FORFØREREN I MID­TEN

EXEQUI­EL PA­LA­CIOS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RIVER PLATE-BOCA JUNIORS -

En­hver Su­perclási­co har sit ef­ter­spil. De tek­ni­ske og tak­ti­ske fi­nes­ser bli­ver gen­ne­m­a­na­ly­se­ret. Tilsku­er­nes op­før­sel bli­ver vur­de­ret. Og dom­mer­ken­del­ser og nu og­så VAR-an­ven­del­se bli­ver tol­ket. Men ef­ter den før­ste Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­le mel­lem Bo­ca og Ri­ver hand­le­de no­get af ef­ter­be­hand­lin­gen og­så om de få se­kun­der, der gik, fra den chi­len­ske dom­mer Ro­ber­to To­bar hav­de fløjtet til pau­se, til spil­ler­ne var ne­de i spil­lertun­nel­len. Mens Bo­ca-til­ha­en­ger­ne hån­ligt le­ge­de spø­gel­ser for at min­de Ri­ver-spil­ler­ne om den hi­sto­ri­ske nedryk­ning i 2011, der al­tid vil hjem­sø­ge klub­ben, tog en af Ri­vers midt­ba­ne­spil­le­re sig til na­e­sen på vej fra ba­nen. Klø­e­de Exequi­el Pa­la­cios’ na­e­se? El­ler tog han sig til den som et be­vidst tegn på, at der lug­te­de dår­ligt på La Bom­bo­ne­ra? Var der ta­le om det sidst­na­evn­te, vil­le det kun kun­ne tol­kes som en pro­vo­ka­tion. Som en hen­tyd­ning til den tra­di­tio­nel­le Ri­ver-op­fat­tel­se af La Bo­ca-om­rå­det som et søl­le og il­de­lug­ten­de kvar­ter pra­e­get af snav­se­de fat­tig­folk. Bo­cas til­navn Los Boste­ros hen­ty­der til net­op det­te.

No­get svar er Pa­la­cios ik­ke kom­met med, men at hans ge­stus i det he­le ta­get blev til­lagt så stor va­egt, si­ger me­get om, hvil­ken sta­tus den 20-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler har op­byg­get i Ri­ver Pla­te. Her har han i lø­bet af 2018 få­et sit sto­re gen­nem­brud og står som det ly­sen­de un­ge talent i den ar­gen­tin­ske liga, og og­så uden for ba­nen har han va­e­ret i fo­kus. Ri­ver-til­ha­en­ger­ne skal nok gla­e­de sig, mens de har ham, for det er gan­ske gi­vet kun et spørgs­mål om tid, før han rej­ser til Eu­ro­pa. Ja, fak­tisk meld­te den span­ske sport­sa­vis Marca i sid­ste uge, at det al­le­re­de er på plads, at Pa­la­cios bli­ver Re­al Madrids før­ste ind­køb, når trans­fer­mar­ke­det åb­ner i ja­nu­ar.

“Ind­til nu tro­e­de vi, at det var løgn. Men nej,” sag­de den foru­ret­te­de Ri­ver-pra­esi­dent Ro­dol­fo D’Onof­rio til sport­sa­vi­sen. “Vi har få­et det be­kra­ef­tet gen­nem hans agent, og vi i Ri­ver er over­ra­ske­de over, at en respek­te­ret in­sti­tu­tion som Re­al Madrid har for­hand­let di­rek­te med spil­le­ren uden at ud­vi­se respekt for en klub som Ri­ver.”

DE MAN­GE BEJLERE

Exequi­el Pa­la­cios blev født i Tucumán-provin­sen i det nord­ve­st­li­ge Ar­gen­ti­na, men han var ik­ke ret gam­mel, da fa­mi­li­en flyt­te­de til Buenos Aires. Hans fa­mi­lie holdt med Ri­ver Pla­te, og som 10-årig be­gynd­te han selv at spil­le i klub­bens ung­doms­af­de­ling og ar­bej­de­de sig op gen­nem ra­ek­ker­ne.

Som 17-årig fik han i 2015 de­but for Los Mil­lo­na­rios, men det er først her i 2018, han for al­vor er ble­vet en mar­kant skik­kel­se på Ri­vers midt­ba­ne. I sep­tem­ber var han ba­nens bed­ste, da han i sin før­ste Su­perclási­co be­sej­re­de Bo­ca 2-0 på ude­ba­ne. Han var den Ri­ver-spil­ler på ba­nen med flest bol­dero­brin­ger og fyld­te op­ga­ven som tovejs­spil­ler på midt­ba­nen strå­len­de.

