MEL­LEM ANGST OG AFSKY

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - COPA LIBERTADORES - TEKST: MOR­TEN GLINVAD, BUENOS AIRES @Mor­tenGlin­vad

Argentina spurg­te sig selv, om lan­det var pa­rat til al­le ti­ders stør­ste Su­perclási­co. Sva­ret blev et run­gen­de nej. Hi­sto­ri­ens før­ste Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­le mel­lem de evi­ge ri­va­ler Ri­ver Pla­te og Bo­ca Ju­ni­o­rs blev en ska­end­sel, der ud­stil­le­de ar­gen­tinsk fod­bold som et lov­løst fo­re­ta­gen­de, hvor lan­dets my­ti­ske og sag­noms­pund­ne li­den­skab for spil­let alt for of­te ud­mønt­er sig i vold og anar­ki.

Hvor­for gjor­de han det? Hvad var det, der en lør­dag ef­ter­mid­dag i slut­nin­gen af novem­ber fik en ung mand i bar over­krop til at svin­ge sin høj­re arm og slyn­ge en fla­ske af sted gen­nem luf­ten? Med en pra­e­ci­sion, der fik den til at ram­me må­let, en bus­ru­de, der spl­in­tre­de i tu­sin­de styk­ker.

Må­ske var det et af de glas­skår, der ram­te Pablo Pérez i øjet. Få se­kun­der for­in­den hav­de an­fø­re­ren og de an­dre Bo­ca Ju­ni­o­rs­spil­le­re sun­get i bus­sen, op­stem­te og spa­end­te in­den de­res livs vig­tig­ste fod­bold­kamp. Nu var alt med ét for­vand­let til ka­os. Fla­sker og sten fløj gen­nem luf­ten, da bus­sens chauf­før var tvun­get til at sa­en­ke far­ten ved høj­re­svin­get ned ad Ave­ni­da Li­doro Qu­in­te­r­os. Ru­de ef­ter ru­de spl­in­tre­de. Tå­re­gas fyld­te bus­sen, så chauf­før­en be­svi­me­de, og kun en snar­rå­dig re­ak­tion fra Bo­ca Ju­ni­o­rs’ vi­ce­pra­esi­dent Hora­cio Pa­o­li­ni for­hin­dre­de, at ulyk­ken blev end­nu me­re al­vor­lig, end den al­le­re­de var.

Hvad fik den bar­ma­ve­de ka­ster med den rø­de Ri­ver-ka­sket over det lan­ge, krøl­le­de hår og hans li­ge­sin­de­de til at gø­re det? Hvil­ken vre­de kun­ne be­ret­ti­ge el­ler i hvert fald for­kla­re hand­lin­gen? Føl­te de, at de for­sva­re­de de­res klub? Var det et mod­svar på det li­ge så ra­ed­sels­ful­de pe­ber­spray-an­greb, fjen­der­ne fra Bo­ca gen­nem­før­te mod Ri­ver Pla­tes eg­ne spil­le­re for tre år si­den? El­ler hand­le­de det om no­get helt an­det, om bar­ras bra­vas, de do­mi­ne­ren­de og vol­de­li­ge til­ha­en­ger­grup­per, hvis ind­fly­del­se og magt når ma­fi­a­høj­der, og som klub­ber­ne ik­ke tør la­eg­ge sig ud med? El­ler var der gan­ske en­kelt ta­le om en fru­stre­ret mand, der fik af­løb for hver­da­gens pro­ble­mer i et land med tårn­høj in­f­la­tion og sva­e­re le­ve­vil­kår for stør­ste­delen?

Ar­gen­tinsk fod­bold er be­rømt for sin li­den­skab og pas­sion, og blandt fod­bold­pu­bli­kum­met ver­den over har El Su­perclási­co my­tisk sta­tus. De fa­er­re­ste har op­le­vet kam­pen mel­lem Bo­ca Ju­ni­o­rs og Ri­ver Pla­te i le­ven­de li­ve, men de fle­ste ken­der til op­gø­rets be­tyd­ning og ved, at her er de sto­re fø­lel­ser på spil. Her hand­ler det om den ae­g­te og mis­un­del­ses­va­er­di­ge pas­sion, som bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re at fin­de i de sta­dig me­re strøm­li­ne­de eu­ro­pa­ei­ske liga­er. For­skel­li­ge rang­li­ster når frem til, at El Su­perclási­co er ver­dens stør­ste lo­ka­l­op­gør, og den en­gel­ske avis The Ob­ser­ver sat­te for nog­le år si­den kam­pen øverst på en li­ste over 50 sports­be­gi­ven­he­der, man skal op­le­ve, in­den man dør.

