POLSK MÅLTYV GENOPSTÅR MOD FAVORITMODSTANDER

Der er fo­kus på dansk og en­gelsk fod­bold med we­e­ken­dens spil­for­slag, som får føl­ge­skab af fle­re i de kom­men­de da­ge på tips­bla­det.dk/spil

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 19.00

Brønd­by - AGF, Ka­mil Wilczek sco­rer 2,10 @ DAN­SKE SPIL

Der står gen­rejs­ning højt på dags­or­de­nen, når to kri­se­ram­te tra­di­tions­klub­ber fre­dag af­ten mø­des på Brønd­by Sta­dion. Bå­de Brønd­by og AGF går ind til kam­pen oven på smerte­li­ge ne­der­lag til en lo­kal­ri­val, mens beg­ge hold blot kan pra­le af én sejr i de sid­ste ot­te kam­pe.

AGF-tra­e­ner David Ni­el­sen jag­ter den de­fen­si­ve sta­bi­li­tet fra juli og au­gust, ef­ter han har set sit hold ind­kas­se­re 15 mål i syv kam­pe si­den den se­ne­ste land­skampspau­se. Isa­er fra­va­e­ret af Nik­las Ba­ck­man kan ma­er­kes i et for­svar, hvor Jes­per Ju­els­gård i fle­re til­fa­el­de har va­e­ret uhel­dig.

Hos va­er­ter­ne sprin­ger det isa­er i øj­ne­ne, at Ka­mil Wilczek nu er uden scor­in­ger i de se­ne­ste tre kam­pe. Det er ik­ke set til­sva­ren­de si­den novem­ber sid­ste år, men nu ven­ter så den mod­stan­der, som po­lak­ken har sco­ret fle­ste mål imod i sin Superliga-kar­ri­e­re.

Ka­mil Wilczek har så­le­des stå­et over for AGF fi­re gan­ge med fem scor­in­ger og blot en en­kelt må­l­løs kamp til føl­ge. Og det lig­ner guf for den pol­ske tap-in-spe­ci­a­list – som har sco­ret 9 af den­ne sa­e­sons 10 mål in­de i fel­tet – at stå over for en dår­ligt ka­li­bre­ret AGF-de­fen­siv. 2,10 er in­tet ga­veod­ds, men det lig­ger dog over mar­keds­ni­veau­et og fri­ster nok til et ind­skud i Superliga-run­dens før­ste kamp.

LØR­DAG KL. 15.30

Nür­n­berg - VfB Stutt­g­art, 1 2,50 @ BETFAIR

Kri­sen krad­ser i Stutt­g­art, hvor Mar­kus We­in­zi­erl står med tre ne­der­lag og en målsco­re på 0-11, ef­ter han over­tog an­sva­ret for hol­det fra Tay­fun Kor­kut. Isa­er på ude­ba­ne ser det skidt ud for Schwa­ber­ne, som står med 0-1-4 ef­ter sa­e­so­nens før­ste fem kam­pe på frem­me­de ba­ner.

Nür­n­berg lig­ger ba­re fem po­int over Stutt­g­art i ta­bel­len, men ef­ter sto­re lus­sin­ger fra bå­de Dort­mund (0-7), RB Leipzig (0-6) og Hof­fen­heim (1-3) i sid­ste må­ned har uaf­gjor­te resultater hjem­me mod formsta­er­ke Frank­furt og ude mod Augs­burg har gen­skabt ro­en i Der Club.

Stutt­g­art lig­ger un­der stre­gen sam­men med Han­nover 96 og Fortu­na Düs­sel­dorf, som Nür­n­berg beg­ge har slå­et på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son. Det vi­ser en vi­tal skarp­hed hos lør­da­gens hjem­me­hold, som vil va­e­re op­sat­te på og­så sen­de Stutt­g­art tom­ha­en­de­de hjem. Og Stutt­g­art kom­mer til at ka­em­pe uden bå­de ka­ran­ta­e­ne­ram­te Emi­li­a­no Insua samt Bor­na Sosa og Anast­a­sios Do­nis, der står op­ført på ska­des­li­sten sam­men med en hånd­fuld tvivls­om­me spil­le­re.

Det lig­ner på for­hånd et ta­et op­gør, men Nür­n­bergs for­del af hjem­me­ba­ne – hvor man end­nu ik­ke har spil­let en kamp uden at sco­re i den­ne sa­e­son – tip­per vur­de­rin­gen over i favør af hjem­me­hol­det, som bør stå med go­de chan­cer for at ryk­ke yder­li­ge­re va­ek fra bun­den ved at slå et af­bud­s­ramt og forms­vagt Stutt­g­art-hold

LØR­DAG KL. 16.00

Newcast­le - Bournemouth, X ved pau­sen 2,15 @ DAN­SKE SPIL

Newcast­le tog al­le tre po­int med en 1-0-sejr over Wat­ford stik mod spil og chan­cer, mens Bournemouth var uhel­di­ge med at ta­be 1-2 til Man­che­ster Uni­ted på en scor­ing dybt in­de i over­ti­den. Alt er der­for i spil på St. Ja­mes’ Park, hvor Newcast­le med en sejr kan la­eg­ge af­stand til nedryk­nings­kam­pen før land­skampspau­sen, mens Bournemouth skal bru­ge de tre po­int for at be­va­re kon­tak­ten til de ab­so­lut­te top­hold.

