Tipsbladet fylder 70 år

Til­lyk­ke til Tipsbladet - Tu­sind tak til la­e­ser­ne

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

70 år er lang tid, når man som che­fre­dak­tør stand­ser op, la­eg­ger smartp­ho­nen til op­lad­ning og ta­en­ker lidt over, hvad det er for et styk­ke dansk kul­tur­hi­sto­rie, man er så hel­dig og pri­vil­e­ge­ret at for­val­te og ud­vik­le.

I novem­ber 1948 lå Is­ra­el og Egyp­ten i krig, mens kom­mu­ni­ster og na­tio­na­li­ster slo­ges om mag­ten i Ki­na.

”Dewey de­fe­ats Tru­man”, kom avi­sen Chi­ca­go Tri­bu­ne til at skri­ve på for­si­den to da­ge før, Har­ry Tru­man kun­ne er­kla­e­re sig som vinder af det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, og der var end­nu et halvt år til, at NATO blev dan­net.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Hans Hedt­oft var stats­mi­ni­ster, Mas­sey Fer­gu­son-trak­to­rer og Mars­hall-pla­nen var ved at me­ka­ni­se­re og in­du­stri­a­li­se­re Dan­mark, og i Kø­ben­havn så Tipsbladet dagens lys et halvt år før Dansk Tip­stje­ne­ste blev til.

Der er sandt for dy­den sket me­get si­den da, og Tipsbladet har ek­si­ste­ret i man­ge for­mer og bo­et en ra­ek­ke for­skel­li­ge ste­der, fra Svend­borg og Åls­går­de til for­skel­li­ge adres­ser i Kø­ben­havn, hvor vi og­så hø­rer hjem­me i dag med et godt net­va­erk af jour­na­li­ster og kil­der i he­le lan­det og in­ter­na­tio­nalt.

I de før­ste år­ti­er var Tipsbladet na­e­sten ude­luk­ken­de en gu­i­de til tips­sy­ste­mer, men si­den Car­sten An­drea­sen i halvfjerd­ser­ne blev che­fre­dak­tør, vok­se­de Tips­bla­dets jour­na­li­sti­ske rol­le i takt med, at fod­bold vok­se­de og for­vand­le­de sig til det gen­nem­kom­merci­a­li­se­re­de, dybt pro­fes­sio­nel­le og let­te­re hyste­ri­ske ver­dens­fa­eno­men, spil­let er i dag på godt og ik­ke mindst ondt.

Fod­bold er gå­et fra at va­e­re no­get, vi i ud­strakt grad hav­de for os selv på Tipsbladet, til at bli­ve et af de em­ner, der bli­ver vist, for­talt og skre­vet al­ler­mest om i Dan­mark og man­ge ste­der i ud­lan­det.

Vi har til­pas­set os med nyheds­ar­tik­ler og de hur­ti­ge re­ak­tio­ner på tipsbladet.dk, mens vi på den tryk­te ud­ga­ve af Tipsbladet i sta­digt hø­je­re grad har sat­set på bag­grunds­ar­tik­ler, repor­ta­ger, sto­re in­ter­views og kri­ti­ske ud­red­nin­ger.

Det er i høj grad og­så på det om­rå­de, på va­er­di­er som tro­va­er­dig­hed, uaf­ha­en­gig­hed, og kri­tisk jour­na­li­stik men og­så mod, gla­e­de og be­gej­string i vo­res hi­sto­ri­er, at Tipsbladet har skilt sig ud i fle­re år­ti­er med tid og plads til for­dy­bel­se. Og selv­om der er fle­re an­dre me­di­er og man­ge af vo­res kol­le­ger, der i dis­se år le­ve­rer flot jour­na­li­stik ef­ter sam­me kri­te­ri­er, har der, når vi nu selv skal si­ge det, sja­el­dent va­e­ret me­re brug for Tipsbladet.

