gav et el­lers pres­set Ran­der­s­mand­skab to let­te scor­in­ger og tre po­int i År­hus.

Det har åb­net for fle­re spørgs­mål i Østjyl­land.

Hvor­for fun­ge­rer de­fen­si­ven pludselig ik­ke li­ge så godt som i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen, er for­vent­nings­pres­set, igen, be­gyndt at gå ud­valg­te AGF-spil­le­re på, og hvem skal egent­lig bli­ve til na­e­ste sa­e­son ud af fi­re for­svars­spil­le­re, der har kon­trak­t­ud­løb 30. ju­ni 2019?

Fre­dag ven­ter en ude­kamp mod Brønd­by IF, der må­lt på re­sul­ta­ter­ne er in­de i en end­nu sva­e­re­re og dår­li­ge­re pe­ri­o­de end AGF, og iføl­ge AGF-tra­e­ner David Ni­el­sen skal hver­ken spil­le­re el­ler fans va­e­re vi­de­re be­kym­re­de for frem­ti­den ef­ter Ran­ders-kam­pen og en ok­to­ber må­ned, der ud over mang­len­de Su­per­liga­sej­re og­så bød på en me­get skuf­fen­de ind­sats i et po­ka­le­xit til 1. di­vi­sions­hol­det Na­est­ved.

”Jeg sy­nes ik­ke, vi er tyn­get af det. Vi har haft en lang pe­ri­o­de uden de sto­re ud­s­ving, og nu, hvor vi så har et lil­le bump på vej­en, skal vi ha­ve la­ert af det, vi tid­li­ge­re har va­e­ret gen­nem og tid­li­ge­re fejl­trin,” si­ger David Ni­el­sen.

STYRKEPRØVEN

Det bump kun­ne ma­er­kes i År­hus og om­egn i be­gyn­del­sen af den­ne uge, hvor og­så mang­len­de scor­in­ger fra an­gre­bet, To­bi­as Sa­nas del­ta­gel­se i pres­spil­let, el­ler man­gel på sam­me, og spil­ler­nes ev­ne til in­di­vi­du­elt og kol­lek­tivt at spil­le kon­cen­tre­ret og in­tenst i 90 mi­nut­ter stod for skud.

”Det har va­e­ret en hård uge, og­så men­talt, og så var spil­ler­ne ik­ke på 100 pro­cent. Det skal man va­e­re for at kun­ne vin­de i Su­per­liga­en,” si­ger David Ni­el­sen.

For AGF-tra­e­ne­ren er de to 2-2-kam­pe i ok­to­ber mod OB og AaB mindst li­ge så vig­ti­ge i for­stå­el­sen af den si­tu­a­tion, AGF er i li­ge nu, som sid­ste uges ned­t­u­re mod Na­est­ved og Ran­ders FC.

”Det ga­el­der om at få spil­le­re ind i et po­si­tivt flow i de­res pra­e­sta­tio­ner, og det er lyk­ke­des os at få ad­skil­li­ge spil­le­re i det flow. Jeg sy­nes, vi har man­ge spil­le­re, der har spil­let no­get af de­res bed­ste fod­bold i det se­ne­ste år. No­get er hold-re­la­te­ret, an­det hand­ler om in­di­vi­der. Nu skal vi ha­ve ud­vik­let og fun­det in­di­vi­der, der i kam­pe, der er ved at tip­pe over til mod­stan­den, ev­ner at få kam­pen til­ba­ge på vo­res pra­e­mis­ser. Det er som da To­bi­as Sa­na score­de til 3-2 di­rek­te på fris­park, ef­ter Brønd­by hav­de ud­lig­net til 2-2 mod os i den før­ste ind­byr­des kamp. Det ➜

➜ kan og­så va­e­re Pi­er­re Kan­strup, der clea­rer en bold i sid­ste mi­nut,” si­ger David Ni­el­sen blandt an­det med hen­vis­ning til kam­pe­ne mod OB og AaB, som år­hu­si­a­ner­ne hav­de spil og chan­cer til at vin­de før de se­ne ud­lig­nin­ger.

”FCK-kam­pen var vo­res bed­ste kamp la­en­ge, og at FCK vandt den i de sid­ste 10 mi­nut­ter hand­le­de rig­tig me­get om den hø­je kva­li­tet, vo­res mod­stan­der og de­res spil­le­re har,” si­ger David Ni­el­sen om ind­led­nin­gen til ugen med de tre ne­der­lag.

