”JEG HAR IK­KE DE SAM­ME FØ­LEL­SER FOR AAB, BRØND­BY OG FC KØ­BEN­HAVN, SOM JEG HAR FOR DET DAN­SKE LANDS­HOLD”

Hvad er det egent­lig, Pe­ter Møl­ler skal som fod­bold­di­rek­tør i DBU? Stort in­ter­view med den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og stu­di­e­va­ert.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - PETER MØLLER - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Der står to in­dram­me­de lands­hold­strø­jer for fo­den af den ene va­eg, og på den mod­sat­te va­eg har Pe­ter Møl­ler få­et en lands­hold­strø­je og en bold fra VM 1998 sat op.

”Det er dog ik­ke DÉN bold,” si­ger Pe­ter Møl­ler, og ler højt.

Ef­ter et par år­ti­er i en flyt­te­kas­se har den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og jour­na­list og stu­di­e­va­ert på DR Spor­ten nu få­et en ar­bejds­plads, hvor det gi­ver me­ning at ha­en­ge trø­jer­ne fra de go­de, gam­le da­ge op, men det lidt ufa­er­di­ge look på kon­to­ret sig­na­le­rer og­så, at mø­bel-ind­køb står langt ne­de på to-do-li­sten for den nye DBU-fod­bold­di­rek­tør, der be­gynd­te i job­bet i star­ten af ok­to­ber for­ud for kam­pe­ne mod Ir­land og Østrig.

”Det er her­re­lands­hol­det, jeg her i star­ten skal ha­ve til at fun­ge­re. Det er min ho­ved­op­ga­ve her i be­gyn­del­sen, og jeg vil vove den på­stand, at jeg hur­tigt vil kun­ne sa­et­te flu­e­ben ved, at den op­ga­ve er løst,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

KON­FLIK­TEN

Den 46-åri­ge Pe­ter Møl­ler blev pra­e­sen­te­ret som fod­bold­di­rek­tør i DBU umid­del­bart ef­ter, at Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU blev enig om en ny lands­holds­af­ta­le for pe­ri­o­den 2018 til 2024, og ti­m­in­gen var na­tur­lig­vis be­vidst fra par­ter­nes si­de.

For på den må­de und­gik Møl­ler at få en di­rek­te an­del i en af de grim­me­ste kon­flik­ter i dansk fod­bolds hi­sto­rie, og nu og i de kom­men­de må­ne­der er for­hol­det til DBU, spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen det, Pe­ter Møl­ler skal ha­ve fik­set i sit nye job.

”Jeg har kun sid­det uden­for og kig­get ind, li­ge­som du har. Og der har jeg og­så ment, at der mang­le­de no­get, når jeg så på DBU,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Der mang­le­de no­get og no­gen, der sig­na­le­re­de fod­bold. Der har i det he­le ta­get mang­let syn­lig­hed i DBU. For ek­sem­pel i for­hold til kon­flik­ten med Spil­ler­for­e­nin­gen. Det er og­så der, jeg bli­ver DBU’s an­sigt udadtil. Min vig­tig­ste op­ga­ve er at for­sva­re DBU’s vå­benskjold. Jeg tror, at fan­se­ne har savnet, at DBU stil­le­de sig frem og ty­de­ligt for­tal­te, hvad man vil­le, og hvor­for. Jeg sy­nes, man har gemt sig for me­get. Man har for­sømt at for­kla­re, hvor­for der op­stod de si­tu­a­tio­ner, der gjor­de. I pres­sen er spil­ler­ne ble­vet ud­stil­let på en må­de, som ik­ke pas­ser, og det er DBU’s egen skyld,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

Der er fle­re års dår­lig stem­ning, kon­flik­ter og en tur i vold­gifts­ret­ten, der kostede DBU fle­re mil­li­o­ner kro­ner, for Pe­ter Møl­ler at rette op på, for ik­ke at ta­le om den til­spid­se­de kon­flikt i sep­tem­ber, hvor DBU end­te med at sen­de et vi­kar­lands­hold be­stå­en­de af spil­le­re fra 2. di­vi­sion og Dan­marks­se­ri­en til en test­kamp i Slovaki­et.

