ZANKA HJAELPER HUD­DER­S­FI­ELD TIL SEJR

Vi gør sta­tus for Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet og sup­ple­rer med syv fri­ske spil­for­slag, som bli­ver til end­nu fle­re i lø­bet af we­e­ken­den på tips­bla­det.dk/spil.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KL. 19.00 EfB - AaB, X 3,40 @ BETFAIR

Det har va­e­ret en pa­en over­skud­s­for­ret­ning at spil­le på uaf­gjort i AaB’s ude­kam­pe, hvil­ket har va­e­ret re­sul­ta­tet i 5 af 9 til­fa­el­de i den­ne sa­e­son. De mang­len­de sej­re blev dog for me­get – el­ler lidt – for den sport­s­li­ge le­del­se, der valg­te at af­sa­et­te Mor­ten Wieg­horst som tra­e­ner i star­ten af ugen.

As­si­stent­tra­e­ner Ja­cob Fri­is over­ta­ger mid­ler­ti­digt, men har på for­hånd be­bu­det, at re­vo­lu­tio­ner­ne ude­bli­ver. Det er der­for sta­dig re­le­vant at ha­ef­te sig ved, at AaB har spil­let uaf­gjort i fem af de sid­ste seks ude­kam­pe, mens det på po­si­tivsi­den tra­ek­ker op, at hol­det har sco­ret i 7 af 9 ude­kam­pe.

Og så til Es­b­jerg, som ef­ter en sløj sa­e­son­start vandt 7 af 10 kam­pe fra mid­ten af au­gust til slut­nin­gen af ok­to­ber. Si­den er gas­set gå­et lidt af den ve­stjy­ske ballon, som på den ene si­de er uden sejr i de sid­ste tre kam­pe, mens man på den an­den si­de blot har tabt én af de sid­ste syv kam­pe.

Beg­ge hold kan le­ve med en po­int­de­ling, og i en kamp hvor hver­ken EfB el­ler AaB vil gå på ba­nen i en kom­pro­mis­løs of­fen­siv, tyr jeg at­ter til X’et til ac­cep­tab­le od­ds 3,35.

FRE­DAG KL. 20.30

Fortu­na Düs­sel­dorf - Mainz 05, Over 2,5 mål 1,86 @ UNIBET

Det er sja­el­dent ke­de­ligt, når Fortu­na Düs­sel­dorf spil­ler fod­bold. De se­ne­ste fem kam­pe har til sam­men in­de­holdt 25 scor­in­ger, mens 83 pro­cent af hol­dets kam­pe på Mer­kur Spi­elAre­na er gå­et over linj­en på 2,5 mål.

Mainz kan ik­ke frem­vi­se helt sam­me ka­den­ce i for­hold til må­l­ri­ge kam­pe, men det kom­mer må­ske med ti­den. I hvert fald er samt­li­ge af hol­dets fem se­ne­ste kam­pe gå­et over 2,5 mål, mens Mainz fik hul på byl­den ef­ter tre må­l­lø­se ude­kam­pe i streg med en 3-1-sejr ude mod Frei­burg i sid­ste run­de.

Fortu­na Düs­sel­dorf har end­nu ik­ke holdt må­let rent på hjem­me­ba­ne, mens det sam­me kan si­ges om Mainz på ude­ba­ne. Bund­hol­det Düs­sel­dorf har få­et fi­re po­int ud af de sid­ste to kam­pe, mens Mainz har vun­det to kam­pe og tabt til Dort­mund i de sid­ste tre. Od­ds 1,86 på en må­l­rig fre­dagskamp i Bun­des­liga­en er købt.

LØR­DAG KL. 15.30

Dort­mund - Frei­burg, Beg­ge hold sco­rer 1,90 @ BET365

Dort­mund har ik­ke tabt en kamp i Bun­des­liga­en si­den maj, mens de gulsor­te er kom­met på må­l­tav­len i hver af de sid­ste 10 kam­pe. Frei­burg er med an­dre ord ik­ke ga­ran­te­ret po­int på Sig­nal-Idu­na-Park, men min­dre kan alt­så og­så gø­re det i for­hold til lør­da­gens spil­for­slag.

For selv om Dort­mund er sta­er­ke på hjem­me­ba­ne med fem sej­re og en en­kelt uaf­gjort i sa­e­so­nens seks før­ste kam­pe, så har man og­så luk­ket mindst to mål ind i de sid­ste tre kam­pe på eget gra­es. Det lig­ner en åben in­vi­ta­tion for Frei­burgs of­fen­siv, som har sco­ret mål i samt­li­ge af sa­e­so­nens fem før­ste ude­kam­pe.