”Vi er ik­ke så de­fen­sivt so­li­de, som vi var tid­li­ge­re på sa­e­so­nen. Omvendt hav­de vi sva­ert ved at sco­re mål tid­li­ge­re, og det er en kon­stant ba­lan­ce­gang. Vi har man­ge spil­le­re, der har spil­let man­ge kam­pe,” si­ger David Ni­el­sen.

”Me­get dre­jer sig om, at vi spil­le­de tre hår­de kam­pe på en uge med de sam­me spil­le­re, som vi end­te med at gø­re. Isa­er med de for­løb, kam­pe­ne hav­de. Det var me­re en kon­klu­sion på ugen end en uge, der sag­de no­get om, hvor vi er som hold,” si­ger AGF-tra­e­ne­ren, der så po­si­ti­ve tegn i 2. halv­leg af Ran­ders-kam­pen.

”Det vig­ti­ge er, hvor­dan man sva­rer som hold, når man kom­mer bag­ud. Nog­le hold fal­der fuld­sta­en­dig sam­men, og det gør vi ik­ke. Der kom en trod­s­re­ak­tion, og det var et sund­heds­tegn,” si­ger David Ni­el­sen, der på grund af ska­der i trup­pen i ef­ter­å­ret og de un­ge spil­le­res mang­len­de er­fa­ring ik­ke kø­ber pra­e­mis­sen om, han bur­de ha­ve ro­te­ret me­re på hol­det i ef­ter­å­ret.

Med 11 run­der til­ba­ge af grund­spil­let og to po­int op til Søn­derjyskE, AaB og AC Hor­sens på slut­spils­plad­ser­ne er der ri­ge­lig tid til at spil­le sig til­ba­ge i den Top 6, der er AGF’s ut­ve­ty­di­ge mål for sa­e­so­nen.

AGF har i ka­len­der­å­ret 2018 vun­det 14 kam­pe, spil­let 14 kam­pe uaf­gjort og tabt ot­te kam­pe, og det gi­ver David Ni­el­sen tro på, at hans hold er på ret­te spor.

Hvis vi tra­ek­ker for­å­rets kam­pe i nedryk­nings­slut­spil­let og play­of­fen om en Eu­ro­pa Le­ague-bil­let samt tre po­kal­kam­pe fra, forsvinder over halv­de­len af sej­re­ne og ef­ter­la­der AGF med sta­ti­stik­ken 5-13-4 i Su­per­liga­grund­spilskam­pe.

AGF er tid­li­ge­re gå­et i stå, når slut­spur­ten i 14-holds­liga­ens grund­spil na­er­me­de sig, og det for­ven­ter David Ni­el­sen, at år­hu­si­a­ner­ne den­ne gang kan und­gå, ef­ter at han har va­e­ret de­res ch­eftra­e­ner i lidt over 13 må­ne­der.

”Det er en ta­et li­ga, og hvis man ik­ke kan hånd­te­re at ligge bå­de num­mer fi­re, ot­te el­ler 11 i lø­bet af en sa­e­son, kom­mer man ik­ke i Top 6. Vi skal nu vi­se, at vi er i stand til at hånd­te­re det. Vi har haft en hård uge, og den er vi i gang med at kom­me over nu.”

SPIL OG FACILITETER

AGF har få­et seks nye første­holds­spil­le­re hen­tet ude­fra i de to trans­fer­vin­du­er i 2018, og stør­ste­delen af trup­pen stam­mer der­med fra de 21 må­ne­der fra ja­nu­ar 2016 til slut­nin­gen af sep­tem­ber 2017, hvor Glen Rid­ders­holm var ch­eftra­e­ner i klub­ben.

Et af de punk­ter, hvor man kan se en ty­de­lig for­skel på AGF før og ef­ter an­sa­et­tel­sen af David Ni­el­sen, er de chan­cer, hol­det kom­mer frem til.

Snak­ken om ”Dun­can-bol­den” fyld­te me­get i Rid­ders­holms tid i klub­ben, hvor an­gri­be­ren Mor­ten ”Dun­can” Ras­mus­sen blev købt fri af FC Midtjyl­land i slut­nin­gen af vin­ter­trans­fer­vin­du­et i ja­nu­ar 2016 og i høj grad var med­vir­ken­de til at slå AGF fri af nedryk­ning i for­å­ret 2017 med i alt 16 scor­in­ger i 2016/2017-sa­e­so­nen.