I DBU har op­le­vel­sen va­e­ret, at spil­ler­ne kra­e­ve­de for me­get, bå­de prak­tisk i form af go­de øko­no­mi­ske vil­kår og for­hold om­kring A-lands­hol­det, der vil­le bli­ve for dy­re for DBU at stille til rå­dig­hed, sam­ti­dig med at spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen ef­ter DBU’s me­ning gjor­de det alt for sva­ert at ha­ve spil­le­re med i re­k­la­mer og an­dre kom­merci­el­le til­tag med DBU’s sponso­rer.

Fra spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gens si­de har op­le­vel­sen va­e­ret, at DBU fra be­gyn­del­sen af for­hand­lin­ger­ne søg­te en kon­fron­ta­tion og kon­flikt, hvor en kamp en­ten ik­ke vil­le bli­ve spil­let el­ler spil­let med ’skru­e­bra­ek­ke­re’, og at DBU kon­stant for­søg­te at pres­se spil­ler­ne til at med­vir­ke i kom­merci­el­le til­tag, der kun­ne få spil­ler­ne i al­vor­li­ge pro­ble­mer med de­res per­son­li­ge sponso­rer og klubsponso­rer.

Det fo­re­kom­mer naivt at tro, at alt skul­le va­e­re fryd og gam­men mel­lem par­ter­ne her seks uger ef­ter en ny af­ta­le blev ind­gå­et, og Pe­ter Møl­ler ved­ken­der sig, at der ven­ter et stør­re ar­bej­de for­u­de.

”Det har be­stemt ik­ke va­e­ret sundt. Fod­bold­mil­jø­et er lidt spe­ci­elt på det her om­rå­de, og der er nog­le spe­ci­el­le fø­lel­ser blan­det ind i det. Der fø­ler jeg helt klart, at det er me­get let­te­re for mig at kom­me ind og ar­bej­de med spil­ler­ne, sam­men­lig­net med hvis en er­hvervs­le­der var ble­vet hen­tet ind og skul­le va­e­re sport­s­di­rek­tør i DBU,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

Den ny DBU-di­rek­tør vil ha­ve et godt for­hold til spil­ler­ne, som var før­ste­pri­o­ri­te­ten, da han i si­ne før­ste uger i job­bet brug­te så me­gen tid med lands­holds­spil­ler­ne som mu­ligt. Men og­så Spil­ler­for­e­nin­gen og for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland, der har va­e­ret i sk­ud­linj­en i of­fent­lig­he­den og i DBU for en skarp linje i for­hand­lin­ger­ne, vil Pe­ter Møl­ler op­byg­ge et sund for­hold til, om­end den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler mel­lem linjer­ne og­så op­for­drer til, at lands­holds­spil­ler­ne nog­le gan­ge si­ger nej til det, Spil­ler­for­e­nin­gen stil­ler op.

”Jeg har den in­ten­tion at få et godt for­hold til Spil­ler­for­e­nin­gen og Mads Øland. Det er en an­den af mi­ne vig­tig­ste op­ga­ver på den kor­te ba­ne. Jeg skal ska­be et bed­re mil­jø over til Spil­ler­for­e­nin­gen. Det mest gro­te­ske i det her, som jeg og­så ved som tid­li­ge­re spil­ler, er, at vi jo al­le sam­men vil det bed­ste for dansk fod­bold. Og det bed­ste er, at lands­holds­spil­ler­ne, og Spil­ler­for­e­nin­gen i den her ca­se, kan sam­ar­bej­de med os, og at tin­ge­ne fun­ge­rer. Hvis ik­ke vi kan sam­ar­bej­de, får vi al for me­gen støj og fnid­der, og så vil in­gen bak­ke op om lands­hol­det. Det er alt­af­gø­ren­de, at for­hol­det til spil­ler­ne og til Spil­ler­for­e­nin­gen bli­ver godt,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Min helt per­son­li­ge hold­ning er, at spil­ler­ne på lands­hol­det i Dan­mark er de bed­ste spil­le­re i lan­det. Der­for skal de og­så ha­ve de bed­ste for­hold og vil­kår. Så vil jeg og­så si­ge, at når man har en spil­ler­for­e­ning, skal man og­så nog­le gan­ge føl­ge sit fod­bold­hjer­te, hvil­ket jeg og­så har sagt til spil­ler­ne. Man skal ta­ge va­re om sit eget fod­bold­liv og ik­ke al­tid la­de an­dre be­stem­me. Man skal ta­en­ke over, hvad der er bedst for én selv, for hol­det, men selv­føl­ge­lig og­så, hvad der er bedst for dansk fod­bold. Der skal man ik­ke al­tid la­de sig sty­re. Det gør ik­ke no­get, spil­ler­ne ta­en­ker sig om en ek­stra gang. Jeg for­sø­ger ik­ke at le­f­le for spil­ler­ne, når jeg si­ger det her. Jeg kan ba­re ef­ter 10 da­ge sam­men med spil­ler­ne i ok­to­ber ma­er­ke, at de har hjer­tet på det rette sted, og vil ting, DBU og­så ger­ne vil. Det er et spørgs­mål om at ta­le or­dent­ligt sam­men. Der­for me­ner jeg og­så, at det ik­ke er det rig­ti­ge bil­le­de, der er ble­vet teg­net af spil­ler­ne. Det er vi nødt til at be­vi­se. Det er ik­ke nok, jeg si­ger det her, vi skal vi­se det.”

