GENFUNDET FODBOLDGLAEDE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LUCAS ANDERSEN - TEKST: THO­MAS PYNDT

Ef­ter syv kam­pe uden en sejr og en af­slut­ten­de fy­ring af ch­eftra­e­ner Mor­ten Wieg­horst fandt AaB plud­se­lig det go­de og det of­fen­si­ve spil frem igen i kam­pen mod Es­b­jerg, og det gjor­de de med den hjemvend­te Lucas An­der­sen som ho­ved­per­son. For han har få­et op­fyldt si­ne for­håb­nin­ger om at fin­de ind til ker­nen af fod­bol­den igen, og så har Lucas An­der­sen må­ske og­så som en si­de­ge­vinst løst det an­grebs­pro­blem, der har pla­get AaB i et par sa­e­so­ner.

Det var li­ge pra­e­cis det her, Lucas An­der­sen vend­te til­ba­ge til AaB for. Den ren­dyr­ke­de gla­e­de ved at spil­le fod­bold. Ef­ter tre år med la­e­re­tid og sto­re op­le­vel­ser i Ajax og et år på lån i Wil­lem II hav­de han spil­let et par år som fast mand for den gam­le stor­klub Grasshop­pers i Schweiz, men ef­ter et tra­e­ner­skif­te i for­å­ret røg han ud af hol­det ef­ter som­mer­pau­sen trods mas­ser af po­si­ti­ve ord fra den nye chef Thor­sten Fink med en for­tid som midt­ba­ne­ka­em­pe i Bay­ern Mün­chen og tra­e­ner­suc­ces i Ba­sel. Så den 24-åri­ge of­fen­siv-spil­ler tog i au­gust kon­takt til sin gam­le klub AaB for at hø­re, om det kun­ne la­de sig gø­re at ven­de hjem igen, og det kun­ne det – i før­ste om­gang på lån for sa­e­so­nen men og­så med en købs­op­tion på An­der­sen, der har kon­trak­t­ud­løb i Zürich i som­me­ren 2020.

Og da han først var kom­met til­ba­ge til tra­e­ning san­la­eg­get på Hor­ne­vej i Aal­borg Øst, var det or­det ”fodboldglaede,” han brug­te som be­grun­del­se for skif­tet til­ba­ge til star­ten. Den vil­le han gen­fin­de i de van­te ram­mer, og fre­dag af­ten i Es­b­jerg kom det 100 pro­cent til ud­tryk ef­ter en om­tum­let uge for AaB’er­ne, der blandt an­det hav­de in­vol­ve­ret en tra­e­ner­fy­ring af Mor­ten Wieg­horst om man­da­gen. For Lucas An­der­sen spil­le­de sim­pelt hen sin bed­ste kamp si­den co­me­ba­ck­et.

Han score­de til 1-0 i det 42. mi­nut, da en af­slut­ning fra an­grebs­mak­ker Tom van We­ert blev blo­ke­ret li­ge over til ham med en kølig af­slut­ning til føl­ge, og i ste­det for at la­de ti­den gå til pau­sen tryk­ke­de AaB på og fik sco­ret en gang me­re i halv­le­gens sid­ste se­kund, da Lucas An­der­sen som en an­den boks­an­gri­ber kom for­an den uhel­di­ge Mar­kus Halsti og spar­ke­de et re­tur-ind­la­eg i net­tet.

Ef­ter pau­sen var Es­b­jerg uhel­di­ge med et fan­ta­stisk fris­park på in­der­si­den af stol­pen, men to mi­nut­ter se­ne­re op­fan­ge­de Lucas An­der­sen en re­tur fra Es­b­jerg-for­sva­ret, vend­te den ene vej, drib­le­de mod­sat og kro­p­s­fin­te­de for­sva­rets va­egt, så han kun­ne prik­ke Ras­mus Thel­luf­sen fri til 3-0. Og et par mi­nut­ter se­ne­re hop­pe­de han så over et skar­pt ind­la­eg fra Van We­ert, så Kas­per Kusk og­så kom på må­l­tav­len med et hårdt og fladt hug med ven­stre­be­net.

Så AaB gik fra 0-0 til 4-0 på 12 mi­nut­ter med Lucas An­der­sen som ho­ved­man­den bag, men hvor­dan kun­ne det over­ho­ve­det la­de sig gø­re ef­ter den uge. Hvad ske­te der den af­ten i Es­b­jerg?