Men holdt hold­kam­me­ra­ter­nes man­ge af­le­ve­rin­ger op og ind mod den erfarne målsco­rer an­dre an­gri­be­re og of­fen­si­vens ud­vik­ling til­ba­ge? Ele­men­ter af den ud­la­eg­ning kun­ne hø­res ty­de­ligt, da David Ni­el­sen blev an­sat og AGF-le­del­sen for­kla­re­de tra­e­ner­skif­tet, og her et år se­ne­re er AGF i den ak­tu­el­le sa­e­son det hold, der kom­mer til fa­er­re­st ho­ved­støds­af­slut­nin­ger af al­le Superliga-hold.

Li­ge­som om­kring sej­rs-pro­cen­ten er der in­ter­es­san­te nu­an­cer at hen­te i AGF’s af­slut­nings­sta­ti­stik­ker. Det er ik­ke så godt for år­hu­si­a­ner­ne, at kun AC Hor­sens og Ho­bro har haft fa­er­re af­slut­nin­ger in­den for ram­men, mens det til gen­ga­eld gi­ver for­håb­nin­ger, at man er blandt de hold, der spil­ler sig til flest sto­re scor­ings­chan­cer.

På pa­pi­ret ser det hel­ler ik­ke så godt ud, at an­gri­ber­ne ik­ke sco­rer, mens Jakob An­ker­sen, To­bi­as Sa­na og Jens Sta­ge fra midt­ba­nen har sco­ret 11 mål, og midt­ba­nen i alt er an­svar­lig for 14 af 18 AGF-scor­in­ger i sa­e­so­nen.

At AGF godt kun­ne ha­ve ta­enkt sig en ek­stra an­gri­ber i som­mer blev do­ku­men­te­ret i Eu­rosports repor­ta­ge­se­rie med klub­ben, hvor man op til de­ad­li­ne gjor­de et al­vor­ligt for­søg på at hen­te en an­gri­ber, der iføl­ge Ek­stra Bla­det var Ge­or­ge Wea­hs 18-åri­ge søn Ti­mo­t­hy Weah fra Pa­ris Saint-Ger­main. Det end­te an­gi­ve­ligt med nej fra spil­le­ren selv, der i au­gust fik et par ind­hop i Li­gue 1 og el­lers spil­ler på re­ser­ve­hol­det i fjer­de­bed­ste ra­ek­ke.

Men det er ik­ke no­get til­fa­el­de, at midt­ba­ne­spil­ler­ne bli­ver sat i sce­ne, ly­der det fra David Ni­el­sen, der som tid­li­ge­re an­gri­ber sa­et­ter pris på en må­l­far­lig mand i front men i den­ne sa­e­son og­så har måt­tet kon­sta­te­re, at an­gri­ber­ne til sam­men har sco­ret to gan­ge i liga­en.

”Vi er kom­met et styk­ke ad vej­en i vo­res ud­vik­ling. Det er en dra­stisk aen­dring i spil­lesti­len, og det er og­så no­get, vi har va­e­ret igen­nem, hel­dig­vis på en god må­de. Det er he­le ti­den små skridt og ik­ke no­get, der no­gen­sin­de bli­ver fa­er­digt,” si­ger David Ni­el­sen.

”Vi er far­li­ge i om­stil­lin­ger­ne, og vi kan og­så sco­re i etab­le­ret spil. Beg­ge de­le skal man va­e­re i stand til. Vi ar­bej­der på at pro­du­ce­re sta­digt fle­re af de sto­re chan­cer, kva­li­tets­chan­cer, hvil­ket isa­er er det, vi må­ler på. Og der går det i den rig­ti­ge ret­ning.”

”Vi er ble­vet bed­re på man­ge pa­ra­me­tre. Der er en god to­ne og en god pra­e­sta­tions­kul­tur i klub­ben, fo­kus på at pra­este­re bå­de som grup­pe og in­di­vi­du­elt. Vi lader os ik­ke på­vir­ke så me­get af sej­re og ne­der­lag, vi gør tin­ge­ne med sam­me mind­set uanset hvad,” si­ger David Ni­el­sen.

