FCM og FCK har over­gå­et Brønd­by på ta­len­ter i åre­vis

(Og ta­len­ter­nes rol­le er ek­stremt over­vur­de­ret i Danmark)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWER RANKING - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Ale­xan­der Zor­ni­ger ifør­te sig i sid­ste we­e­kend et par imag­i­na­e­re sik­ker­heds­sko med stå­l­ha­el og va­de­de ind i en af de mest fø­lel­ses­la­de­de dis­kus­sio­ner, der fin­des i dansk fod­bold i dis­se år. Først stil­le­de den ty­ske Brønd­by-tra­e­ner uden én ene­ste dan­sker i star­top­stil­lin­gen mod Ho­bro, og ef­ter­føl­gen­de sag­de han på tv, at de dan­ske ta­len­ter fra klub­bens egen Ma­sterclass, som ung­doms­ar­bej­det kal­des, ik­ke er men­talt sta­er­ke nok til første­holds­fod­bold i Brønd­by IF.

Zor­ni­gers ord var na­palm på en dis­kus­sion i dis­se år om bru­gen af ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re og ud­la­en­din­ge.

En dis­kus­sion, der set fra min stol i åre­vis har va­e­ret alt for unu­an­ce­ret, og hvor rig­tig man­ge i og om­kring fod­bold­ver­de­nen for mig at se har ved­ta­get, at det er fi­ne­re og bed­re at ud­vik­le spil­le­re selv end at kø­be dem.

Da un­der­teg­ne­de ef­ter de før­ste 18 spil­ler­un­der i be­gyn­del­sen af 2015 un­der­søg­te bru­gen af ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re, som de­fi­ne­ret af UEFA og DBU, ver­sus bru­gen af uden­land­ske spil­le­re, var Brønd­by IF den klub, der hav­de brugt ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re tred­je­mest, 35,6 pro­cent af mi­nut­ter­ne på ba­nen, kun over­gå­et af FC Midtjyl­land med 45,8 pro­cent og AaB med 49,7.

Der lå Brønd­by IF blandt an­det, for­di Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg er ud­vik­let i Brønd­by IF.

Ef­ter grund­spil­let i 2016/2017-sa­e­so­nen var Brønd­by num­mer ot­te af 14 hold i bru­gen af ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re (25,2 pro­cent) med FC Kø­ben­havn umid­del­bart for­an sig og FC Nord­s­ja­el­land, AaB, Sil­ke­borg og FC Midtjyl­land i top 4 i bru­gen af ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re, og når Tipsbladet i vin­ter­pau­sen fo­re­ta­ger sam­me un­der­sø­gel­se, er der kun Jo­el Ka­bongo (8 star­ter/3 ind­hop) og Ni­ko­lai Laur­sen (3 star­ter/4 ind­hop) til at tra­ek­ke Brønd­by op i na­er­he­den af 10 pro­cent spil­le­tid til de Brønd­by-ud­vik­le­de spil­le­re.

Snart sagt al­le klub­ber i Danmark på­na­er FC Kø­ben­havn sva­er­ger i ord til ud­vik­ling og brug af eg­ne ta­len­ter som den alt­af­gø­ren­de stra­te­gi, og det ga­el­der ik­ke mindst Brønd­by IF, der i åre­vis har slå­et på, at der in­den for en over­sku­e­lig tids­ho­ri­sont vil­le va­e­re ege­n­ud­vik­le­de spil­le­re klar til top­fod­bold i Su­per­liga­en.

Det skal ik­ke for­stås hån­ligt, for så­dan har snart sagt al­le Su­per­liga-klub­ber talt det se­ne­ste år­ti, og så of­te gjort no­get helt an­det på ba­nen uden at bli­ve holdt op på de pa­e­ne ord.

Pro­ble­met for Brønd­by IF er, at Ale­xan­der Zor­ni­ger si­ger klublinj­en så åben­lyst og mar­kant imod. Man­ge me­ner at kun­ne se, at den ty­ske tra­e­ner rent ob­jek­tivt har en god po­in­te, men man må og­så kon­sta­te­re, at sand­he­den i det­te til­fa­el­de er il­de hørt.