Men det­te? Et pri­mi­tivt an­greb på en bus med for­svars­lø­se spil­le­re, tra­e­ne­re og le­de­re? Som kort ef­ter i chok søg­te i ly på sta­dion og trak trø­jer­ne op over an­sig­ter­ne med kval­me og kva­el­nings­for­nem­mel­se og sår på krop­pen.

Den 59. og stør­ste fi­na­le om Co­pa Li­berta­do­res var over­stå­et, in­den den over­ho­ve­det var kom­met i gang. Det bur­de ha­ve stå­et klart for en­hver, der så bil­le­der­ne af Bo­ca-spil­ler­nes an­komst. Men­ne­sker i chok kan ik­ke tvin­ges på ba­nen til den vig­tig­ste kamp i de­res liv halvan­den ti­me se­ne­re. Det­te var imid­ler­tid, hvad de an­svar­li­ge for­søg­te på Esta­dio Monu­men­tal i Buenos Aires. Ma­end i jak­kesa­et ile­de rundt i kor­ri­do­rer­ne på det sto­re sta­dion. Man­ge in­ter­es­ser var i spil. Ri­vers. Bo­cas. Det ar­gen­tin­ske og det sy­da­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bunds. Ja, re­elt var he­le det ar­gen­tin­ske mag­tap­pa­rat un­der pres; få da­ge se­ne­re skul­le Buenos Aires va­e­re va­ert for det sto­re G20-top­mø­de. Hvad vil­le ver­den ik­ke ta­en­ke?

EN BY AF ZOMBIER

I fle­re uger hav­de Buenos Aires va­e­ret i und­ta­gel­ses­til­stand. Me­re end 100 års ri­va­li­se­ring var ble­vet kogt ned til en novem­ber må­ned, hvor El Su­perclási­co var overalt. Al­drig hav­de det va­e­ret stør­re og vig­ti­ge­re i hi­sto­ri­en om for­hol­det mel­lem Club Atlético Bo­ca Ju­ni­o­rs og Club Atlético Ri­ver Pla­te. En Su­perclási­co pla­ce­ret i den størst ta­en­ke­li­ge ram­me i Sy­da­me­ri­ka for før­ste gang no­gen­sin­de. Folk led af søvn­pro­ble­mer og hav­de sva­ert ved at fo­ku­se­re på de dag­li­ge plig­ter. Alt hand­le­de om Fi­na­ler­nes Fi­na­le, Al­le Ti­ders Fi­na­le, Fi­na­ler­nes Mo­unt Eve­rest el­ler ba­re El Me­gasu­perclási­co. Som den span­ske avis El País be­skrev det: Buenos Aires var ble­vet en by af zombier, der ik­ke var i stand til an­det end at ven­te på en fod­bold­kamp.

Ner­ver­ne og an­s­pa­endt­he­den var ek­strem. Kon­se­kven­ser­ne ved et ne­der­lag uover­sku­e­li­ge. Ar­gen­ti­nas pra­esi­dent Mauri­cio Ma­cri, der tid­li­ge­re var pra­esi­dent for Bo­ca Ju­ni­o­rs, tal­te om, at det vil­le ta­ge mindst 20 år for ta­ber­ne at kom­me sig over ne­der­la­get. Nor­malt er der al­tid en ny Su­perclási­co nog­le må­ne­der ude i frem­ti­den. Men ik­ke så­dan en Su­perclási­co. In­den den før­ste fi­na­le kom de to ven­ner Óscar og Ar­tu­ro fra den lil­le provins­by Apó­sto­les na­e­sten 1000 ki­lo­me­ter fra Buenos Aires op at ska­en­des over fi­na­len og de to holds styr­ker og svag­he­der. Det end­te med, at Óscar sat­te ild til Ar­tu­ros hus, der bra­end­te ned. Kar­di­o­lo­ger ad­va­re­de med be­kym­ring mod den kraf­tigt for­ø­ge­de ri­si­ko for hjer­te­an­fald un­der fi­na­len og men­te, at en even­tu­el straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce vil­le va­e­re de­ci­de­ret sund­heds­far­lig og bur­de for­by­des. En ra­dio­sta­tion greb op­for­drin­gen og gen­nem­før­te en spe­ci­al­trans­mis­sion af den før­ste fi­na­le, hvor kom­men­ta­to­rer­ne mod den sy­da­me­ri­kan­ske sa­ed­va­ne for­holdt sig i ro, ik­ke ha­e­ve­de stem­me­le­jet ved scor­in­ger og blot nøg­ter­nt kon­sta­te­re­de, at der blev sco­ret.

”Jeg over­ve­jer at gå i bi­o­gra­fen, mens fi­na­len skal spil­les. Jeg li­der for me­get,” for­tal­te en taxa­chauf­før mig en dag i Buenos Aires.

