13 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Der er 4420 km fra Fa­e­rø­er­nes ho­ved­stad Tórs­havn til Aser­ba­jds­jans mil­li­onby Baku, hvor Fa­e­rø­er­nes fod­bold­lands­hold lør­dag af­ten spil­ler en vig­tig Na­tions Le­ague-kamp. Lars Ol­sen har i den­ne må­ned va­e­ret land­stra­e­ner for Fa­e­rø­er­ne i syv år, og den tid­li­ge­re Ran­ders-tra­e­ner er langt fra den ene­ste for­bin­del­se til Dan­mark.

Så­le­des har 13 af de 23 spil­le­re i den fa­e­rø­ske trup en­ten kon­trakt el­ler for­tid i dansk klub­fod­bold. Hal­lur Hans­son er nok det stør­ste navn med nu­va­e­ren­de adres­se i Dan­mark, mens an­fø­rer At­li Gre­ger­sen se­ne­st var i en dansk fod­bold til­ba­ge i 2007 for Frem.

Fa­e­rin­ger­ne skal vin­de i Baku lør­dag af­ten og sam­ti­dig hå­be, at Ko­so­vo sa­et­ter po­int til på Mal­ta og i na­e­ste uge mod Aser­ba­jds­jan, mens Fa­e­rø­er­ne så skal til Mal­ta og ha­ve yder­li­ge­re tre po­int for at slå sig vi­de­re til play­of­fen om en EM-bil­let, der ven­ter pul­je­vin­de­ren i marts 2020. • Det var en kendt sag, at Elt­on Jo­hn var in­vol­ve­ret i Wat­ford, men han var ik­ke den ene­ste sto­re mu­si­ker, der var en del af en­gelsk fod­bold. Det sam­me var Led Zep­pe­lin-for­san­ger Ro­bert Plant, der sad på en stor ak­tiepost i Wol­ver­hamp­ton og der­for var med, når der skul­le tra­ef­fes be­slut­nin­ger – for ek­sem­pel i spørgs­må­let om en ny ma­na­ger til klub­ben. ”Sam­men med klub­bens tid­li­ge­re må­l­mand Malcolm Fin­lay­son går han i øv­rigt sta­er­kt ind for De­rek Dou­gan som ef­ter­føl­ger for Sam­my Chung,” skrev Tipsbladet.

• Tys­kland hav­de få­et nyt land­stra­e­ner. Ef­ter et dår­ligt VM var Hel­mut Schön stop­pet, men først ef­ter 14 år, et ver­dens­mester­skab, et eu­ro­pa­mester­skab og yder­li­ge­re tre top tre-pla­ce­rin­ger. ”Hel­mut Schön var ver­dens mest suc­ces­ful­de land­stra­e­ner, sim­pelt­hen. Det kan in­gen be­stri­de, og det vil han bli­ve hu­sket for, thi fod­bold­fol­kets hukom­mel­se er lang. Dan­ke Schön!” skrev Tipsbladet som af­skeds­sa­lut.

• ”Ikast – Dan­marks fod­bold­by nr. 1,” prok­la­me­re­de Tipsbladet. År­sa­gen var, at midtjy­der­ne hav­de lan­dets fjer­de­hø­je­ste til­sku­er­snit på 3500 be­sø­gen­de til hver hjem­me­kamp – der bo­e­de kun 12.000 men­ne­sker i by­en, og hol­det lå i 2. di­vi­sion. Kun OB, AGF og Vej­le hav­de fle­re til­sku­e­re. ”Ikast har måt­tet le­ve med kun to øv­ri­ge jy­ske hold i 2. di­vi­sion. Men da Ikast ga­e­ste­de bå­de IHF og AaB, blev der sat sa­e­son­re­kord. Kam­pen i Aal­borg mod AaB blev over­va­e­ret af over 10.000 til­su­e­re, og det var det fjer­de­stør­ste tal til en kamp i Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen.” De tre an­dre kam­pe med et femcif­ret an­tal til­sku­e­re var ble­vet spil­let i Aar­hus.

Gil­li Rólants­son Sø­ren­sen, tid­li­ge­re AaB'er og nu­va­e­ren­de spil­ler i Brann Ber­gen, i Fa­e­rø­er­nes Na­tions Le­ague-kamp mod Ko­so­vo tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret.Foto: Vis­ar Kry­eziu / Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.