I KRIG OG FOD­BOLD

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHELSEA-MANCHESTER CITY - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea mø­des til topkamp lør­dag mid­dag i Lon­don, men al­vor­li­ge Foot­ball Le­aks­af­slø­rin­ger af kun­stigt op­pum­pe­de sponsoraf­ta­ler og en op­før­sel på trans­fer­mar­ke­det, der bå­de er moralsk flos­set og mu­lig­vis og­så i strid med FIFA’s reg­ler, står til at ko­ste de to top­klub­ber bø­der og i Ci­tys til­fa­el­de må­ske og­så ude­luk­kel­se fra na­e­ste års Cham­pions Le­ague. Tipsbladet ser na­er­me­re på la­e­ka­ger­ne, de mu­li­ge kon­se­kven­ser og hvad sa­ger­ne forta­el­ler om de to klub­ber og pro­fes­sio­nel fod­bold an­no 2018.

” We can do what we want.”

Selv­om mil­li­ar­der­ne strøm­mer gen­nem mo­der­ne top­fod­bold, er det trods alt sja­el­dent, at en le­den­de me­d­ar­bej­der i en af ver­dens stør­ste klub­ber i en email skri­ver, at man kan gø­re, hvad man vil med be­ta­lings­da­to­en i en stor sponsor­kon­trakt.

Men det er pra­e­cis, hvad Man­che­ster Ci­tys sa­er­li­ge rå­d­gi­ver Si­mon Pear­ce gjor­de i en mail­ud­veks­ling med en kol­le­ga, der ger­ne vil­le aen­dre da­to­en på en stor be­ta­ling fra en af de sponso­rer, Man­che­ster Ci­ty i åre­vis hårdnak­ket har ha­ev­det, man ope­re­rer helt uaf­ha­en­gigt af, og som iføl­ge Ci­ty har ind­gå­et enor­me sponsoraf­ta­ler med fod­bold­klub­ben på mar­keds­vil­kår, selv­om eks­per­ter har me­re end sva­ert ved at se va­er­di­en for sponso­rer­ne i Ci­tys gi­gan­ti­ske sponsoraf­ta­ler.

Det er fra la­e­ka­gen af over 70 mil­li­o­ner do­ku­men­ter via Foot­ball Le­aks, at blandt an­dre ty­ske Der Spie­gel og dan­ske Po­li­ti­ken har for­talt in­si­der-hi­sto­ri­er om Man­che­ster Ci­tys over­or­dent­ligt kre­a­ti­ve om­gang med sponsoraf­ta­ler og per­so­naleud­gif­ter i for­sø­get på at und­gå pro­ble­mer med UEFA’s Fi­nan­ci­al Fair Play (FFP)-reg­ler.

Ek­sem­pel­vis har Man­che­ster Ci­ty, iføl­ge Foot­ball Le­aks-do­ku­men­ter­ne, i en år­lig sponsoraf­ta­le med fly­sel­ska­bet Eti­had på 67,5 mil­li­o­ner pund (565 mil­li­o­ner kro­ner) kun få­et ot­te mil­li­o­ner pund fra Eti­had, mens sel­ska­bet bag Man­che­ster Ci­ty, Abu Dha­bi Uni­ted Group, be­tal­te de re­ste­ren­de 59,5 mil­li­o­ner pund, en klok­ke­klar om­gå­el­se af UEFA’s FFPreg­ler, der ud­tryk­ke­ligt for­by­der klub­ber at for­kla­e­de øko­no­mi­ske til­skud fra eje­ren som sponsora­ter el­ler an­dre ind­ta­eg­ter.

Til­ba­ge i 2014 fik Man­che­ster Ci­ty en be­tin­get bø­de på over 400 mil­li­o­ner kro­ner og på­bud om, at man mak­si­malt måt­te bru­ge 400 mil­li­o­ner kro­ner net­to i trans­fer­vin­du­et i som­me­ren 2014, hvil­ket man le­ve­de op til, ef­ter at UEFA hav­de ta­get Man­che­ster Ci­ty i net­op ik­ke at le­ve op til FFP.

