DEN UØNSKEDE AN­GRI­BER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KARIM BENZEMA - TEKST: THOMAS PYNDT

Fre­dag af­ten kan de fran­ske ver­dens­me­stre sik­re sig før­ste­plad­sen i den sva­e­re Na­tions Le­agu­e­grup­pe med Hol­land og Tys­kland ved blot at spil­le uaf­gjort på De Ku­ip i Rot­ter­dam, og det vil de for­sø­ge at gø­re uden Karim Benzema. For selv om an­gri­be­ren skri­ver sig ind i Re­al Madrids hi­sto­ri­ebø­ger på 10. sa­e­son, er han ik­ke i na­er­he­den af det fran­ske lands­hold.

San­ti­a­go So­la­ri har få­et en stille start på sit nye liv som per­ma­nent ch­eftra­e­ner i Re­al Madrid med en nyun­der­skre­vet kon­trakt ga­el­den­de helt frem til 2021. For den span­ske stor­klub er de­ci­me­ret i dis­se lands­holds­da­ge, hvor 12 pro­fi­ler er truk­ket i an­dre trø­jer for at for­sva­re de­res na­tions far­ver, mens Da­ni Car­va­jal og Ca­se­miro er på ska­des­li­sten. Så blandt de kend­te nav­ne i trup­pen kan So­la­ri kun tra­ek­ke på Key­l­or Na­vas, der har meldt af­bud til Cos­ta Ri­cas ven­skabs­kam­pe for at ka­em­pe for sin tab­te plads i målet, samt spa­ni­er­ne Na­cho og Lucas Va­zquez, der beg­ge var med ved VM, men ik­ke er ud­ta­get til Lu­iz En­riques se­ne­ste trup.

Og så er der selv­føl­ge­lig og­så den ak­tu­el­le top­sco­rer, an­gri­be­ren Karim Benzema, der ik­ke har va­e­ret en del af det fran­ske lands­hold i me­re end tre år ef­ter­hån­den. Ja, han bli­ver slet ik­ke na­evnt i den for­bin­del­se la­en­ge­re, ef­ter Frank­rig gik sej­r­rigt ud af slut­run­den i Rusland i som­mer og der­med er for­sva­ren­de ver­dens­me­ster for an­den gang i fod­bold­hi­sto­ri­en.

På den ene si­de er det rent sport­s­ligt gan­ske for­stå­e­ligt, for Frank­rig sav­ner ik­ke dyg­ti­ge an­gri­be­re med An­to­i­ne Gri­ez­mann og Ky­li­an Mbap­pé, der beg­ge score­de fi­re gan­ge hver ved VM-slut­run­den, un­ge ta­len­ter som Ous­ma­ne Dem­belé, Ant­ho­ny Mar­ti­al og Kings­ley Co­man samt man­ge-åri­ge målsco­re­re som Ale­xan­dre La­ca­zet­te og Oli­vi­er Giroud. Men på den an­den si­de spil­ler Chel­sea-re­ser­ven Giroud for­an Gri­ez­mann og Mbap­pé på Di­di­er Des­champs lands­hold, og han score­de ik­ke et ene­ste mål i Rusland, mens Karim Benzema på 10. sa­e­son skri­ver sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne med si­ne mål og si­ne tit­ler for Re­al Madrid.

Så­le­des åb­ne­de han se­ne­st scor­in­gen i ude­kam­pen mod Cel­ta Vi­go her i we­e­ken­den, hvil­ket var hans mål num­mer 202 for Madrid­klub­ben, hvor han nu er num­mer syv på li­sten over hi­sto­ri­ske målsco­re­re for­an le­gen­der som Emi­lio But­ragu­eno og Fran­ci­sco Gen­to og kun ef­ter Hu­go San­chez (208 mål), Fe­renc Pu­skas (242), Car­los San­til­li­a­na (290), Al­fredo Di Ste­fa­no (308), Raul (323) og den man­ge­åri­ge an­grebs­mak­ker Cri­sti­a­no Ro­nal­do med 450 mål.

De to kom sam­ti­dig til Re­al i 2009, og ef­ter­hån­den som Ro­nal­do blev ae­l­dre, aen­dre­de Ben­ze­mas rol­le sig og­så på Madrid-hol­det. Fra at va­e­re målsco­rer og an­gri­ber på top­pen blev han me­re man­den, der skab­te plads til po­rtu­gi­se­ren, hvil­ket gik ud over hans eg­ne må­l­tal, men ik­ke hol­dets pra­e­sta­tio­ner. For den 30-åri­ge Karim Benzema har blandt an­det vun­det fi­re Cham­pions Le­ague-tit­ler og score­de det før­ste mål i fi­na­len mod Li­ver­pool i maj, men det er alt­så ik­ke no­get, der har bragt ham ta­et­te­re på det fran­ske lands­hold.

