BRA­SI­LI­EN SKAL VIN­DE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRASILIEN - TEKST: PE­TER ARNHOLDT FRA BRA­SI­LI­EN

Kon­ti­nu­i­tet skal sik­re Bra­si­li­en det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab

Der var in­gen uld i mund, da den bra­si­li­an­ske land­stra­e­ner Ti­te som ga­est i det po­pu­la­e­re pro­gram ’Re­da­cão’ på SporTV for små to uger si­den blev spurgt om, hvad der skal ske, når Bra­si­li­en til na­e­ste år er va­er­ter for Co­pa Améri­ca, den tra­di­tions­ri­ge tur­ne­ring om det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab. Der er og­så god grund til klar ta­le fra Ti­te, for bras­ser­ne tra­en­ger vir­ke­lig til at vin­de en stor ti­tel. Hvis vi li­ge ser bort fra OL-tri­um­fen i 2016 og sej­ren i Con­fe­de­ra­tions Cup-fi­na­len i 2013, så skal lan­dets fod­bold­fans ven­de man­ge bla­de i ka­len­de­ren for at fin­de de sid­ste sto­re mester­skabs­fejrin­ger. Det er he­le 16 år si­den, at Bra­si­li­en sid­ste gang kun­ne løf­te VM-po­ka­len ef­ter Ro­nal­dos to mål i 2002-fi­na­len mod Tys­kland, mens vi i Co­pa Améri­ca-sam­men­ha­eng skal skrue ti­den 11 år til­ba­ge, nem­lig til 2007, hvor drible­kon­gen Ro­bin­ho var pro­fi­len, da de ka­na­ri­e­gu­le strøg helt til tops med en fi­na­le­sejr på 3-0 over Ar­gen­ti­na. Med al respekt for OL og Con­fe­de­ra­tions Cup, så er det VM og Co­pa Améri­ca, som vir­ke­lig bat­ter på det­te kon­ti­nent. Det er med an­dre ord igen ble­vet tid til, at det bra­si­li­an­ske lands­hold skri­ver sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Det ved Ti­te. Der­for er Co­pa Améri­ca et must.

EN FØR­STE FA­SE MED 19 GENGANGERE OG 17 NYHE­DER

Som for­kla­ret i Tipsbladet den 31. au­gust, ar­bej­der den bra­si­li­an­ske lands­holds­le­del­se med tre fa­ser frem mod VM i 2022. Den før­ste lø­ber frem til års­skif­tet og skal ud­over at hol­de hju­le­ne i gang og­så bru­ges til at ob­ser­ve­re spil­le­re, der ik­ke var med ved VM-slut­run­den i Rusland. Fa­se to er lig med for­be­re­del­se frem mod Co­pa Améri­ca i ju­ni-juli må­ned 2019, mens man i den sid­ste eta­pe for al­vor retter fo­kus ind på ver­dens­mester­ska­bet i Qa­tar. Fa­se 1 slut­ter med den­ne uges test­kam­pe mod Uru­gu­ay og Ca­mero­un, og vi kan der­for godt til­la­de os at gø­re lidt sta­tus. Ti­te har i lø­bet af de sid­ste tre lands­holds­ud­ta­gel­ser gjort brug af 19 ud af 23 spil­le­re fra slut­run­den i Rusland. De ene­ste, der ik­ke har få­et en ind­kal­del­se, er Cás­sio, Gero­mel og Tai­son, tre spil­le­re, som ik­ke fik et ene­ste spil­le­mi­nut i Rusland, mens den fjer­de er Fer­nan­din­ho, ’skur­ken’ fra kvart­fi­na­le­ne­der­la­get til Bel­gi­en. Hvis vi retter blik­ket mod for­ny­el­sen på det bra­si­li­an­ske lands­hold, så har Ti­te og hans tek­ni­ske stab ind­kaldt 17 spil­le­re, hvoraf de 14 har min­dre end fem land­skam­pe på CV’et. I den­ne grup­pe af spa­en­den­de nye em­ner har isa­er Art­hur fra Bar­ce­lo­na og Ri­char­li­son fra Ever­ton lyst op, og nu ven­ter vi spa­endt på at se, hvad de­butan­ten Al­lan fra Na­po­li kan pra­este­re i den ka­na­ri­e­gu­le lands­hold­strø­je.

TI­TE SOM BRASILIANSK MØNSTERBRYDER

Der er na­er­mest tra­di­tion for, at bra­si­li­an­ske land­stra­e­ne­re ren­ser vold­somt ud i spil­ler­trup­pen ef­ter en slut­run­de. Det skyl­des og­så, at CBF (det bra­si­li­an­ske fod­bold­for­bund) som of­test skif­ter ud på ch­eftra­e­ner­po­sten ef­ter en mis­set VM-ti­tel, og at den­ne ny­til­t­rå­d­te lands­hold­stra­e­ner ger­ne vil sa­et­te sit eget pra­eg på tin­ge­ne. Det så man i for­bin­del­se med Co­pa Améri­ca i 2007, hvor Car­los Dun­ga skif­te­de he­le 17 spil­le­re ud i for­hold til Car­los Al­ber­to Par­reiras VM-trup året før. Ma­no Me­nezes hav­de 14 nye spil­le­re med fi­re år ef­ter, og da Dun­ga igen kom til fa­det ef­ter VM-ka­ta­stro­fen i 2014, så luf­te­de han ud på 16 ud af 23 plad­ser, da det igen var tid til Co­pa Améri­ca i 2015. Sam­me møn­ster kan vi ik­ke for­ven­te i for­hold til 2019. Ti­te fik fort­sat til­lid fra CBF’s si­de trods det ’tab­te’ VM (I Bra­si­li­en bru­ger man ud­ryk­ket ’at ta­be VM’, når man ik­ke vin-

Ney­mar og Ti­te til en pres­se­kon­fe­ren­ce. Ti­te har få­et lov til at bli­ve som brasiliansk land­stra­e­ner, selv­om kvart­fi­na­le-ta­bet til Bel­gi­en ved VM var un­der for­vent­ning og i man­ge bra­si­li­an­ske VM-år hav­de ført til en fy­ring. Ney­mar er an­fø­rer for hol­det. Foto: Mo­ha­mad Al­ma­na/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.