RØDDER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - THOMAS THOMASBERG - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Ran­ders FC skal va­e­re Ran­ders igen, og ef­ter at ha­ve va­e­ret va­ek fra job­bet si­den de­bu­ten i FC Midtjyl­land i 2008 og 2009 sat­ser Thomas Thomasberg på at ar­bej­de i Dan­marks bed­ste ra­ek­ke som ch­eftra­e­ner i man­ge år frem­over.

Det er 10 år og seks da­ge si­den, Thomas Thomasberg sidst har va­e­ret ch­eftra­e­ner i en fod­bold­kamp mel­lem Ran­ders FC og FC Midtjyl­land på sta­dion i Ran­ders. Ran­ders’ ch­eftra­e­ner Co­lin Todd var på vej ud, ef­ter han tid­li­ge­re på må­ne­den hav­de luf­tet sin util­freds­hed i Tips­bla­det med at va­e­re af­løst til for­del for Jo­hn ’Faxe’ Jen­sen med ef­fekt fra som­me­ren 2009, og et Ran­ders-hold med nu­va­e­ren­de sport­s­chef Sø­ren Pe­der­sen på høj­re ba­ck kun­ne ik­ke for­hin­dre en 2-1-sejr til FC Midtjyl­land.

Det var og­så Ran­ders FC, Thomas Thomasberg slog i sin sid­ste kamp som FC Midtjyl­land-ch­eftra­e­ner i au­gust 2009.

4-1 til FC Midtjyl­land end­te det søn­dag 9. au­gust.

Men Thomas Thomasberg hav­de lu­ret, at no­get var i gang, for sport­s­di­rek­tør Jens Ør­gaard hav­de ik­ke rin­get da­gen før for at hø­re star­top­stil­lin­gen, som han ple­je­de, og om tirs­da­gen blev Thomas Thomasberg så fy­ret.

”Jeg var ik­ke klar”, si­ger Thomas Thomasberg i dag om sit før­ste ch­eftra­e­ner-job for det FC Midtjyl­land, Tho­mas­bergs Ran­ders FC mø­der søn­dag klok­ken 14.

TURBULENS

Co­lin Todd vend­te til­ba­ge som ch­eftra­e­ner i Ran­ders FC i 2012, og i som­me­ren 2013 kom Thomas Thomasberg så og­så til Ran­ders i en rol­le som as­si­stent­tra­e­ner.

Hvis vi ser bort fra fem kam­pe som vi­kar for en hjer­te­o­pe­re­ret Co­lin Todd i det tid­li­ge for­år i 2014, gik der 2883 da­ge fra Thomas Tho­mas­bergs sid­ste kamp med FC Midtjyl­land til, at han som Ho­bro-ch­eftra­e­ner for­melt igen var Superliga-ch­eftra­e­ner 1. juli 2017.

Han hå­be­de el­lers, det skul­le va­e­re i Ran­ders FC, da det i for­å­ret 2016 stod klart, at Co­lin Todd ik­ke skul­le fort­sa­et­te ef­ter som­mer­fe­ri­en.

Men le­del­sen valg­te Óla­fur Kri­stjans­son i ste­det for at for­frem­me Thomas Thomasberg, og det var blot det se­ne­ste i en ra­ek­ke aen­drin­ger på vig­ti­ge per­so­na­lepo­ster i Ran­ders.

Sport­s­di­rek­tør Pe­ter Chri­sti­an­sen sag­de op i slut­nin­gen af 2015 og tog til AGF, ef­ter Ran­ders’ be­sty­rel­se i ef­ter­å­ret 2015 hav­de flir­tet for­ga­e­ves med de se­ne­re FC Nord­s­ja­el­lan­din­ve­sto­rer fra Right To Dream-pro­jek­tet, uden at hol­de sport­s­che­fen or­dent­ligt ori­en­te­ret.

Kel­ler-Bor­ring-sa­gen i for­å­ret 2016 gav den ny sport­s­chef Ole Ni­el­sen og di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard en ild­dåb af di­men­sio­ner, og ef­ter et tur­bu­lent år i Ran­ders valg­te Thomas Thomasberg fra som­me­ren 2016 at se sig om ef­ter et ch­eftra­e­ner-job, da stil­lin­gen i Ran­ders alt­så gik til island­ske Kri­stjans­son, der iro­nisk nok var ble­vet le­dig i FC Nord­s­ja­el­land et halvt år tid­li­ge­re ved Right To Dream-over­ta­gel­sen, hvor der skul­le gø­res plads til Kas­per Hjul­mand som ch­eftra­e­ner.

”Der ske­te fle­re ting, der gjor­de, at ret­nin­gen blev lidt me­re uklar. Kel­ler-Bor­ring-sa­gen kom oveni Pe­ter Chri­sti­an­sens op­si­gel­se, Co­lin Todd stop­pe­de, og plud­se­lig var der på kort tid skif­tet ud på en ra­ek­ke af de vig­tig­ste po­ster. Klub­ben hav­de ik­ke en ret­ning og skul­le fin­de den,” si­ger Thomas Thomasberg.

