FOLKETS SPIL­LER

CAR­LOS TE­VEZ

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALLE TIDERS SUPERCLÁSICO -

For Bo­ca-til­ha­en­ger­ne vil det va­e­re drøm­mes­ce­na­ri­et. For Ri­vers hin­chas vil det va­e­re et ma­re­ridt, hvis det sker: Hvis Car­los Te­vez, den nu 34-åri­ge Bo­ca-ve­te­ran, skul­le bli­ve mat­chvin­der i Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­len på Ri­vers Esta­dio Monu­men­tal. For in­gen af lør­da­gens ak­tø­rer ud­tryk­ker den in­da­ed­te ri­va­li­se­ring som Te­vez. Mar­keds­kra­ef­ter­ne har gjort, at der i dag er langt mel­lem de sto­re spil­le­re, der spil­ler stør­ste­delen af de­res kar­ri­e­re i Ri­ver el­ler Bo­ca. Er ta­len­tet stort, kal­der pen­ge­sta­er­ke klub­ber i de eu­ro­pa­ei­ske liga­er på spil­ler­ne i en ung al­der, før de har vist an­det end glimt af po­ten­ti­a­let i de­res ar­gen­tin­ske klub­ber. Og kun hvis spil­ler­ne ik­ke er go­de nok til at slå igen­nem i Eu­ro­pa, el­ler hvis de har et øn­ske om at slut­te kar­ri­e­ren af hjem­me i Ar­gen­ti­na, er der en mu­lig­hed for igen at se dem på La Bom­bo­ne­ra el­ler Monu­men­tal.

Her ad­skil­ler Te­vez sig i høj grad. For selv­om og­så han har til­bragt man­ge år i uden­land­ske klub­ber, så run­der han lør­dag sin kamp num­mer 200 for Bo­ca, hvis han kom­mer på ba­nen. Han har for­må­et at be­va­re en sta­tus som et Bo­ca-sym­bol, for­di hans per­son­lig­hed, bag­grund og spil­lestil på bedst mu­lig vis re­pra­e­sen­te­rer, hvad Bo­ca tra­di­tio­nelt har stå­et for.

Te­vez er ”El ju­ga­dor del pu­e­blo”. Folkets spil­ler. Han blev født i fat­tig­kvar­te­ret Fu­er­te Apa­che, og det ka­rak­te­ri­sti­ske ar på hans hals har få­et en sym­bolsk be­tyd­ning. Det op­stod, da han som barn ved et uheld fik ha­eldt ko­gen­de vand over sig, men er med ti­den ble­vet det syn­li­ge be­vis på hans hår­de barn­dom. Ta­len­tet brag­te ham til Bo­ca Ju­ni­o­rs, hvor han fik de­but på første­hol­det som 17-årig i 2001. Og i mod­sa­et­ning til man­ge an­dre blev han i Bo­ca la­en­ge nok til at op­nå sto­re re­sul­ta­ter og skri­ve sig ind i klubhi­sto­ri­en. Han vandt Co­pa Li­berta­do­res i 2003 og blev kå­ret som tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler. Ef­ter en ska­des­pau­se blev han se­ne­re på året skif­tet ind i ste­det for sin nu­va­e­ren­de tra­e­ner Gu­il­ler­mo Bar­ros Sche­lot­to, da Bo­ca vandt In­tercon­ti­nen­tal Cup over Milan. Og han skrev et mar­kant ka­pi­tel i Su­perclási­co-hi­sto­ri­en, da han score­de mod Ri­ver i Co­pa Li­berta­do­res-se­mi­fi­na­len i 2004. Te­vez fejre­de må­let med at imi­te­re en kyl­ling i sin ju­bel­dans på Monu­men­tal. En hån mod Ri­ver med det ned­la­den­de til­navn ”Las Gal­li­nas,” kyl­lin­ger­ne, for hol­dets ten­dens til at fejle i de af­gø­ren­de øje­blik­ke. Te­vez blev ud­vist for pro­vo­ka­tio­nen, men Bo­ca vandt ef­ter straf­fes­park.

Te­vez blev set som det bed­ste bud på en ef­ter­føl­ger til Bo­ca-ido­let Die­go Ma­ra­do­na. Som Ma­ra­do­na kom han fra fat­ti­ge kår og var en tem­pe­ra­ments­fuld in­di­vi­du­a­list og en mand, fol­ket kun­ne iden­ti­fi­ce­re sig med. Som 21-årig tog han til Cor­int­hi­ans i Bra­si­li­en som led i en suspekt trans­fer­kon­struk­tion, og si­den fort­sat­te kar­ri­e­ren i Eu­ro­pa hos West Ham, Manchester Uni­ted, Manchester Ci­ty og Ju­ven­tus med mester­ska­ber og en top­sco­rer­ti­tel i Pre­mi­er Le­ague som ud­byt­te. Men i 2015 vend­te han som 31-årig hjem til rød­der­ne. Og nu er spørgs­må­let, om hans sta­tus, hans hi­sto­rie og hans tyng­de vil gi­ve ham en plads i Bo­cas star­top­stil­ling lør­dag ef­ter­mid­dag.