EN GOD STI­ME

Karim Benzema var al­tid en an­gri­ber, der del­te van­de­ne. Må­ske for­di for­vent­nin­ger­ne var så sto­re til det me­get un­ge ta­lent, der de­bu­te­re­de på Ly­ons ma­eg­ti­ge mester­hold i ja­nu­ar 2005 kort ef­ter, at han var fyldt 17 år og hav­de få­et de ru­ti­ne­re­de første­holds­spil­le­re til at be­ma­er­ke ham. For da han blev ryk­ket op, skul­le han pra­e­sen­te­re sig, hvil­ket den in­dad­vend­te dreng hav­de sva­ert ved, så der blev gri­net ad ham – men kun ind­til han sag­de: ”Grin ik­ke, jeg er kom­met her for at ta­ge je­res plads.”

Der gik dog et par år, før han for al­vor fik chan­cen, men som 19-årig tog han den og blev top­sco­rer med 20 mål i Li­gue 1 for The Doub­le-vin­der­ne fra Ly­on, mens han al­le­re­de i for­å­ret 2007 hav­de få­et sin de­but på det fran­ske lands­hold med sej­rs­må­let i en ven­skabs­kamp mod Østrig. Så fle­re sto­re klub­ber svir­re­de om ta­len­tet, men Bar­ce­lo­na blev iføl­ge The­se Foot­ball Ti­mes usik­re ef­ter at ha­ve be­søgt ta­len­tet hjem­me i en af Ly­ons be­ton­for­sta­e­der, mens Man­che­ster Uni­ted året ef­ter tab­te trans­fer­kam­pen til Re­al Madrid.

Her dyk­ke­de den un­ge an­gri­bers form dog, så han ik­ke blev ud­ta­get til Frank­rigs fryg­te­li­ge VM i Syd­afri­ka, men han hav­de al­le­re­de skuf­fet ved EM i 2008, mens det og­så hav­de skabt en del op­ma­er­k­som­hed, at han hav­de sagt, at han kun valg­te Frank­rig af sport­s­li­ge grun­de i ste­det for det Al­ge­ri­et, som hans fora­el­dre kom fra. Og så na­eg­te­de han i øv­rigt og­så at syn­ge med på na­tio­nal­me­lo­di­en før land­skam­pe­ne, for­di den hand­le­de om krig, som han sag­de.

Fra 2010 til 2012 hav­de Benzema et par frem­ra­gen­de år i Re­al Madrid, hvor han score­de 58 mål over to sa­e­so­ner og un­der­vejs tab­te sig ot­te ki­lo mel­lem de to sa­e­so­ner, men den de­di­ke­re­de an­gri­ber vi­ste sig ik­ke på lands­hol­det. Han skuf­fe­de med re­sten af hol­det ved EM i 2012, hvor­ef­ter Di­di­er Des­champs over­tog land­stra­e­ner­po­sten for Lau­rent Blanc, og da Frank­rig ef­ter 0-2 i Ki­jev skul­le spil­le den af­gø­ren­de play­off-kamp mod Ukrai­ne om en plads ved VM i Bra­si­li­en, var Karim Benzema blot no­te­ret for 16 mål i 63 land­skam­pe. Men han score­de i 3-0 sej­ren, han la­ve­de tre mål ved slut­run­den, og han ram­te en god sti­me, så da Frank­rig den 8. ok­to­ber 2015 slog Ar­me­ni­en med 4-0, nå­e­de han op på 27 mål i alt, da han score­de to gan­ge i det, der skul­le vi­se sig at bli­ve hans 81. og fo­re­lø­big sid­ste land­skamp for Frank­rig.

Ef­ter sej­ren over Ar­me­ni­en var der en del bal­la­de, for Benzema var ud­gå­et med en fi­ber­ska­de sidst i kam­pen, hvil­ket Re­al Madrid ik­ke var til­fred­se med, så det fyld­te me­re i ef­ter­snak­ken end de to mål. Benzema blev i hvert fald ik­ke klar til den sid­ste kamp i EM-kva­li­fi­ka­tions­grup­pen, som Frank­rig spil­le­de med i uden be­tyd­ning, da de som va­ert ved slut­run­den var di­rek­te kva­li­fi­ce­ret. Den stod i Par­ken mod Dan­mark, og her slog af­lø­se­ren Oli­vi­er Giroud til med to mål i de før­ste seks mi­nut­ter, så hjem­me­hol­det tab­te 2-1 før play­off-kam­pe­ne mod Sve­ri­ge.

Og imens gik det he­le galt for Karim Benzema hjem­me i Frank­rig.

EN KOM­PLI­CE­RET SAG

Den 4. novem­ber blev lands­holds­an­gri­be­ren an­holdt af det fran­ske po­li­ti i for­bin­del­se med en sag om en sex-hjem­me­vi­deo, som en af hans lands­holdskam­me­ra­ter Mat­hieu Val­bu­e­na var på. Iføl­ge po­li­ti­et skul­le Benzema ken­de de folk, der hav­de vi­deo­en, og som for­lang­te en sum af Val­bu­e­na for ik­ke at of­fent­lig­gø­re den, og han skul­le ha­ve sagt til lands­holdskol­le­ga­en, at Val­bu­e­na nok skul­le ta­ge kon­takt til dem og mø­de op ale­ne i Ly­on.