Dort­mund har blot holdt må­let rent i en af sa­e­so­nens seks hjem­me­kam­pe, mens det end­nu ik­ke er lyk­kes for Frei­burg at gø­re på ude­ba­ne. Beg­ge hold har der­for sco­ret i fem af seks Dort­mund-hjem­me­kam­pe og samt­li­ge af Frei­burgs ude­kam­pe. Od­ds 1,90 er in­gen dum be­ta­ling for, det sker igen, når de to of­fen­sivt mål­sø­gen­de og de­fen­sivt gav­mil­de mand­ska­ber mø­des.

LØR­DAG KL. 16.00

Crystal Pa­la­ce - Burn­ley, 2 (AHC +0,5) 2,50 @ UNIBET

Crystal Pa­la­ce har ik­ke helt få­et po­int som fortjent ef­ter de før­ste 13 kam­pe, hvil­ket isa­er skyl­der en uskarp of­fen­siv, der blot har net­tet ot­te gan­ge. Va­erst er det, at Pa­la­ce er gå­et fra ba­nen uden at sco­re i fem af seks kam­pe på Sel­hurst Park, hvor man i øv­rigt ik­ke har vun­det si­den 2-0-sej­ren over West Bromwich i sid­ste sa­e­son.

Og nej, Burn­ley er be­stemt hel­ler ik­ke i top­form med seks sej­rs­lø­se kam­pe i streg som op­takt til det­te op­gør. Se­an Dy­ches trop­per har for­ladt fi­re af syv ude­kam­pe uden selv at sco­re, mens de 27 ind­kas­se­re­de mål kun er over­gå­et af Ful­ham.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at Pa­la­ce nok skal ram­me en sti­me som den i sid­ste sa­e­son, hvor de sid­ste seks kam­pe gav 14 livsvig­ti­ge po­int. Til gen­ga­eld de­ler jeg ik­ke book­ma­ker­nes vur­de­ring af Pa­la­ce som kla­re fa­vo­rit­ter imod et Burn­ley-hold, der ta­ger til Sel­hurst Park uden am­bi­tio­ner om at hol­de åbent hus i de­fen­si­ven.

Pa­la­ce skal ka­em­pe hårdt for over­ho­ve­det at kom­me på tav­len, hvil­ket hol­det har haft sva­ert ved i bå­de den­ne og for­ri­ge sa­e­son, hvor ot­te hjem­me­kam­pe mod hold fra bun­den af ra­ek­ke blot har ka­stet to sej­re af sig. Det lig­ner på for­hånd en ta­et og må­l­fat­tig af­fa­e­re, hvor va­er­di­en lig­ger i at spil­le imod det uskar­pe hjem­me­hold til od­ds 2,50.

LØR­DAG KL. 16.00 Hud­der­s­fi­eld - Brigh­ton, 1 2,50 @ NORDICBET

Hud­der­s­fi­eld har hen­tet syv po­int i de sid­ste tre kam­pe, hvil­ket står i ska­e­ren­de kon­trast til de 20 fo­re­gå­en­de, som blot bød på en en­kelt sejr og syv uaf­gjor­te resultater. Hol­det står med 1-2-4 på hjem­me­ba­ne, hvor tre af de fi­re ne­der­lag dog har va­e­ret til hold fra The Big Six.

Langt va­er­re ser det ud for Brigh­ton, som står med 1-5-14 for de sid­ste 20 ude­kam­pe. Helt ge­ne­relt er for­men og­så tvivl­s­om – og ef­ter en sta­erk ok­to­ber har Brigh­ton tabt to og spil­let en en­kelt uaf­gjort i novem­ber.

Ga­ester­ne er uden ka­ran­ta­e­ne­ram­te Da­le Step­hens, mens Ali­reza Ja­han­bak­hsh er ska­det. Hos hjem­me­hol­det ven­der Mat­hi­as ”Zanka” Jør­gen­sen til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, så lad os ba­re bru­ge det som sid­ste ar­gu­ment for, at Hud­der­s­fi­eld fort­sa­et­ter op­tu­ren mod form- og udesva­ge Brigh­ton, der står med 0-2-5 som ud­byt­te af syv ude­kam­pe mod hold fra den mid­ter­ste del af ra­ek­ken i den­ne og for­ri­ge sa­e­son.

LØR­DAG KL. 18.30

Sout­hamp­ton - Man­che­ster Uni­ted, (1-0) X 3,60 @ BET365

Slin­gre­kur­sen fort­sa­et­ter hos Man­che­ster Uni­ted, som står med 5-3-3 ef­ter de sid­ste to må­ne­ders 11 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, mens man ik­ke har vun­det tre liga­kam­pe i tra­ek si­den marts/april. Lør­dag af­ten bør chan­cen for en sejr dog va­e­re til ste­de imod Sout­hamp­ton, som blot har vun­det en af de sid­ste 15 kam­pe.