Mens nyheds­strøm­men ef­ter­hån­den har ud­vik­let sig til en ts­u­na­mi af gen­ta­gel­ser, kvik­ke over­skrif­ter og skar­p­tvink­le­de ci­ta­ter, hol­der vi med fuldt over­la­eg tem­po­et ne­de og gør vo­res bed­ste for at forta­el­le, hvor­for tin­ge­ne sker.

Det er der ef­ter vo­res me­ning et stort be­hov for, hvis man skal for­stå top­fod­bold i Dan­mark og ud­lan­det i de kom­men­de år, hvad end det sker gen­nem sto­re in­ter­view og repor­ta­ger, sjove og over­ra­sken­de forta­el­lin­ger om gla­e­den ved fod­bold el­ler de kri­ti­ske ud­red­nin­ger af mag­ten og pen­ge­ne.

Hvor det for 20 år si­den var Adi­das og tysk­spro­ge­de tv-sta­tio­ner, der i høj grad sat­te dags­or­de­nen og fi­nan­si­e­re­de FIFA’s VM-slut­run­der, er det i dag kon­ge­fa­mi­li­er i ri­ge olie­sta­ter og i uden­rigs­mi­ni­ste­ri­er­ne i Was­hin­g­ton, Moskva og Bei­jing, der bru­ger fod­bold som mid­del i for­sø­get på at for­me ver­den i de kom­men­de år­ti­er. Som jeg skrev på den­ne plads for ny­lig, nyt­ter det ik­ke at la­de som om, at det magtspil ik­ke i lø­bet af få år kan la­vet fod­bold­spil­let to­talt om, og­så i Dan­mark.

Vi vil i de kom­men­de år dyr­ke bå­de de sto­re in­ter­view og go­de forta­el­lin­ger om li­vet i fod­bold­ver­de­nen og gø­re vo­res bed­ste for at forta­el­le om skyg­ge­si­der­ne. Vi har gen­nem 2018 haft en ugent­lig po­dcast un­der nav­net ’En Halv­leg Med Re­dak­tio­nen’ og kom­mer og­så med an­dre til­tag i en ver­den, hvor vi godt er klar over, at det kun er de dyg­tig­ste og de mest re­le­van­te, der har en frem­tid på pa­pir.

Vi tror på, at vi med vo­res jour­na­li­stik er blandt dem, der og­så i de kom­men­de år over­le­ver på pa­pir.

For der er sta­dig no­get sa­er­ligt over at for­dy­be sig i 20-30 mi­nut­ter med Se­ba­sti­an Stan­burys ar­ti­kel om lys på sta­dion, Morten Glin­va­ds unik­ke Peru-repor­ta­ge fra Sy­da­me­ri­ka før VM el­ler det sto­re, eks­klu­si­ve Pe­ter Sch­mei­chel-in­ter­view, Thomas Pyndt la­ve­de i 2017 i for­bin­del­se med 25-året for EM-tri­um­fen.

Jeg skyl­der som che­fre­dak­tør en stor tak til al­le, der er med til at få Tipsbladet på ga­den og bak­ker op om pro­jek­tet, og den stør­ste tak af dem al­le går til dig, ka­e­re la­e­ser.

Vi er bea­e­re­de over, at så man­ge af jer la­e­ser Tipsbladet uge ef­ter uge, år ef­ter år, og at I i en hek­tisk hver­dag fin­der tid til det puste­rum, vi bil­der os ind at Tipsbladet er.

I er ik­ke al­tid eni­ge med os i vink­ler­ne og pri­o­ri­te­rin­ger­ne af det utal af fan­ta­sti­ske hi­sto­ri­er – hvis vi el­lers var nok an­sat­te, kun­ne vi snildt la­ve 80 si­der om ugen.

Men I hol­der fast i Tipsbladet, og vi vil gø­re vo­res bed­ste for at va­e­re til­li­den va­er­dig og fort­sa­et­te ud­vik­lin­gen af Tipsbladet, så der kom­mer fle­re run­de fød­sels­da­ge i de na­e­ste år­ti­er. Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book. com/tipsbladet

Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.