DEN STØR­STE SUPERCLÁSICO I HI­STO­RI­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BOCA JUNIORS-RIVER PLATE - TEKST: THO­MAS PYNDT

For før­ste gang no­gen­sin­de tør­ner Ar­gen­ti­nas to stør­ste klub­ber sam­men i finalen i Co­pa Libertadores, den sy­da­me­ri­kan­ske pen­dant til Cham­pions Le­ague, så der er selv­føl­ge­lig lagt op til to højdra­ma­ti­ske op­gør mel­lem ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Bu­enos Ai­res, Bo­ca Ju­ni­o­rs og Ri­ver Pla­te.

Med 246 kam­pe over 105 år er hi­sto­ri­en mel­lem de ar­gen­tin­ske ae­r­ke­ri­va­ler Bo­ca Ju­ni­o­rs og Ri­ver Pla­te fuld af vold­som­me be­gi­ven­he­der og sto­re be­drif­ter, men hvis man skal fin­de et ek­sem­pel på vild­ska­ben og de fa­na­ti­ske fø­lel­ser, der al­tid kom­mer i spil, når de to sto­re Bu­enos Ai­res-klub­ber mø­des, be­hø­ver man ik­ke at gå la­en­ge­re til­ba­ge end til den se­ne­ste gang Bo­ca og Ri­ver mød­tes i Co­pa Libertadores, den sy­da­me­ri­kan­ske Cham­pions Le­ague. Det var i maj 2015, og det gik helt galt.

Det hav­de al­le­re­de va­e­ret en vold­som sa­e­son, hvad an­gik kam­pe mel­lem de to hi­sto­ri­ske mod­stan­de­re, der i skri­ven­de stund har for­del til Bo­ca med 88 sej­re mod Ri­vers 81. I novem­ber 2014 hav­de Ri­ver Pla­te så­le­des slå­et Bo­ca ud af den sy­da­me­ri­kan­ske UEFA Cup, den så­kald­te Co­pa Su­da­me­ri­ca­na, med en sam­let se­mi­fi­na­le­sejr på 1-0, før de vandt finalen over co­lom­bi­an­ske At­léti­co Na­cio­nal. Bo­ca Ju­ni­o­rs tog dog gru­som re­van­che et par må­ne­der se­ne­re, da de i den tra­di­tions­ri­ge som­mer­tur­ne­ring Tor­neo de Ve­ra­no i det syd­li­ge Men­doza i ja­nu­ar vandt med he­le 5-0, hvil­ket var den stør­ste sejr no­gen sin­de i de man­ge op­gør mel­lem de to klub­ber og blev bog­ført som så­dan, selv om det alt­så ba­re ske­te i en for­ma­li­se­ret tra­e­nings­tur­ne­ring.

Så bøl­ger­ne gik højt, da 2015-ud­ga­ven af Co­pa Libertadores ma­ge­de det så­le­des, at Ri­ver og Bo­ca og­så stød­te sam­men i 1/8-fi­na­ler­ne af tur­ne­rin­gen. Ri­ver vandt den før­ste kamp med 1-0 hjem­me på El Monu­men­tal, så der var lagt til et dra­ma­tisk re­tu­ro­p­gør på Bo­ca Ju­ni­o­rs hjem­me­ba­ne La Bom­bo­ne­ra (cho­ko­la­de-ae­sken), hvor til­sku­er­ne sid­der me­get ta­et på ba­nen.

Så­dan blev det og­så, men kam­pen blev ba­re ik­ke spil­let fa­er­dig, for ef­ter 0-0 i de før­ste 45 mi­nut­ter blev 2. halv­leg al­drig sat i gang. På vej ind på ba­nen gen­nem spil­lertun­nel­len blev fi­re Ri­ver-spil­le­re gen­nem et hul i over­da­ek­nin­gen ud mod til­sku­er­plad­ser­ne nem­lig ramt af spray fra en lil­le då­se, der gjor­de, at de­res øj­ne løb i vand, og de­res hud bra­end­te. De måt­te al­le fi­re for­bi ho­spi­ta­let for at få ren­set den hjem­mela­ve­de tå­re­gas or­dent­ligt af, og dom­me­ren blev selv­føl­ge­lig nødt til at af­bry­de kam­pen, der ef­ter­føl­gen­de blev til en 3-0 sejr til ga­ester­ne.