Til gen­ga­eld går The Saints sja­el­dent helt ned med fla­get på eget gra­es, hvor man blot i tre til­fa­el­de har tabt med me­re end ét mål si­den Man­che­ster Uni­teds se­ne­ste be­søg i sep­tem­ber sid­ste år. Her vandt De Rø­de Dja­ev­le med 1-0, og det er gan­ske symp­to­ma­tisk for op­gø­re­ne mel­lem de to hold, idet Uni­ted har vun­det med pra­e­cis ét mål i seks af de syv se­ne­ste sej­re over Sout­hamp­ton.

Sout­hamp­ton har ik­ke sco­ret i halv­de­len af sa­e­so­nens seks hjem­me­kam­pe, mens Uni­ted ik­ke li­ge­frem spr­ud­ler for ti­den. La­eg der­til at Uni­teds 2-0-sejr over Burn­ley er det ene­ste ek­sem­pel i den­ne og for­ri­ge sa­e­son på, hol­det har slå­et et bund­hold med me­re end ét mål på ude­ba­ne – og od­ds 3,60 på en sna­e­ver pligtsejr ser gan­ske fri­sten­de ud.

SØN­DAG KL. 12.00

Søn­derjyskE - FC Nord­s­ja­el­land, X 3,60 @ NORDICBET

Søn­da­gen ind­le­des med en gy­ser på Syd­bank Park, hvor Søn­derjyskE og FC Nord­s­ja­el­land over­ra­sken­de skal slås om ad­gang til en pla­ce­ring i top 6. Det ska­ber ram­mer­ne om en kamp, hvor fryg­ten for ne­der­lag for­ment­lig over­sti­ger vilj­en til at jag­te sej­ren for to hold, der er ne­de i en re­sul­tat­ma­es­sig bøl­ge­dal.

FC Nord­s­ja­el­land har så­le­des mi­stet magi­en på hjem­me­ba­ne med tre ne­der­lag og en en­kelt uaf­gjort i de sid­ste seks kam­pe, mens vi fort­sat skal til­ba­ge til marts for at fin­de den se­ne­ste sejr på ude­ba­ne. Søn­derjyskE har for sin del haft sva­ert ved at vin­de de ta­et­te kam­pe, hvor­for de ly­se­blå er gå­et fra at va­e­re et re­sul­tat­ma­es­sigt knald-el­ler-fald-mand­skab til at sam­le på X’er.

Søn­derjyskE fik en lek­tion i ef­fek­tiv fod­bold for to må­ne­der si­den, da hol­det tab­te med 1-4 i Farum. FC Nord­s­ja­el­land er dog mar­kant sva­ge­re på ude­ba­ne, mens Søn­derjyskE er so­li­de på eget gra­es, hvor det blot er ble­vet til tre ne­der­lag i de sid­ste 14 kam­pe. Lagt sam­men med den ska­er­pe­de kon­kur­ren­ce om en plads i top 6 teg­ner det skit­sen af en kamp, der bli­ver uhy­re ta­et. Jeg fin­der der­for mest va­er­di i X’et til od­ds 3,60 hos NordicBet.

SØN­DAG KL. 17.15 Liverpool - Ever­ton, X 5,45 @ NORDICBET

Ever­ton-eks­pe­ri­men­tets tro­fa­ste føl­ge­re hu­sker for­ment­lig det se­ne­ste mø­de mel­lem Ever­ton og Liverpool, som end­te 0-0 på Goo­di­son Park ef­ter en for­holds­vis chan­ce­fat­tig og Li­ver­pool­do­mi­ne­ret kamp.

Op­gø­ret var sa­er­ligt in­ter­es­sant, for­di Ever­ton for­in­den hav­de spil­let ot­te kam­pe i streg uden et uaf­gjort re­sul­tat (4-04), hvor­for ind­sat­sen var helt op­pe på 2.560 kro­ner, mens ge­vin­sten var på 10.752 kro­ner tak­ket va­e­re od­ds 4,20 fra NordicBet på X’et.

Helt så højt op­pe er vi ik­ke end­nu, da vi kun skal to run­der til­ba­ge for at fin­de det se­ne­ste X fra The Tof­fe­es. An­be­fa­lin­gen er der­for at sa­et­te 20 kro­ner på X’et, som at­ter be­løn­nes bedst hos NordicBet med od­ds 5,45.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: • Ind­skud i den­ne run­de: 20 kr. • Ind­skud (2018/19): 2.630 kr.

• Ge­vinst (2018/19): 6.804 kr.

• Pro­fit (2018/19): 4.174 kr. (TB: 159 %) • Pro­fit (2017/18): 4.339 kr. (TB: 149 %)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.