DEN FØR­STE PRE­MI­ER LE­AGUE-BOSS FRA ØSTRIG

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Pre­mi­er Le­ague run­der et lil­le ju­bila­e­um i den­ne uge. Si­den liga­en i 1992 blev til i sit nu­va­e­ren­de for­mat har ma­na­ge­re fra 24 for­skel­li­ge lan­de stå­et på si­de­linj­en og ledt et hold i kamp, og i den kom­men­de we­e­kend bli­ver det til tal øget til 25. Ralph Ha­sen­hüttl har over­ta­get Sout­hamp­ton, og han er den før­ste østrig­ske chef i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke. Bra­si­li­en, Danmark, Ja­mai­ca, Ser­bi­en, Schweiz og Uru­gu­ay er de øv­ri­ge na­tio­ner, som én gang har va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret på en Pre­mi­er Le­ague-tra­e­ner­ba­enk.

”Det­te ma­na­ger­skif­te gi­ver os en frisk start, og me­get hur­tigt blev Ralph vo­res fo­re­truk­ne kan­di­dat. Som tra­e­ner per­so­ni­fi­ce­rer han den pas­sion, struk­tur, kom­mu­ni­ka­tion, ar­bejds­moral og ap­pe­tit på va­ekst, som vist r a eber ef­ter iS out hamp ton. Den hur­ti­ge, vels­mur­te og gnid­nings­fri for­hand­lings pro­ces­un­der­stre­ger den per­son­lig­hed, han har,” lød det i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen fra klub­bens for­mand, nav­ne­bro­de­ren Ralph Kru­e­ger som selv har en for­bin­del­se til Østrig, ef­ter­som den ca­na­disk fød te­tid­li­ge­re ty­skeis ho­ck­eylands­holds­spil­le­ri halv­fem­ser­ne ført eVE U Feld­kirch til fem østrig ske­ho­ck­ey­mester­ska­ber.

Den­gang var Ha­sen­hüttl sta­dig i gang med sin ak­ti­ve kar­ri­e­re. Han be­gynd­te i hjem­by­ens Gra­zer AK og skif­te­de se­ne­re til Au­stria Wi­en og Au­stria Salz­burg (som se­ne­re blev til Red Bull Salz­burg – et sport­sim­pe­ri­um Ha­sen­hüttl og­så kom til at ken­de). Han spil­le­de ot­te land­skam­pe og var og­så for­bi bel­gisk og tysk fod­bold, in­den han stop­pe­de kar­ri­e­ren med et par sa­e­so­ner på Bay­ern Mün­chens an­det­hold i de la­ve­re ra­ek­ker.

Det var og­så i Tys­kland, han ind­led­te sin tra en­er­kar­ri­e­re. H an­tog sin­tr a ener­ud­dan­nel­se­s­am­men med Jür­gen K lop po­gstar­te­de i SpVgg Un­ter­ha­chin­gs ung­doms­af­de­ling, in­den han over tog­første­hol­det i 2007. Der­fra tog han vi­de­re VfR Aa­len og Ingolstadt 04, som han før­te op i Bun­des­liga­en. Iføl­ge Ralph Kru­e­ger var det i Ingolstadt, Sout­hamp­ton før­ste gang blev op­ma­er­k­som på tra­e­ne­ren. Og ef­ter­føl­gen­de kom hans sven­destyk­ke: I som­me­ren 2016 over­tog han opryk­ker­ne RB Leipzig i Bun­des­liga­en, som han i før­ste sa­e­son før­te til en an­den­plads i Bun­des­liga­en. La­en­ge var Red Bull-klub­ben den ene­ste re­el­le ud­for­drer til Bay­ern Mün­chen, som dog til sidst stak af i kam­pen om mester­ska­bet. I den ef­ter­føl­gen­de sa­e­son blev Leipzig num­mer seks, hvor­ef­ter Ha­sen­hüttl stop­pe­de i klub­ben med et år til­ba­ge af kon­trak­ten – no­get som han ef­ter­føl­gen­de har gi­vet for­skel­li­ge for­kla­rin­ger på.

”Klub­ben har ret til ik­ke at til­by­de mig en for­la­en­gel­se, men vi un­der­stre­ge­de, at det ik­ke var ide­elt at gå ind i kon­trak­tens sid­ste år uden en plan for frem­ti­den (…) Der­for bad jeg om, at min kon­trakt blev anul­le­ret før tid,” sag­de Ha­sen­hüttl i for­bin­del­se med af­ske­den. Se­ne­re sag­de han no­get an­det.

”Det var en skam, at vi mis­se­de Cham­pions Le­ague med to po­int, men ef­ter to sa­e­so­ner hav­de jeg pres­set alt, jeg kun­ne, ud af hol­det, og selv om jeg hav­de et år til­ba­ge af min af­ta­le, sag­de jeg til Ralf [Rang­ni­ck]: ”Det­te hold sav­ner nye im­pul­ser el­ler en ny tra­e­ner.”

”Der er to mu­lig­he­der – en­ten en ny tra­e­ner med nye ide­er el­ler en ud­skift­ning på hol­det. Men det er et me­get godt og ungt hold, og det er ik­ke mu­ligt. Så vi slut­ter dis­se to suc­ces­ful­de år på en god må­de, og jeg hol­der en lil­le pau­se og le­der ef­ter nye ud­for­drin­ger.”

Dem har østri­ge­ren nu fun­det i det syd­li­ge Eng­land, hvor Sout­hamp­ton lig­ger li­ge un­der stre­gen med ni po­int i de før­ste 15 kam­pe. Se­ne­st tab­te hol­det ons­dag af­ten til Tot­ten­ham på Wem­bley. Den kamp så Ralph Ha­sen­hüttl dog fra tri­bu­nen, in­den han lør­dag klok­ken 16 på Car­diff Ci­ty Sta­di­um bli­ver Pre­mi­er Le­agu­es før­ste østrig­ske ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.