Suc­ces midt i bal­la­den

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Go­de ven­ner var ble­vet fjen­der. I Brønd­by men­te man, at man hav­de pen­ge til go­de i for­bin­del­se med Bri­an Laud­rups skif­te til Bay­er Uer­din­gen, og der­for var det sta­er­ke bånd mel­lem klub­ben på Ves­teg­nen og fa­mi­li­en Laud­rup nu ble­vet sat på prø­ve. Det var nå­et så vidt, at DBU’s na­est­for­mand Hans Bjerg Pedersen hav­de ud­talt, at Bri­an Laud­rup ik­ke kun­ne spil­le på lands­hol­det, hvis sa­gen ik­ke blev bragt i or­den.

Men på ba­nen gik det godt for den 20-åri­ge an­gri­ber, som hav­de stor suc­ces ef­ter at ha­ve spil­let et halvt år i Bun­des­liga­en.

”Jeg er kom­met i bed­re tra­e­ning. Ik­ke me­get, men nok til at gen­nem­fø­re kam­pe­ne i ste­det for at bli­ve ta­get ud midt i 2. halv­leg, som det of­te var til­fa­el­det i Brønd­by. Og jeg er nok og­så ble­vet fy­sisk sta­er­ke­re og mod­stands­dyg­tig, men jeg er over­ra­sket over, at det så hur­tigt er lyk­ke­des at få et gen­nem­brud i Bun­des­liga­en,” sag­de Bri­an Laud­rup til Tipsbladet.

I Bild hav­de dan­ske­ren det bed­ste ka­rak­ter­gen­nem­snit af samt­li­ge an­gri­be­re, og Ki­ck­er hav­de kaldt ham for ”en ju­vel”, ”en guld­fisk” og ”en be­ri­gel­se for Bun­des­liga­en”. Bay­ern-for­sva­re­ren Ro­land Gra­ham hav­de sagt føl­gen­de:

”Laud­rups for­ce er hans an­trit og ev­ne til at da­ek­ke bol­den. Det er nød­ven­digt at tra­e­de ham over fød­der­ne. Han er sim­pelt­hen en af liga­ens al­ler­bed­ste an­gri­be­re og i ka­te­go­ri med Völ­ler, Kl­in­s­mann og Ried­le.”

Suc­ce­sen av­le­de spe­ku­la­tio­ner, men Laud­rup ta­enk­te ik­ke på at skif­te vi­de­re.

”Jeg la­eg­ger ik­ke skjul på, at jeg me­get ger­ne vil vi­de­re syd­på til Frank­rig, Spa­ni­en el­ler Ita­li­en, men to el­ler tre år i Bun­des­liga­en er et nød­ven­digt fun­da­ment. Og jeg tror ik­ke på et skif­te til en an­den klub i Bun­des­liga­en,” sag­de Laud­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.