Dyre bil­let­ter i Ita­li­en

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Der var fo­kus på ita­li­ensk fod­bold i den­ne ud­ga­ve af TIPS-BLA­DET, og det in­de­bar og­så en gen­nem­gang af bil­let­pri­ser­ne. De var hø­je. ”Det er ik­ke uden grund, at de ita­li­en­ske fod­bold­klub­ber er i stand til at be­ta­le sto­re sum­mer for fod­bold­spil­le­re. For det før­ste får de som re­gel øko­no­misk støt­te af pen­ge­sta­er­ke ma­end, som står bag klub­ber­ne, men og­så til­sku­er­ne må ba­e­re de­res del af byr­den, for det er nem­lig slet ik­ke bil­ligt at gå til fod­bold i støv­lelan­det,” skrev sig­na­tu­ren

Ove.

Han kun­ne blandt an­det be­ret­te, at den dy­re­ste bil­let i Ata­lan­ta ko­ste­de 85 kro­ner og den bil­lig­ste 17, mens det hos de an­dre klub­ber svin­ge­de mel­lem 12-35 kro­ner for en stå­plads og 50-80 for en sid­de­plads.

”Kun hos Cag­li­a­ri kan man slip­pe lidt bil­li­ge­re. Her kan til­sku­er­ne kom­me ind for 10 kro­ner, men så er det og­så en stå­plads bag mål!”

Og­så de ve­st­ty­ske pri­ser blev na­evnt. Det op­ly­stes, at en tri­bu­ne­plads i Bun­des­liga­en ko­ste­de mel­lem 15 og 35 kro­ner, og at en stå­plads of­tes kun­ne fås til mel­lem ot­te og 12 kro­ner.

”Hvis man over­va­e­rer en kamp i et af de na­evn­te lan­de, kan man kom­me ud for den ma­er­ke­li­ge si­tu­a­tion, at pu­bli­kum i kur­ver­ne og bag må­let kan stå som de be­røm­te sild i en tøn­de, mens langsi­der­ne kan va­e­re ga­ben­de tom­me. Sim­pelt hen for­di de bil­lig­ste plad­ser bli­ver solgt først.”

Og en­de­lig var der pri­ser­ne i Dan­mark. Her kun­ne man of­te få en god plads til fem, seks el­ler syv kro­ner.

”En even­tu­el be­ta­ling til spil­ler­ne sy­nes så­le­des at kun­ne fi­nan­si­e­res gen­nem en for­hø­jel­se af en­tre­en, men så skul­le kva­li­te­ten jo og­så helst bli­ve bed­re. El­lers er det pu­bli­kum, der bli­ver sor­te­per,” skrev avi­sen om mu­lig­he­den for be­talt fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.