Der­med gik Ri­ver Pla­te vi­de­re og nå­e­de si­den he­le vej­en til finalen, som de og­så vandt med sam­let 3-0 over me­xi­can­ske UANL i de af­slut­ten­de kam­pe, der spil­les ude og hjem­me. Så der er ik­ke kun ta­le om et en­kelt Superclásico over dem al­le, Bo­ca Ju­ni­o­rs og Ri­ver Pla­te mø­des først den 10. novem­ber på Bo­cas hjem­me­ba­ne, hvor­ef­ter der er re­tu­ro­p­gør på El Monu­men­tal den 24. novem­ber.

”Der er ik­ke no­gen fa­vo­rit, men det bli­ver en Superclásico som al­drig før,” sag­de Bo­caan­gri­be­ren Ramón Ábila, da det stod klart, at den 59. Co­pa Libertadores-fi­na­le kom til at stå mel­lem de to sto­re Bu­enos Ai­res-klub­ber med det an­s­pa­end­te for­hold.

MODSAETNINGER MØ­DES

Med 12 af de 26 klub­ber i den ar­gen­tin­ske Pri­me­ra Di­vi­sión pla­ce­ret i stor-Bu­enos Ai­res, er der selv­føl­ge­lig mas­ser af lo­ka­l­op­gør at fin­de i ho­ved­sta­den – ja, Ra­cing og In­de­pen­di­en­tes hjem­me­ba­ner lig­ger blot få hund­re­de me­ter fra hin­an­den – men der er hel­ler ik­ke no­gen tvivl om, hvil­ket op­gør der er det stør­ste. Det er så stort, at det ik­ke er nok at be­na­ev­ne det som El Clási­co, der skal me­re til, og der­for er kam­pe­ne mel­lem Bo­ca Ju­ni­o­rs og Ri­ver Pla­te alt­så kendt som Superclásico, mens lo­ka­l­op­gø­ret kon­se­kvent bli­ver pla­ce­ret øverst på li­sten over de vil­de­ste ri­va­l­op­gør for­an blandt an­det Cel­tic-Ran­gers, Ga­la­ta­s­a­ray-Fe­ner­ba­h­ce og end­da og­så det eu­ro­pa­ei­ske Clási­co mel­lem Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid. Og hvor­for er det så ble­vet så­dan?

For det før­ste er der det fak­tum, at Bo­ca og Ri­ver er de to mest vin­den­de klub­ber i Ar­gen­ti­na med henholdsvis 33 og 36 mester­ska­ber, så på den må­de er det og­så ty­pisk de to bed­ste klub­ber, hvil­ket gi­ver et na­tur­ligt mod­sa­et­nings­for­hold, men det stik­ker selv­føl­ge­lig me­get dy­be­re end som så.

Ri­ver Pla­te er den ae­ld­ste klub af de to, da den blev stif­tet i 1901 i for­bin­del­se med, at to en­gel­ske klub­ber i La Bo­ca-na­bo­la­get ne­de ved hav­nen blev slå­et sam­men til én, der­af det en­gel­ske navn på klub­ben ved Rio de la Pla­ta. Bo­ca Ju­ni­o­rs blev stif­tet i sam­me om­rå­de fi­re år se­ne­re i 1905 og fik på be­rømt vis si­ne blå og gu­le far­ver, da stif­ter­ne be­stem­te, at klub­far­ver­ne skul­le de­fi­ne­res af fla­get på det na­e­ste skib, der lag­de til i hav­nen, og som så var svensk.

Den før­ste of­fi­ci­el­le kamp mel­lem de to klub­ber blev spil­let i 1913 med Ri­ver Pla­te som sej­r­her­re med 2-1, men i 1925 valg­te klub­ben at flyt­te va­ek fra La Bo­ca-om­rå­det og op nord­på i et me­re vel­ha­ven­de om­rå­de, og der­med blev ki­men for al­vor lagt til det in­ten­se mod­sa­et­nings­for­hold mel­lem de to klub­ber. For nu blev der og­så dra­get so­ci­a­le skel ind i ri­va­li­se­rin­gen.

