LAND­SKAMP I PROVINSEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - Før man­da­gen DAN­MARK-IR­LAND

Når Dan­mark man­dag af­ten spil­ler UEFA Na­tions Le­ague-kamp mod Ir­land i Aar­hus, er det en sja­el­den be­gi­ven­hed. Gen­nem lands­hol­dets 110 år lan­ge hi­sto­rie er det nem­lig us­a­ed­van­ligt, at kam­pe med no­get på spil pla­ce­res uden for Kø­ben­havn. Fak­tisk er det ik­ke sket si­den 2007, da DBU på grund af ba­ne­lø­be­ren i Dan­mark-Sve­ri­ge fik forbud mod at bru­ge Par­ken t il­de­ef­ter­føl­gen­de EM kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Der­for måt­te op­gør ene­mod Lie­ch­tenste­in og Spa­ni­en flyt­testil Aar­hus, og og­så en test­kamp mod Ir­land blev af­vik­let i Mar­se­lis­borg sko­ve­ne. Den vandt­u­de­hol­det med 4-0.

For­in­den ske­te det in­di­mel­lem, at kam­pe om det Nor­di­ske Mester­skab blev flyt­tet til provinsen. I fir­ser­ne spil­le­de OL-lands­hol­det i Aal­borg og Aar­hus, og da Par­ken skul­le byg­ges om i star­ten af halv­fem­ser­ne, blev to kva­li­fi­ka­tions­kam­pe frem mo dEM 1992 spil­le­ti Oden­se. Og ef­ter­å­rets to Na­tions Le­ague-kam­pe, mod Wa­les i sep­tem­ber og Ir­land på man­dag, blev alt­så og­så pla­ce­ret et an­det sted end Kø­ben­havn.

”Vi ved end­nu ik­ke, hvor­dan Na­tions Le­ague kom­mer til at gå rent til­sku­er­ma­es­sigt, men vi har ik­ke en for­vent­ning om, at det tra­ek­ker fuldt hus i Par­ken. Der­for har­mone­rer det egent­lig me­get godt med, at vi va­el­ger at spil­le rundt om­kring i lan­det,” sag­de DBU’s kom­merci­el­le di­rek­tør Jes­per An­der­s­son til Ek­stra Bla­det i maj.

Men selv om det alt­så ik­ke er sa­ed­va­ne, at DBU la­eg­ger vig­ti­ge kam­pe uden for Par­ken, er det be­stemt ik­ke før­ste gang, at lands­hol­det op t ra­ed eri provinsen. I føl­ge­for­bun­dets lands­holds­da­ta­ba­se har her­rer­ne sA-lands­hold 385 gan­ge spil­let i Dan­mark. 53 af kam­pe­ne er ble­vet spil­let uden for Kø­ben­havn, og 20 af dem i Aar­hus. En af dem var den al­ler­før­ste provin­sland­skamp for 93 år si­den.

Iføl­ge bo­gen ”Dansk Fod­bold” af Jo­han­nes Gan­dil, ud­gi­vet i for­bin­del­se med DBU’s 50 års ju­bila­e­um i 1939, var det pres fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der over­ve­je­de at k r ae v eens tør­re­pro­cent­del af land­skamps ind t ae g ter­ne i Id r aets par­ken, de­ri 1925 fik for­bun­det til for før­ste gang at flyt­te en kamp va­ek fra ho­ved­sta­den. Den 25. sep­tem­ber skul­le Dan­mark mø­de Fin­land i Aar­hus, ef­ter at de kø­ben­havn­ske DBU-le­de­re hav­de un­der­søgt sta­dion for­hol­de­ne og” fun­den Jord­bun­den her­ov­re til­stra­ek­ke­ligt op­dyr­ket til, at man tør la­eg­ge en Land­skamp i Aar­hus,” som Aar­hus Stift­s­ti­den­de tørt for­mu­le­re­de det.

Eks­pe­ri­men­tet blev en blan­det suc­ces. For det før­ste var lands­hol­det ik­ke i sta­er­ke­ste op­stil­ling, for­di KBU sam­me af­ten ar­ran­ge­re­de po­kal­kam­pe, hvil­ket be­tød, at pro­fi­ler fra B 93, AB, B 1903 og KFUM ik­ke var med i Jyl­land. Det var ik­ke godt for sal­get af bil­let­ter, ”til ef­ter jy­ske For­hold hø­je pri­ser”, som det for­mu­le­res i ”Dansk Fod­bold”. Det hjalp hel­ler ik­ke, at det på da­gen reg­ne­de kraf­tigt, men iføl­ge Aar­hus Stift­s­ti­den­de var det stør­ste pro­blem, at DBU ik­ke hav­de re­k­la­me­ret nok for kam­pen.

”Man glem­te, at det ik­ke var de 4000 aaar­hu­si­an­ske Fod­bol­din­ter­es­se­re­de ale­ne, man skul­de ha­ve fat paa, men de Tu­sin­der an­dre, der ik­ke hav­de set Fod­bold­spil før, og som i For­vent­ning og no­get i ret­ning af en For­ly­stel­se nu skul­de kom­me til Sta­dion for at se Land­skamp. Men for at fan­ge dis­se Men­ne­skers In­ter­es­se var der ik­ke gjort til­stra­ek­ke­ligt. Der var in­tet, der be­stan­dig min­de­de Folk om, at den stør­ste Sports­be­gi­ven­hed no­gen­sin­de i Provinsen skul­de fo­re­gaa på Aar­hus Sta­dion. Man gør ved et frem­ti­digt Ar­ran­ge­ment vel i at reg­ne her­med. Det er ik­ke al­tid, at Regn­vej­ret vil ta­ge Skyl­den,” skrev avi­sen.

De 8000 til­sku­e­re, der mød­te op, fik pa­ent med un­der­hold­ning. I hvert fald slut­te­de kam­pen 3-3, ef­ter at fin­ner­ne un­der­vejs hav­de vendt 1-0 til 1-3. De­butan­ten Pauli Jør­gen­sen for­hin­dre­de dansk ne­der­lag med to scor­in­ger. De mål fik fo­to­gra­fen, der fil­me­de kam­pen, ik­ke med. Han måt­te al­le­re­de i pau­sen for­la­de sta­dion, for­di han skul­le nå en fly­ver, så høj­de­punk­ter­ne sam­me af­ten kun­ne vi­ses i kø­ben­havn­ske bi­o­gra­fer.

Lad os hå­be, at der man­dag af­ten bli­ver mu­lig­hed for at se al­le mål. Bå­de for de, der ser Dan­mark-Ir­land på en ska­erm, og for de, der ta­ger til land­skamp i provinsen.

Dan­mark har én gang tid­li­ge­re mødt Ir­land i Aar­hus. Den 22. au­gust 2007 vandt irer­ne 4-0. Foto: Claus Fi­sker/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.