Pe­ter Møl­ler var fra be­gyn­del­sen af 2005 og et år frem til sit kar­ri­e­re­stop i FC Kø­ben­havn for­mand for Spil­ler­for­e­nin­gen, hvor han ar­bej­de­de sam­men med Øland, og den ny DBU­di­rek­tør tror, for­hol­det mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen kan bli­ve godt.

”Jeg er su­per-fortrøst­nings­fuld. Der kom­mer til at ske no­get på det om­rå­de, der er po­si­tivt for al­le. DBU har vist no­get ved at an­sa­et­te

mig, og vi skal ha­ve et end­nu bed­re sam­ar­bej­de med Spil­ler­for­e­nin­gen. Jeg tror og­så, jeg har en lidt an­den ind­gangs­vin­kel til ek­sem­pel­vis Mads Øland og nog­le af de an­dre folk i Spil­ler­for­e­nin­gen, end DBU’s top har,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

SPIL­LER­NES MAND?

Kan Pe­ter Møl­ler nå ta­et på spil­ler­ne, sin tid­li­ge­re kol­le­ga Mads Øland og sam­ti­dig få DBU’s dags­or­den igen­nem, sam­ti­dig med at for­bun­det skal tje­ne pen­ge og få et bed­re ry blandt fan­se­ne?

”Jeg har prø­vet at ta­ge den sva­e­re vej med FC Kø­ben­havn og Brønd­by før,” si­ger Pe­ter Møl­ler med et stort grin om for­ti­den i Spil­ler­for­e­nin­gen og den sva­e­re rol­le som freds­ma­eg­ler i en kon­flikt mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen, der har ra­set i åre­vis.

Pe­ter Møl­ler me­ner, at der i DBU har mang­let en per­son med den rol­le, han nu er an­sat i, og så be­ty­der det iføl­ge Møl­ler me­get for hans chan­ce for suc­ces, at han selv som ak­tiv har stå­et i man­ge af de sam­me si­tu­a­tio­ner, som de nu­va­e­ren­de lands­holds­spil­le­re mø­der på lands­hol­det og i de­res klubkar­ri­e­re.

”Jeg kan for­nem­me, at det har mang­let. Når jeg ser på nog­le af de ting, der har va­e­ret dis­ku­te­ret, og som par­ter­ne har va­e­ret ue­ni­ge om, så kan jeg godt ta­en­ke ’her­re­g­ud, hvor sva­ert kan det va­e­re’. Jeg ved, at det be­ty­der no­get for spil­ler­ne, at det er en af ’de­res’, der kom­mer ind. Jeg vil kal­de dem for ’vores’ spil­le­re, el­ler ’mi­ne’ spil­le­re. Jeg kan ma­er­ke på dem, at de ta­en­ker: ’Ham har vi respekt for’. Og de ved, at jeg har respekt for dem. Jeg har for­stå­el­se for, hvor­dan spil­ler­ne ger­ne vil ha­ve det, hvor­dan vi skal ta­le til dem, og hvor­dan de ser, at vi skal nå vores kon­kre­te, fa­el­les mål,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Helt kon­kret si­ger jeg til spil­ler­rå­det på vores før­ste mø­de, at jeg ik­ke kom­mer til at gå i om­kla­ed­nings­rum­met en ti­me før kam­pen. Jeg har al­tid ha­det, at DBU-folk ren­der rundt i om­kla­ed­nin­gen i slips en ti­me før kam­pen. De har ik­ke no­get at gø­re der­ne­de. Det lyt­te­de de til, og så gik der to da­ge, hvor­ef­ter de sag­de, at de ger­ne vil­le ha­ve mig i om­kla­ed­nings­rum­met, for­di ’du er en af vores’. Det var den før­ste an­er­ken­del­se fra de­res si­de, at de respek­te­re­de mig. De kun­ne ma­er­ke, at jeg hav­de respekt for dem og ac­cep­te­re­de dem. Det var den før­ste pra­e­mis for, at vi fremad­ret­tet kan ska­be no­get sam­men,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Jeg ved som tid­li­ge­re spil­ler of­te, hvad der er bedst for spil­ler­ne. De kan bru­ge mig til at få pres­set ting igen­nem. Det kan va­e­re i for­hold til vores be­hand­ler­team, i for­hold til hvor­dan vi rej­ser og spi­ser. Jeg ved me­get me­re om de ting og skal for­bed­re vil­kå­re­ne for spil­ler­ne. Så­dan kan de bru­ge mig,” si­ger Pe­ter Møl­ler om rol­len, han på ad­skil­li­ge om­rå­der sam­men­lig­ner med det job, en sport­s­di­rek­tør i en Su­per­liga-klub har.

