WA­LES

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - WALES-DANMARK -

STA­TUS

Da Dan­mark og Wa­les se­ne­st mød­tes, slut­te­de det med en fortjent dansk 2-0-sejr tak­ket va­e­re to mål af Christian Erik­sen. Til gen­ga­eld for­må­e­de wa­li­ser­ne i ok­to­ber at gø­re, hvad Åge Ha­rei­des hold ik­ke kun­ne, nem­lig at sco­re og vin­de i Dublin. Wa­les mang­le­de Ga­reth Ba­le, der var små­ska­det, men i hans fra­va­er tog den 21-åri­ge Der­by-spil­ler Har­ry Wil­son, ud­dan­net i og ud­le­jet fra Li­ver­pool, an­svar og spar­ke­de et fris­park di­rek­te i mål. Wa­les vandt 1-0 på Avi­va Sta­di­um.

Det gi­ver bri­ter­ne et godt ud­gangs­punkt in­den kam­pen mod Dan­mark, som er de­res sid­ste i pulj­en. Sejr, og Wa­les vin­der pulj­en. Bli­ver det uaf­gjort, skal Dan­mark slå Ir­land i sid­ste kamp for at gå vi­de­re. Bli­ver det der­i­mod til wa­li­sisk ne­der­lag, er det slut. Så bli­ver det til en an­den­plads, mens Dan­mark er sik­ker på før­ste­plad­sen, uan­set hvor­dan det går man­dag af­ten mod Ir­land.

”Det bli­ver sva­ert, men det bli­ver og­så sva­ert for Dan­mark (…) Det er som en po­kal­fi­na­le. Hvis vi vin­der, vin­der vi grup­pen. Jeg sør­ger for, at spil­ler­ne er klar over, hvor stor en kamp det er, men og­så for at spil­ler­ne ved, hvor godt et hold Dan­mark er,” sag­de Ry­an Gig­gs ved­trup p r ae sen­tat io­nen.

Wa­li­ser­ne må aen­dre på ven­stre ba­ck-po­si­tio­nen, for­di Tot­ten­hams Ben Davies har ka­ran­ta­e­ne. Og så var Brent­fords Chris Mep­ham kan­di­dat til en plads i mid­ter­for­sva­ret, men det bli­ver sand­syn­lig­vis ru­ti­ne­re­de As­hley Wil­li­ams, som spil­ler i ste­det.

NØGLESPILLEREN

Ry­an Gig­gs in­drøm­me­de ved pra­e­sen­ta­tio­nen af trup­pen til kam­pen mod Dan­mark, at han fak­tisk ik­ke ser ret man­ge af Ga­reth Ba­les kam­pe for Re­al Madrid. Han har sim­pelt­hen ik­ke ka­na­len, som har ret­tig­he­der­ne til den span­ske liga i Stor­bri­tan­ni­en.

Al­li­ge­vel vend­te Ba­le selv­føl­ge­lig til­ba­ge til trup­pen, ef­ter han gik glip af se­ne­ste lands­holdsu­ge med en ska­de. Han er sit lands sto­re stjer­ne og har i 2018 sco­ret fi­re gan­ge i fi­re land­skam­pe. Ba­le an­kom til lej­ren med an­kel­pro­ble­mer og tra­e­ne­de ik­ke først på ugen, men ven­tes klar til kamp.

X-FAKTOREN

Det vak­te en del un­dren, da Ry­an Gig­gs udt­og den 26-åri­ge An­der­le­cht-stop­per Ja­mes Lawren­ce. Han har al­drig tid­li­ge­re va­e­ret på et lands­hold og var så godt som ukendt i Wa­les, men Gig­gs tog ham med på grund af for­sva­re­rens ev­ner med bol­den. Lawren­ce har en wa­li­sisk bed­ste­mor, men er født i Eng­land og er vok­set op i Hol­land, hvor han blandt an­det har va­e­ret en del af Ajax’ ung­doms­af­de­ling. Sin se­ni­o­r­kar­ri­e­re har han pri­ma­ert ud­fol­det i Slovaki­et for AS Tren­cin, in­den han den­ne som­mer skif­te­de til An­der­le­cht.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.