DEN SU­VE­RA­E­NE TOP SEKS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UNAI EMERY -

Itre af de se­ne­ste fem sa­e­so­ner har top seks i Pre­mi­er Le­ague be­stå­et af Man­che­ster Ci­ty, Chel­sea, Liverpool, Man­che­ster Uni­ted, Tot­ten­ham og Arsenal, og selv om Ever­ton li­ge nu lig­ger num­mer 6, ét po­int for­an Man­che­ster Uni­ted, er for­vent­nin­ger­ne og­så, at de seks sto­re vil slut­te på de seks øver­ste plad­ser, når sa­e­so­nen luk­ker søn­dag den 12. maj na­e­ste år. Så de in­ter­ne tve­kam­pe mel­lem de seks er al­tid om­ga­er­det af stor op­ma­er­k­som­hed, hvil­ket er fuldt for­stå­e­ligt, da det er nog­le af ver­dens bed­ste tra­e­ne­re og spil­le­re, der prø­ver kra­ef­ter mod hin­an­den på fyld­te sta­dions. Men fak­tisk er kam­pen om den in­ter­ne over­magt ik­ke den vig­tig­ste.

Kig­ger man på de se­ne­ste fem sa­e­so­ner, har meste­ren i al­le sa­e­so­ner nem­lig va­e­ret det hold, der kla­re­de sig bedst mod de 14 an­dre (13 når man ta­el­ler Lei­ce­ster med i de­res mester­skabs­sa­e­son 2015/16), mens Man­che­ster Ci­ty og­så var bedst i top seks-tve­kam­pe­ne i sid­ste sa­e­son som det ene­ste år, hvor meste­ren og­så har pra­este­ret det. Så i vir­ke­lig­he­den skal blik­ket må­ske na­er­me­re ret­tes mod fa­vo­rit­ter­nes kam­pe mod de min­dre klub­ber end de sto­re op­gør i den bed­ste sen­de­tid.

På den an­den si­de er kløf­ten ef­ter­hån­den vok­set så stor, at de 14 an­dre Pre­mi­er Le­ague-hold ik­ke hen­ter ret man­ge po­int mod den nor­ma­le top seks. Fak­tisk har de kun vun­det tre af 56 kam­pe i den­ne sa­e­son, der sam­ti­dig har gi­vet det hø­je­ste po­intsnit til de sto­re i man­ge år, så der­for kan det bed­ste hold in­ter­nt i kam­pe­ne mel­lem de seks sto­re fak­tisk me­get vel en­de som me­ster i den­ne om­gang, hvis ten­den­sen fort­sa­et­ter i de sid­ste 25 run­der.

Til gen­ga­eld er det og­så klart, hvor Arsenal for al­vor kan for­bed­re sig, for de har kla­ret sig klart dår­ligst i de in­ter­ne topkam­pe over de se­ne­ste fem sa­e­so­ner plus den­ne. Fak­tisk har de ik­ke vun­det i de se­ne­ste ni kam­pe mod de fem an­dre klub­ber, og kun tre er slut­tet uaf­gjort, men Arsenal kan dog hen­te op­ti­mis­me i, at den se­ne­ste sejr kom for et år si­den, da man den 18. novem­ber hjem­me på Emira­tes tog imod lo­kal­ri­va­ler­ne fra Tot­ten­ham og vandt 2-0 på mål af Sh­kodran Musta­fi og Ale­xis San­chez.

Ilkay Gün­do­gan fejrer 3-0 må­let i den ny­li­ge sejr i Man­che­ster-der­by­et, der og­så ryk­ke­de Ci­ty op som det bed­ste hold i den in­ter­ne stil­ling mel­lem de seks sto­re klub­ber si­den 2013.Fo­to: Ni­ck Potts/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.