Ri­ver Pla­te be­gynd­te i hvert fald at op­ru­ste ved køb af dy­re spil­le­re, hvil­ket gav dem til­nav­net ”Los Mil­lo­na­rios” (mil­li­o­na­e­rer­ne), mens Bo­ca blev lig­gen­de i de­res neds­lid­te kvar­ter, hvor stolt­he­den over klub­ben ba­re vok­se­de og vok­se­de. Og da beg­ge klub­ber vi­ste sig at va­e­re de bed­ste i lan­det – og­så selv om In­de­pen­di­en­te do­mi­ne­re­de i 70’er­ne og blandt an­det vandt fi­re Co­pa-tit­ler i tra­ek – spred­te fan-ska­ren og mod­sa­et­nings­for­hol­det sig og­så, så man i dag reg­ner med, at 70 pro­cent af fod­boldtil­ha­en­ger­ne i Ar­gen­ti­na hol­der en­ten med den ene el­ler den an­den klub.

”Ri­ver-Bo­ca er et na­tio­nalt der­by, for der er fans af beg­ge klub­ber i he­le lan­det. Når Ri­ver spil­ler mod Bo­ca er det helt sik­kert, at der vil va­e­re fans af beg­ge klub­ber i en lil­le by op­pe ved gra­en­sen til Bo­li­via, hvor de så vil stå i de­res kamp­trø­jer og ska­en­des og slås før kam­pen.”

”Man kan ik­ke si­ge, hvil­ken klub der er den stør­ste, for de er så for­skel­li­ge i de­res hi­sto­rie og i de­res ima­ge. Hi­sto­risk er Ri­ver det of­fen­si­ve og vel­spil­len­de hold, mens Bo­ca er mod­sa­et­nin­gen med hjer­te og fight. Ri­ver er pen­ge og mid­delklas­se, Bo­ca er po­pu­la­ri­tet og ar­bej­der­klas­se,” som den ar­gen­tin­ske for­fat­ter Ju­an Sas­tu­rain sag­de det til det en­gel­ske ma­ga­sin FourFourTwo i en ar­ti­kel om det be­røm­te Superclásico.

Og kig­ger man på de spil­le­re, der har teg­net de to klub­ber, er det det sam­me selv­føl­ge­ligt let­te­re for­teg­ne­de bil­le­de, man får. Bo­ca Ju­ni­o­rs er først og frem­mest Die­go Ma­ra­do­na men og­så den be­ryg­te­de an­fø­rer for VM-hol­det i 1966, An­to­nio Rat­tin, mens Ces­ar Lu­iz Menot­ti op til VM i 1978 ik­ke udt­og en ene­ste Bo­ca-spil­ler, men til gen­ga­eld trak på Ri­ver­le­gen­der­ne Da­ni­el Pas­sa­rel­la og Ma­rio Kem­pes på vej­en til VM-finalen mod Hol­land på El Monu­men­tal, Ri­ver Pla­tes hjem­me­ba­ne. Tid­li­ge­re i hi­sto­ri­en hav­de klub­ben haft Al­fredo Di Sté­fa­no, mens man se­ne­re kan frem­ha­e­ve små kre­a­tø­rer som Ari­el Or­te­ga og Pablo Ai­mar.

UDEBANEFANS IK­KE TILLADT

Bå­de på og uden for ba­nen er linjer­ne mel­lem de to klub­ber alt­så truk­ket skar­pt op, og selv

om man ef­ter fem sa­e­so­ner uden i år igen er be­gyndt at til­la­de ude­ba­ne­tilsku­e­re ved kam­pe­ne i den hoo­ligan-pla­ge­de li­ga, har op­gø­rer­ne mel­lem Bo­ca og Ri­ver fort­sat va­e­ret luk­ket land for mod­stan­der-fans. Men med de to fi­na­ler på pro­gram­met men­te Ar­gen­ti­nas pra­esi­dent, den tid­li­ge­re Bo­ca-for­mand Maurizio Ma­cri, at det var tid at op­ha­e­ve for­bud­det.