Ra­fa Be­ni­tez har holdt si­ne spil­le­re i stram snor på hjem­me­ba­ne, hvor Newcast­le har spil­let uaf­gjort til pau­sen mod bå­de Chel­sea, Ar­se­nal og Wat­ford. Bournemouth har blot ført ved pau­sen i to af fem ude­kam­pe, hvor The Cher­ri­es bå­de har sco­ret og ind­kas­se­ret flest mål ef­ter pau­sen.

Hver­ken Newcast­le el­ler Bournemouth vil for­ment­lig an­gri­be den­ne kamp ho­ved­løst med tan­ke på, at den før­ste scor­ing kan vi­se sig yderst vi­tal. Det ska­ber et kamp­bil­le­de, hvor en po­int­de­ling ved pau­sen vir­ker me­re sand­syn­lig­hed end nor­malt, så til od­ds 2,15 kø­rer jeg et X ved pau­se­fløjtet hos Dan­ske Spil.

LØR­DAG KL. 16.00

AC Hor­sens - Søn­derjyskE, X 3,30 @ BETFAIR

Der er langt imel­lem de re­sul­tat­ma­es­si­ge yder­lig­he­der i den­ne sa­e­son for AC Hor­sens, som sta­dig le­der ef­ter den ret­te kon­stel­la­tion i an­gre­bet, mens de­fen­si­ven har vir­ket me­re gav­mild end i sid­ste sa­e­son.

Me­re sta­bilt ser det ud hos Søn­derjyskE, som blot har tabt én af de sid­ste syv kam­pe oven på en elen­dig start på sa­e­so­nen.

Den Gu­le Fare står med 1-5-1 på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, mens Søn­derjyskE blot har vun­det tre af 16 ude­kam­pe i ka­len­der­å­ret 2018.

Det lig­ner et ta­et op­gør mel­lem to ja­evn­byr­di­ge hold, hvor Søn­derjyskE’s bed­re form op­ve­jes af AC Hor­sens’ for­del af hjem­me­ba­ne. Od­ds 3,30 på X’et stik­ker ud som det mest va­er­di­hol­di­ge bud på et ud­fald af kam­pen.

LØR­DAG KL. 16.00 Sout­hamp­ton - Wat­ford, X2 1,60 @ BET365

Sout­hamp­ton kom på må­l­tav­len for før­ste gang si­den mid­ten af sep­tem­ber, da Dan­ny Ings score­de på straf­fes­park i sid­ste run­de. Desva­er­re for Sout­hamp­ton score­de Man­che­ster Ci­ty seks mål i sam­me kamp, og der­med er The Saints fort­sat uden sejr i de sid­ste syv kam­pe.

Wat­ford hav­de sva­ert ved at om­sa­et­te bå­de det spil­le- og chan­ce­ma­es­si­ge over­tag til mål i sid­ste run­de, hvor The Hor­nets over­ra­sken­de tab­te med 0-1 til Newcast­le. Den ne­ga­ti­ve

vinkling er, at Wat­ford der­med blot har vun­det to af de sid­ste syv kam­pe. Men med und­ta­gel­se af 0-4-ne­der­la­get til Bournemouth i star­ten af ok­to­ber har pra­e­sta­tio­ner­ne be­stemt va­e­ret god­kend­te.

Wat­ford ska­ber sta­dig godt med chan­cer tak­ket va­e­re en di­rek­te spil­lestil, som kan gø­re ondt på den lidt tun­ge Sout­hamp­ton-de­fen­siv. Med ba­re én sejr i de sid­ste 16 hjem­me­kam­pe kan det un­dre, at Sout­hamp­ton er gjort til fa­vo­rit­ter her, så jeg går imod mar­ke­det med et spil på X2 til od­ds 1,60.

SØN­DAG KL. 13.00

Li­ver­pool - Ful­ham, Li­ver­pool vin­der med rent mål 1,90 @ BETFAIR

Ful­ham har ik­ke vun­det si­den Alek­s­an­dar Mi­tro­vi­cs se­ne­ste scor­ing den 22. sep­tem­ber, og i man­da­gens 0-1-ne­der­lag til Hud­der­s­fi­eld vir­ke­de Lon­don-hol­det tømt for bå­de idéer og ener­gi. Li­ver­pool tab­te midt på ugen med 0-2 til Rø­de Stjer­ne i en af de svip­se­re, som ef­ter­hån­den er ble­vet sja­eld­ne for hol­det.