SABBATÅR HOS JU­LE­MAN­DEN

I det før­ste op­gør hjem­me på La Bom­bo­ne­ra sad Te­vez som ven­tet på ba­en­ken, men i an­den halv­leg blev han skif­tet ind og var ve­l­o­p­lagt og li­ge ved at få en af­gø­ren­de rol­le, da han gled igen­nem og spil­le­de Darío Be­ne­det­to fri i det al­ler­sid­ste mi­nut. I sid­ste we­e­kend blev han kå­ret som hol­dets bed­ste spil­ler, da et re­ser­ve­pra­e­get Bo­ca spil­le­de 0-0 mod Pa­tro­na­to i en frem­ryk­ket liga­kamp.

”Med bol­den for fød­der­ne spil­le­de han godt, til ti­der me­get godt, men han spil­le­de end­nu bed­re i sam­spil­let med tri­bu­ner­ne. Ik­ke på et skrå­plan, der kan for­veks­les med de­ma­go­gi, men på en må­de, der ud­tryk­te de sen­ti­men­tale og fø­lel­ses­ma­es­si­ge ele­men­ter, der er Bo­cas var­tegn,” skrev sport­sa­vi­sen Olé om fi­gu­ren Te­vez.

Sam­me avis lan­ce­re­de straks en af­stem­ning om Te­vez’ kan­di­da­tur til star­top­stil­lin­gen mod Ri­ver. Man­dag hav­de 68 pro­cent af de over 50.000 stem­mer sagt ja til spørgs­må­let.

”Ja, han skal star­te. Det er ham, der mest af al­le vi­ser nos­ser,” sag­de den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster i boks­ning – og Bo­ca-fan – Jor­ge Ca­stro kon­tant på et spørgs­mål, der har fyldt en del i Buenos Aires i den­ne uge.

Te­vez har dog kun sja­el­dent va­e­ret i Bo­cas star­top­stil­ling, si­den han i be­gyn­del­sen af året vend­te til­ba­ge til klub­ben end­nu en­gang. For selv­om det lig­ne­de hans sid­ste klubvalg, da han i 2015 kom hjem fra Ju­ven­tus, lod han sig i slut­nin­gen af 2016 fri­ste af et enormt til­bud fra Ki­na og rej­ste til Shang­hai Shen­hua til en årsløn på na­e­sten 300 mil­li­o­ner kro­ner, der gjor­de ham til ver­dens bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler. I Te­vez’ de­but tab­te Shang­hai Shen­hua sen­sa­tio­nelt på hjem­me­ba­ne til Bris­ba­ne Ro­ar med dan­ske Thomas Kri­sten­sen i kva­li­fi­ka­tio­nen til den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, og i det he­le ta­get blev Te­vez’ op­hold i Ki­na en skuf­fel­se. Han vir­ke­de ut­ra­e­net og umo­ti­ve­ret og score­de kun fi­re mål og blev be­skyldt for ude­luk­ken­de at va­e­re ta­get til Ki­na for pen­ge­nes skyld. Men iføl­ge Die­go Ma­ra­do­na var der nu in­gen grund til kri­tik:

”Te­vez tog til Ki­na og fyld­te kuf­fer­ten med dol­lar­sed­ler fra ju­le­man­den og vend­te så til­ba­ge til Bo­ca. Det er der in­gen pro­ble­mer i,” lød det fra Ma­ra­do­na.

Igen blev Te­vez mødt med sto­re for­vent­nin­ger i Bo­ca Ju­ni­o­rs. Ef­ter hjem­kom­sten tog han ud i barn­dom­skvar­te­ret Fu­er­te Apa­che og spil­le­de ga­de­fod­bold, og han drøm­te om at kom­me i spil til den ar­gen­tin­ske VM-trup. Men den­ne gang har han ik­ke kun­net le­ve op til for­vent­nin­ger­ne, og som 34-årig har han ac­cep­te­ret ik­ke la­en­ge­re at va­e­re fast mand i star­top­stil­lin­gen. Men må­ske den stør­ste Su­perclási­co i hi­sto­ri­en kan få det bed­ste frem i ham en sid­ste gang og må­ske ud­lø­se en ny kyl­lin­ge­dans på Monu­men­tal som for 14 år si­den.

”En af grun­de­ne til, at jeg kom til­ba­ge, er at vin­de Co­pa Li­berta­do­res. Vi er al­le be­sat­te af det. Ti­den er kom­met til at løf­te den byr­de af vo­res skul­dre og vin­de den,” sag­de Te­vez om hå­bet om at fø­re Bo­ca til sejr i Sy­da­me­ri­kas stør­ste klub­tur­ne­ring, som klub­ben ik­ke har vun­det si­den 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.