VIN­DE­REN MARK VAN BOMMELS PER­FEK­TE START

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AERESDIVISIONEN - TEKST: SE­BA­STI­AN STANBURY @SebStan­bury

I Hol­land bul­drer PSV af sted med 12 sej­re i de før­ste 12 kam­pe. Og det med en ny tra­e­ner, der al­drig tid­li­ge­re har haft an­sva­ret for et se­ni­o­r­hold. Men Mark van Bom­mel er et stort navn i Eind­ho­ven, og han har al­le­re­de åben­ba­ret sig som et end­nu stør­re tra­e­ner­ta­lent.

Mark van Bommels ak­ti­ve kar­ri­e­re slut­te­de, gan­ske symp­to­ma­tisk, med en hård ta­ck­ling. Den var og­så for hård. I maj 2013 blev sid­ste run­de af den hol­land­ske liga af­vik­let, og PSV’s kamp mod Twen­te var og­så den sid­ste for 36-åri­ge Van Bom­mel, in­den han stop­pe­de. Han nå­e­de ba­re ik­ke at spil­le den fa­er­dig. Ef­ter 56 mi­nut­ter fik han det før­ste gu­le kort, et kvar­ter se­ne­re det an­det for en hård stem­pling på Dus­an Ta­dic.

”Jeg husker isa­er de go­de ti­der,” sag­de PSVan­fø­re­ren, da han ef­ter kam­pen blev bedt om at eva­lu­e­re sin tid som spil­ler. Der­ef­ter til­fø­je­de han:

”Jeg har haft 20 mi­nut­ter til at ta­en­ke over den be­ma­er­k­ning.”

Så­dan slut­te­de en kar­ri­e­re, der sik­re­de ham VM-sølv, en Cham­pions Le­ague-ti­tel og na­tio­na­le mester­ska­ber i fi­re for­skel­li­ge lan­de. Den sik­re­de ham og­så et ry som en af de hår­de­ste spil­le­re i Eu­ro­pa gen­nem de se­ne­ste 20 år.

Si­den blev Mark Pe­ter Ger­tr­u­da An­dreas van Bom­mel tra­e­ner. Han star­te­de som as­si­stent for U/17-lands­hol­det, han har og­så va­e­ret høj­re hånd for sin svi­ger­far, Bert van Marwi­jk, på bå­de det sau­di­ske og det au­stral­ske lands­hold, og han har va­e­ret i PSV’s ung­doms­af­de­ling. Kom­bi­ne­ret med en hel­te­sta­tus fra ti­den som spil­ler var den er­fa­ring nok til, at han i som­mer fik ch­eftra­e­nerjob­bet, da Phil­lip Co­cu for­lod klub­ben ef­ter fem år og tre hol­land­ske mester­ska­ber på Phi­lips Sta­dion.

Og Mark van Bom­mel har fo­re­lø­big sag­tens kun­net ud­fyl­de for­ga­en­ge­rens sto­re sko. Må­ske han end­da ud­vi­der dem med si­ne en­gang så hårdt-ta­ck­len­de fød­der. For fo­re­lø­big har PSV vun­det samt­li­ge kam­pe i liga­en, mens Mark van Bom­mel har vist sig som et tra­e­ner­navn, man bør hol­de øje med.

Og den kom­pro­mis­lø­se til­gang til spor­ten? Den har han ta­get med sig fra mid­tercirk­len til si­de­linj­en.

DEN STO­RE STJER­NE PÅ PHI­LIPS STA­DION

Den 21. ju­ni sad Mark van Bom­mel på ba­en­ken på Cos­mos Are­na i i Sa­ma­ra, hvor han som as­si­ste­ren­de au­stralsk land­stra­e­ner så sit hold spil­le 1-1 med Dan­mark. Da­gen ef­ter blev han, mens han sta­dig be­fandt sig i Rusland, pra­e­sen­te­ret som ny ch­eftra­e­ner i PSV. Phil­lip Co­cu var rejst til Fe­ner­ba­h­ce, og i Eind­ho­ven men­te man, at den na­tur­li­ge af­lø­ser al­le­re­de var i klub­ben i form af U/19-hol­dets tra­e­ner.

