EN DEFINERENDE UGE FOR UNAI EMERY OG DET NYE ARSENAL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UNAI EMERY - TEKST: THOMAS PYNDT

Ef­ter en hård start har Ar­se­ne Wen­gers af­lø­ser, span­ske Unai Emery, haft vind i sej­le­ne og le­ve­ret 17 kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag. Stem­nin­gen på Emira­tes er nu vendt til det po­si­ti­ve ef­ter et par sa­e­so­ners mis­mod, for Emerys aen­drin­ger har fun­ge­ret, og Arsenal frem­står me­re so­li­de. Men kan man al­le­re­de be­gyn­de at drøm­me om et co­me­ba­ck i top fi­re og der­med og­så i Cham­pions Le­ague? Det vil den kom­men­de uge gi­ve et fin­ger­peg om, når Arsenal først mø­der Tot­ten­ham i det sto­re der­by i det nord­li­ge Lon­don, før det ons­dag ga­el­der en tur til Old Traf­ford og en kamp mod Mourin­hos Man­che­ster Uni­ted.

De sid­ste to gan­ge Ar­se­ne Wen­gers Arsenal var en tur på syd­ky­sten for at spil­le kamp mod opkom­lin­ge­ne fra Bour­ne­mouth, gik det ik­ke godt over­ho­ve­det. I ja­nu­ar 2017 var man ne­de med 0-3 med en halv ti­me igen, og selv om man fik ka­em­pet sig til 3-3 på en ud­lig­ning i over­ti­den af Oli­vi­er Giroud, var det sta­dig me­re et tegn på den be­gyn­den­de ned­t­ur end et ud­tryk for im­po­ne­ren­de figh­ter­vil­je. Og end­nu va­er­re gik det i ja­nu­ar 2018, da hjem­me­hol­det vandt 2-1 over et Arsenal-hold, der al­le­re­de var ved at va­e­re sat uden for det go­de Cham­pions Le­ague-sel­skab.

”Vi før­te med 1-0, men plud­se­lig fik vi to mål imod os, som vi ik­ke aner, hvor kom fra,” sag­de Ar­se­nals man­ge­åri­ge ma­na­ger ved den lej­lig­hed, hvor han og­så no­te­re­de, at hans hold ik­ke hav­de skabt nok i kam­pen.

Søn­dag ef­ter­mid­dag gjaldt det så Bour­ne­mouth igen, men den­ne gang var det ik­ke Ar­se­ne Wen­ger, der sad skuf­fet og fru­stre­ret på ba­en­ken for ga­ester­ne fra Lon­don. Tva­er­ti­mod var det span­ske Unai Emery, der stod di­ri­ge­ren­de i det lil­le tek­ni­ske felt og fik vre­det tre po­int ud af en sva­er kamp mod Ed­die Howes mand­skab, der ik­ke har va­e­ret bed­re, si­den de ryk­ke­de op i Pre­mi­er Le­ague i som­me­ren 2015. Og det var en kamp, der var gan­ske ty­pisk for Emerys før­ste tid i det van­ske­li­ge job som af­lø­ser for ma­na­ger-in­sti­tu­tio­nen Wen­ger, der re­vo­lu­tio­ne­re­de Arsenal over 22 sa­e­so­ner med tre mester­ska­ber, syv FA Cup­tri­um­fer, en fast plads i Cham­pions Le­ague gen­nem 19 sa­e­so­ner, et nyt sta­dion og en hi­sto­risk sa­e­son som ube­sej­ret til føl­ge.

Til Emerys for­del tal­te dog, at han mod­sat David Moy­es i Man­che­ster Uni­ted for fem år si­den ik­ke over­tog et mester­hold. Han over­tog et Arsenal-mand­skab, der to sa­e­so­ner i tra­ek var slut­tet uden for den vig­ti­ge top fi­re i Pre­mi­er Le­ague og som trods mo­men­ter af skøn­hed hav­de tabt sin og Wen­gers vej. Så kra­ve­ne til Emery var og er ik­ke li­ge så sto­re, som de hav­de og har va­e­ret til Moy­es med ef­ter­føl­ge­re i Man­che­ster. Til­ha­en­ger­ne på Emira­tes vil­le ba­re ger­ne prø­ve og se no­get nyt, og så­dan er det ble­vet, hvil­ket ude­kam­pen i Bour­ne­mouth og­så var et ek­sem­pel på.

For Arsenal vandt, og selv om sej­ren på man­ge må­der var hel­dig, var den og­så fortjent, og sam­ti­dig var den et sym­bol på fle­re af de ting, som den nye ma­na­ger har ind­ført.