Men UEFA vir­ker ik­ke til at ha­ve haft de op­lys­nin­ger om hem­me­li­ge sel­ska­ber til at be­ta­le en del af Ci­ty-spil­ler­nes ho­nora­rer el­ler op­pu­ste­de pro­for­ma-kon­trak­ter, som Ci­ty iføl­ge do­ku­men­ter­ne fra Foot­ball Le­aks har gjort sig skyl­dig i, og det kan nu ko­ste Man­che­ster Ci­ty dyrt.

”UEFA har ved at la­e­se in­ter­ne emails fra Ci­ty, som blev of­fent­lig­gjort af Der Spie­gel i sid­ste må­ned, op­da­get, hvor om­fat­ten­de Ci­tys for­søg på at skju­le den re­el­le kil­de til de­res pen­ge for at le­ve op til FFP-reg­ler­ne til­sy­ne­la­den­de har va­e­ret,” for­tal­te nyheds­bu­reau­et AP’s jour­na­list Rob Har­ris, der er kendt for et sa­er­de­les sta­er­kt kil­de­netva­erk, i en ar­ti­kel tid­li­ge­re i den­ne uge.

Iføl­ge Har­ris’ ar­ti­kel ri­si­ke­rer Man­che­ster Ci­ty ude­luk­kel­se af na­e­ste års Cham­pions Le­ague, hvil­ket bak­kes op af avisen The Ti­mes’ Mar­tyn Zieg­ler, der og­så for­ud­ser Ci­ty-ap­pel­ler til sport­s­dom­sto­len CAS og an­dre in­stan­ser i til­fa­el­de af en hård straf.

Man­che­ster Ci­tys lør­dags­ga­e­ster Chel­sea er gå­et fri af la­e­ka­ger om klub­bens sponsora­ter og ud­gif­ter til spil­le­re, og så al­li­ge­vel. For i Foot­ball Le­aks gra­ve­de Po­li­ti­ken i en sag om hand­ler med un­ge spil­le­re, som FIFA al­le­re­de var i gang med at ef­ter­for­ske. Po­li­ti­ken kun­ne blandt an­det frem­vi­se en li­ste over Chel­seas scouts, hvor den dan­ske lands­holds­spil­ler An­dreas Chri­sten­sens far op­tra­e­der, og an­tyd­nin­gen var, at Sten Chri­sten­sen i alt modt­og fle­re mil­li­o­ner kro­ner for et job som scout, han al­drig re­elt ud­før­te, og hvor pen­ge­ne i ste­det kun­ne tol­kes som va­e­ren­de del af af­ta­len, da An­dreas Chri­sten­sen flyt­te­de fra Brønd­by IF til Chel­sea som 15-årig.

En fif­fig krøl­le på den hi­sto­rie er iføl­ge Po­li­ti­ken, at det i do­ku­men­ter­ne fra Foot­ball Le­aks frem­går, at Man­che­ster Ci­ty og­så var klar til at ind­gå en lig­nen­de af­ta­le for at få fin­gre i den at­trak­ti­ve un­ge dan­sker.

AF­SLØ­RER EJERNE

Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Te­le­graph har Po­li­ti­kens hi­sto­rie få­et fle­re af Chel­seas ri­va­ler til at be­de liga­for­e­nin­gen Pre­mi­er Le­ague om at åb­ne en ef­ter­forsk­ning af sa­gen, hvil­ket en tals­mand fra Pre­mi­er Le­ague ik­ke af­vi­ste vil­le ske, så­fremt man kon­klu­de­re­de, at der var nye og re­le­van­te op­lys­nin­ger at tjek­ke.

Hvor Ci­ty ri­si­ke­rer ude­luk­kel­se af Cham­pions Le­ague, kan Chel­sea ry­ge in­di­en kar an t a ene­pe­ri­o­de, hvor ma nik­ke må hen te­un­ge spil­le­re, el­ler et de­ci­de­ret trans­fer­for­bud i ét el­ler fle­re trans­fer­vin­du­er, som de span­ske top­klub­ber Re­al Madrid, FC Bar­ce­lo­na og At­léti­co Madrid tid­li­ge­re er ble­vet straf­fet med for brud på trans­fer­reg­ler­ne, mens Chel­sea ved en ap­pel til CAS slap for straf ef­ter i før­ste om­gang at va­e­re idømt sam­me straf for at ha­ve snup­pet den un­ge fransk­mand Gaël Ka­ku­ta fra Lens.

