Vej­les tog gul­det til sidst

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

For før­ste gang hav­de Vej­le Bold­klub vun­det det dan­ske mester­skab. Al­le­re­de ugen for­in­den hav­de den jy­ske klub haft mu­lig­he­den for at sik­re sig gul­det, men hav­de tabt til Frem, der hav­de den hjemvend­te Ita­li­en-prof Jo­hn Han­sen som mat­chvin­der. I sid­ste spil­ler­un­de skul­le vej­len­ser­ne der­for bru­ge et en­kelt po­int for at sik­re sig gul­det, men da først prop­pen sprang af, va­el­te­de det ud med mål. 7-1 vandt Vej­le over Sko­vs­ho­ved.

”Mod Frem spil­le­de hol­det smukt, men in­ef­fek­tivt. Vi fik en spa­en­den­de søn­dag ek­stra. Men mod sko­v­ser­ne blev der og­så skudt! Klo­ge af ska­de lag­de vej­len­ser­ne det over­drev­ne tril­le­ri og short pas­sing på hyl­den. Der blev fy­ret på mål, så den stak­kels sko­v­ser­må­l­mand var i ustand­s­e­lig ild...”

”Så da Vej­le en­de­lig tog mester­ska­bet hjem, blev det på den flot­test ta­en­ke­li­ge må­de! Fort­sa­et­ter Vej­le med at spil­le som i år, hå­ber og tror vi, det bli­ver me­ster igen i 1959...” skrev TIPS-BLA­DET om hol­det, der var fo­to­gra­fe­ret med blom­ster på for­si­den, og som hav­de 18-åri­ge

Tom­my Tro­el­sen som en af pro­fi­ler­ne.

Sko­vs­ho­veds ne­der­lag var pro­ble­ma­tisk, for hol­det var i nedryk­nings­fa­re, men kun­ne tak­ke Kø­ge, som vandt 6-1 over AIA og send­te mod­stan­der­ne ud. Vej­les mester­skab var det fem­te til provin­sen i tra­ek, ef­ter at net­op Kø­ge hav­de brudt den kø­ben­havn­ske do­mi­nans i 1954, og AGF hav­de vun­det de ef­ter­føl­gen­de tre tit­ler. Bold­klub­ben Frem sør­ge­de dog for, at Kø­ben­havn var re­pra­e­sen­te­ret i top­pen.

”Hav­de Frem tabt i Aarhus, var den bed­ste kø­ben­havn­ske klub endt et godt styk­ke ne­de i ta­bel­len. Men Frem vandt imid­ler­tid 2-1 på to mål af Jo­hn Han­sen – hvem el­lers? – og red­de­de ho­ved­sta­dens ae­re. Frem blev alt­så en pa­en nr. 2 ef­ter ha­ve ud­ført den be­drift at slå Vej­le kun en uge før, Vej­le de­fi­ni­tivt vandt mester­ska­bet.”

Som num­mer tre og fi­re slut­te­de OB og B 1909.

”Oden­se bli­ver me­re og me­re – und­skyld Vej­le - lan­dets fod­bold­ho­vedstad.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.