”Jeg kom­mer sik­kert ik­ke til at va­e­re enig med spil­ler­ne om alt, men de kom­mer til at forta­el­le, hvor­dan de ger­ne vil ha­ve tin­ge­ne. Hvis det er mu­ligt, prø­ver vi at fin­de en løs­ning, som de ger­ne vil ha­ve den, så vi ram­mer hin­an­den no­gen­lun­de. Tra­e­ne­ren skal va­e­re me­get ta­et på spil­ler­ne og skal helst ik­ke i for man­ge kon­flik­ter med dem. Det må jeg ger­ne kom­me. Ik­ke nød­ven­dig­vis så det ska­ber kon­flik­ter, men jeg kan godt ta­ge be­slut­nin­ger, de ik­ke er 100 pro­cent eni­ge i,” si­ger Pe­ter Møl­ler om den nye rol­le, hvor han og­så bli­ver an­svar­lig for DBU’s tra­e­ne­re og sport­s­li­ge le­de­re.

”Jeg er jo og­så Åges chef. Når han har øn­sker og idéer, er det rig­tig vig­tigt, at han t

t kan kom­me til mig og få tin­ge­ne igen­nem. Åge, Jon, Ka­tri­ne og Lars [de fi­re chef- og as­si­stent­tra­e­ne­re på her­re- og kvin­delands­hol­de­ne] har mig som chef. Det bli­ver og­så mit an­svar, hvis no­gen ik­ke skal va­e­re her la­en­ge­re, selv­føl­ge­lig i sam­råd med den øv­ri­ge le­del­se,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

SMIT­TER AF PÅ POPULARITETEN

Ef­ter Pe­ter Møl­lers me­ning er for­hol­det til spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen al­le­re­de i bed­ring. Men fan se­neskal­lands hol­de­tog­så ha­ve med, og det er end­nu et om­rå­de, der for den ny DBU-di­rek­tør at se har hal­tet.

