AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 26. NOVEM­BER 1948

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RETRO -

• Den sto­re over­skrift på for­si­den af den før­ste ud­ga­ve af Tips-Bla­det lød: ”De skal pas­se på FYNBOERNE – når tip­nin­gen be­gyn­der.” Avi­sens ud­send­te me­d­ar­bej­der hav­de nem­lig va­e­ret på be­søg i ”Idra­etspar­kens mud­der­pøl,” og der set kam­pe­ne B 93-OB og Frem-B 1909 – og gan­ske over­ra­sken­de hav­de fynboerne ta­get tre af fi­re po­int med hjem. B 93 fort­sat­te ned­t­u­ren med et 2-1 ne­der­lag og hav­de kun to po­int for seks kam­pe, mens Frem var ramt af af­ske­den med an­gri­be­ren og OL-hel­ten Jo­hn Han­sen, der var skif­tet til Ju­ven­tus, og måt­te nø­jes med 2-2 mod bund­hol­det fra B 1909. Gen­nem­gan­gen af run­den fort­sat­te på bag­si­den, hvor op­gø­ret mel­lem AGF og ØB fyld­te en del. ”På År­hus sta­dion var der 10.000 til­sku­e­re til kam­pen mel­lem ØB og AGF, og det var na­tur­lig­vis en stor skuf­fel­se, at Carl Aa­ge Pra­est ik­ke var med – og den­ne skuf­fel­se del­tes vist li­ge­ligt af pu­bli­kum og ØB’ere. Carl Aa­ge Pra­ests hu­stru har i no­gen tid va­e­ret syg, og da hun søn­dag for­mid­dag fik et til­bage­fald og blev ind­lagt på ho­spi­ta­let, øn­ske­de Pra­est at bli­ve hjem­me. ØB’er­ne måt­te rej­se fra Jyl­land med et så stort ne­der­lag som 1-5, og den stør­ste an­del i AGF’s smuk­ke ind­sats hav­de ven­stre in­nerwing Aa­ge Rou Jen­sen, der spil­le­de i land­skamp­stil.” • Den an­den for­si­de­hi­sto­rie hand­le­de om Port­s­mouth og var for­fat­tet af East­ley – ”den kend­te en­gel­ske sport­sjour­na­list, ik­ke ale­ne skat­tet for si­ne frem­ra­gen­de re­fe­ra­ter, men og­så for si­ne yp­per­li­ge tips” – som han blev pra­e­sen­te­ret an­det­steds i avi­sen. East­ley kun­ne forta­el­le, at Port­s­mouth fejre­de sit 50 års ju­bila­e­um lør­dag den 27. novem­ber, for klub­ben var stif­tet i ef­ter­å­ret 1898, og da kamp­pro­gram­met lå klart, blev den 27. novem­ber da­gen, hvor ”ju­bila­e­ums­fe­sten skul­le lø­be af sta­be­len. Kan de ga­et­te hvor­for? Jo, for den­ne dag skal klub­ben ha­ve hjem­me­kamp mod Ar­se­nal på sin po­pu­la­e­re Frat­ton Park, og en sejr i den­ne kamp vil sa­et­te kro­nen på va­er­ket i en ef­ter­års­sa­e­son, som man al­le­re­de i star­ten for­ud­sag­de skul­le bli­ve god,” skrev East­ley om klub­ben, der drøm­te om det før­ste mester­skab i hi­sto­ri­en. Og så skul­le man hol­de øje med hjem­me­hol­dets Reg. Flewin, der gjor­de krav på at va­e­re lan­dets bed­ste stop­per. ”Han er født på Is­le of Wright og kom tid­ligt med i le­gen om fod­bol­den,” som der stod skre­vet. • ”Nog­le få en­gel­ske mil nord for Bir­m­ing­ham lig­ger den lil­le in­du­stri­by West Bromwich. Det er en sort og turist­ma­es­sig ke­de­lig by, men den sy­der af idra­et­s­in­ter­es­se, og den har gen­nem sin pla­ce­ring i det cen­trum, hvor blandt an­det Bir­m­ing­ham, Aston Vil­la og Coven­try dan­ner en lo­kal ho­ved­grup­pe, få­et et sta­er­kt og fod­bol­din­ter­es­se­ret pu­bli­kum, der føl­ger si­ne hold i tykt og tyndt.” Så­dan åb­ne­de East­ley sit an­det bi­drag til den før­ste ud­ga­ve af Tips-Bla­det, et po­rtra­et af klub­ben West Bromwich Al­bion, der var top­hold i den na­est­bed­ste ra­ek­ke med go­de mu­lig­he­der for at sik­re sig op­ryk­ning.

• En­de­lig blev de nye la­e­se­re af Tips-Bla­det op­for­dret til at teg­ne abon­ne­ment på ud­gi­vel­sen. Et helår­ligt abon­ne­ment på mel­lem 42 og 45 num­re ko­ste­de 16 kro­ner, mens et hal­vår­ligt med 21 num­re ko­ste­de 8,50. ”Det er desva­er­re end­nu ik­ke så­le­des, at man kan få alt det pa­pir, man ger­ne vil ha­ve. Der er stil­let et be­stemt kvan­tum til rå­dig­hed for Tips-Bla­det i de før­ste må­ne­der, så vi kan desva­er­re ik­ke for­ø­ge op­la­get, hvor ger­ne vi så end vil­le. Hvis De der­for vil va­e­re sik­ker på at få bla­det hver gang, be­des De der­for al­le­re­de i dag re­ser­ve­re et ek­sem­plar hos De­res blad­hand­ler. Men De kan og­så teg­ne abon­ne­ment på Tips-bla­det,” som der stod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.