”Det er sgu et godt spørgs­mål. Det klik­ke­de jo li­ge plud­se­lig. Jeg sy­nes, at vi var bå­de me­get chan­ce­sø­gen­de og selv­føl­ge­lig og­så chan­ce­ska­ben­de. Vi vil­le fremad, og det så ud som om, at folk ger­ne vil­le sco­re mål. Jeg kan i hvert fald ik­ke hu­ske, at vi har haft så man­ge af­slut­nin­ger, som vi hav­de,” si­ger Lucas An­der­sen i te­le­fo­nen fra Aal­borg nog­le da­ge ef­ter 4-1 sej­ren over den da­va­e­ren­de num­mer tre i ta­bel­len, der un­der­vejs i kam­pen fik 21 AaB-for­søg imod sig.

”Det var en af de ting, der hav­de aen­dret sig lidt, og det var og­så en af de ting, som vi hav­de lagt va­egt på, så det var jo fedt at se, at no­get, man har ar­bej­det på, rent fak­tisk ba­e­rer frugt i kamp. Og så har vi og­så ar­bej­det med re­la­tio­ner­ne i of­fen­si­ven, det her med at va­e­re ta­et­te­re på hin­an­den i den for­re­ste ka­e­de og via det må­ske og­så op­sø­ge lidt held. En­de­lig hav­de vi den kva­li­tet, som vi har mang­let i de se­ne­ste par kam­pe, når det kom­mer til at af­slut­te. Så det var dej­ligt,” si­ger Lucas An­der­sen om en kamp, hvor AaB-of­fen­si­ven net­op frem­stod me­re sam­let, og hvor man og­så tryk­ke­de på for at sco­re me­re end det før­ste mål.

”Det var sket tre gan­ge i tra­ek før Es­b­jerg­kam­pen, at vi hav­de va­e­ret for­an og så hav­de smidt det, og det var og­så no­get, som vi hav­de haft fo­kus på i de sid­ste par kam­pe, hvor vi spil­le­de su­per­godt og så smed det til sidst. I al­le tre kam­pe smi­der vi jo fak­tisk sej­ren i stort set det sam­me mi­nut. Det gør jo og­så, at man be­gyn­der at ta­en­ke lidt over, hvad fan­den det li­ge er, vi skal, når vi er for­an. Der er ik­ke no­get va­er­re end det der med, at man kom­mer ned at stå og be­gyn­der at bli­ve ban­ge for ik­ke at vin­de kam­pen. Så er det of­te, at det går galt,” si­ger Lucas An­der­sen om de tre fo­re­gå­en­de 1-1-kam­pe, hvor mod­stan­de­ren ud­lig­ne­de i det 84. mi­nut (God­sway Do­ny­oh for FC Nord­s­ja­el­land), i det 83. mi­nut (Da­me N’Doye for FCK) og i det 82. mi­nut (Arb­nor Mucol­li for Vej­le).

Den­ne gang score­de Es­b­jerg i det 83. mi­nut, men det var uden be­tyd­ning, for på det tids­punkt hav­de AaB for la­engst sik­ret sej­ren.

”Man bli­ver jo nødt til at ryk­ke lidt ta­et­te­re sam­men og gø­re nog­le små­ting an­der­le­des. Juste­re på nog­le ting for at und­gå de sam­me sce­na­ri­er igen og igen. Det er fint nok at la­ve fejl, men man skal helst ik­ke la­ve de sam­me fejl, og det var vi må­ske kom­met lidt til i de fo­re­gå­en­de kam­pe. Så det hav­de vi ta­get fat i i ugens løb, sam­ti­dig med at vi ar­bej­de­de med de her of­fen­si­ve re­la­tio­ner.”

”Vi skul­le prø­ve at kon­trol­le­re kamp­bil­le­det, når det be­gynd­te at va­e­re sva­ert. Ik­ke ba­re luk­ke op for det he­le og ta­ge imod chan­cer, som vi må­ske kom lidt til mod isa­er FCK, og det sy­nes jeg, at vi gjor­de fan­ta­stisk godt.”

”Og så ga­el­der det om at va­el­ge de der mo­men­ter. Hvor­når skal man prø­ve at kom­me fremad, hvor­når skal man pres­se frem og skub­be hol­det op og så selv­føl­ge­lig gå ef­ter at la­ve 2-0 må­let, som vi så og­så får la­vet. Det gør det jo alt an­det li­ge lidt nem­me­re at spil­le en smu­le me­re fri­gjort. Jeg hav­de i hvert fald selv en fø­lel­se af, at det her det smi­der vi ik­ke.”

