KEN­NETH AN­DER­SEN OM...

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KENNETH ANDERSEN -

TABLE OF JUSTICE

”Jeg me­ner fak­tisk, at al­le tra­e­ne­re ser på pra­e­sta­tio­ner. Der kan lig­ge en dår­lig pra­e­sta­tion bag et godt re­sul­tat, og go­de pra­e­sta­tio­ner bag dår­li­ge re­sul­ta­ter. At se ind bag­ved og gø­re sig be­vidst om, hvad man vil må­les på, er rig­tig sundt. Det er far­ligt at kon­klu­de­re, at alt var godt, for­di vi blev dan­ske me­stre. Man kun­ne sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi sta­dig vil­le gø­re no­get bed­re. Og omvendt kan der sag­tens lig­ge nog­le rig­tig go­de ele­men­ter i ens ar­bej­de, hvis man er ble­vet num­mer tre. Jeg tror fak­tisk, al­le an­dre ar­bej­de på den her må­de, vi har så ba­re be­to­net det ved for ek­sem­pel at ta­le om Table of Justice.”

FCM’S MÅL OM AT BRU­GE EGE­N­UD­VIK­LE­DE SPIL­LE­RE 40 PRO­CENT AF TI­DEN

”Nog­le gan­ge vil vi lig­ge over de 40 pro­cent, nog­le gan­ge vil vi lig­ge un­der, må­ske end­da me­get un­der, det mål. Når vi sa­el­ger Ras­mus Nis­sen til Ajax, An­dreas Poulsen til Glad­bach og Mik­kel Du­e­lund til Dy­na­mo Ki­jev, så på­vir­ker det jo den pro­cent­del. Med dem hav­de vi lig­get me­get ta­et på de 40 pro­cent nu. Når de bli­ver solgt i en så ung al­der, som de gør, og nog­le spil­le­re har vi solgt end­nu tid­li­ge­re fra aka­de­mi­et, før de over­ho­ve­det kom på Su­per­liga-hol­det, så på­vir­ker det selv­føl­ge­lig de 40 pro­cent. Det er vi nødt til at ta­en­ke med i det sto­re bil­le­de. Vi kun­ne jo ba­re la­de va­e­re med at sa­el­ge de spil­le­re, så nå­e­de vi sag­tens de 40 pro­cent. Men der ser vi jo på det sto­re bil­le­de og he­le kon­tek­sten.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.