”Vi ved, at vi har suc­ces­ful­de folk ved ro­ret, og vi vid­ste, at Phil­lip en dag vil­le kom­me til os og forta­el­le, at han vil­le for­la­de os. Der­for be­gynd­te vi at le­de ef­ter en eg­net af­lø­ser og star­te­de et nyt pro­jekt med Mark for to sa­e­so­ner si­den. Vi fø­ler, at han er klar til job­bet,” sag­de di­rek­tør Toon Ger­brands ved pra­e­sen­ta­tio­nen, mens 41-åri­ge Mark van Bom­mel stem­te i.

”Man kan ik­ke be­slut­te sig for en da­to, hvor man be­gyn­der sin kar­ri­e­re som ch­eftra­e­ner. Jeg tror, jeg har er­fa­rin­gen til at imø­de­kom­me den­ne ud­for­dring,” sag­de Van Bom­mel.

Den ny­an­sat­te tra­e­ner hav­de den for­del, at han hav­de stor goodwill i Eind­ho­ven. Phil­lip Co­cu er selv født i by­en og spil­le­de for klub­ben ad to om­gan­ge i halv­fem­ser­ne og nul­ler­ne, men selv om Van Bom­mel er født uden­bys og star­te­de sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i Fortu­na Sit­tard, ser PSV’er­ne ham som en af de­res eg­ne. Hans spil­lestil har al­tid pas­set per­fekt til Eind­ho­ven.

”Stem­nin­gen på sta­dion er nog­le gan­ge helt sur­re­a­li­stisk. Tra­e­ne­rens navn rå­bes fra tri­bu­ner­ne langt of­te­re end spil­ler­nes. Van Bom­mel er stjer­nen på det­te hold,” har De Te­le­graaf-jour­na­li­sten Erik van Ha­ren for­talt ESPN.

Det har og­så hjul­pet, at det pen­sio­ne­re­de midt­ba­nei­dol er kom­met fly­ven­de fra start. Til­ba­ge i 1999 sat­te bel­gi­ske Eric Ge­rets klu­bre­kord ved at vin­de si­ne før­ste ot­te kam­pe i spid­sen for PSV. Det over­gik Mark van Bom­mel den 20. ok­to­ber, da hans hold vandt 6-0 over FC Em­men i ni­en­de spil­ler­un­de. Og si­den har de for­sva­ren­de me­stre ta­get yder­li­ge­re tre sej­re, og godt en tred­je­del gen­nem tur­ne­rin­gen er hol­det sta­dig fejl­frit med 12 sej­re ud af 12 mu­li­ge og mak­si­ma­le 36 po­int. Ajax er di­stan­ce­ret med fem po­int. Der er dog sta­dig et styk­ke op til den bed­ste sa­e­son­start no­gen­sin­de. I 1987-88 vandt PSV de før­ste 17 kam­pe i en sa­e­son, der skul­le vi­se sig at en­de med en Tre­b­le.

HOL­DET SPIL­LER SOM TRA­E­NE­REN

Om Mark van Bommels PSV når den re­kord – el­ler Ajax’ re­kord på sejr i 19 liga­kam­pe i tra­ek – er end­nu uvist, men tra­e­ne­ren har i hvert fald ta­enkt sig at for­sø­ge. Det lig­ger til ham.

”Jeg vil og­så vin­de, når jeg spil­ler kug­ler og Mo­nopo­ly,” sag­de han om sin vin­der­vil­je før kam­pen mod ri­va­ler­ne fra Ajax.

Det op­gør vandt PSV med 3-0 (det er 60 pro­cent af al­le mål, Ajax har luk­ket ind i liga­en i den­ne sa­e­son), og det var en kamp, som vi­ste, hvor­dan PSV ger­ne vil spil­le.

”Vi for­sø­ger at byg­ge op bag­fra, men hvis det ik­ke fun­ge­rer, har vi nog­le ene­stå­en­de an­grebs­mu­lig­he­der med Luuk de Jong og fart op­pe for­an. I an­den halv­leg gjor­de vi alt, hvad vi kun­ne for at sik­re, at vi ik­ke ind­kas­se­re­de et mål. Det er et tegn på, at det er et ae­g­te hold,” sag­de Van Bom­mel, mens den tid­li­ge­re lands­holdskam­me­rat og nu­va­e­ren­de Ajaxan­gri­ber Klaas-Jan Hun­telaar er­kla­e­re­de, at ”ved al­le tre mål blev vi slå­et på vil­jestyr­ke, og det kan vi ik­ke ac­cep­te­re.”

PSV’s spil­lestil er pra­e­get af den ener­gi og vil­je, som Van Bom­mel selv vi­ste som ak­tiv.