”Det er en god mu­lig­hed for at vi­se mo­den­hed, for at vi­se at vi for­an­drer os, og at fod­bold­kam­pe kan af­vik­les fre­de­ligt,” skrev han på Twit­ter og ud­byg­ge­de si­den over­for Ra­dio La Red:

”Vi må udø­de­lig­gø­re den­ne hi­sto­ri­ske mu­lig­hed med et fan­ta­stisk show, og det be­ty­der kam­pe med udebanefans.”

Få ti­mer se­ne­re be­gynd­te pra­esi­den­ten dog at tra­ek­ke i land og la­eg­ge be­slut­nin­gen til­ba­ge hos myn­dig­he­der­ne og de to klub­ber, og man­dag stod det klart, at beg­ge fi­na­ler ude­luk­ken­de vil­le bli­ve spil­let for­an hjem­me­ba­ne­tilsku­e­re, of­fi­ci­elt af hen­syn til an­tal­let af fans der ger­ne vil­le se de­res helte, i ste­det for at sto­re om­rå­der af sta­dions måt­te stå tom­me af sik­ker­heds­hen­syn.

Og al­le­re­de søn­dag kun­ne ar­gen­tin­ske me­di­er og­så forta­el­ler om to na­bo­er, der var kom­met op at ska­en­des om, hvil­ken fa­vo­rit­klub der vil­le vin­de finalen, hvil­ket end­te med, at den ene na­bo bra­end­te den an­den na­bos hus ned.

Så der bli­ver fuld op­bak­ning til hjem­me­hol­det i beg­ge fi­na­ler, der på for­hånd be­teg­nes som me­get åb­ne. På den ene si­de blev Bo­ca me­ster i bå­de 2017 og 2018, mens Ri­ver Pla­te har va­e­ret ne­de i en bøl­ge­dal i liga­en og fak­tisk ik­ke er kva­li­fi­ce­ret til na­e­ste sa­e­sons ud­ga­ve af Co­pa Libertadores, selv om de fem bed­ste hold i den ar­gen­tin­ske li­ga kva­li­fi­ce­rer sig til tur­ne­rin­gen med 32 klub­ber.

På den an­den si­de vandt Ri­ver Pla­te se­ne­st den sto­re sy­da­me­ri­kan­ske tur­ne­ring i 2015, hvil­ket var den tred­je sejr i fem fi­na­ler, mens Bo­ca Ju­ni­o­rs vandt for sjet­te gang helt til­ba­ge i 2007. De var i finalen i 2012, men tab­te for fjer­de gang, så med 10 fi­na­ler er de den klub i Sy­da­me­ri­ka med flest fi­na­ler, mens de med en sam­let sejr over Ri­ver mat­cher In­de­pen­di­en­tes syv sej­re i Co­pa Libertadores.

I den­ne sa­e­son vandt Ri­ver Pla­te det en­li­ge op­gør mod Bo­ca med 2-0, og det end­da på ude­ba­ne i tur­ne­rin­gen, der med de man­ge del­ta­gen­de klub­ber kun har plads til én kamp mel­lem hvert hold, så meste­ren kå­res ef­ter 25 kam­pe, men de er på for­hånd sva­ek­ke­de til finalen. Se­mi­fi­na­len blev nem­lig et højdra­ma­tisk op­gør mod den for­sva­ren­de Co­pa-vin­der bra­si­li­an­ske Gre­mio, der vandt 1-0 i Bu­enos Ai­res og og­så før­te 1-0 på hjem­me­ba­ne, før Ri­ver ud­lig­ne­de i det 81. mi­nut og score­de det af­gø­ren­de ude­ba­ne­mål i det 94. mi­nut på et me­get tyndt straf­fes­park dømt ef­ter VAR.

