DEN UVENTEDE HATTRICK-HELT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ef­ter den uaf­gjor­te kamp på Al­li­anz Are­na i Mün­chen hand­le­de det me­ste af snak­ken selv­føl­ge­lig om, hvad end­nu en skuf­fel­se for Bay­ern be­tød for ch­eftra­e­ner Ni­ko Kovac’ al­le­re­de usik­re frem­tid, men det var be­stemt og­så va­erd at ha­ef­te sig ved bund­hol­det Fortu­na Düs­sel­dor­fs im­po­ne­ren­de 3-3 og ik­ke mindst man­den, der sør­ge­de for det: Den 21-åri­ge hattrick-helt Do­di Luke­bakio. For det var in­tet min­dre end en hi­sto­risk be­drift.

For at fin­de den sid­ste gang en ga­e­sten­de Bun­des­liga-mod­stan­der score­de tre mål mod Bay­ern i Mün­chen, skal man nem­lig helt til­ba­ge til lør­dag den 16. april 2001, da Schal­ke tro­e­de, at de tog et stort skridt mod et uven­tet mester­skab ved at vin­de he­le 3-1 på sydty­sker­nes da­va­e­ren­de hjem­me­ba­ne, Det Olym­pi­ske Sta­dion. Det gjor­de de så ik­ke al­li­ge­vel, da Bay­ern tog mester­ska­bet i over­ti­den af den sid­ste spil­ler­un­de, men det var sta­dig en stor pra­e­sta­tion, da den sa­e­sons Bun­des­liga-top­sco­rer, dan­ske Eb­be Sand, pas­se­re­de Oli­ver Ka­hn he­le tre gan­ge via to re­tur­bol­de fra må­l­man­den selv og et ho­ved­stød.

Si­den skul­le der alt­så gå 17 år og syv må­ne­der, før det ske­te igen, og den­ne gang kom det fra en helt uven­tet kant, nem­lig fra den un­ge bel­gi­er Luke­bakio som nok har im­po­ne­ret med sin hur­tig­hed i de før­ste må­ne­der som le­jes­vend hos op­ryk­ker­ne, men på in­gen må­de lig­ne­de den før­ste Bun­des­liga-spil­ler, der skul­le sco­re et hattrick mod Ma­nu­el Neu­er i 358 Bun­des­liga­kam­pe.

Men det gjor­de den un­ge an­gri­ber alt­så, først ved at ham­re et hel­digt ind­la­eg i net­tet fra kort af­stand og der­ef­ter ved to gan­ge at lø­be fra den sto­re Nik­las Sü­le. Før­ste gang var ef­ter 77 mi­nut­ter, da han køligt spar­ke­de bol­den i net­tet med ven­stre­be­net ved den na­er­me­ste stol­pe, og an­den gang var i det 93. mi­nut da han nu brug­te høj­re­fo­den til at spar­ke bol­den mel­lem be­ne­ne på Neu­er.

”I må ik­ke sam­men­lig­ne mig med Ro­nal­do,” sag­de Do­di Luke­bakio ef­ter kam­pen med en tan­ke på barn­dom­mens idol, der score­de tre mål mod Neu­er og Bay­ern for Re­al i Madrid i den af­gø­ren­de Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le i for­å­ret 2017.

”Det er den bed­ste kamp i min kar­ri­e­re. Jeg har ik­ke sco­ret tre mål i sam­me kamp, si­den jeg var ung­doms­spil­ler. Der er kun et ord for det: ”Ut­ro­ligt.” Jeg er me­get stolt af hol­det,” lød det fra an­gri­be­ren ef­ter den hi­sto­ri­ske ind­sats.

Kar­ri­e­ren be­gynd­te i FC Brus­sels, hvor han som helt ung dan­ne­de en far­lig an­grebs­duo med den ak­tu­el­le AGF-an­gri­ber Ry­an Mma­ee.

”Do­di var hver­ken den hur­tig­ste el­ler den stør­ste, men med hans tek­nik og blik for spil­let kun­ne han kom­me fri af de fle­ste. Men jeg kun­ne ik­ke ha­ve spå­et, at han skul­le bli­ve så god, at han kun­ne kom­me til An­der­le­cht. Jeg har ar­bej­det med Mi­chy Bats­hu­ayi, og ham var jeg ik­ke i tvivl om, men Do­di var alt­så ik­ke li­ge så god,” sag­de hans gam­le ung­dom­stra­e­ner Thier­ry Ca­be­ke til bel­gi­ske Sport for knap tre år si­den, da en 18-årig Luke­bakio var ved at fin­de fod­fa­e­ste på An­der­le­cht-hol­det.

Her hav­de han blandt an­det im­po­ne­ret som må­l­far­lig an­gri­ber i den eu­ro­pa­ei­ske Youth Le­ague-tur­ne­ring i 2014/15, hvor An­der­le­cht nå­e­de he­le vej­en til se­mi­fi­na­len mod Sjakh­tar, og si­den blev han ryk­ket op og nå­e­de 17 kam­pe med et en­kelt mål til føl­ge.

Han blev un­der­vejs le­jet ud til bå­de Toulou­se og Char­leroi for at få spil­le­tid, men det var ik­ke den sto­re suc­ces, og i ja­nu­ar i år blev han solgt til en­gel­ske Wat­ford som et ta­lent til frem­ti­den. Han fik dog sin Pre­mi­er Le­ague-de­but i lø­bet af et par uger med et kvar­ters ind­hop i en kamp mod West Ham, men han slog slet ik­ke til, så han duk­ke­de ik­ke op i over­skrif­ter­ne igen før i slut­nin­gen af juli, da han blev lånt ud til Bun­des­liga-op­ryk­ker­ne fra Düs­sel­dorf.

Her score­de han al­le­re­de i sin an­den kamp, sej­rs­må­let til 2-1 i hjem­me­kam­pen mod Hof­fen­heim, sat ind på straf­fe et par mi­nut­ter før tid, og i den ty­ske po­kal­tur­ne­ring har han sco­ret he­le fi­re gan­ge i sto­re sej­re over Kob­lenz og Ulm, men mis­mo­det var nu ge­ne­relt set stør­re, for Düs­sel­dor­fs si­tu­a­tion i bun­den af Bun­des­liga­en blev be­kra­ef­tet, da han score­de det en­li­ge mål i 1-7 ne­der­la­get til Frank­furt for fem uger si­den.

Si­den da har han spil­let fra start og var alt­så med, da Düs­sel­dorf før lands­holds­pau­sen slog Hertha Ber­lin med he­le 4-1, før op­ti­mis­men og hå­bet fik end­nu et løft med den uventede uaf­gjor­te kamp mod Bay­ern i Mün­chen. Men desva­er­re for op­ryk­ker­ne har de ik­ke sik­ret sig en købs­klau­sul på den un­ge bel­gi­er, der står til at ven­de til­ba­ge til Wat­ford, når sa­e­so­nen en gang er for­bi – en sa­e­son som al­le­re­de er ble­vet uforg­lem­me­lig for den hi­sto­ri­ske Do­di Luke­bakio.

Do­di Luke­bakio sco­rer et hi­sto­risk mål i Mün­chen. Fo­to: Wer­ner Eif­ri­ed/ Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.