”Vi skrev au­to­gra­fer i Vild­b­jerg in­den tra­e­nin­ger­ne, og ef­ter. Da­gen in­den vores kamp mod Østrig hav­de vi fi­re spil­le­re, der var ude at tra­e­ne med nog­le dren­ge og pi­ger. Det ser man ik­ke man­ge ste­der i Eu­ro­pa. Men det er der in­gen, der skri­ver om. Jeg sy­nes, at spil­ler­ne vi­ser me­get, men vi skal vi­se end­nu me­re. Det er vi nødt til, for vi har ik­ke pu­bli­kum med os. Der sad 16.000 til­sku­e­re i Brønd­by i den sid­ste test­kamp før VM. Det er i mi­ne øj­ne en fal­li­ter­kla­e­ring, at man li­ge før af­gang til en VM-slut­run­de kun kan sam­le 16.000 men­ne­sker. Det er ik­ke godt nok,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Vi skal vi­se lidt me­re be­gej­string udadtil. Isa­er over­for fan­se­ne. Kan du hu­ske, hvor­når lands­hol­det sidst har tabt? Her ta­el­ler jeg ik­ke en straf­fes­park kon­kur­ren­ce­mod Kro­a­tien el­ler vi­kar­lands­hol­det med. Det var i ok­to­ber 2016 mod Mon­te­ne­gro. Men det er der in­gen, der har talt om,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”In­gen me­di­er har fo­ku­se­ret på, at kam­pen fre­dag af­gør, om vi spil­ler i A-grup­pen na­e­ste gang. Der er over 10 mil­li­o­ner kro­ner på høj­kant, hvis man vin­der grup­pen, og det sport­s­li­ge aspekt er et helt an­det. Spa­ni­en, Eng­land, Bel­gi­en, Frank­rig, det er cre­men af cre­men. Men det er der in­gen i Fod­bold­dan­mark, der ta­ler om. Det skal vi i DBU ha­ve vendt, og det skal spil­ler­ne og­så va­e­re med til. Vi skal vi­se, at vi vil vores fans. Vi skal jub­le med dem, og vi må va­e­re os selv i in­ter­views. Bed­ste ek­sem­pel er Jan­nik Vester­gaard ef­ter Østrig-kam­pen, hvor han for­tal­te, hvor ir­ri­te­ret han var over ik­ke at ha­ve spil­let. Han gjor­de det med respekt for hol­det, men han sag­de sin me­ning. Det vil jeg ger­ne ha­ve. Spil­le­re, der stil­ler sig frem, og spil­le­re, der vi­ser et me­re be­gej­stret an­sigt,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

Han for­står, at Na­tions Le­ague som nyt kon­cept kan va­e­re for­vir­ren­de.

Det er ik­ke ver­dens mest lo­gi­ske tur­ne­ring, når der spil­les fi­re pul­je­kam­pe i ef­ter­å­ret 2018 og kno­ck­out­kam­pe om EM-bil­let­ter i for­å­ret 2020 for pul­je­vin­der­ne og de øv­ri­ge bedst pla­ce­re­de hold, der ik­ke har kva­li­fi­ce­ret sig til EM gen­nem den sa­ed­van­li­ge EM-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring i 2019.

Men Na­tions Le­ague-kam­pe­ne er ef­ter Møl­lers me­ning at fo­re­tra­ek­ke frem for tra­e­nings­kam­pe, og DBU ta­ger dem der­for dybt al­vor­ligt.

”De her kam­pe er ek­stremt vig­ti­ge for os. Det vil, med al respekt for Wa­les og Ir­land, som vi sag­tens kan ta­be til, va­e­re no­get helt an­det at kun­ne pra­e­sen­te­re vores fans for kam­pe mod de al­ler­bed­ste hold i Eu­ro­pa i na­e­ste ud­ga­ve af Na­tions Le­ague. Det her er som at va­e­re til en slut­run­de, det er ik­ke test­kam­pe, hvor vi li­ge kan prø­ve nog­le un­ge spil­le­re. Folk kan ik­ke for­stå, at vi ik­ke li­ge prø­ver Ro­bert Skov, Ja­cob Bruun-Lar­sen el­ler Philip Bil­ling i star­top­stil­lin­gen. Vi eks­pe­ri­men­te­rer alt­så ik­ke, når vi kan op­nå så me­get. Slår vi så Wa­les, får vi at se, om der er mu­lig­hed for at prø­ve no­get i Ir­land-kam­pen. Men det er selv­føl­ge­lig op til Åge Ha­rei­de, ik­ke mig,” si­ger Pe­ter Møl­ler med et bredt smil.

DER ER PLADS I MO­DER­NE FOD­BOLD

Man­ge af Pe­ter Møl­lers kol­le­ger i og uden­for Eu­ro­pa og de­res land­stra­e­ne­re ma­er­ker, at der er pres på lands­holds­fod­bold i dis­se år.

”Vi må ta­en­ke på spil­ler­ne. Jeg er ik­ke sik­ker på, hvad man kan vin­de. Det er den mest me­nings­lø­se tur­ne­ring i fod­bold­ver­den,” sag­de Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Kl­opp om Na­tions Le­ague i sid­ste må­ned, mens FC Kø­ben­havn-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken for ny­lig, og med et spø­ge­fuldt smil, be­ma­er­ke­de, at Ro­bert Skov bur­de kon­cen­tre­re sig om at kom­me på A-lands­hol­det og drop­pe U21-EM til na­e­ste som­mer.