Til den kamp hav­de ch­eftra­e­ner Mar­ce­lo Gal­lar­do, der selv run­de­de 200 kam­pe på midt­ba­nen for klub­ben, som han blev tra­e­ner for i 2014, nem­lig ka­ran­ta­e­ne på grund af sin op­før­sel i hjem­me­kam­pen, men det tog han ik­ke så tungt, for han var bå­de i te­le­fo­nisk kon­takt med ba­en­ken un­der­vejs og ne­de i om­kla­ed­nings­rum­met i pau­sen, hvil­ket nu har ko­stet ham tre ka­ran­ta­e­neda­ge me­re. Så Ri­ver er uden de­res ch­eftra­e­ner i fi­na­ler­ne, mens Bo­ca til gen­ga­eld kan tra­ek­ke på de­res si­de­linje­stra­teg Gu­il­ler­mo Bar­ros Sche­lot­to, der var an­gri­ber i klub­ben i 300 kam­pe fra 1997 til 2007, før han blev tra­e­ner i 2016.

Kig­ger man på de to trup­per, har Bo­ca de stør­ste nav­ne i form af den ru­ti­ne­re­de an­gri­ber Car­los Te­vez, der nu mest star­ter på ba­en­ken, samt an­fø­rer Fer­nan­do Ga­go og kant­spil­le­ren Cri­sti­an Pa­von, der var en pro­fil for Ar­gen­ti­na ved det skuf­fen­de VM i Rusland. Ri­vers mest kend­te navn er midt­ba­ne­man­den En­zo Pe­rez, der var med til VM li­ge­som må­l­man­den Fran­co Ar­ma­ni, der blev ka­stet for lø­ver­ne i Rusland, da Wil­ly Ca­bal­lero ik­ke slog til, mens an­gri­be­ren Lucas Prat­to fik en chan­ce, da Ar­gen­ti­na var i kri­se op til VM uden at kom­me i slut­run­de­trup­pen.

I li­ga-re­gi har beg­ge klub­ber skuf­fet i den­ne sa­e­son med en pla­ce­ring som henholdsvis num­mer syv (Bo­ca) og num­mer ni langt ef­ter det su­ve­ra­e­ne top­hold fra Ra­cing knap halvvejs gen­nem tur­ne­rin­gen, men den 10. og den 24. novem­ber vil det va­e­re helt og al­de­les uden be­tyd­ning. 24 gan­ge er de to tid­li­ge­re tør­net sam­men i Co­pa Libertadores med 10 sej­re til Bo­ca og syv til Ri­ver, men nu bli­ver leg­en­den om Superclásico end­nu stør­re, når de to klub­ber for før­ste gang mø­des i fi­na­ler­ne om det stør­ste klub­tro­fae i Sy­da­me­ri­ka – og så kan plan­la­eg­ger­ne gla­e­de sig over, at det først er fra na­e­ste sa­e­son, at tur­ne­rin­gen aen­drer struk­tur og bli­ver af­gjort med en en­kelt fi­na­le, for ta­enk hvis Esta­dio Na­cio­nal i Chi­les ho­ved­stad San­ti­a­go skul­le la­eg­ge gra­es til en af­gø­ren­de kamp mel­lem de to ae­r­ke­ri­va­ler fra Bu­enos Ai­res med til­rej­sen­de til­ha­en­ge­re sam­let på ét sta­dion...

Nu af­gø­res det, hvor de to klub­ber hø­rer hjem­me, og det bli­ver utvivl­s­omt bå­de spa­en­den­de og dra­ma­tisk. ✖

Fo­to: Vi­ctor R. Cai­va­no/Ritzau Scan­pix

Bo­ca-til­ha­en­ge­re på hjem­me­ba­ne i en tid­li­ge­re kamp mod Ri­ver Pla­te. Spø­gel­set i bun­den af bil­le­det er i øv­rigt sym­bo­let på Ri­vers spø­gel­ses-sa­e­son i 2012, hvor stor­klub­ben helt uhørt måt­te til­brin­ge en sa­e­son i den na­est­bed­ste ra­ek­ke – et fak­tum som lo­kal­ri­va­ler­ne fra Bo­ca Ju­ni­o­rs al­drig har glemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.