Benzema sag­de på sin si­de, at der var ta­le om en mis­for­stå­el­se, og i et tv-in­ter­view med TF1 sag­de han:

”Jeg er me­get skuf­fet over, at jeg er ble­vet in­vol­ve­ret i så­dan en sag med en hold­kam­me­rat, som jeg godt kan li­de. Da jeg snak­ke­de om det i te­le­fo­nen, la­ve­de jeg ba­re sjov. Jeg for­stod ik­ke, hvor al­vor­ligt det var,” lød det fra an­gri­be­ren om de af­lyt­te­de te­le­fon­sam­ta­ler, der var en del af sa­gen.

”For­hå­bent­lig slut­ter det godt, så vi al­le er ok. Og vi kom­mer al­le til at ven­de til­ba­ge til det fran­ske lands­hold, så vi kan vin­de det EM,” sag­de Benzema den­gang i novem­ber 2015. Men så­dan gik det ik­ke.

For en må­ned se­ne­re blev han sat i lands­holdska­ran­ta­e­ne blandt an­det ef­ter den fran­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­nu­el Valls hav­de sagt:

”En stor at­let skal op­fø­re sig ek­sem­pla­risk. Gør han ik­ke det, har han ik­ke no­gen plads på lands­hol­det. Der er så man­ge børn og un­ge i vores for­sta­e­der, der ser op til de her frem­ra­gen­de at­le­ter. De ba­e­rer den blå trø­je, Frank­rigs far­ve, som er så vig­ti­ge i dis­se ti­der,” mens for­man­den for det fran­ske fod­bold­for­bund, Noël Le Graët, i for­bin­del­se med ka­ran­ta­e­nen sag­de:

”Det her er en sag, der in­vol­ve­rer to men­ne­sker, som jeg fø­ler mig ta­et for­bun­det med. Val­bu­e­na er en ex­cep­tio­nel mand. Som del af det fran­ske hold, har han al­drig mis­set den mind­ste mu­lig­hed for at ly­se. Han er en ene­stå­en­de spil­ler.”

”Og så er der Benzema... Han blev født i et van­ske­ligt om­rå­de, og han har sta­dig de sam­me ven­ner. De har ik­ke flyt­tet sig, mens han er ble­vet en stjer­ne, en me­di­e­per­son, et vel­ha­ven­de men­ne­ske. Han kom­mu­ni­ke­rer ik­ke spe­ci­elt godt, men han er fod­bol­din­tel­li­gent. Men han har ty­de­lig­vis va­e­ret i dår­ligt sel­skab.”

”Som al­le an­dre har jeg et hjer­te. Jeg har al­drig brudt mig om at straf­fe. Fra i dag vil Benzema ik­ke la­en­ge­re kun­ne ud­ta­ges, og det bli­ver han hel­ler ik­ke til ju­ni [til EM-slut­run­den på hjem­me­ba­ne], hvis ik­ke si­tu­a­tio­nen for­an­drer sig. Det knu­ser mit hjer­te …. Jeg er sik­ker på, at han blev fan­get i no­get fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, som han ik­ke for­stod,” lød det fra for­man­den i de­cem­ber 2015.

Si­den da har Karim Benzema alt­så ik­ke va­e­ret på lands­hol­det – i øv­rigt li­ge­som Mat­hieu Val­bu­e­na, der dog hel­ler ik­ke har le­ve­ret de sam­me re­sul­ta­ter som Re­al Madri­dan­gri­be­ren – mens af­pres­nings­sa­gen fort­sat er uaf­kla­ret. For den har vist sig me­re kom­pli­ce­ret end som så, da det fran­ske rets­sy­stem i den mel­lem­lig­gen­de tid har skul­let for­hol­de sig til den mu­li­ge rol­le, som en un­dercover po­li­ti­be­tjent har spil­let i, at det end­te med et af­pres­nings­for­søg mod Val­bu­e­na, som Benzema alt­så skul­le ha­ve va­e­ret en del af med sin op­for­dring til den da­va­e­ren­de lands­holdskam­me­rat.

Sid­ste år be­stem­te en fransk dom­stol, at sa­gen mod seks per­so­ner måt­te fal­de på grund af po­li­ti­man­dens rol­le i den, men i sid­ste uge blev den dom om­stødt, så der nu fort­sat skal ta­ges stil­ling til et skylds­spørgs­mål. Ben­ze­mas ad­vo­ka­ter har dog ap­pel­le­ret til den fran­ske hø­jeste­ret, så på den må­de kan det va­re la­en­ge, før sa­gen bli­ver en­de­ligt af­gjort. Men det er åben­bart hel­ler ik­ke den, der stop­per an­gri­be­ren fra at gø­re co­me­ba­ck på lands­hol­det.

I fe­bru­ar sid­ste år sag­de for­bunds­for­mand Le Graët så­le­des:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.