I Spa­ni­en har klub­ber­nes mod­vil­je mod lands­holds­fod­bold født ud­tryk­ket ’Virus FIFA’ i span­ske me­di­er, der da­ek­ker over tra­et­te og nog­le gan­ge ska­de­de spil­le­re, der har va­e­ret på lang­fart med de­res lands­hold på an­dre kon­ti­nen­ter.

I Dan­mark er pres­set ik­ke så hårdt. Men af og til hø­rer man om Su­per­liga-klub­ber, der for­sø­ger at ta­le de­res spil­le­re fra at ta­ge med lands­hold, isa­er langt fra Dan­mark, ef­ter ska­des­pau­ser. t

I den fle­re år lan­ge kon­flikt mel­lem DBU, Spil­ler­for­e­nin­gen og lands­holds­spil­ler­ne har der og­så va­e­ret mang­len­de for­stå­el­se at spo­re for spil­ler­nes krav til mad, be­hand­ling, ho­tel­ler og rej­ser til og fra kam­pe, og her spil­ler klub­fod­bold en in­di­rek­te rol­le ved at ha­ve va­e­ret ka­ta­ly­sa­tor for en vold­som, og of­te og­så dyr, ud­vik­ling i mo­der­ne fod­bold, hvor der sam­men­lig­net med for 10-15 år si­den bru­ges langt fle­re pen­ge og kra­ef­ter på for­hol­de­ne om­kring spil­ler­ne, no­get DBU øko­no­misk og kul­tu­relt har haft sva­ert ved at mat­che.

Pe­ter Møl­ler har som spil­ler og jour­na­list set den ud­vik­ling i top­fod­bold, men han me­ner ik­ke, at klub­fod­bolds mar­kan­te ud­vik­ling og de langt stør­re be­løb, der er til rå­dig­hed i klub­fod­bold, vil el­ler skal gø­re lands­holds­fod­bold over­flø­dig.

”Man be­hø­ver ik­ke ta­ge til ud­lan­det for at fin­de ek­semp­ler på, at der er pres fra klub­ber­ne. Man kan nø­jes med at se på det, en vis nord­mand sag­de, da han åben­bart ik­ke hav­de få­et ilt nok til hjer­nen og sag­de, at Ro­bert Skov ik­ke skul­le med til en slut­run­de. Ro­bert Sko­vs svar var, at han helt vildt ger­ne vil­le til EM, og at han ger­ne vil­le va­e­re eu­ro­pa­me­ster, hvis han da el­lers kom i trup­pen, som man si­ger som en yd­myg jy­de. Det vi­ser, hvor me­get det be­ty­der for ham,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”Kl­opp sag­de, at Na­tions Le­ague var no­get lort, men det er jo for­di, at han kun­ne ma­er­ke, spil­ler­ne ger­ne vil­le det her. Det er kom­met no­get på spil, ae­re og pra­e­sta­tio­ner. Det er af sam­me år­sag, Stå­le Sol­bak­ken sag­de det, han gjor­de. Han vil ha­ve Ro­bert Skov til at spil­le, va­e­re klar til den nye sa­e­son el­ler til at bli­ve solgt. Han vil ik­ke ha­ve, Skov er tra­et el­ler må­ske får en ska­de. Men spil­ler­ne vil ger­ne det her.”

”At lands­holds­fod­bold skul­le va­e­re på vej va­ek... jeg ved godt, at klub­fod­bold fyl­der rig­tig me­get, og at der mu­lig­vis er nye, sto­re tur­ne­rin­ger på vej, men for spil­ler­ne er der ba­re no­get ved lands­hol­det. Kas­per Schmeichel var ik­ke ble­vet no­mi­ne­ret til en af ver­dens tre bed­ste må­l­mand uden VM, det dre­je­de sig ik­ke om en ni­en­de­plads med Lei­ce­ster. Lands­holds­fod­bold har sta­dig no­get,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

”I som­mer hav­de vi 10.000 men­ne­sker til Kro­a­tien-kam­pen ne­de på hav­nen i År­hus med 5000 men­ne­sker til, vi ik­ke hav­de plads til. Spør­ger du Lio­nel Mes­si, er jeg ik­ke i tvivl om, om han vil­le byt­te én af si­ne Cham­pions Le­ague-tit­ler til et ver­dens­mester­skab,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

Møl­ler spil­le­de top­fod­bold i AaB, Zürich, PSV, Oviedo, FC Kø­ben­havn og Brønd­by IF, men på sit kon­tor i DBU er det lands­hold­strø­jer­ne, der ha­en­ger.

