TIDLIGT POKALBRAG I WALES

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Nor­malt er Car­diff og Swan­sea de to klub­ber, der fyl­der i den wa­li­si­ske fod­bold­ver­den, men lør­dag af­ten får de to min­dre hold fra Wrexham og Newport de­res plads i ram­pe­ly­set. For lod­tra­ek­nin­gen til FA Cup­pens 2. run­de ma­ge­de det nem­lig så­le­des, at de to wa­li­si­ske klub­ber skal mø­des klok­ken 20.00 i en tv-kamp på Ra­cecour­se Gro­und i Wrexham, og det er selv­føl­ge­lig et op­gør, der fyl­der på de kan­ter.

Hjem­me­hol­det fra Wrexham lig­ger ak­tu­elt i den fem­te­bed­ste ra­ek­ke, den så­kald­te Na­tio­nal Le­ague, hvor man lig­ger num­mer tre ef­ter Leyton Ori­ent og Sal­ford, så der er fort­sat håb om en op­ryk­ning til­ba­ge til di­vi­sio­ner­ne, som klub­ben for­lod i 2008 ef­ter 87 år. Bedst var man fra 1978 til 1982, hvor man lå i 2. di­vi­sion, mens hi­sto­ri­en og­så ta­el­ler le­gen­da­ri­ske sej­re over Por­to i Eu­ro­pa Cup­pen for po­kal­vin­de­re i 1984 (som man kva­li­fi­ce­re­de sig til som wa­li­sisk po­kal­vin­der) og over Arsenal i FA Cup­pen til­ba­ge i 1992.

Men si­den er det alt­så gå­et ned ad bak­ke for den til­ha­en­ge­re­je­de klub, der ak­tu­elt må reg­nes som den fjer­de­bed­ste i Wales, ef­ter Newport County ryk­ke­de op i Le­ague Two i 2013 oven på de­res egen ge­val­di­ge ned­t­ur. I 1988 ryk­ke­de man nem­lig ud af di­vi­sio­ner­ne, og året ef­ter gik klub­ben kon­kurs, så man måt­te star­te helt for­fra i den ot­ten­de­bed­ste ra­ek­ke. Så for­ti­den med en kvart­fi­na­le i Eu­ro­pa Cup­pen for po­kal­vin­de­re mod øst­ty­ske Carl Zei­ss Je­na i 1981 og en FA Cup-sejr over West Ham to år tid­li­ge­re var langt va­ek, men lang­somt ar­bej­de­de man sig op gen­nem ra­ek­ker­ne, og i 2012 fik man det sid­ste skub, da me­ka­ni­ke­ren Les Scad­ding vandt en lil­le halv mil­li­ard kro­ner i et eu­ro­pa­ei­sk lot­te­ri og valg­te at bru­ge nog­le af pen­ge­ne som ny ak­tio­na­er og for­mand for Newport County.

For al­le­re­de i 2013 ryk­ke­de man op i Le­ague Two, hvor man har lig­get si­den, og for at gi­ve lør­da­gens po­kal­kamp lidt ek­stra kryd­de­ri, så gjor­de man det ved at be­sej­re Wrexham med 2-0 i op­ryk­nings­fi­na­len på Wem­bley. De hø­je bil­let­pri­ser gjor­de, at der kun var 16.346 til­sku­e­re, men de så en dra­ma­tisk kamp, der først blev af­gjort til al­ler­sidst og alt­så faldt ud til Newports for­del i en kamp, som klub­bens ak­tu­el­le ma­na­ger sag­tens kan hu­ske, for Mi­ke Flynn var nem­lig med på ba­nen for op­ryk­ker­ne den dag i Lon­don.

Si­den da har Newport lig­get i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke, og­så selv­om man­ge­mil­li­o­na­e­ren Scad­ding ef­ter et par år trak sig til­ba­ge for at bru­ge me­re tid i sit nye hjem på Bar­ba­dos, og i ja­nu­ar vi­ste man po­kalstyr­ken ved først at slå Le­eds ud af FA Cup­pen i den le­gen­da­ri­ske 3. run­de, før man hjem­me fik uaf­gjort mod Tot­ten­ham, der dog vandt om­kam­pen på Wem­bley med 2-0.

Den pra­e­sta­tion gav en ind­tje­ning på 8,5 mil­li­o­ner kro­ner, så Newport har haft øko­no­mi­en til at for­sta­er­ke sig, hvil­ket og­så be­ty­der, at hol­det li­ge nu lig­ger num­mer fi­re i Le­ague Two, så det er alt­så to formsta­er­ke mand­ska­ber, der tør­ner sam­men i Wrexham lør­dag af­ten.

”Man­ge snak­ker om play­off-fi­na­len i 2013, og og­så at det er det nord­li­ge Wales mod det syd­li­ge Wales. Der er så man­ge aspek­ter i den her kamp, og det er der­for, at så man­ge men­ne­sker går op i den,” sag­de Wrexham-ma­na­ger Sam Ri­ck­etts til BBC Wales, da lod­tra­ek­nin­gen end­te med den 10. rent wa­li­si­ske tve­kamp i FA Cup­pens hi­sto­rie og den før­ste si­den 2006.

”Det bli­ver helt sik­kert en in­tens af­fa­e­re. Vi ta­ger derop for at spil­le vo­res spil, og de vil ik­ke ha­ve lyst til at mø­de os. De vil va­e­re li­ge så skra­em­te over os, som vi vil fryg­te dem, og vo­res plan er at vin­de kam­pen,” sag­de Newports ma­na­ge­ras­si­stent Way­ne Hatswell før pre­sti­ge­kam­pen, der og­så sen­der en halv mil­li­on kro­ner i vin­de­rens klubkas­se.

Så der er lagt op til en in­tens og far­ve­rig af­ten i Wrexham og ik­ke kun på grund af po­kal­bra­get. Li­ge ved si­den af Ra­cecour­se Gro­und lig­ger nem­lig by­ens uni­ver­si­tet, og her for­ven­ter man, at 10.000 me­re el­ler min­dre ud­kla­ed­te ga­e­ster vil duk­ke op til we­e­ken­dens sto­re teg­ne­se­ri­e­mes­se i by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.