”Nog­le gan­ge kan man jo godt fryg­te lidt, hvor­dan man kom­mer ud ef­ter pau­sen, når det er, at man har no­get med, men det fik vi så ba­re gjort fa­er­digt i lø­bet af fem-syv mi­nut­ter af 2. halv­leg. Så stod den 4-0, og så skal der godt nok gå me­get galt, før den ry­ger på gul­vet,” si­ger Lucas An­der­sen, der fak­tisk og­så gik ind til kam­pen med en god for­nem­mel­se i krop­pen.

”Jeg tror, at jeg nå­e­de at mel­de, at jeg hav­de go­de ben, men der­med ik­ke sagt, at det skul­le va­e­re to mål og en as­sist. Men det er jeg selv­føl­ge­lig sinds­sygt glad for. In­den kam­pen føl­te jeg dog – og det var og­så no­get, som jeg hav­de snak­ket me­get med [Ras­mus] Thel­luf­sen om – at i den her uge hav­de vi gjort alt, hvad der var i vo­res eg­ne ha­en­der. Vi hav­de la­vet ek­stra af­slut­nin­ger ef­ter tra­e­ning, vi hav­de la­vet ek­stra styr­ke-tra­e­ning, al­le de her ek­stra ting som man kan for at skub­be det et par pro­cent. Det hav­de vi la­vet.”

”Man har jo al­tid få­et at vi­de, at når man gør det, så bli­ver det og­så be­løn­net på et el­ler an­det tids­punkt, og det skul­le så li­ge va­e­re den fre­dag. Så er spørgs­må­let kun, om man kan bli­ve ved med at le­ve­re, og det er så det, som vi al­le sam­men hå­ber på.”

”Men det var da fan­ta­stisk at la­ve to mål. Det gi­ver et ka­em­pe selv­til lids­boost, og det er jo her, jeg ger­ne vil va­e­re med mit spil. At la­ve mål og sa­et­te spil­let op, la­ve as­sists og va­e­re vig­tig for hol­det. Og når jeg kan det, så er jeg me­get glad,” si­ger en til­freds Lucas An­der­sen, før or­det ”fodboldglaede” for før­ste gang bli­ver na­evnt i sam­ta­len.

DET GO­DE LIV

For Es­b­jerg var nok kul­mi­na­tio­nen, men han score­de og­så i 1-1 kam­pen hjem­me mod FCK og stod for as­si­sten til må­let mod bå­de FC Nord­s­ja­el­land og Vej­le, så de se­ne­ste fi­re kam­pe har budt på tre mål og tre as­sists i alt for en an­gri­ber, der har fun­det sig selv og de go­de fod­bold­ben igen.

”Det skyl­des først og frem­mest den til­lid, som jeg har få­et, og så den her fodboldglaede, som jeg har snak­ket så me­get om. Det var pri­ma­ert det, jeg søg­te i en klub, og der­for val­get faldt på AaB, for den er der igen. Jeg ny­der at spil­le fod­bold, og når jeg gør det, så er det og­så mit bed­ste jeg, der kom­mer til ud­tryk. Der­med ik­ke sagt at jeg fø­ler, at jeg har nå­et over­lig­ge­ren for, hvad jeg kan, men det er i hvert fald et rig­tig godt skridt på vej­en til det.”

”Det har va­e­ret fint at spil­le godt, som jeg fø­ler, at jeg har gjort i man­ge kam­pe, men der har må­ske li­ge mang­let de sid­ste af­gø­ren­de ting, at af­slut­nin­gen el­ler den sid­ste af­le­ve­ring sid­der der. Det er jo nu en­gang det, der gør, at man bli­ver en nøg­le­spil­ler for et hold, når man be­gyn­der at bi­dra­ge med mål og as­sists og­så.”

”Det er og­så no­get af det, som jeg har haft fo­kus på, ef­ter jeg er kom­met hjem. Nog­le gan­ge må jeg sgu godt va­e­re lidt me­re di­rek­te i mit spil. Jeg be­hø­ves ik­ke at skul­le drib­le bol­den ind over stre­gen. Man må godt gå ef­ter

hel­det el­ler la­ve seks af­slut­nin­ger i en kamp, for hvis der er fi­re, der går for­bi, er der må­ske en, der går ind. Jeg er ble­vet me­re be­vidst om de ting, der gør, at man sco­rer mål. Nu har jeg så la­vet fi­re, men jeg hå­ber da be­stemt ik­ke, at det var de sid­ste to, jeg score­de i fre­dags,” si­ger Lucas An­der­sen, der score­de tre mål i si­ne før­ste 40 kam­pe som AaB’er fra marts 2011 til au­gust 2012, mens han score­de hen­holds­vis seks og fi­re mål i de to sa­e­so­ner for G ras shop­pers og top­pe­de rent målscor­ings ma es­sigt med ni liga­målso m le­jes­vend i Wil­le Mi I i 15/16-sa­e­so­nen.

