DAN­MARK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - WALES-DANMARK -

STA­TUS

Me­get af op­tak­ten til kam­pen i Wa­les har hand­let om de spil­le­re, der ik­ke er med.

Dis­ku­te­ret er for ek­sem­pel ble­vet Åge Ha­rei­des ud­ta­lel­se om Ni­ck­las Bendt­ner og hans volds­dom. An­fø­rer Si­mon Kja­er er fra­va­e­ren­de med en ska­de, hvil­ket og­så er ble­vet be­ma­er­ket. Og det må­ske stør­ste spørgs­mål har va­e­ret, om Ja­cob Bruun Lar­sen og Ro­bert Skov bur­de for­frem­mes fra U/21-lands­hol­det.

Si­den lands­hol­det sam­le­des man­dag, har hi­sto­ri­er­ne om trup­pen ik­ke hand­let ret me­get om kam­pen. I ste­det har vi hørt om Christian Erik­sens kon­trakt­for­hand­lin­ger, om Thomas Dela­ney og før­ste­plad­sen i Bun­des­liga­en, om An­dreas Cor­ne­li­us’ mis­lyk­ke­de tid i Cardiff samt Kas­per Sch­mei­chels rø­ren­de forta­el­ling om tra­ge­di­en i Lei­ce­ster. Der har va­e­ret en smu­le hi­sto­ri­er om Ni­co­lai Jør­gen­sens co­me­ba­ck og om, hvem der skal af­lø­se Si­mon Kja­er som an­fø­rer, men Wa­les-kam­pen har ik­ke va­e­ret i fo­kus i pres­sen. Det si­ger en del om, at Na­tions Le­ague sta­dig ik­ke er en tur­ne­ring, som fod­bold­fol­ket helt har ta­get til sig.

Der er el­lers nok at spil­le for fre­dag af­ten i Cardiff. Vin­der Dan­mark, er lands­hol­det sik­ker på en før­ste­plads og op­ryk­ning til Liga A. Og må­ske end­nu me­re in­ter­es­sant: En ga­ran­te­ret play­of­f­plads om EM-kva­li­fi­ka­tion, uan­set hvor­dan pul­je­spil­let i 2019 for­lø­ber. Ved ud­gi­vel­sen af det­te blad ind­ta­ges de øv­ri­ge plad­ser af Ukrai­ne, Rusland og Bos­ni­en – be­stemt lands­hold som Dan­mark vil­le ha­ve en chan­ce for at slå.

NØGLESPILLEREN

Før den se­ne­ste lands­holds­run­de gav Åge Ha­rei­de ros til Kas­per Dol­berg, som han kald­te for lands­hol­dets ene­ste ren­dyr­ke­de 9’er. Ajax-spil­le­ren star­te­de in­de mod bå­de Ir­land og Østrig. Men nu er Ni­co­lai Jør­gen­sen til­sy­ne­la­den­de til­ba­ge i var­men som bed­ste bud på en fron­tan­gri­ber. ”Så la­en­ge han er frisk, så er han den fo­re­truk­ne 9’er,” sag­de land­stra­e­ne­ren om Jør­gen­sen ved ud­ta­gel­sen. Den til­lid skal Fey­eno­ord-an­gri­be­ren mod Wa­les le­ve op til på et hold, der for la­en­ge har va­e­ret af­ha­en­gigt af Christian Erik­sen-scor­in­ger.

X-FAKTOREN

Ik­ke si­den 2013 har det dan­ske lands­hold spil­let en land­skamp med no­get på spil, hvor Si­mon Kja­er ik­ke var i star­top­stil­lin­gen, men den­ne gang har an­fø­re­ren måt­tet mel­de fra med en ska­de. Og hvem skal så spil­le?

Mat­hi­as ”Zanka” Jør­gen­sen ta­ger den ene plads, som han har sid­det på si­den VM, men de op­lag­te mak­ke­re, An­dreas Chri­sten­sen og Jan­nik Vester­gaard, sav­ner beg­ge spil­le­tid i Pre­mi­er Le­ague. Kan det må­ske end­da en­de med, at ef­ter­ud­tag­ne An­dreas Bjel­land får den start­plads, han hav­de un­der VM-kva­li­fi­ka­tio­nen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.