MESTERTRAENEREN ER TIL­BA­GE I ENG­LAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - Ugens pro­fil CLAU­DIO RANIERI

Det si­ger no­get om, hvor la­en­ge den nu 67-åri­ge Clau­dio Ranieri har va­e­ret i tra­e­ner­fa­get, at da han for før­ste gang lan­de­de i Pre­mi­er Le­ague til­ba­ge i ok­to­ber 2000, så var hans før­ste ind­køb til Chel­sea den ser­bi­ske midt­ba­ne­mand Sla­visa Jo­ka­novic fra Depor­ti­vo La Coru­na for knap 20 mil­li­o­ner kro­ner – for nu her 18 år se­ne­re er det net­op Jo­ka­novi­cs ma­na­gerjob, ita­li­e­ne­ren har over­ta­get i bund­prop­pen Ful­ham.

Den 50-åri­ge Jo­ka­novic hav­de el­lers he­le ti­den haft klub­le­del­sens op­bak­ning, selv om op­ryk­ker­ne var kom­met skidt fra start i sa­e­so­nen oven­på en in­ve­ste­ring på en lil­le mil­li­ard kro­ner i nye spil­le­re i lø­bet af som­mer­pau­sen. Men ef­ter ne­der­lag ude til Hud­der­s­fi­eld og Li­ver­pool løb snoren plud­se­lig ud for den ser­bi­ske ma­na­ger, og i ste­det blev Clau­dio Ranieri for tred­je gang pra­e­sen­te­ret som ny chef i en en­gelsk Pre­mi­er Le­ague-klub.

”Det er in­gen ri­si­ko ved at an­sa­et­te Clau­dio, for han er klar til Pre­mi­er Le­ague med det sam­me, og han kom­mer spe­ci­elt med, hvad vi har brug for i øje­blik­ket i Ful­ham,” sag­de klu­be­jer Sha­hid Khan ef­ter sa­e­so­nens før­ste tra­e­ner­byt­te i Pre­mi­er Le­ague, der i hvert fald sik­rer Lon­don-klub­ben en me­get po­pu­la­er skik­kel­se på si­de­linj­en.

For selv om den ru­ti­ne­re­de Ranieri tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for 14 for­skel­li­ge klub­ber med ho­ved­va­eg­ten på hjem­lan­dets stør­ste klub­ber men og­så med af­stik­ke­re til span­ske Va­len­cia og At­le­ti­co Madrid samt fran­ske Mo­na­co og se­ne­st Nan­tes, så er det i Eng­land, han har fejret si­ne stør­ste suc­ce­ser.

Han var na­e­sten fi­re sa­e­so­ner på Stam­ford Brid­ge, hvor der i star­ten blev stil­let mas­ser af kri­ti­ske spørgs­mål til hans kon­stan­te skift i star­top­stil­lin­gen, hvil­ket gav ham øge­nav­net ”Tin­ker­man.” Men det aen­dre­de sig, da den nye klu­be­jer Ro­man Abram­ovitj kom til Chel­sea i som­me­ren 2003, for blandt de man­ge sto­re ind­køb og de mang­len­de ud­ta­lel­ser fra den nye ejer, var Ranieri nu det men­ne­ske­li­ge an­sigt på de man­ge for­an­drin­ger. Og selv om al­le vid­ste, at han vil­le bli­ve fy­ret, når sa­e­so­nen var slut, så op­ret­holdt han det go­de hu­mør og den po­si­ti­ve spil­lestil, der i sid­ste en­de gav Chel­sea en se­mi­fi­na­le i Cham­pions Le­ague og en an­den­plads i ra­ek­ken, så José Mourin­ho kun­ne fort­sa­et­te frem­gan­gen fra et sta­er­kt ud­gangs­punkt.

Si­den var Ranieri for­bi blandt an­det In­ter, Ju­ven­tus og Ro­ma, men han hav­de net­op fl­op­pet fa­elt som gra­esk land­stra­e­ner, da Lei­ce­ster i som­me­ren 2015 hev ham ind i ste­det for Ni­gel Pear­son, der el­lers hav­de sik­ret klub­ben op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague en sa­e­son tid­li­ge­re og der­ef­ter stå­et i spid­sen for en sen­sa­tio­nel red­nings­ak­tion i bun­den af ra­ek­ken. Det valg blev der sat sto­re spørgs­måls­tegn ved, men Ranieri gjor­de i den grad skep­ti­ker­ne til skam­me, da han i sin før­ste sa­e­son med klub­ben på le­gen­da­risk vis gjor­de Lei­ce­ster til sen­sa­tio­nel­le en­gel­ske me­stre.

For­men kun­ne dog ik­ke fast­hol­des og i fe­bru­ar 2017 blev han fy­ret, men den even­tyr­li­ge sa­e­son på King Power Sta­di­um vil al­drig bli­ve glemt. Så selv om Ful­ham ef­ter si­gen­de kon­tak­te­de Ar­se­ne Wen­ger, Leo­nar­do Jar­dim og An­dre Vil­las-Boas, før de la­ve­de en af­ta­le med den ru­ti­ne­re­de Ranieri, så er det en an­sa­et­tel­se, der ga­ran­te­rer op­ti­mis­me, godt hu­mør og mas­ser af po­si­tiv me­di­eom­ta­le. Og må­ske og­så et løft af det dyrt ind­køb­te og knap sam­men­spil­le­de bund­hold.

”Jeg hå­ber, at vi kan red­de os i den­ne sa­e­son, og så føl­ge for­man­dens vi­sion og ryk­ke opad,” sag­de Ranieri ved ansa­et­tel­sen som chef for det hold, der har luk­ket klart flest mål ind i den­ne sa­e­sons Pre­mi­er Le­ague.

”Jeg sy­nes, at Jo­ka­novic var en stor spil­ler, og som ma­na­ger har han og­så få­et en rig­tig god start på sin kar­ri­e­re. Jeg for­står slet ik­ke, hvad der er sket i den­ne sa­e­son, for det er et hold med så me­get kva­li­tet.”

”Som ita­li­ensk ma­na­ger er de­fen­si­ven den bed­ste vej for os som et hold. Det er vig­tigt at ha­ve en sta­erk vi­sion for for­sva­ret. Ik­ke kun cen­ter­for­sva­rer­ne og må­l­man­den, men for he­le hol­det.”

”For mig er holdån­den og­så vig­tig, og jeg ved, at vi har en god grup­pe. Kampån­den er me­get vig­tig, og nu skal vi spil­le mod Sout­hamp­ton, der har et godt hold. Det er vig­tigt, at vi er klar, og jeg hå­ber, at vores fans vil hja­el­pe os, for vi har brug for de­res styr­ke og støt­te. Og vi vil al­drig gi­ve op,” sag­de den nye Ful­ham-ma­na­ger til klub­bens hjem­mesi­de, mens me­di­er­ne utvivl­s­omt og­så har fo­kus på de føl­gen­de Ful­ham-kam­pe ef­ter op­gø­ret mod Sout­hamp­ton. De står nem­lig mod Chel­sea ude og Lei­ce­ster hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.