Tips­bla­det Re­tro // 3. de­cem­ber 1965 Den skot­ske løgn

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Skot­land var ble­vet dan­ske fod­bold­spil­le­res fo­re­truk­ne rej­se­mål, og når man la­e­ste om de­res be­drif­ter i de dan­ske avi­ser, spil­le­de de frem­ra­gen­de. Tips­bla­det un­dre­de sig over, om det nu og­så hav­de hold i vir­ke­lig­he­den. ”Det, der i den for­bin­del­se vir­ker ma­er­ke­ligt på­fal­den­de, er, at de dan­ske spil­le­re iføl­ge re­fe­ra­ter­ne prak­tisk ta­get over­går sig selv fra kamp til kamp. De spil­ler al­de­les frem­ra­gen­de og er hver gang li­ge net­op dem, der sco­rer sej­rs­må­let el­ler red­der klub­ben fra ne­der­lag ved en ind­sats, der bør pla­ce­re de­res nav­ne i for­bin­del­se med Pu­skas, Di Ste­fa­no, Pe­le o.s.v.”

”In­gen af de dan­ske dag­bla­de, der med så stor for­ka­er­lig­hed dyr­ker ”de dan­ske skot­ter” har – af na­tur­li­ge år­sa­ger – en fast mand på ste­det til at vog­te hver af spil­ler­nes be­va­e­gel­ser. Og hvad gør man så? Man en­tre­rer sig med en el­ler fle­re af spil­ler­ne og be­der ham/dem om at sen­de et re­fe­rat hjem af ”dan­sker­nes pra­e­sta­tio­ner”. Med an­dre ord, de be­døm­mer sig selv og hve­ran­dre,” skrev Tips­bla­det.

Og det var nok ik­ke al­tid helt sand­fa­er­digt, hvad spil­ler­ne send­te over Nord­s­ø­en. Som ek­sem­pel sam­men­lig­ne­des det, hvad dan­ske og skot­ske avi­ser skrev om den sam­me pra­e­sta­tion af Aber­de­en-fløj­en Leif Mor­ten­sen:

”Leif Mor­ten­sen spil­le­de i sin sa­ed­van­li­ge stil med hur­ti­ge ryk til bag­linj­en og op­fyld­te de for­vent­nin­ger, som det sto­re pu­bli­kum stil­le­de til ham,” skrev en dansk avis. Sam­me ind­tryk hav­de de ik­ke i Skot­land.

”Leif Mor­ten­sen, der sta­dig er over­va­eg­tig, vi­ste kun i glimt, at han har be­ret­ti­gel­se på et pro­fes­sio­nelt hold. Håb­lø­se dri­blin­ger li­ge ind i ho­ve­d­et på ba­ck­en veks­le­de med lan­ge tra­ek ud over bag­linj­en.”

Tosca­ne­ren Luci­a­no Spal­let­ti trå­d­te ind på tra­e­ner­s­ce­nen med to op­ryk­nin­ger i streg med hje­meg­nens Em­po­li i midt-halv­fem­ser­ne, hvor Spal­let­ti ud over de se­ne­re ita­li­en­ske lands­holds­an­gri­be­re Luca To­ni og An­to­nio Di Na­ta­le fandt fle­re se­ne­re fa­ste Se­rie A-be­kendt­ska­ber som Da­rio Dai­nel­li (Fi­o­ren­ti­na 2004-2010) og Ales­san­dro Bi­rin­del­li (Ju­ven­tus 1997-2008).

Men in­ter­na­tio­nalt er det de to op­hold i AS Ro­ma fra 2005-2009 og igen i 2016-2017, der har gjort Luci­a­no Spal­let­ti til et af de mest respek­te­re­de tra­e­ner­nav­ne i Eu­ro­pa.