”Ar­se­ne vil­le al­tid ha­ve, at vi spil­le­de på den sam­me må­de uan­set mod­stan­de­ren. Ide­en var, at vi med vo­res må­de at spil­le på kun­ne slå al­le. Men Emery er me­get fo­ku­se­ret på at la­eg­ge pla­ner alt ef­ter den na­e­ste mod­stan­der,” sag­de Arsenal-ba­ck­en Hector Bel­le­rin så­le­des i et stort interview med The Ti­mes i sep­tem­ber, og det fik man at se på Vi­ta­li­ty Sta­di­um.

Der er in­gen tvivl om, at Unai Emery fo­re­tra­ek­ker at sa­et­te sit hold op i et 4-2-3-1-sy­stem, men til kam­pen mod det wings­ta­er­ke Bour­ne­mouth-mand­skab sat­te han ek­stra gar­de­ring på kan­ter­ne og aen­dre­de sy­stem til 3-4-2-1. Og så fandt han hel­ler ik­ke plads til Ar­se­nals of­fen­si­ve stra­teg Mesut Özil, der el­lers var frisk uden lands­holds­op­ga­ver for Tys­kland i den net­op af­vik­le­de Na­tions Le­ague-pau­se.

Den 30-åri­ge Özil har i de se­ne­ste par sa­e­so­ner va­e­ret sy­no­nym for Ar­se­nals pro­ble­mer, for li­ge så gud­dom­me­li­ge af­le­ve­rin­ger, han kun­ne la­eg­ge i of­fen­si­ven, li­ge så lidt fyld­te han, når der skul­le for­sva­res, og det har ik­ke va­e­ret no­get, der har pas­set den nye ma­na­ger. For i hans sy­stem pres­ser al­le hårdt og højt, og man ryk­ker med hjem, hvis den før­ste pres­bøl­ge ik­ke gi­ver en bol­dero­bring. Det har al­drig va­e­ret Özils styr­ke, og der­for har han og­så i fle­re kam­pe ope­re­ret fra en plads på høj­re­kan­ten i ste­det for den vig­ti­ge­re 10’er po­si­tion, der ik­ke kun er en of­fen­siv play­ma­ker som un­der Wen­ger, men nu og­så er med til at pres­se mod­stan­de­ren. Og i nog­le kam­pe har Özil slet ik­ke va­e­ret med som for ek­sem­pel i Bour­ne­mouth, hvor han ik­ke en gang blev sendt til op­varm­ning, selv om der stod 1-1 til midt i 2. halv­leg.

”Vi ta­enk­te, at vi kun­ne gø­re det bed­re i den­ne kamp, en me­get kra­e­ven­de kamp med fy­sik og in­ten­si­tet,” sag­de Emery ef­ter kam­pen, da han blev spurgt om ude­la­del­sen af den ty­ske midt­ba­ne­stjer­ne.

Den sam­me ska­eb­ne har i øv­rigt og­så ramt den mest ru­ti­ne­re­de Arsenal-spil­ler i form af midt­ba­ne­man­den Aa­ron Ram­sey (247 liga­kam­pe hvil­ket er ni fle­re end den lang­tids­ska­de­de Lau­rent Kosci­el­ny og med Na­cho Mon­re­al (169) og Mesut Özil (152) som de na­e­ste på li­sten), som Emery øjen­syn­ligt og­så har vur­de­ret til at va­e­re for flag­ren­de til at pas­se ind i pres-for­ma­tio­nen. Så den for­la­en­gel­se, der lå på bor­det for­an den 27-åri­ge Ram­sey, blev plud­se­lig truk­ket til­ba­ge, og der­med kan wa­li­se­ren me­get vel va­e­re for­tid i Arsenal, når hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer.

IN­GEN FØRING FØR PAU­SEN

Unai Emery er en mand, der er glad for mot­to’er, og et af hans me­ste kend­te le­ve­re­de han til­ba­ge i 2013, da han var ny mand i Se­vil­la­job­bet.

”Con ta­len­to y sin ta­lan­te no lle­ga­mos, pero con ta­lan­te y sin ta­len­to tam­po­co,” lød det, hvil­ket be­ty­der ”med ta­lent men uden vil­je når vi in­gen veg­ne, men det gør vi hel­ler ik­ke med vil­je uden ta­lent.”

Så vilj­en er li­ge så vig­tig som ta­len­tet og der­med og­så vilj­en til at vil­le ar­bej­de hårdt for at op­nå et re­sul­tat, der ik­ke kun af­ha­en­ger af, hvor man­ge mål man selv kan sco­re.