”Det er en ut­ro­lig sund fod­bold­klub. Se de faciliteter, vi har få­et om­kring os, vi har op­ma­er­k­som­he­den, vi har en stor fanska­re og en by, der bak­ker os op, og en or­ga­ni­sa­tion med go­de men­ne­sker. Man ta­ger ik­ke det her job og for­ven­ter, det er nemt. Man skal hånd­te­re og nulstil­le ef­ter de små bump, der kom­mer på vej­en, som det vi ram­te i sid­ste uge. Den sta­bi­li­tet vi el­lers har haft i 2018 er et stort sund­heds­tegn,” si­ger David Ni­el­sen med tan­ke på de helt nye lo­ka­ler, in­ter­viewet fo­re­går i i AGF’s nye klubhus, et klubhus der blev ind­vi­et i ju­ni, ef­ter at første­hol­det og ung­doms­spil­ler­ne gen­nem den åre­lan­ge om­byg­ning hav­de bo­et i mid­ler­ti­di­ge ba­rak­ker.

RAM­MEN HAR IK­KE RAMT

Selv­om Strøms­god­set er en stor klub i Nor­ge og tred­je­plad­sen med Lyng­by i 2017 var en me­get stor sport­s­lig pra­e­sta­tion, var David Ni­el­sen helt klar over, at AGF var en sa­er­lig klub, og of­te og­så en sva­er klub at va­e­re trae

➜ ner for, da han un­der­skrev kon­trak­ten i ef­ter­å­ret 2017.

Li­ge­som for­ga­en­ger­ne på po­sten skal AGFtra­e­ne­ren bok­se med op­ma­er­k­som­hed og par­ter, der me­ner at ha­ve no­get at si­ge om­kring klub­ben, på et ni­veau, som kun over­gås i Brønd­by IF og må­ske FC Kø­ben­havn, der i mod­sa­et­ning til år­hu­si­a­ner­ne dog ik­ke har en de­ci­de­ret lo­kal­pres­se som JP Aar­hus og År­hus Stift­s­ti­den­de til at føl­ge hver en be­va­e­gel­se i klub­ben.

David Ni­el­sen har i sin tid i År­hus kon­se­kvent ar­bej­det med at om­ta­le pres­set og op­ma­er­k­som­he­den som no­get po­si­tivt, og det gør han og­så i dag ef­ter 13 må­ne­der i klub­ben, med ud­sigt til en Brønd­by-tur og oven­på en uge, der må­lt på an­tal ne­der­lag kun mat­ches af en skra­ek­ke­lig be­gyn­del­se fra mid­ten af ok­to­ber 2017 og tre uger frem, hvor David Ni­el­sen tab­te si­ne fi­re før­ste kam­pe som AGFtra­e­ner.

”Vi har haft en lang pe­ri­o­de med over­ve­jen­de po­si­ti­ve resultater, og der kan vi ba­re ma­er­ke, hvor­dan op­bak­nin­gen er der, at vo­res fans er med os på ude­ba­ne. Den op­bak­ning og pas­sion, der er om­kring AGF, er ene­stå­en­de i dansk fod­bold. Det ma­er­ker vi så og­så, når vi ta­ber. Når vi gør det, er det man­ge men­ne­sker, der re­a­ge­rer. Det er na­tur­ligt i en stor klub og en del af for­kla­rin­gen på, at det er så fedt at va­e­re her. Det er he­le den ener­gi, der gør AGF så spe­ci­el,” si­ger David Ni­el­sen.

”Hver be­slut­ning her i klub­ben, hver gang vi sig­ner el­ler sa­el­ger en spil­ler, el­ler hvad vi nu gør, ja­men så er det galt. Der er så man­ge, der har en me­ning, så man får al­le me­nin­ger frem om alt. Man kan ik­ke gø­re no­get her i AGF og så tro, det bli­ver op­fat­tet som en­ty­digt godt el­ler dår­ligt. Det ga­el­der fans, for­skel­le mel­lem me­di­er, og det er det tun­ge ved at va­e­re her, at det er de ne­ga­ti­ve me­nin­ger, der kom­mer frem her. Det er en del af at va­e­re del af AGF, og pri­sen for, at man i så lang tid ik­ke har pra­este­ret. Når man ik­ke har det, er det det nem­me­ste i ver­den at kri­ti­se­re, at sy­nes at det er fryg­te­ligt at sa­el­ge en be­stemt spil­ler.,” si­ger David Ni­el­sen.