Det er ube­ha­ge­ligt at kon­sta­te­re, men si­den man i ja­nu­ar 2006 solg­te Da­ni­el Ag­ger til Li­ver­pool for 63 mil­li­o­ner kro­ner, er Riza Dur­mi­si til 15 mil­li­o­ner kro­ner det dy­re­ste salg – og et af re­la­tivt få – af en spil­ler, Brønd­by IF har ud­dan­net. Sor­ry, men Chri­sti­an Nør­gaard ta­el­ler ik­ke i den of­fi­ci­el­le sta­ti­stik, da han ik­ke har spil­let over 36 må­ne­der i Brønd­by, mel­lem han var 15 og 21 år.

I den pe­ri­o­de har FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn solgt An­dreas Cor­ne­li­us, Mat­hi­as ’Zanka’ (som ta­el­ler, for­di han var i FCK i me­re end 36 må­ne­der fra 15 til 21-års al­de­ren), Wil­li­am Kvist, Si­mon Kja­er, Win­ston Reid, Pio­ne Si­sto, Ras­mus ”NK” Kri­sten­sen, An­dreas Poulsen og Mikkel Du­e­lund for stør­re be­løb end Dur­mi­si og har vun­det 10 mester­ska­ber.

For mig at se er det fak­tisk et ar­gu­ment for det, Ale­xan­der Zor­ni­ger si­ger og va­el­ger at gø­re med køb og brug af er­far­ne uden­land­ske – og dan­ske – spil­le­re i jag­ten på et dansk mester­skab, som Brønd­by IF skal gå ef­ter.

Ef­ter min bed­ste vur­de­ring, og den er man som al­tid vel­kom­men til at va­e­re ue­nig i, fin­des der i Danmark en for­fejl­et idé om, at det blot hand­ler om at gi­ve un­ge spil­le­re chan­cen, og at de så vil blom­stre og vi­se sig at va­e­re dyg­ti­ge­re end ae­l­dre ud­la­en­din­ge.

Dels bli­ver spil­le­res ev­ne til ud­vik­le sig ef­ter 19-2021-års al­de­ren over­vur­de­ret vold­somt, og dels ek­si­ste­rer der i og om­kring dansk fod­bold en dis­kurs om, at ta­len­t­ud­vik­ling over tid er den bed­ste og mest rig­ti­ge må­de at ska­be et godt fod­bold­hold på, og og­så at det er fi­ne­re end at kø­be spil­le­re.

Den idé vil man så ger­ne ha­ve be­kra­ef­tet, at Zor­ni­gers brug af 11 uden­land­ske spil­le­re i en Su­per­ligastar­top­stil­ling bli­ver ek­stremt pro­vo­ke­ren­de.

Skal no­gen ud­vik­le dan­ske spil­le­re? Selv­føl­ge­lig? Er det en god må­de at ska­be en for­bin­del­se mel­lem fans og klub at ha­ve lo­ka­le spil­le­re blandt de før­ste på hold­kor­tet? Helt klart.

Men at ud­dan­ne og bru­ge un­ge spil­le­re på første­hol­det er en stra­te­gi, man kan va­el­ge, og der­ef­ter ud­fø­re, på li­ge fod med Søn­derjyskE og AC Hor­sens’ suc­ces med at hen­te spil­le­re fra an­dre dan­ske klub­ber, FC Kø­ben­havns sy­ste­ma­ti­ske ind­køb af ud­la­en­din­ge, el­ler FC Midtjyl­land blan­ding af eg­ne ta­len­ter og folk ind­købt med hja­elp fra eje­rens van­vit­ti­ge ma­eng­de da­ta om fod­bold­spil­le­re i he­le ver­den.

Brønd­by IF har med an­sa­et­tel­sen af Ale­xan­der Zor­ni­ger valgt en mand, der si­ger sin ae­r­li­ge og di­rek­te me­ning, og som til hver kamp sa­et­ter det hold, han tror kan vin­de kam­pen.

For mig at se er Zor­ni­gers ud­mel­ding en god an­led­ning til selvransa­gel­se i Brønd­by IF men og­så i dansk fod­bold ge­ne­relt. Det er ik­ke no­gen na­tur­lov, man bør spil­le, for­di man har dansk pas, el­ler at en 19-årig er hur­ti­ge­re, dyg­ti­ge­re tek­nisk og over tid kan op­nå me­re end en spil­ler på 29.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på face­book. com/tipsbladet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.