”Det er et fy­sisk hold med vig­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster, og de kan slå til på al­le tids­punk­ter. De har den sam­me ka­rak­ter som de­res tra­e­ner,” sag­de In­ter-tra­e­ner Luci­a­no Spal­let­ti før de to klub­bers mø­de i Cham­pions Le­ague. Og i en klumme i De Volks­krant har jour­na­li­sten Wil­lem Vis­ser er­kla­e­ret, at han har sto­re for­håb­nin­ger for frem­ti­den,

”Mark van Bom­mel bli­ver, tror jeg, den bed­ste hol­land­ske tra­e­ner si­den Lou­is van Gaal. Han er lidt hår­de­re end Frank de Bo­er, me­re pro­g­res­siv end Co­cu og me­re al­si­dig end Van Bron­ck­horst, for at na­ev­ne et par an­dre. I Bert van Marwi­jk har han en af de bed­ste hol­land­ske tra­e­ne­re gen­nem det se­ne­ste år­ti som kon­su­lent på fuld tid,” skri­ver Vis­ser med hen­vis­ning til, at svi­ger­far Van Marwi­jk er uof­fi­ci­el rå­d­gi­ver i kulis­sen.

SOM EN FAR OG SOM EN VEN

At Mark van Bom­mel har få­et suc­ces er ik­ke en over­ra­skel­se, hvis man spør­ger det U/19hold, han tra­e­ne­de før som­mer­fe­ri­en og gjor­de til hol­land­sk me­ster.

”Han er min an­den far. Vir­ke­lig,” har den 19-åri­ge tjek­ke Mi­chal Sa­di­lek sagt til Elf Vo­et­bal i et in­ter­view, hvor han stor­ro­ser Van Bom­mel.

”Han ved, hvor­når han skal va­e­re vred, og hvor­når han ik­ke skal. Ud­over at va­e­re tra­e­ner er han og­så vores ven. Ef­ter tra­e­ning bli­ver han al­tid i om­kla­ed­nings­rum­met, og man kan ta­le med ham om alt.”

”Vi tra­e­ner me­get hårdt. To en halv ti­me hver dag. Som et re­sul­tat af det kan vi hol­de vores fart me­get la­en­ge­re. Det har vi vir­ke­lig ma­er­ket i den­ne sa­e­son. I den sid­ste hal­ve ti­me er mod­stan­de­ren al­tid syn­ligt tra­et. Det spil­le­de en stor rol­le i vores mester­skab,” sag­de Sa­di­lek i maj.

”Jeg tror, han er tra­e­ner i en eu­ro­pa­ei­sk top­klub in­den for fem år. Han har og­så den am­bi­tion. Man ved selv­føl­ge­lig al­drig, hvor­dan det går, men må­ske er han ch­eftra­e­ner for PSV in­den for to år. Det er han og­så klar til, tror jeg. Og ik­ke kun mig, det sy­nes al­le på vores hold,” sag­de Sa­di­lek til Elf Vo­et­bal og fik ret tid­li­ge­re, end han ane­de.

I et in­ter­view med NOS har Wil­lem Vis­ser ud­dy­bet si­ne syns­punk­ter om, at Mark van Bom­mel bli­ver en stor tra­e­ner. Her fo­ku­se­re­de han på PSV’erens be­hov for al­tid at vin­de.

”Det be­ty­der me­get for ham. Jeg syn­tes nog­le gan­ge, det kam­me­de over for ham, da han spil­le­de. Hår­de ta­ck­lin­ger, hvor man ta­enk­te: Hvor­for gør du det nu? Som i VM-fi­na­len mod An­drés Inies­ta. Det dis­ku­te­re­de jeg med ham. Men han vil vir­ke­lig ger­ne vin­de. Jeg sag­de en­gang til ham: ”Man er og­så nødt til at spil­le smuk fod­bold.” Så sva­re­de han: ”Du er for ro­man­tisk. For ro­man­cer må du gå i bi­o­gra­fen med din ko­ne. Det her er fod­bold. Kun sej­re ta­el­ler.””

Fo­re­lø­big har Mark van Bom­mel 12 af dem i AEres­di­vi­sio­nen. Ud af 12 mu­li­ge.

Mark van Bom­mel på si­de­linj­en i we­e­ken­dens 4-1-sejr ude over De Gra­af­schap - den 12. ud af 12 mu­li­ge i den tid­li­ge­re hol­land­ske lands­holds­spil­lers før­ste sa­e­son som ch­eftra­e­ner i PSV. Foto: Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.