Magt­kam­pen i Chel­sea

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - JOHN ”FAXE” JENSEN -

Fi­nanskri­sen ra­se­de, og fra at va­e­re en vels­murt ma­ski­ne un­der José Mourin­ho fra 2004 til 2006 var Chel­sea nu en klub pra­e­get af magt­kam­pe og af, at Ro­man Abram­ovitj og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Ke­ny­on vil­le ha­ve øko­no­mi­en i Chel­sea til at ha­en­ge bed­re sam­men, end den hav­de gjort i rus­se­rens før­ste fem år som Chel­sea-ejer. Pi­len pe­ge­de på Frank Ar­ne­sen, og Tipsbladet op­rul­le­de den tid­li­ge­re dan­ske lands­holdspro­fils tid i den sto­re Lon­don-klub og bal­la­den, der for al­vor be­gynd­te med ue­nig­hed med José Mourin­ho.

”I som­me­ren 2006 sker det, som Jo­se Mourin­ho har fryg­tet.

Mourin­hos for­hold til Chel­sea-eje­ren er ble­vet dår­ligt i lø­bet af for­å­ret, hvor den rus­si­ske mil­li­ar­da­er har luf­tet util­freds­hed med

Chel­seas de­fen­si­ve og re­sul­ta­t­o­ri­en­te­re­de spil­lestil, og Mourin­ho bli­ver tos­set, da Ro­man Abram­ovitj ud­vi­der Frank Ar­ne­sens an­svars­om­rå­de, så dan­ske­ren nu og­så skal stå for at fin­de spil­le­re over 19 år. Mourin­ho og hans po­rtu­gi­si­ske stab op­fat­ter

Ar­ne­sens nye rol­le som et fron­ta­lan­greb på de­res po­si­tion, og

Chel­sea split­tes, som en kil­de ta­et på Chel­sea be­skri­ver det over­for Tipsbladet, i to lej­re om­kring hen­holds­vis Mourin­ho og den dan­ske chef­scout,” skrev Tipsbladet i ar­tik­len ”Nå­de­fal­det” i Tipsbladet 28. novem­ber 2008.

”Pe­ter Ke­ny­on er i dag man­den med mag­ten i Chel­sea, og for­hol­det mel­lem Ke­ny­on og Ar­ne­sen er gå­et i styk­ker. Det ly­der som om, at Ar­ne­sen er fa­er­dig, men det er ik­ke til at si­ge hvor­når. Det kan godt tra­ek­ke ud,” for­tal­te Tips­bla­dets kil­de, der af hen­syn til sin po­si­tion i bri­tisk fod­bold bad om at va­e­re ano­nym.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.