4347

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

For Es­pa­ny­ol-fans er 2007-sa­e­so­nen det se­ne­ste vir­ke­li­ge høj­de­punkt i en fod­bold­hi­sto­rie, der de se­ne­ste år­ti­er i høj grad er le­vet i skyg­gen af sto­re­bror FC Bar­ce­lo­na. 13. ja­nu­ar 2007 hav­de man FC Bar­ce­lo­na hjem­me, et Bar­ce­lo­na-hold med Ro­nal­din­ho, Lu­d­ovic Gi­u­ly, Xavi og An­drés Inies­ta i ha­stig ud­vik­ling og Car­les Puy­ol, Ra­fa­el Márquez og Juli­a­no Bel­let­ti i for­sva­ret.

Ugen in­den hav­de Es­pa­ny­ol hjem­me tabt til Recre­a­ti­vo, men den ja­nu­ar-dag vandt Es­pa­ny­ol en sja­el­den 3-1-sejr over Frank Ri­j­kaards mand­skab, der få må­ne­der tid­li­ge­re hav­de vun­det Cham­pions Le­ague-fi­na­len i Pa­ris over Ar­se­nal.

Det var i det he­le ta­get en god Es­pa­ny­ol-sa­e­son, hvor man i UEFA Cup­pen over­vandt Art­me­dia Pe­trzal­ka, Spar­ta Prag, Zul­te Wa­re­gem, Ajax, Au­stria Wi­en, Li­vor­no, Mac­ca­bi Hai­fi, Ben­fi­ca og Wer­der Bre­men, før man i mid­ten af maj tab­te til Chri­sti­an Poul­sens Se­vil­la i fi­na­len.

9. ju­ni 2007 ven­te­de den sid­ste sto­re dag i sa­e­so­nen så med tu­ren på Camp Nou for at mø­de FC Bar­ce­lo­na, der var i ta­et ti­telkamp med før­na­evn­te Se­vil­la og Re­al Madrid.

19-åri­ge Lio­nel Mes­si score­de før og ef­ter pau­sen, det ene af må­e­ne med hån­den, ef­ter Raúl Tam­u­do en halv ti­me in­de i op­gø­ret hav­de bragt Es­pa­ny­ol for­an.

Men så duk­ke­de Tam­u­do op i 89. mi­nut for en­den af en dyb stik­ning og spar­ke­de bol­den un­der Víctor Valdés. De to tab­te po­int be­tød, at Re­al Madrid i sid­ste run­de vandt det span­ske mester­skab på bed­re målsco­re, dog uden at det red­de­de Fa­bio Ca­pel­lo fra en fy­ring i den madri­len­ske stor­klub.

I de 4347 da­ge, el­ler knapt 143 må­ne­der, der er gå­et si­den Es­pa­ny­ols 3-1sejr, har klub­ben ik­ke slå­et FC Bar­ce­lo­na hjem­me i La Li­ga, mens man i 2008/2009-sa­e­so­nen dog vandt 2-1 på Camp Nou.

I alt har man spil­let 11 hjem­me­kam­pe mod Bar­ce­lo­na si­den sej­ren i 2007 med fem uaf­gjor­te og seks ne­der­lag til føl­ge samt en målsco­re på 5-18, men før lør­da­gens kamp kan til­ha­en­ger­ne må­ske hen­te lidt op­ti­mis­me i, at det fak­tisk er gå­et me­get fint mod lo­kal­ri­va­ler­ne i 2018. Så­le­des vandt man 1-0 hjem­me i po­kal­kvart­fi­na­len i ja­nu­ar, som Bar­ce­lo­na dog vend­te i re­tur­kam­pen, mens 1-1 kam­pen i fe­bru­ar først blev en re­a­li­tet via Ge­rard Piqués ud­lig­ning i det 82. mi­nut.

AN­DRE POINTER FRA TIPSBLADET 8. DECEMBER 1989

• 20-åri­ge Jakob Kjeld­berg hav­de tak­ket nej til et kon­trakt­til­bud fra thailand­ske FC Ra­j­pa­cha. Det hav­de han få­et, for­di han sam­men med hold­kam­me­ra­ten An­ders Chri­sten­sen og Jan Haurits fra Her­ning Fremad hav­de op­t­rå­dt for klub­ben ved tur­ne­rin­gen Qu­e­ens Cup og gjort det godt. ”Vi­borgs ho­ved­støds­sta­er­ke mar­ke­rings­spil­ler stil­le­de og­så sid­ste år op for Ra­jpra­cha i Qu­e­ens Cup som ud­låns­spil­ler – den­gang sam­men med He­i­ne Fer­nan­dez. Bang­kok-klub­ben be­ta­ler dan­sker­nes rej­se og op­hold un­der de fem-seks uger i Thailand, hvor de tre kom­bi­ne­rer fod­bold med fe­rie og op­le­vel­ser,” skrev Tipsbladet.

• For­ud for lod­tra­ek­nin­gen til VM i 1990 var ver­dens øj­ne ret­tet mod pul­je­se­ed­nin­ger­ne. ”Iføl­ge VM-be­stem­mel­ser­ne er der in­tet til hin­der for, at man ved pul­je­sam­men­sa­et­nin­gen og­så ta­ger hen­syn til ek­sem­pel­vis po­li­ti­ske og/el­ler sik­ker­heds­ma­es­si­ge hen­syn (…) Det er i vir­ke­lig­he­den det al­ler­vig­tig­ste ved den­ne VM-pul­je­ce­ring, for det hand­ler om pla­ce­rin­gen af Eng­land. El­ler ret­te­re sagt: An­brin­gel­sen af de en­gel­ske hoo­ligans, der vil føl­ge lands­hol­det til Ita­li­en. Hvis man ind­led­nings­vis vil iso­le­re dis­se po­ten­ti­el­le drabs­ma­end på Sar­di­ni­en, er man gan­ske en­kelt nødt til at top­se­e­de Eng­land i grup­pe F, der har spil­le­ste­der i Cag­li­a­ri og Pa­ler­mo. Iføl­ge re­gu­la­ti­vet har FIFA alt­så en klar ret til at top­se­e­de Eng­land. Som de en­gel­ske til­sku­e­re gen­tag­ne gan­ge har op­ført sig ude i Eu­ro­pa,, kan man med stor fø­je me­ne, at ver­dens­fod­bold­for­bun­det og­så har pligt til at gø­re det!” men­te Tipsbladet.

• Det var Per Høy­er Han­sen, der skul­le da­ek­ke VM-lod­tra­ek­nin­gen for Tipsbladet, og han så frem til det, som han for­ven­te­de vil­le bli­ve et spet­ta­co­lo. ”I hvert fald ser jeg frem til, at den ita­li­en­ske ver­den­stenor Luci­a­no Pa­va­rot­ti le­ve­rer en bed­re ind­sats end un­der hans skan­da­lø­se kon­cert i Kø­ben­havn sid­ste år. Bør­ne­ko­ret og den sto­re staf­fa­ge kan de godt be­hol­de for mig, men jeg gla­e­der mig til med eg­ne øj­ne at over­be­vi­se mig om, at sku­e­spil­le­rin­den Sop­hia Loren bli­ver sta­dig dej­li­ge­re med åre­ne...” skrev jour­na­li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.