En ung kvin­de lan­de­de tors­dag i by­en på over­ra­skel­ses­be­søg hos en ve­nin­de, der skul­le gif­tes. De­res sto­re pro­blem var, at bryl­lups­fe­sten nu faldt sam­men med re­tur­kam­pen.

”De over­ve­je­de at ud­sa­et­te bryl­lup­pet. Br­udg­om­men er stor Ri­ver-fan. Men de valg­te at gen­nem­fø­re det, og så må ga­ester­ne se fod­bold un­der­vejs. Nok i to for­skel­li­ge rum. Et til Bo­ca og et til Ri­ver,” for­tal­te hun.

Fi­na­ler­nes pla­ce­ring lør­dag ef­ter­mid­dag hav­de skabt et pro­blem for Buenos Aires’ or­to­dok­se jø­di­ske fod­bold­fans; lør­dag var del af den jø­di­ske sab­bat, som for­hin­dre­de dem i at se kam­pe­ne, bå­de på sta­dion og tv. Det fik 35 jø­di­ske Bo­ca-fans til at rej­se fra Buenos Aires til Barcelona. År­sa­gen? På grund af tids­for­skel­len vil­le sab­bat­ten va­e­re over­stå­et i Barcelona in­den kamp­start, og så var der ik­ke no­get pro­blem i at se kam­pen på tv.

Nog­le uger in­den kam­pen var et ungt par ble­vet fora­el­dre til en lil­le dreng. Beg­ge fora­el­dre var Ri­ver-til­ha­en­ge­re og hav­de i fa­el­les­skab be­slut­tet at dø­be dren­gen En­zo ef­ter Ri­vers uru­gu­ay­an­ske le­gen­de En­zo Fran­cesco­li. Men da mo­de­ren til­med hed Pla­te til ef­ter­navn, var fri­stel­sen for stor: Dren­gens navn blev En­zo Ri­ver Pla­te.

Det er hi­sto­ri­er som dis­se om en sa­er­ligt sta­erk og in­tens fod­bold­pas­sion, der fa­sci­ne­rer ver­den. Det er na­ep­pe mu­ligt at fin­de en

stor­by, hvor fod­bold har sam­me be­tyd­ning som i Buenos Aires. Li­ge si­den de eu­ro­pa­ei­ske sø­ma­end brag­te spil­let til by­en i det 19. år­hund­re­de, har Ar­gen­ti­nas ho­ved­stad va­e­ret cen­trum for fod­bold i he­le Ame­ri­ka, og fra det ud­gangs­punkt har Ri­ver Pla­te og Bo­ca Ju­ni­o­rs op­byg­get de­res ri­va­li­se­ring. Det star­te­de i ar­bej­der­kvar­te­ret La Bo­ca i be­gyn­del­sen af 1900-tal­let, hvor beg­ge klub­ber blev dan­net. I star­ten var det kam­pen om kvar­te­ret, men ef­ter nog­le år flyt­te­de Ri­ver va­ek fra La Bo­ca og slog sig til sidst ned i Núñez-om­rå­det nord­vest for cen­trum. To for­skel­li­ge iden­ti­te­ter vok­se­de frem med de­res ind­byg­ge­de mod­sa­et­nin­ger: Bo­ca for­blev fol­kets klub, mens Ri­ver blev sym­bo­let på en vok­sen­de mid­de­log over­klas­se, der flyt­te­de ud til de pa­e­ne­re for­sta­e­der og fik til­nav­net ’Los Mil­lo­na­rios’, mil­li­o­na­e­rer­ne, mens Bo­ca var ’Los Xe­neizes’, genove­ser­ne, ef­ter de ita­li­en­ske im­mi­gran­ter, der i sin tid dan­ne­de klub­ben i hav­ne­om­rå­det.

”Det har ud­vik­let sig fra først at va­e­re en kamp om kvar­te­ret. Si­den blev det en

800 me­ter fra sta­dion blev bus­sen med Bo­ca Ju­ni­o­r­strup­pen an­gre­bet med sten og fla­sker. Fo­to: So­ci­al Me­dia/ Ritzau Scan­pix

Over 2000 po­li­ti­folk og gen­dar­mer var ud­kom­man­de­ret for at sik­re, at Co­pa Li­berta­do­re­s­fi­na­len for­løb uden pro­ble­mer. Al­li­ge­vel gik det galt.. Fo­to: San­ti­a­go Vi­a­na/Ritzau Scan­pix

Fo­to: Ivan

Pis­a­ren­ko/Ritzau Scan­pix

Fo­to: Jo­se Brusco/Ritzau Sca

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.