Som spil­ler­ty­pe er Pa­la­cios hver­ken en klas­sisk ar­gen­tinsk 5’er for­an for­sva­ret el­ler en 10’er på den of­fen­si­ve midt­ba­ne. Han er en ener­gisk pres­spil­ler, der kan dri­ve bol­den frem og er sik­ker i si­ne af­le­ve­rin­ger. Han la­der sig in­spi­re­re af To­ni Kroos, der snart kan bli­ve hans hold­kam­me­rat, hvis det be­bu­de­de skif­te til Re­al Madrid bli­ver en re­a­li­tet.

“Han har gen­nem­gå­et en god ud­vik­ling hos os. Vi har ud­for­dret ham, når det var nød­ven­digt at ud­for­dre ham. Og vi har be­skyt­tet ham, når han hav­de brug for det. Han gjor­de et stort ind­tryk på mig, da jeg så ham før­ste gang. Da var han en dreng, nu er han ble­vet en mand. Han vir­ker til at va­e­re ae­l­dre, end han re­elt er,” sag­de Ri­ver-tra­e­ner Mar­ce­lo Gal­lar­do for et par må­ne­der si­den.

I sep­tem­ber fik Pa­la­cios de­but for det ar­gen­tin­ske lands­hold i en test­kamp mod Gu­a­te­ma­la, og han hav­de sik­kert og­så va­e­ret i trup­pen til de to kam­pe mod Me­xi­co i den sid­ste uges tid, hvis ik­ke land­stra­e­ner­vi­ka­ren Lio­nel Sca­lo­ni hav­de valgt at se bort fra spil­le­re fra bå­de Ri­ver og Bo­ca på grund af Su­perclási­co-fi­na­ler­ne. Vinder Ri­ver sam­let, ven­ter VM for Klubhold i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter i de­cem­ber, hvor Co­pa Li­berta­do­re­svin­de­ren tra­e­der ind i se­mi­fi­na­len in­den den sand­syn­li­ge fi­na­le mod Re­al Madrid.

Her vil Pa­la­cios gi­vet­vis kom­me i fo­kus, li­ge me­get om skif­tet til den span­ske stor­klub er fal­det på plads in­den da el­ler ej. Og­så Bar­ce­lo­na og In­ter har va­e­ret meldt i spil, men Re­al Madrid er be­gyndt at fo­ku­se­re me­re på at få fat i de stør­ste un­ge ta­len­ter i Sy­da­me­ri­ka i en tid­lig al­der, hvil­ket kø­bet af bra­si­li­a­ne­ren Viníci­us i som­mer og den kom­men­de til­gang af den 17-åri­ge Rodry­go il­lu­stre­rer. Og her er en pris på om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner ik­ke al­ver­den for Exequi­el Pa­la­cios, der blot har spil­let 41 kam­pe for Ri­vers bed­ste hold.

Det er gå­et hur­tigt for midt­ba­ne­man­den, og spørgs­må­let er, om han vil kun­ne hånd­te­re et skif­te til den hår­de kon­kur­ren­ce på Re­al Madrids midt­ba­ne. For nog­le må­ne­der si­den var han in­vol­ve­ret i en stør­re sa­e­be­o­pe­ra uden for ba­nen, da to for­skel­li­ge mo­del­ler of­fent­ligt for­tal­te, at de på sam­me tid hav­de haft en af­fa­e­re med fod­bold­stjer­nen, der til­med hav­de en ka­e­re­ste på sam­me tids­punkt.

Af­fa­e­ren om kvin­de­for­fø­re­ren Pa­la­cios op­tog de kulør­te me­di­er i Ar­gen­ti­na, men selv på­står han, at han har la­ert af epi­so­den, og på ba­nen har han vist stor­form den se­ne­ste tid, så hans bejlere nu me­re er de sto­re eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­klub­ber. I den før­ste Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­le var han dog ik­ke li­ge så do­mi­ne­ren­de som i liga­kam­pen i sep­tem­ber, men fin­gre­ne på na­e­sen ef­ter pau­se­fløjtet sik­re­de, at han og­så den­ne gang løb med sin del af op­ma­er­k­som­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.