”Før Wen­ger kom til fejre­de Arsenal 1-0 sej­re og var byg­get på de­fen­siv sta­bi­li­tet. Med Ar­se­ne var gla­e­den nu vendt mod an­gre­bet med dyg­ti­ge spil­le­re, og den per­fek­te kom­bi­na­tion var ”The In­vin­cib­les” [Ar­se­nals ube­sej­re­de mester­skabs­sa­e­son i 2003/04].”

”Men som ti­den gik, var det kun de tek­ni­ske kva­li­te­ter og den of­fen­si­ve fri­hed, der blev pas­set på, og hol­det mi­ste­de sin de­fen­si­ve struk­tur. Mit mål er at for­e­ne es­sen­sen af beg­ge og bli­ve me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. Arsenal var i for­fald. Det måt­te vi stop­pe og be­gyn­de at krav­le op ad igen,” sag­de Unai Emery i sid­ste uge i et stort interview med den span­ske sport­sa­vis Marca, der og­så er det før­ste sto­re interview, han har gi­vet, si­den han kom til Arsenal. El­lers har han holdt sig til pres­se­kon­fe­ren­cer­ne før og ef­ter kam­pe­ne, mens han ar­bej­der på at gø­re sit en­gelsk fly­den­de blandt an­det ved hja­elp af tv­se­ri­en Pe­aky Blin­ders om ban­de­kri­mi­na­li­tet i Bir­m­ing­ham for 100 år si­den.

Og så har det selv­føl­ge­lig va­e­ret nemt for den en­gel­ske pres­se at sa­et­te lig­heds­tegn mel­lem for­ti­dens hår­de ban­dit­ter og nu­ti­dens me­re hård­fø­re Arsenal-mand­skab, for vil­je og styr­ke har der i hvert fald va­e­ret mas­ser af på hol­det, hvil­ket blev grund­lagt al­le­re­de ved den før­ste tra­e­ning med hol­det for fem må­ne­der si­den.

Gen­nem he­le som­me­ren kør­te Emery nem­lig sin nye trup hårdt. Som Wen­ger ar­bej­de­de han med to traeningspas om da­gen, men hvor fransk­man­den kør­te ef­ter et sto­pur, blev Emery ba­re ved, til han var til­freds. Så spil­ler­ne hav­de nog­le lan­ge som­mer­da­ge, og for at øge in­ten­si­te­ten fik den nye ma­na­ger end­da op­ført et in­den­dørs tra­e­nings­cen­ter li­ge ved si­den af tra­e­nings­ba­ner­ne, så spil­ler­ne ik­ke skul­le gå ned i ka­den­ce på spad­se­re­tu­ren fra ma­ski­ner­ne til bold­spil­let, der før tog 10 mi­nut­ter.

Han tog og­så et kig på den mad og drik­ke, som spil­ler­ne fik, og skrot­te­de blandt an­det ju­i­ce og ener­gi­drik­ke med suk­ker, og re­sul­ta­tet har va­e­ret ty­de­ligt på Pre­mi­er Le­ague-ba­ner­ne, hvor Arsenal-hol­det nu lø­ber to ki­lo­me­ter me­re per kamp og end­nu vig­ti­ge­re har va­e­ret i stand til at ven­de kam­pe, der star­te­de skidt.

Fak­tisk teg­ne­de kam­pen mod Bour­ne­mouth hi­sto­risk, for da man gik ind i over­ti­den af 1. halv­leg, før­te Arsenal med 1-0 på det selv­mål, som hjem­me­hol­dets Jef­fer­son Ler­ma på im­po­ne­ren­de vis ham­re­de ind ef­ter en halv ti­me, og der­med lå Unai Emerys mand­skab og­så til for før­ste gang i sa­e­so­nen at gå sej­r­rigt ud af en 1. halv­leg i liga­re­gi. Men så kik­se­de op­da­ek­nin­gen på kan­ter­ne, så der blev plads til et ind­la­eg fra ven­stre, der end­te langt til høj­re, hvor nor­ske Jos­hua King stod uda­ek­ket til at sen­de en ud­lig­ning i net­tet, og så måt­te Arsenal for 13. gang gå til pau­se uden en halv­legs­fø­ring.

Men det har alt­så ik­ke va­e­ret no­get stort pro­blem, for med 2-1 sej­ren på syd­ky­sten nå­e­de Emerys mand­skab op på im­po­ne­ren­de 17 kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag med en se­rie på 11 sej­re på stri­be un­der­vejs i se­ri­en. Sej­ren var fortjent, for Arsenal do­mi­ne­re­de i de sid­ste 45 mi­nut­ter, men det skal dog og­så med til hi­sto­ri­en, at ga­ester­ne hav­de hel­det med sig, for den uhel­di­ge Ler­ma spar­ke­de på ➜

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.