Så han er ik­ke uvant med at sco­re mål, og rol­len som de­ci­de­ret an­gri­ber er hel­ler ik­ke ny for man­den, der el­lers ty­pisk har spil­let 10’er el­ler ven­stre­kant.

”Da jeg var yn­gre, spil­le­de jeg rig­tig me­get som an­gri­ber og som 10’er, mens jeg startede på kan­ten, da jeg blev ryk­ket op på AaB’s Su­per­liga-hold. Si­den ryk­ke­de jeg så ind som an­gri­ber, men i en fri rol­le, og det er og­så lidt den, jeg har haft nu. Men så ga­el­der det om at va­e­re me­re be­vidst om, hvor det er, at må­le­ne bli­ver sco­ret, og hvad man skal gø­re for at kom­me i de si­tu­a­tio­ner.”

”Det gør må­ske, at jeg hol­der mig en lil­le smu­le la­en­ge­re frem­me, og beg­ge mål, jeg score­de mod Es­b­jerg, var jo og­så helt in­de om­kring det lil­le felt. Den før­ste var et skud, der blev ret­tet af og røg over til mig, og det er jo dej­ligt og­så at kun­ne sco­re de mål. De ta­el­ler jo li­ge så me­get som de an­dre, og de kan va­e­re med til at åb­ne op for de an­dre mål og­så, ta­en­ker jeg umid­del­bart,” si­ger man­den, der gan­ske uven­tet må­ske har løst AaB’s an­grebs­pro­blem si­den af­ske­den med Su­per­liga-top­sco­rer Lukas Spal­vis i 2016 – og­så selv om det ik­ke var no­get, som man snak­ke­de om på de kan­ter, da Lucas An­der­sen blev pra­e­sen­te­ret på den na­est­sid­ste dag i au­gust.

”Der var jo fak­tisk og­så lidt tvivl om, hvor de li­ge syn­tes, at jeg skul­le spil­le hen­ne på ba­nen, da jeg kom til i for­hold til hol­det, og i for­hold til hvor jeg kan bru­ges bedst. Men sidst jeg var i AaB, spil­le­de jeg an­gri­ber, og så gik vi li­ge­som i gang med det, og så var pra­e­sta­tio­ner­ne su­per go­de. Jeg kom ind mod Ho­bro som an­gri­ber og la­ve­de et mål, og så er det klart, at så har man med det sam­me op­byg­get lidt til­lid på den po­si­tion. Og så sy­nes jeg egent­lig ba­re, at jeg me­re el­ler min­dre er fort­sat i det spor, og jeg fø­ler, at jeg har holdt et rig­tig godt ni­veau.”

”Det var og­så no­get af det, som jeg ger­ne vil­le. Der skul­le ik­ke va­e­re for man­ge ud­s­ving, og det tror jeg og­så ud­lan­det har kla­edt mig på til. At jeg ik­ke fal­der ud af kam­pen på sam­me må­de, som jeg må­ske har gjort tid­li­ge­re,” si­ger an­gri­be­ren.

Så det er gå­et, som han hav­de hå­bet på med skif­tet til­ba­ge til AaB.

”Det er det i hvert fald. De ting, som jeg har søgt i AaB, den til­lid at de godt ved, hvad jeg står for, fa­mi­lie, ven­ner, det har jeg få­et. Al­le de ting der gør, at li­vet er godt. Og det var jo og­så det, som jeg ger­ne vil­le for at få vendt bøt­ten.”

”På for­hånd kan man kun hå­be på, hvor­dan det går, men at det så rent fak­tisk me­re el­ler min­dre er ble­vet til en re­a­li­tet, det bli­ver man jo ba­re sinds­sygt glad for. Og­så at jeg tur­de sto­le på den ma­ve­for­nem­mel­se, jeg hav­de, og ik­ke an­dre folks spe­ku­la­tio­ner om at så var jeg ik­ke god nok, så kun­ne jeg ik­ke kla­re det, og så var jeg og­så for blød. Det er jo ting, der mel­der sig hos nog­le, og som man så selv kan be­gyn­de at overta­en­ke, men den frygt lod jeg ik­ke sty­re, hvad det var, jeg skul­le. Nu kan jeg ba­re si­ge: ”Se hvad jeg har vist.” Og det, at jeg tur­de sto­le på den for­nem­mel­se, sy­nes jeg og­så vid­ner om, hvor­dan jeg er ble­vet mod­net i ud­lan­det,” si­ger den 24-åri­ge Lucas An­der­sen.

