PE­TER LIMS STO­RE, NA­E­STEN LYKKELIGE MANCHESTER-FA­MI­LIE

PE­TER LIM

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Adam Roo­ney hav­de sco­ret 66 mål i 151 kam­pe for Aber­de­en og stod for­an en Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Burn­ley, da den ir­ske an­gri­ber i som­mer blev købt for et mil­li­onbe­løb for at fort­sa­et­te sit sta­bi­le scor­ings­gen­nem­snit i Manchester-om­rå­det.

Det var hver­ken Ci­ty el­ler Uni­ted, der var kø­ber, ej hel­ler Bolt­on, Wi­gan, Ro­ch­da­le, Bury el­ler Old­ham i for­sta­e­der­ne og sa­tel­lit-by­er­ne om­kring me­tro­po­len.

Det var der­i­mod Sal­ford Ci­ty, op­ryk­ker i Na­tio­nal Le­ague, som Con­fe­ren­ce Le­ague kal­des nu til dags, der ho­ste­de op med pen­ge­ne, og Adam Roo­ney var ik­ke det ene­ste stør­re køb.

Sal­ford hen­te­de og­så tre so­li­de spil­le­re i Le­ague One, og med Roo­ney som top­sco­rer, se­ne­st med et hat­tri­ck mod Al­ders­hot i lør­dags, lig­ger klub­ben to­er i ra­ek­ken, ét po­int ef­ter Lon­don­klub­ben Leyton Ori­ent.

Da Tipsbladet i slut­nin­gen af 2014 be­søg­te Sal­ford Ci­ty umiddelbart ef­ter, at klub­bens nu­va­e­ren­de eje­re kom til, lå man tre ra­ek­ker la­ve­re i det en­gel­ske fod­bold­hie­rar­ki, og øko­no­mi­en hav­de va­e­ret en no­get an­den, som be­sty­rel­ses­med­lem­met Ged Car­ter for­tal­te Tips­bla­dets ud­send­te jour­na­list.

”Der har va­e­ret hår­de ti­der, men vi har al­drig haft ga­eld. Vi har al­drig haft en kas­se­kre­dit i ban­ken. Vi har be­talt spil­ler­ne det, vi kun­ne, og hvis vi løb tør for pen­ge, løb vi tør for pen­ge. Sid­ste år var den sam­le­de lønud­gift mel­lem 800 og 1000 pund om ugen [7500-9500 kro­ner], så spil­ler­ne fik 60-70 pund om ugen. Ind­ta­eg­ter­ne kom fra en­tre til kam­pe­ne, hvor der ty­pisk kom 150-200 men­ne­sker, sponso­rer og så lidt fra ba­ren og te­ba­ren på kamp­da­ge. Så­dan er det i al­le non-le­ague klub­ber.”

Ho­ved­man­den bag Sal­ford-pro­jek­tet er Sin­ga­po­re-mil­li­ar­da­e­ren Pe­ter Lim. Han ejer 50 pro­cent af klub­ben, mens brød­re­ne Ne­vil­le, Ry­an Gig­gs, Ni­cky Butt og Paul Scho­les har ti pro­cent hver, og de­res fa­el­les mål er at fø­re Sal­ford op i The Cham­pions­hip.

Men Sal­ford er ik­ke den ene­ste år­sag til, at Manchester må va­e­re i Pe­ter Lims tan­ker i dis­se uger.

Med hja­elp fra Cri­sti­a­no Ro­nal­do og José Mourin­hos agent Jor­ge Men­des køb­te Pe­ter Lim Va­len­cia CF i 2014, og mens den­ne sa­e­son hjem­me i Spa­ni­en na­ep­pe bli­ver en af de min­de­va­er­di­ge for Va­len­cia, der har be­sked­ne 14 po­int i de før­ste 12 run­der, er Va­len­cia sta­dig i li­ve i Cham­pions Le­ague med en kamp i Tor­i­no i na­e­ste uge, før Manchester Uni­ted kom­mer på be­søg i Va­len­cia i sid­ste spil­ler­un­de.

Pe­ter Lim skal na­ep­pe for­ven­te ven­ne­tje­ne­ster mod Ju­ven­tus, der ef­ter sid­ste run­des chok­ne­der­lag i slut­fa­sen mod Manchester Uni­ted skal ha­ve po­int mod Va­len­cia for at gå vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

Men Lim får lej­lig­hed til at hil­se på sin go­de ven Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der var på be­søg i Sin­ga­po­re i som­mer, da Lim for før­ste gang blev bedste­far, og som ved fle­re lej­lig­he­der er mødt op for at ka­ste glans på Pe­ter Lims in­ve­ste­rin­ger i ejen­doms- og sund­heds­bran­chen.

Cri­sti­a­no Ro­nal­dos kom­merci­el­le ret­tig­he­der ple­jes af Mint Me­dia, der er ejet af Pe­ter Lim, et fir­ma der i øv­rigt og­så hånd­te­rer PR og kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter for Lims fem be­røm­te me­de­je­re fra Class of 92 i Sal­ford Ci­ty.

En an­den Jor­ge Men­des-kli­ent med en stor rol­le i fod­bold-in­ter­es­se­re­de Manchester, José Mourin­ho, er til gen­ga­eld ik­ke så be­gej­stret for Lim, som Mourin­ho var for­ud for ansa­et­tel­sen som Uni­ted-ma­na­ger, hvor po­rtu­gi­se­ren i må­ne­der­ne op til be­søg­te et af Lims vel­gø­ren­de pro­jek­ter i Sin­ga­po­re.

Så­le­des mista­en­ke José Mourin­ho, iføl­ge en stort op­sat hi­sto­rie i Daily Mir­ror i sid­ste må­ned, Pe­ter Lim for at fø­re kampag­ne for at få ham ud af Manchester Uni­ted, hvor­ef­ter Lim selv vil kø­be sig ind i klub­ben. En hi­sto­rie, der fulg­te umiddelbart ef­ter, Va­len­cia hav­de spil­let 0-0 på Old Traf­ford.

Den ma­nøv­re kan Pe­ter Lim, der iføl­ge fi­nans­me­di­et For­bes er god for knap 16 mil­li­ar­der kro­ner, og som i øv­rigt og­så ejer et ho­tel ved si­den af Old Traf­ford, ik­ke ud­fø­re ale­ne uden ban­kers el­ler an­dre mil­li­ard-in­ve­sto­rers hja­elp – men der skal nok va­e­re ri­ge­lig med spe­ku­la­tio­ner og dra­ma om­kring Lims rol­le i fod­bold i Manchester, hvad end Va­len­cia sta­dig er le­ven­de i Cham­pions Le­ague ef­ter na­e­ste uges spil­ler­un­de el­ler ej.

Pe­ter Lim (i bag­grun­den til ven­stre i bil­le­det) og José Mourin­ho i gla­de­re ti­der un­der po­rtu­gi­se­rens be­søg i Sin­ga­po­re i fe­bru­ar 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.