Hav­de det ik­ke va­e­ret for sta­er­ke hold i In­ter og Ju­ven­tus, kun­ne Spal­let­tis

AS Ro­ma mu­lig­vis ha­ve vun­det et mester­skab, og da AS Ro­ma igen ac­ce­le­re­re­de for­ri­ge og sid­ste år, stod ri­ge(re) In­ter klar med en tra­e­n­er­kon­trakt.

168 ud af 292 kam­pe med AS Ro­ma har Luci­a­no Spal­let­ti vun­det, mens hans fo­re­lø­bi­ge sta­ti­stik mod AS Ro­ma som In­ter-tra­e­ner be­står af en 3-1-sejr i Rom og 1-1 i Mila­no i sid­ste Se­rie A-sa­e­son.

De to hold mø­des i den se­ne søn­dagskamp 20.30 i Rom.

AN­DRE POINTER FRA 3. DE­CEM­BER 1965

• Det hav­de vakt stor op­sigt, at land­skam­pre­kord­hol­de­ren Bent Han­sen, en 32-årig B 1903-midt­ba­ne­spil­ler, var ble­vet sat af lands­hol­det, li­ge før han som den før­ste vil­le ha­ve run­det 60 land­skam­pe. Tips­bla­dets sig­na­tur ”pet” var dog på ud­ta­gel­ses­ko­mi­te­ens si­de: ”Kø­ben­hav­ner-pres­sen skri­ger det na­e­sten op som en skan­da­le at sa­et­te en mand af før hans 60. land­skamp. Her­re­g­ud, hva’ ta­en­ker de her­rer på? Det kan da ik­ke va­e­re me­nin­gen, at en mand skal ud­ta­ges og ha­ve sin ju­bila­e­um­skamp, blot for­di han har va­e­ret en stor­spil­ler og må­ske en flink fyr.”

• Kø­ge var ryk­ket op i den bed­ste ra­ek­ke, og for at be­løn­ne spil­ler­ne hav­de le­del­sen ar­ran­ge­ret en ven­skabs­kamp på San Siro mod Eu­ro­pa Cup-vin­der­ne fra In­ter. ”Gan­ske vist spil­ler Ita­li­en den dag land­skamp mod Skot­land, og der­for kom­mer Kø­ge til at spil­le mod et sva­ek­ket In­ter, men der skal nok bli­ve ri­ge­ligt at se til for Kø­ge end­da. Navn­lig da In­ter har lo­vet, at al­le de uden­land­ske stjer­ner er at fin­de på hol­det. Og nav­ne som Jair, den ele­gan­te sor­te høj­re wing, og Su­a­rez skul­le va­e­re nok til at få det til at lø­be koldt ned ad ryg­gen på de go­de Kø­ge­spil­le­re. En strå­len­de op­le­vel­se for dan­sker­ne. Blot det at hå­be, de ik­ke helt går ned mod ita­li­e­ner­ne,” skrev Tips­bla­det.

• De­bat­ten ra­se­de i dansk fod­bold. Tur­ne­rin­gen var ble­vet vendt om, så man i ste­det for at spil­le ef­ter­år-for­år nu spil­le­de ef­ter ka­len­der­å­ret. Man­ge øn­ske­de at ven­de den igen, blandt an­dre AIA-for­mand Svend Aa­ge Pe­der­sen. ”Den lan­ge vin­ter­fe­rie øde­lag­de i no­gen grad vo­res form, og det re­sul­te­re­de i, at vi tab­te de to før­ste kam­pe, hvad der gik ud over spil­ler­nes hu­mør. Hav­de vi der­i­mod be­gyndt tur­ne­rin­gen i ef­ter­å­ret, tror jeg, vo­res go­de stan­dard fra 3. di­vi­sion hav­de va­e­ret ved­li­ge­holdt, og så hav­de det ik­ke gjort så me­get, at vi hav­de tabt de to før­ste kam­pe i for­å­ret,” men­te for­man­den.

Fo­to: Da­ni­e­le Ma­sco­lo Ritzau Scan­pix

/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.