For mens Li­ver­pool luk­ke­de mål ind i 7 af 9 hjem­me­kam­pe mod bund­hold i den før­ste tid un­der Jür­gen Kl­opp, så holdt Li­ver­pool må­let rent i samt­li­ge seks kam­pe mod de la­vest pla­ce­re­de hold i sid­ste sa­e­son.

Ten­den­sen er fort­sat ind i den­ne sa­e­son, hvor kun Man­che­ster Ci­ty har ta­get po­int på An­fi­eld, mens Li­ver­pool har le­ve­ret cle­an she­ets i fi­re af fem kam­pe.

Et ha­evn­ger­rigt stor­hold på hjem­me­ba­ne mod et tand­løst bund­hold lig­ner in­gre­di­en­ser­ne til en hjem­me­sejr, som Li­ver­pool bør kun­ne ta­ge for­holds­vis sim­pelt ved at pak­ke Mi­tro­vic ind og luk­ke ned for dyb­de­lø­be­ne fra An­dré Schür­r­le.

SØN­DAG KL. 15.15 Chel­sea - Ever­ton, X 5,20 @ NORDICBET

Det er ved at va­e­re al­vor i Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet, hvor ind­sat­sen er op­pe på 1.280 kr. ef­ter de blåkla­ed­tes 3-1-sejr over Brigh­ton i sid­ste run­de. De sti­gen­de ind­sat­ser er der­for et pas­sen­de tids­punkt til at min­de om, at eks­pe­ri­men­tet kun bør føl­ges for pen­ge, som prin­ci­pi­elt kan und­va­e­res.

Chel­sea står med 4-2-0 på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, mens Ever­ton er på 1-2-2 ude. Hjem­me­hol­det har na­tur­lig­vis det sta­er­ke­ste hold – men til Ever­tons for­del ta­el­ler, at Chel­sea spil­le­de Eu­ro­pa Le­ague imod BATE tors­dag, ef­ter dis­se ord blev skre­vet.

Kam­pen end­te 0-0, da Chel­sea sid­ste spil­le­de mod Ever­ton på Goo­di­son Park i de­cem­ber. Jeg dob­ler end­nu en gang ind­sat­sen i hå­bet om et nyt X, som vil løf­te den sam­le­de ind­tje­ning op over 4.000 kr.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: Ind­skud i den­ne run­de: 1.280 kr. Sam­let ind­skud: 2.600 kr. Sam­let ge­vinst: 148 kr. Sam­let re­sul­tat: -2.452 kr.

SØN­DAG KL. 20.00 OB - EfB, X2 2,40 @ BET365

OB er end­nu en gang gjort til sto­re fa­vo­rit­ter på hjem­me­ba­ne, og selv om fyn­bo­er­ne snød un­der­teg­ne­de ved at le­ve op til va­er­dig­he­den med sid­ste run­des 1-0-sejr over Ho­bro, så gen­ta­ger jeg spil­let imod dem.

Net­op Ho­bro slog OB og­så midt på ugen med 4-2 i en po­kal­kamp, hvor nord­jy­der­nes vi­ka­ri­e­ren­de ke­e­per, Adri­an Kap­pen­berg, hav­de en uhel­dig rol­le ved fle­re fyn­s­ke scor­in­ger. Da­gen ef­ter gik og­så EfB vi­de­re i po­kal­tur­ne­rin­gen ef­ter en sejr over Søn­derjyskE i den for­la­en­ge­de spil­le­tid, hvor­for be­ne­ne må­ske er lidt tun­ge, mens selv­til­li­den er i top hos beg­ge hold.

OB har hen­tet 12 po­int i de sid­ste seks kam­pe, hvor EfB står no­te­ret for en høst på 11 po­int. Det skyl­des ik­ke mindst en sta­erk pra­e­sta­tion på ude­ba­ne, hvor EfB har vun­det fi­re af de sid­ste fem kam­pe mod Brønd­by, AaB, AC Hor­sens og Ran­ders. Det er hold, som fuldt ud tå­ler sam­men­lig­ning med OB, der im­mer­va­ek blot hat vun­det 2 af 7 hjem­me­kam­pe i den­ne sa­e­son.

Det er ri­me­ligt at gø­re OB til fa­vo­rit­ter her, men od­ds om­kring 1,65 på 1-tal­let er så lavt, at va­er­di­en i mi­ne øj­ne fin­des i at spil­le i favør af EfB, som i øv­rigt har vun­det tre af de sid­ste fem kam­pe mod OB i Odense.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.