”Det er al­le be­slut­nin­ger. De­ler vi fri­bil­let­ter ud, er det galt, ind­s­kra­en­ker vi fri­bil­let­ter­ne igen, er det og­så galt, og sa­el­ger vi rø­de pøl­ser i bo­den, sy­nes no­gen, det er forkert. Al­le i AGF li­ge fra øverst op­pe til de fri­vil­li­ge på sta­dion ma­er­ker, at det be­ty­der no­get at va­e­re i AGF, og det gør det fedt. Det be­ty­der no­get, at din fa­døl er ska­en­ket rig­tigt, at lo­gi­stik­ken og ma­den i lo­un­gen er den rig­ti­ge, at kam­pe­ne bli­ver af­vik­let på den rig­ti­ge må­de. Der er no­get ek­stra i alt, man gør her.”

Det er fedt at vin­de i År­hus, men det gør og­så li­vet som tra­e­ner og isa­er spil­ler en anel­se hår­de­re.

I Lyng­by vandt David Ni­el­sen og hans mand­skab bron­ze i for­å­ret sid­ste år, ef­ter man med hiv og sving hav­de ka­em­pet sig med i me­dal­je­slut­spil­let. Men det kan man ik­ke ba­re gø­re ef­ter i År­hus.

”At det var sen­sa­tio­nelt var en af grun­de­ne til, at man gjor­de det. Når der er lavere for­vent­nin­ger til et hold, er det let­te­re at pra­este­re i Dan­mark. I Su­per­liga­en kan tre hold sig­te ef­ter guld og gå ud og pra­este­re på den pra­e­mis. Det er de hold, der har en top­sats­ning kø­ren­de. Re­sten af hol­de­ne pra­este­rer bedst fra bag­hjul. Det er ba­re sva­ert for AGF at få lov til at pra­este­re fra bag­hjul.”

Må­ske er det og­så der­for, for ik­ke at le­ve­re ek­stra skyts til de­bat­ter­ne i den fod­bold­ga­le by, at AGF-tra­e­ne­ren med to må­ne­der til åb­nin­gen af trans­fer­vin­du­et ik­ke vil dis­ku­te­re kon­kre­te po­si­tio­ner, hvor AGF kan for­sta­er­ke sig, el­ler pe­ger på sal­ge­ne af Alek­s­an­dar Jova­novic og Kas­per Jun­ker som for­kla­ring på de svig­ten­de resultater på det se­ne­ste.

”Jeg solg­te Mar­tin Øde­gaard til Re­al Madrid fra Strøms­god­set, Jens Od­gaard til In­ter og Jes­per Han­sen til FC Midtjyl­land. Vi skal og­så sa­el­ge her i AGF, bå­de for­di der er god øko­no­mi i det, og for­di vi i re­k­rut­te­rin­gen skal vi­se, at man kan kom­me vi­de­re fra AGF. Det kan jo ik­ke nyt­te, at det er en kir­ke­gård for kar­ri­e­ren. Der­for er sal­get af ’Jova’ super-po­si­tivt,” si­ger David Ni­el­sen.

”Det vig­tig­ste er, at de spil­le­re, vi har i trup­pen, på et tids­punkt har valgt AGF. Så er det og­så vig­tigt, at vi va­el­ger dem i al den tid, de er her hos os. Det kon­cen­tre­rer jeg mig om.”

NI­EL­SENS RESPEKT FOR ZOR­NI­GER

De er á po­int i Superliga-ta­bel­len, men hvis den se­ne­ste må­ned har va­e­ret en af de hår­de­re i David Ni­el­sens år som AGF-tra­e­ner, har ef­ter­å­ret va­e­ret ét langt bla­e­se­vejr for hans ty­ske kol­le­ga Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Brønd­bys ned­t­ur ac­ce­le­re­re­de ef­ter ne­der­la­get i År­hus 23. sep­tem­ber, og selv­om David Ni­el­sen me­ner, Brønd­by Sta­dion fort­sat er et sva­ert sted at spil­le, er seks Brønd­by-po­int i ot­te hjem­me­kam­pe et ty­de­ligt symp­tom på, at spil­let ik­ke fun­ge­rer, og må­ske og­så at hol­de­ne for­står at sta­ek­ke Brønd­by.

”Ud fra de­res sa­e­son­mål, og ud fra hvor de lå i sid­ste sa­e­son, så er de. I de­res ne­der­lag har de så va­e­ret med i kam­pe­ne. Man­ge dår­li­ge pe­ri­o­der ud­sprin­ger af en blan­ding af udyg­tig­hed og uskarp­hed, men og­så man­ge gan­ge af uheld. Hvis man ry­ger ind i en uhel­dig pe­ri­o­de, og pra­e­sta­tio­ner­ne så be­gyn­der at fal­de lidt, så kan man hav­ne i den si­tu­a­tion, de er i nu,” si­ger David Ni­el­sen.

