FIN TEST FOR DEN FYN­S­KE FREMGANG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ef­ter en sva­er start med blot et en­kelt po­int ef­ter fem kam­pe, in­klu­siv 3-2 ne­der­lag i bå­de Vend­sy­s­sel og Ho­bro, har Jakob Mi­chel­sens OB fun­det for­men og er ble­vet bed­re og bed­re, som ef­ter­å­ret er skre­det frem. Med fi­re sej­re i tra­ek er man nå­et helt op på tred­je­plad­sen, men nu ven­ter en al­vor­lig test af det fyn­s­ke mand­skab, der fre­dag skal en tur til Her­ning for at mø­de de for­sva­ren­de me­stre, som man ik­ke har vun­det over i de se­ne­ste ot­te kam­pe.

”Det er jo en kamp om al­le an­dre, men vi skal op imod en rig­tig god mod­stan­der på en sva­er ude­ba­ne, så et el­ler an­det sted er det en god må­le­stok for, hvor langt vi er kom­met. Vi er et af de hold, der har luk­ket fa­er­re­st mål ind, så det bli­ver en god test for vo­res ba­se at mø­de det hold, der har sco­ret flest mål og al­tid ska­ber chan­cer og go­de mu­lig­he­der,” si­ger OB-an­fø­rer Ja­nus Dra­ch­mann om sit hold, der med 18 mål imod lig­ger pra­e­cis på ni­veau med bå­de FCK og FCM.

Hi­sto­ri­en taler imod fyn­bo­er­ne, men den ak­tu­el­le si­tu­a­tion er til gen­ga­eld po­si­tiv for de formsta­er­ke ga­e­ster, for hjem­me­hol­det må und­va­e­re bå­de­for­svars styr­man­den Erik Svi­at­chen­ko og top­sco­rer Paul Onu­a­chu.

”Det er to go­de spil­le­re, men nu har jeg jo selv va­e­ret der og har set, hvor man­ge dyg­ti­ge spil­le­re der er, så om det er Paul el­ler en an­den, der spil­ler på top­pen, det... Selv­føl­ge­lig har det no­get at si­ge, for Paul er en ener i den dan­ske Su­per­liga, der er ik­ke no­gen som ham, men så har de ba­re en an­den ty­pe, der kan gø­re no­get an­det, som man er nødt til at for­hol­de sig til. Så det er ik­ke no­get, vi ser som, at vi får bed­re mu­lig­he­der for at få po­int el­ler vin­de, for­di de to ik­ke er med,” si­ger den 30-åri­ge midt­ba­ne­mand.

Det be­ty­der dog ik­ke, at OB ik­ke tror på mu­lig­he­der­ne på MCH Are­na.

”Vi respek­te­rer FC Midtjyl­land, for det er et godt hold, men vi er og­så nødt til at kre­di­te­re os selv for, at vi har gjort det godt i en lang pe­ri­o­de nu. In­den kam­pen er der nok man­ge, der vil si­ge, at et po­int er fint, men med den selv­til­lid der er i hol­det li­ge nu, så vil­le det uden at ly­de for smart va­e­re dumt ik­ke at se, om man kan gå ef­ter sej­ren. For hvis man først kom­mer derop for at spil­le ef­ter et re­sul­tat, så får man ører­ne i ma­ski­nen,” si­ger Ja­nus Dra­ch­mann, der blev an­fø­rer for OB kort ef­ter, han kom til klub­ben i som­mer fra net­op FC Midtjyl­land, og der­for og­så har va­e­ret en nøg­le­spil­ler i ef­ter­å­rets im­po­ne­ren­de fremgang.

Men hvor­dan for­kla­rer han den fi­ne se­rie med kun et en­kelt ne­der­lag i de se­ne­ste 13 kam­pe.

”For det før­ste har der jo va­e­ret man­ge nye spil­le­re, der er kom­met til OB, så det er klart, at der har va­e­ret en til­vaen­nings­tid. Så det be­ty­der no­get, at vi nu ken­der hin­an­den bed­re, og så har vi sam­ti­dig få­et sat en ae­re i at få for­sva­ret vo­res mål. Vi har syv cle­an she­ets nu som det hø­je­ste i Su­per­liga­en, og den de­fen­si­ve ba­se har gjort, at vi som re­gel ik­ke har skul­let sco­re ret man­ge mål for at vin­de kam­pe­ne,” si­ger Dra­ch­mann om en se­rie, der fak­tisk be­gynd­te i den om­vend­te kamp i Oden­se mod FC Midtjyl­land, der før­te 1-0 til kam­pu­ret stod på 92.55. Så ham­re­de Ni­ck­las He­le­ni­us nem­lig en ud­lig­ning i net­tet med kun fem se­kun­der til­ba­ge af til­la­eg­sti­den.

”Jeg fø­ler nu ik­ke, at vi hev en 1-1’er hjem på den må­de. Jeg ved godt, at vi score­de sent, men jeg sy­nes fak­tisk, at vi var det hold med det stør­ste an­tal chan­cer og far­li­ge si­tu­a­tio­ner, så jeg me­ner godt, at vi kun­ne ha­ve vun­det den kamp. Men det er klart, at når man sco­rer sent i over­ti­den, så fø­les det jo som en sejr. Men om det var ven­de­punk­tet, det ved jeg ik­ke. Re­sul­ta­ter­ne hav­de ik­ke va­e­ret ret go­de, men for mig var det i run­den ef­ter, hvor vi vandt sa­e­so­nens før­ste sejr over Vej­le. Det gjor­de og­så no­get at få hul på den byld,” forta­el­ler midt­ba­ne­man­den, der alt­så var syv run­der om at sma­gen sej­re­ns sød­me igen ef­ter en sa­e­son, der var slut­tet med en fest for FC Midtjyl­land.

For Dra­ch­mann blev skif­tet ind til sin 25. kamp i det sid­ste mi­nut af sa­e­so­nens sid­ste kamp mod AC Hor­sens, og der­for stod han midt i jub­len, da mester­ska­bet var en kends­ger­ning.

”Ja, det er ik­ke me­re end et halvt år si­den, at jeg stod og løf­te­de po­ka­len in­de på sta­dion. Jeg gla­e­der mig helt vildt til at kom­me der­over igen. Det er et fedt sted at spil­le, det er et sted, man som ude­hold al­tid har fryg­tet, men nu ken­der jeg det he­le. Så jeg gla­e­der mig til, at kam­pen star­ter, men jeg gla­e­der mig og­så til at hil­se på al­le de fan­ta­sti­ske men­ne­sker, der er i og om­kring klub­ben. Det bli­ver fedt, in­gen tvivl om det,” si­ger Ja­nus Dra­ch­mann før fre­da­gens sto­re test på en gam­mel hjem­me­ba­ne.

OB’s nye an­fø­rer Ja­nus Dra­ch­mann ser frem til et gen­syn med den ba­ne, hvor han fejre­de det dan­ske mester­skab for et halvt år si­den. Foto: An­ders Kja­er­bye/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.