”Jeg har ik­ke de sam­me fø­lel­ser for AaB, Brønd­by og FC Kø­ben­havn, som jeg har for det dan­ske lands­hold. Det dan­ske lands­hold er for evigt. Det er det for Thomas Dela­ney, Kas­per Schmeichel, Mi­cha­el Laud­rup, Pre­ben Elkja­er, og det er det og­så for mig. Klub­fod­bold kan man ik­ke selv sty­re. En­ten er man for god el­ler dår­lig og ry­ger der­for vi­de­re. Man kan snak­ke om klubloy­a­li­tet, men i sid­ste en­de sty­rer man det ik­ke som spil­ler. Det har jeg selv op­le­vet. På den må­de vil lands­holds­fod­bold al­tid ha­ve en stor stjer­ne for spil­ler­ne og for fans i Dan­mark og for fans ge­ne­relt, og­så selv­om der er pres fra sto­re klub­tur­ne­rin­ger,” si­ger Pe­ter Møl­ler.

Sejr i Wa­les og i År­hus på man­dag mod Ir­land vil gi­vet­vis hja­el­pe til den po­si­ti­ve stem­ning om­kring lands­hol­det, der blev torpederet helt og al­de­les af kon­flik­ten med spil­ler­ne oven­på en VM-ot­ten­de­dels­fi­na­le i som­mer. For det går ef­ter Pe­ter Møl­lers me­ning fak­tisk rig­tig godt med lands­holds­fod­bold i Dan­mark – nu er øvel­sen ba­re at over­be­vi­se an­dre end an­sat­te i DBU og lands­holds­spil­ler­ne om, at det for­hol­der sig så­dan.

”Det går fak­tisk me­get bed­re for lands­holds­fod­bold end klub­fod­bold i Dan­mark. Der er kun ét hold med i Eu­ro­pa Le­ague, det på pa­pi­ret bed­ste hold i lan­det tab­te til Malmö, og et an­det sta­er­kt hold blev lam­me­ta­e­vet af et bel­gisk hold. Til sam­men­lig­ning går det ret godt for lands­holds­fod­bold. U17- og U19-her­re­hol­de­ne er gå­et vi­de­re, U21-lands­hol­det skal til EM, og de re­sul­ta­ter bli­ver skabt på grund af de ram­mer, der er stil­let op i den rø­de tråd, som bli­ver la­vet i en ver­sion 2.0 nu. Vi pres­ser klub­ber­ne, klub­ber­ne pres­ser DBU, og vi har brug for hin­an­den, i hvert fald i et land som Dan­mark,” si­ger DBU’s nye fod­bold­di­rek­tør. +

Pe­ter Møl­ler (til ven­stre) ta­ler med lands­hol­dets må­l­mand Kas­per Schmeichel da­gen før ok­to­ber­kam­pen mod Østrig i Her­ning. Pe­ter Møl­ler hå­ber som tid­li­ge­re top­spil­ler på at kun­ne fin­de en fa­el­les for­stå­el­se med lands­holds­spil­ler­ne, som på fle­re om­rå­der har va­e­ret fra­va­e­ren­de i for­hol­det mel­lem DBU og spil­ler­ne i de se­ne­ste år.Foto: Hen­ning Bag­ger/ Ritzau Scanpix

Pe­ter Møl­ler blev pra­e­sen­te­ret som fod­bold­di­rek­tør i DBU 2. ok­to­ber. Pe­ter Møl­ler indstil­le­de sin spil­ler­kar­ri­e­re i vin­ter­pau­sen i 2005/2006-sa­e­so­nen og var den­gang og­så for­mand i Spil­ler­for­e­nin­gen i et års tid. Foto: Jens Nør­gaard/Ritzau Scanpix

Pe­ter Møl­ler i sit sid­ste år som ak­tiv spil­ler på top­plan i FC Kø­ben­havn. I bag­grun­den ses Wil­li­am Kvist, der se­ne­st spil­le­de en be­ty­de­lig rol­le i slut­spil­let om lands­holds­af­ta­len som for­hand­ler for Spil­ler­for­e­nin­gen.Foto: Jens Di­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.