STOR VA­ER­DI I ISTAN­BUL SOM TYRKISK ME­STER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

Nat­han Sil­ver ud­vik­le­de i 2009 et rat­ing sy­stem til brug i in­ter­na­tio­nal fod­bold. Sy­ste­met – døbt Soc­cer Power In­dex (SPI) – ba­se­rer sig på me­re end 550.000 kam­pe fra for­skel­li­ge da­ta­ba­ser. De be­hand­les på sta­ti­stik-si­tet fi­vet­hir­ty­eight.com, som be­reg­ner chan­cer­ne for, at hol­de­ne vin­der de for­skel­li­ge tur­ne­rin­ger.

Jeg har gen­nem­gå­et samt­li­ge re­le­van­te liga­er på fi­vet­hir­ty­eight.com og sam­men­holdt med de ak­tu­el­le od­ds hos book­ma­ker­ne. Al­le hold, der har en chan­ce på mindst 20 pro­cent for at vin­de en liga, er med­ta­get. Og de mu­li­ge vin­de­res chan­ce er holdt op mod od­dse­ne for at ud­reg­ne en va­er­di­fak­tor.

Den er fun­det ved at ta­ge fi­vet­hir­ty­eight.coms vur­de­ring af hol­dets chan­ce i for­hold til od­dset. Hvis et hold har 50 pro­cent chan­ce for at vin­de, bør det alt­så gi­ve od­ds 2,00. Gi­ver det od­ds 2,50, er der va­er­di. Og va­er­di­fak­to­ren er 2,50/2,00 = 1,25. Jo hø­je­re va­er­di­fak­tor, de­sto me­re va­er­di er der i spil­let. Be­ma­erk dog, at en høj va­er­di­fak­tor ik­ke er det sam­me som en stor sand­syn­lig­hed for, spil­let går hjem.

Istan­bul BB vin­der Sü­per Lig 55 PRO­CENT CHAN­CE

3,60 @ BETFAIR VA­ER­DI­FAK­TOR: 1,98

Spil­let med den stør­ste va­er­di­fak­tor fin­des i Tyr­ki­et, hvor Istan­bul BB top­per liga­en med fi­re po­int ned til Ga­la­ta­s­a­ray. Book­ma­ker­ne har sidst­na­evn­te som fa­vo­rit til at vin­de, men det er for­kert iføl­ge fi­vet­hir­ty­eight.com, som gi­ver Istan­bul BB he­le 55 pro­cent chan­ce for at vin­de liga­en.

Betfair top­per mar­ke­det med od­ds 3,60 på Istan­bul BB som me­ster, hvil­ket gi­ver en skyhøj va­er­di­fak­tor, da 3,60 / (100/55) = 1,98.

Re­al Madrid vin­der La Liga 28 PRO­CENT CHAN­CE

7,00 @ NOR­DI­CBET VA­ER­DI­FAK­TOR: 1,96

Og­så i Spa­ni­en er va­er­di­fak­to­ren høj, selv om chan­cen for et mester­skab til Re­al Madrid ik­ke er li­ge så stor som Istan­bul BB’s, hvis man skal tro på de si­mu­le­re­de be­reg­nin­ger fra fi­vet­hir­ty­eight.com. Sta­ti­stik­si­tet har nem­lig FC Bar­ce­lo­na som fa­vo­rit til at vin­de med 53 pro­cent sand­syn­lig­hed, og der­for er od­ds i le­jet 1,28-1,44 på Blau­gra­na alt­så ik­ke in­ter­es­sant.

Va­er­di­en skal fin­des i de evi­ge ri­va­ler fra Re­al Madrid, som til­skri­ves 28 pro­cent chan­ce for at vin­de mester­ska­bet med fi­re po­int op til FC Bar­ce­lo­na. De hvid­kla­ed­te gi­ver nem­lig od­ds 7,00 hos Nor­di­cBet, mens det i øv­rigt skal med, at out­si­der­ne til at vin­de er At­léti­co Madrid og Se­vil­la, der hver har 8 pro­cent chan­ce, iføl­ge fi­vet­hir­ty­eight.com. MAN­DAG 19. NOVEM­BER TIRS­DAG 20. NOVEM­BER TORS­DAG 22. NOVEM­BER

Sunderland vin­der Le­ague One 60 PRO­CENT CHAN­CE

2,50 @ NOR­DI­CBET VA­ER­DI­FAK­TOR: 1,49

Det sid­ste sto­re va­er­di­spil i rund­gan­gen fin­des i den en­gel­ske Le­ague One, hvor Sunderland lig­ger i bag­hjul på Port­s­mouth. Og det er åben­bart så god en po­si­tion at ha­ve, at The Bla­ck Cats gi­ves he­le 60 pro­cent chan­ce for at vin­de liga­en af fi­vet­hir­ty­eight.com, som for­ud­ser, at Ja­ck Ross’ dren­ge står med 28-12-6, en målsco­re på +50 og 96 po­int ef­ter sa­e­so­nen.

Så pra­e­cis be­hø­ver man hel­dig­vis ik­ke va­e­re i sit spil på Sunderland som vin­der. Nor­di­cBet gi­ver od­ds 2,50, hvil­ket sva­rer til en va­er­di­fak­tor på flot­te 1,49

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.