”De valg­te Óla­fur som ch­eftra­e­ner, og ham hav­de jeg det rig­tig godt med. Men jeg vid­ste og­så, at det ik­ke skul­le va­e­re mig, og at det nok hel­ler ik­ke blev mig na­e­ste gang, hvis jeg blev sid­den­de som as­si­stent, for den mu­lig­hed hav­de de jo haft. Den som­mer valg­te jeg at hol­de øje med nye mu­lig­he­der, hvis de op­stod.”

”Jeg var ik­ke skuf­fet, men når det ik­ke blev mig, kun­ne jeg og­så ma­er­ke, at jeg skul­le vi­de­re. Jeg skul­le ik­ke bli­ve ha­en­gen­de som as­si­stent­tra­e­ner i ti år. Jeg vil­le ger­ne va­e­re ch­eftra­e­ner igen, og så kom den per­fek­te mu­lig­hed, bå­de i for­hold til, hvor Ho­bro var på vej hen, men nok og­så i for­hold til den ret­ning, Ran­ders var på vej i,” si­ger Thomas Thomasberg.

2½ må­ned ef­ter Thomas Tho­mas­bergs skif­te til ch­eftra­e­nerjob­bet i Ho­bro blev Ole Ni­el­sen fy­ret som sport­s­chef i Ran­ders.

”Mi­cha­el blan­de­de sig i mi­ne op­ga­ver. Han var i di­a­log med agen­ter, klub­ber, net­va­erk, tra­e­ne­re osv. Alt sam­men no­get, der bur­de ha­ve va­e­ret op­ga­ver på mit skri­ve­bord, og op­ga­ver, jeg har man­ge års er­fa­ring i at lø­se. Jeg vil ik­ke gå ind i kon­kre­te sa­ger, men det var me­get, me­get ty­de­ligt, at Mi­cha­el er en uer­fa­ren le­der. Det tror jeg og­så, man kan spør­ge den øvrige ad­mi­ni­stra­tion i Ran­ders FC om,” lød det fra Ole Ni­el­sen til Tips­bla­det. dk den 22. marts 2017.

Ran­ders kom på Fod­bold­dan­marks la­e­ber i sid­ste sa­e­son tak­ket va­e­re en do­ku­men­tar­se­rie på Eu­rosport, der fulg­te hol­det gan­ske ta­et på en spek­taku­la­er ned­t­ur, og ef­ter Óla­fur Kri­stjans­son i be­gyn­del­sen af ok­to­ber sag­de op ef­ter en elen­dig sa­e­son­start, holdt den hol­land­ske af­lø­ser Ri­car­do Mo­niz kun knapt fi­re må­ne­der, før han 26. ja­nu­ar i år blev fy­ret af be­sty­rel­sen, hvil­ket sam­ti­dig før­te til Mi­cha­el Grav­gaards op­si­gel­se som di­rek­tør.

Det ly­der vold­somt, når man la­e­ser Ran­ders’ lev­neds­for­løb de sid­ste tre år kom­pri­me­ret på skrift, og det var det og­så for Thomas Thomasberg, bå­de set ta­et på og fra af­stand i 18 må­ne­der i Ho­bro.

”Ran­ders hav­de fi­re år med go­de pla­ce­rin­ger, og man hav­de sport­s­ligt og øko­no­misk par­ke­ret en ra­ek­ke Superliga-hold un­der sig. Der er no­get na­tur­ligt over, at man i nog­le cy­klus­ser ry­ger lidt op og ned i fø­de­ka­e­den, men det var en hård rut­sje­ba­ne­tur fra ja­nu­ar 2017 og halvan­det år frem,” si­ger Thomas Thomasberg.

Ta­el­ler man et par nye folk fra ung­doms­af­de­lin­gen fra, kom 20 spil­le­re til og fra første­hold­strup­pen i Ran­ders FC i lø­bet af de 18 må­ne­der. To af de spil­le­re, der i sid­ste sa­e­son blev sendt va­ek, var Ni­co­lai Poul­sen og Mik­kel Kal­le­søe, to spil­le­re der er blandt de før­ste på hold­kor­tet for Thomas Thomasberg i den ak­tu­el­le ef­ter­års­sa­e­son, Poul­sen til­med som an­fø­rer.

”Jeg var jo ik­ke med til de ud­lej­nin­ger. Der er jo en grund til, at de er til­ba­ge. Dem, der den­gang sad og un­dre­de sig over, de ble­vet ud­le­jet, har ta­get de to spil­le­re til­ba­ge igen, for­di det er det rig­ti­ge. Det er svar nok på spørgs­må­let, for hvis folk ik­ke hav­de un­dret sig over, de skul­le ud­le­jes, var de ik­ke kom­met

Thomas Thomasberg si­ger tak for kam­pen til sin an­gri­ber Ken Fa­ger­berg ef­ter 2-1-sej­ren over Ran­ders FC 24. novem­ber 2008. Nu er Thomas Thomasberg ch­eftra­e­ner for Ran­ders FC, der søn­dag ef­ter­mid­dag ta­ger mod FC Midtjyl­land i Su­per­liga­en. Fo­to: Jesper Nør­gaard Sø­ren­sen/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.