ET DEJ­LIGT PO­SI­TIVT AAB-HOLD

Han har godt kun­net ma­er­ke, at der var sto­re for­vent­nin­ger til hans co­me­ba­ck, men han

➜ har ik­ke la­det sig pres­se af dem. Tva­er­ti­mod pas­se­de det ham fint, for han hav­de og­så selv sto­re for­vent­nin­ger og am­bi­tio­ner til gen­sy­net med AaB.

”Hvis man kom­mer hjem for ba­re at slap­pe af, og med en tro om at det he­le nok skal gå, så tror jeg, at det kan bli­ve rig­tig rig­tig sva­ert, og det var ik­ke den ind­gangs­vin­kel, jeg hav­de valgt at ta­ge på det. Jeg har valgt at si­ge, at jeg er kom­met hjem for at spil­le fod­bold, jeg er kom­met hjem for at vi­se, hvor god jeg er, og jeg vil gø­re alt for, at det bli­ver op­ti­malt.”

”Så det hand­ler om at tra­e­ne ek­stra, det hand­ler om at hol­de fo­kus, al­le de ting som man må­ske kan va­e­re ban­ge for ik­ke er der hos en spil­ler, der kom­mer hjem fra ud­lan­det. Og når man sen­der det sig­nal, at man er der for vir­ke­lig at vi­se no­get, så tror jeg og­så, at den her for­vent­nings boble­bri­ste­ren lil­le smu­le. Ik­ke på en dår­lig må­de, men for­di folk kan se, at man er her for at gø­re det bedst mu­ligt, og man vil gø­re alt for, at det kom­mer til at ske.”

”Selv­føl­ge­lig kan der sta­dig va­e­re folk, der pe­ger fin­gre, men det er i hvert fald ik­ke de sam­me fin­gre, som hvis man ik­ke hav­de in­ve­ste­ret alt i det. Og­så i for­hold til hold­kam­me­ra­ter­ne, at de kan se, hvad det er, man la­eg­ger i det. Hvad det kra­e­ver at va­e­re i ud­lan­det, og hvad det kra­e­ver at kom­me hjem igen. For det er no­get an­det i ud­lan­det, der er ba­re en an­den kon­kur­ren­ce, så det er og­så fedt at kun­ne pluk­ke nog­le af de ting, man har la­ert i ud­lan­det og de­le ud af det her­hjem­me,” si­ger Lucas An­der­sen, der ik­ke har op­le­vet Aal­borg som den hår­de fod­bold­by, den og­så kan va­e­re, når de lo­ka­le hel­te kun har vun­det en af ni kam­pe, som til­fa­el­det var det for an­gri­be­ren før for­løs­nin­gen i Es­b­jerg.

”Selv­føl­ge­lig skal der sej­re til for, at fol­ket er glad. Og her­op­pe skal det og­så helst va­e­re med god fod­bold, men jeg sy­nes til dels, at den go­de fod­bold har va­e­ret der, og jeg tror må­ske og­så, at det er der­for, at det ik­ke har va­e­ret så vold­somt, som det kan va­e­re her­op­pe.”

”Der har ik­ke va­e­ret no­get ne­ga­tivt mod mig. Jeg har kun få­et po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser. Folk, jeg har mødt, har va­e­ret po­si­ti­ve, har rost mig på ga­den og al­le de her ting, for de ken­der mig. De ved, hvad jeg tid­li­ge­re har vist, og nu fø­ler de må­ske og­så, at jeg har be­kra­ef- ➜

Lucas An­der­sen fejrer sit før­ste mål i Es­b­jerg fre­dag af­ten.Foto: Jo­hn Ran­de­ris/Ritzau Scanpix

Lucas An­der­sen er ryk­ket helt frem i for­re­ste linje, for ”jo ta­et­te­re på mål vi kan brin­ge hans ak­tio­ner, des bed­re,” som ud­vik­lings­chef Poul Erik An­drea­sen si­ger det. Foto: Henning Bag­ger/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.