STA­ERK TRUP I 12-18 MÅ­NE­DER END­NU

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KENNETH ANDERSEN -

FC Midtjyl­land har ty­de­lig­vis en trup, der igen i den­ne sa­e­son spil­ler med om det dan­ske mester­skab, og det har man nok og­så i na­e­ste sa­e­son, hvis man el­lers får er­stat­tet den hånd­fuld spil­le­re, der nok bli­ver solgt i ka­len­der­å­ret 2019.

Men på sigt skal klub­ben ha­ve fun­det nog­le rig­tig dyg­ti­ge – og gi­vet­vis og­så dyre – er­stat­nin­ger for Jakob Poulsen og Tim Sparv, som bi­o­lo­gi­ens love dik­te­rer vil be­gyn­de at for­fal­de og ik­ke kun­ne hol­de til at spil­le bå­de we­e­kend og midt­u­ge, som isa­er Poulsen har gjort i åre­vis.

På kor­te­re sigt er Paul Onu­a­chu og Ki­an Han­sen de op­lag­te salgsem­ner med Onu­a­chu, qua sin kan­te­de stil og fy­sik, som an­gri­be­ren, FCM vil for­sø­ge at få en­dog rig­tig man­ge mil­li­o­ner eu­ro for, mens Ki­an Han­sen, der un­der de ret­te om­sta­en­dig­he­der har grønt lys til at for­la­de klub­ben for en sid­ste ud­land­s­kon­trakt, nok ik­ke ind­brin­ger FC Midtjyl­land me­re end de cir­ka 11 mil­li­o­ner kro­ner, FC Midtjyl­land be­tal­te for ham i Nan­tes for 3½ år si­den.

I sid­ste uge blev den un­ge fin­ne Kaan Kai­ri­nen med ef­fekt fra nytår ud­le­jet til HJK Hels­inki, og der føl­ger ef­ter alt at døm­me fle­re yn­gre FCM-spil­le­re ud af le­je­vej­en til ja­nu­ar, så fle­re mand kan få fast spil­le­tid på et for­nuf­tigt ni­veau. Mon ik­ke sam­ar­bejds­klub­ben Fre­de­ri­cia i top­pen af 1. di­vi­sion, hvor den tid­li­ge­re FCM-re­ser­ve­hold­stra­e­ner Jo­nas Dal er ch­eftra­e­ner, byder sig til i den sam­men­ha­eng og gi­ver mu­lig­hed for spil­le­tid til le­jes­ven­de fra FCM.

Evan­der og Frank Ony­e­ka ser loven­de ud, men mon ik­ke ch­eftra­e­ner Ken­neth An­der­sen kun­ne ta­en­ke sig en ek­stra of­fen­siv pro­fil, må­ske end­da to, hvis Onu­a­chu sa­el­ges el­ler uhel­di­ge Ar­tem Dov­byk el­ler Bozhi­dar Kra­ev, der spil­ler for Bul­ga­ri­ens lands­hold men har me­get sva­ert ved at kom­me på hos FCM, skal ud­le­jes i hå­bet om en kar­ri­e­re­ma­es­sig gen­fød­sel i FCM, som Awer Ma­bil over­ra­sken­de har få­et ef­ter to år i Es­b­jerg og po­rtu­gi­si­ske Pa­cos Fer­reira.

Når FC Midtjyl­land om et par år skal til at fin­de af­lø­se­re for trup­pens ae­ld­ste spil­le­re, vil man mu­lig­vis stra­ek­ke sig for at få fat i én el­ler fle­re af de spil­le­re, man solg­te dyrt til ud­lan­det – hold til den tid øje med folk som Jo­nas Lös­sl, Mads Al­ba­ek, Win­ston Reid og må­ske og­så Si­mon Kjaer.

KAN SA­EL­GES

Ki­an Han­sen Paul Onu­a­chu Zsolt Korcs­mar

SIK­RE I TRUP­PEN

Erik Svi­at­chen­ko Ale­xan­der Scholz Jes­per Han­sen Tim Sparv Gu­stav Wik­heim Marc Dal Hen­de Jakob Poulsen Si­mon Okos­un Awer Ma­bil Mik­kel An­der­sen

PÅ VEJ FREM

Evan­der

Jo­el An­der­s­son Frank Ony­e­ka Mads Thy­cho­sen Ras­mus Ni­co­lai­sen

INGENMANDSLAND

Ar­tem Dov­byk Mayron Ge­or­ge Rilwan Has­san Bozhi­dar Kra­ev

KAN UD­LE­JES

Fre­de­rik Brand­hof Bozhi­dar Kra­ev Ale­xan­der Munks­gaard Jens-Lys Ca­ju­ste Oli­ver Ot­te­sen

Ki­an Han­sen (til ven­stre) og Paul Onu­a­chu er to af de na­e­ste spil­le­re, der kan bli­ve solgt i FC Midtjyl­land. An­gri­be­ren Onu­a­chu har et pris­skilt på ad­skil­li­ge mil­li­o­ner eu­ro ef­ter 56 scor­in­ger for FCM si­den 2014, mens Ki­an Han­sen sand­syn­lig­vis får lov til at kom­me en sid­ste gang til ud­lan­det, hvis FCM får et pas­sen­de til­bud. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.