Land­stra­e­ne­ren som dik­ta­tor

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KENNETH ANDERSEN -

Dan­mark skul­le ha­ve ny land­stra­e­ner ef­ter Kurt ”Nik­kelaj” Ni­el­sen, og der bla­e­ste nye vin­de om­kring ansa­et­tel­sen af den­ne. ”Ef­ter al sand­syn­lig­hed skal den kom­men­de land­stra­e­ner ud­sty­res med vidt­gå­en­de be­fø­jel­ser. Han bli­ver alt­så det, der i dag­lig ta­les kal­des ”dik­ta­tor”. Hidtil har der el­lers i DBU-top­pen – i hvert fald i land­stra­e­ner­ud­val­get – ik­ke va­e­ret stem­ning for at aen­dre på den nu­va­e­ren­de li­nie, hvor­ef­ter an­sva­ret for lands­hol­det de­les mel­lem tra­e­ne­ren og ud­ta­gel­ses­ko­mitéen.”

”Men ef­ter DBU-se­mi­na­ret i we­e­ken­den, hvor DBU-top­pen var sam­let med le­de­re og tra­e­ne­re fra di­vi­sions­klub­ber­ne for at drøf­te lands­hol­dets frem­tid, er der aen­dret sig­na­ler. På se­mi­na­ret var der nem­lig et mar­kant fler­tal for, at Kurt Ni­el­sens af­lø­ser skal gø­res ene­ansvar­lig for A-lands­hol­det,” skrev TIPS-bla­det.

Hvem land­stra­e­ne­ren skul­le va­e­re, vid­ste man end­nu ik­ke. DBU hav­de få­et 17 an­søg­nin­ger, hvoraf fi­re var ble­vet valgt ud. Man vid­ste, at mini­mum én af dis­se var en ud­la­en­ding, og blandt an­dre blev leg­en­den Fe­renc Pu­skas na­evnt som en mu­lig kan­di­dat.

”Fra den hjem­li­ge front kan na­ev­nes et navn som Tom­my Tro­el­sen. Det var Tro­el­sen, der i for­å­ret sma­ek­ke­de med dø­ren og gik i vre­de fra job­bet som tra­e­ner for U21-lands­hol­det. Han var sta­er­kt util­freds med de ar­bejds­be­tin­gel­ser, DBU stil­le­de ham, og han er ef­ter eget ud­sagn ik­ke blandt an­sø­ger­ne til land­stra­e­ner-job­bet. Men hvis DBU kom­mer til ham, stil­ler sa­gen sig må­ske no­get an­der­le­des...” spe­ku­le­re­de TIPS-bla­det.

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 23. NOVEM­BER 1978

• TIPS-bla­det skrev en pud­sig hi­sto­rie om FC Utre­chts tra­e­ner Han Ber­ger, der hav­de øko­no­mi­ske kva­ler. ”Først blev Han Ber­ger idømt en bø­de på 500 gyl­den, for­di han hav­de kaldt en dom­mer ”een laf­fe hond” (en fej hund). Der­na­est ind­gik han et va­ed­demål med sin må­l­mand, Hans van Breuke­len. Den­ne var for­hin­dret i at mø­de til tra­e­ning klok­ken 9. I ste­det bad Ber­ger ham kom­me kl. 6, men han vil­le va­ed­de 300 gyl­den på, at han ik­ke mød­te op. Det gjor­de Van Breuke­len imid­ler­tid, al­ti­mens tra­e­ne­ren slum­re­de sødt. Bø­den og va­ed­demå­let har alt i alt ko­stet Ber­ger ca. 2000 dan­ske kr.”

• Den før­ste sa­e­son med be­talt fod­bold i Dan­mark var ov­re, og TIPS-bla­det gjor­de sta­tus. I alt an­slog avi­sen, at de 48 di­vi­sions­klub­ber til sam­men hav­de brugt na­e­sten 11 mil­li­o­ner kro­ner til at ud­be­ta­le løn til spil­ler­ne i lø­bet af 1978. ”Ud af spil­ler­løn­nin­ger på 10,6 mill.kr. har sponso­rer­ne ef­ter TIPS-bla­dets ana­ly­se be­talt ca. 5.5 mill.kr. – hvil­ket vil si­ge godt halv­de­len. Det­te tal er en kraf­tig un­der­streg­ning af, at fi­a­sko og suc­ces for dansk pen­ge­fod­bold i høj grad står og fal­der med er­hvervs­li­vets in­ter­es­se i den re­k­la­me­ma­es­si­ge va­er­di.”

• Det sven­ske fod­bold­for­bund hav­de af­holdt års­mø­de, hvor det blandt an­det dis­ku­te­re­de, hvor­dan man kun­ne lø­se spor­tens til­sku­er­kri­se. ”Fle­re og fle­re er in­de på, at we­e­ken­den ik­ke er det ret­te tids­punkt at af­vik­le di­vi­sions­fod­bold på. Man­dag af­ten vil va­e­re bed­re, idet lør­dag-søn­dag har ud­vik­let sig til at bli­ve ”fa­mi­lie­da­ge”. For­søg har vist, at man­dag vil va­e­re en li­ge så god fod­bold­dag som lør­dag-søn­dag,” skrev TIPS-bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.