”Jeg tror, at Brønd­by li­der un­der, at man­ge af mod­stan­der­ne er be­gyndt at aen­dre stil mod dem. I sid­ste sa­e­son tro­e­de man­ge hold, at de kun­ne spil­le på de­res egen nor­ma­le må­de mod Brønd­by, og det var Brønd­by sim­pelt­hen for sta­er­ke til. Nu er al­le hold be­gyndt at gø­re det, Brønd­bys sy­stem si­ger, man skal gø­re for at slå dem. Det li­der de un­der,” si­ger David Ni­el­sen.

”Det var en stor kamp, vi spil­le­de mod dem i År­hus, og vi ram­te dem på de punk­ter, hvor vi skul­le ram­me dem. Man skal ud at lø­be mod de­res for­svars­spil­le­re. Det er no­get af det sam­me, vi skal fin­de frem i den­ne om­gang.”

I det se­ne­ste af­snit af Eu­rosports repor­ta­ge­se­rie med AGF blev AGF-tra­e­ner Ni­el­sen set i sam­ta­le på tysk med kol­le­ga­en Ale­xan­der Zor­ni­ger for­ud for kam­pen 23. sep­tem­ber, hvor snak­ken dre­je­de ind om­kring det om­skif­te­li­ge tra­e­n­er­liv.

Ef­ter David Ni­el­sens me­ning har Ale­xan­der Zor­ni­ger gjort rig­tig me­get godt for Brønd­by og dansk fod­bold, og han gi­ver ik­ke me­get for kri­tik­ken af ty­ske­rens kon­tan­te stil.

”Der er man­ge fak­to­rer, der får et hold til at pra­este­re godt og sta­bilt. No­get kan man som tra­e­ner sty­re, an­det er me­re til­fa­el­digt. For Brønd­bys ved­kom­men­de har de få­et en tra­e­ner ind, der har be­ri­get Su­per­liga­en med det mest eks­plo­si­ve, of­fen­si­ve fod­bold, vi over­ho­ve­det har set i Dan­mark, og som var snub­len­de na­er et mester­skab med den stil. Når en så stor klub som Brønd­by glip­per det mester­skab, va­rer skuf­fel­sen jo ik­ke kun én nat,” si­ger David Ni­el­sen.

”Jeg er im­po­ne­ret over den må­de, han har få­et hol­det til at spil­le. Han rev klub­ben op ved hår­rød­der­ne og skab­te en ny iden­ti­tet for klub­ben. Fod­bold er så sim­pelt, at når du ta­ber, er de ting, du blev hyl­det for, da du vandt, pludselig dine svag­he­der. Nu er Zor­ni­ger pludselig for hård, spil­let er for di­rek­te, tra­e­nin­ger­ne er for hår­de, det he­le er for hårdt der­u­de. Det var alt det, der var grun­den til, han re­vo­lu­tio­ne­re­de dansk fod­bold. Når vi vin­der, er vi genier, når vi ta­ber, er vi fjolser,” si­ger David Ni­el­sen.

”Det er en del af pra­e­mis­sen for at va­e­re fod­bold­tra­e­ner. 85 pro­cent af ti­den er ting imod dig. Selv når du vin­der, hånd­te­rer du ska­de­de spil­le­re og ting, der sni­ger sig op i ho­ri­son­ten. Når man har en god sa­e­son som Brønd­by, er no­get af pri­sen, at no­gen kom­mer og kø­ber de bed­ste folk. Ove­ni får de ska­der til spil­le­re, der kun­ne hja­el­pe dem.”

”Brønd­by er sta­dig et godt fod­bold­hold, og Brønd­by Sta­dion er ik­ke ble­vet en min­dre van­ske­lig desti­na­tion, end den tid­li­ge­re har va­e­ret. Man kan ik­ke si­ge, at de var dår­li­ge mod FC Kø­ben­havn, det kan man ik­ke. Det er et sva­ert sted at spil­le, og nu har vi og­så haft en dår­lig uge, så det ud­lig­ner jo tin­ge­ne,” si­ger David Ni­el­sen. ✖

Fo­to: Claus Bonnerup/Ritzau Scan­pix

Sto­re smil ef­ter den se­ne­ste kamp mod Brønd­by IF, som AGF vandt 3-2 hjem­me i År­hus 23. sep­tem­ber, blandt an­det på et flot fris­parks­mål af To­bi­as Sa­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.