Et af de spørgs­mål, der mel­der sig, er, hvor­for Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea eks­po­ne­rer sig for al­vor­li­ge straf­fe, og hvad der får fod­bold­klub­ber med glo­ba­le nav­ne til at ta­ge så sto­re ri­si­ci, som nu er ble­vet ud­stil­let i Foot­ball Le­aks. Hvor­for sny­de, når man ty­de­lig­vis kun­ne stil­le fi­ne fod­bold­hold uden at bry­de reg­ler­ne?

Skot­ten Ni­cho­las McGe­e­han har gen­nem ad­skil­li­ge år va­e­ret Hu­man Rights Watch’ ef­ter­for­sker i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, hvor Du­bai og isa­er Abu Dha­bi er de to­ne­an­gi­ven­de Emira­ter.

McGe­e­han ha­ri åre­vis stil­letskar­pt på lan­dets sy­ste­ma­ti­ske brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der og dår li­ge­be­hand­ling af mi grant ar­bej­de­re un­der­for­hold, d er­min derom dem, na­bo­lan­det Qa­tar har få­et hef­tig kri­tik­for ide se­ne­ste års for­be­re­del­ser til VM 2022.

Hu­man Rights Watch-me­d­ar­bej­de­ren op­tra­e­der et sted i Der Spie­gels da­ek­ning af Foot­ball Le­aks, hvor Man­che­ster Ci­ty for­sø­ger at for­ha­le en ak­tind­sigt, McGe­e­han stil­le­de til by­sty­ret i Man­che­ster om­kring op­førs­len af Man­che­ster Ci­tys mil­li­ard­dy­re tra­e­nings­an­la­eg, en ak­tind­sigt som by­sty­ret så af uransa­ge­li­ge år­sa­ger gav vi­de­re til fod­bold­klub­ben.

For McGe­e­han il­lu­stre­rer af­slø­rin­ger­ne i Foot­ball Le­aks, som Man­che­ster Ci­ty på in­tet tids­punkt­si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af de før­ste hi­sto­ri­er i star­ten af novem­ber har be­stre­det ae­gt­he­den af, at der er me­get stor for­skel på det bil­le­de, Man­che­ster Ci­ty for­sø­ger at vi­se om­ver­de­nen, til hvor­dan klub­ben i vir­ke­lig­he­den er ble­vet dre­vet, og hvad ejer­nes mo­ti­ver for at in­ve­ste­re mil­li­ar­der i fod­bold er.

”For mig er af­slø­rin­ger­ne i Foot­ball Le­aks et ind­blik i, hvil­ken ty­pe men­ne­sker, der dri­ver og ejer Man­che­ster Ci­ty. Det er en ka­ba­le af magt­ful­de ma­end, der sty­rer et helt land og age­rer som me­get sta­er­ke og ind­fly­del­ses­ri­ge in­ve­sto­rer på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne tak­ket va­e­re de­res enor­me po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske ind­fly­del­se, som lan­det har på glo­balt plan.”

”Hvis vi skal va­e­re helt ae­r­li­ge, er vi vel ik­ke så over­ra­ske­de over det, der er kom­met frem i Foot­ball Le­aks, i hvert fald ik­ke dem af os, der har fulgt Man­che­ster Ci­ty ta­et. Til gen­ga­eld er de­tal­jer­ne i af­slø­rin­ger­ne fa­sci­ne­ren­de,” si­ger Ni­cho­las McGe­e­han til Tipsbladet.

”Den der sa­et­ning, ejer­nes sa­er­li­ge rå­d­gi­ver Si­mon Pear­ce si­ger, ”we can do what we want”, den si­ger jo rig­tig me­get om den ar­ro­gan­ce men og­så den op­rig­ti­ge fø­lel­se af at va­e­re urør­lig, som ek­si­ste­rer i Man­che­ster Ci­ty. For Pear­ce og de øv­ri­ge le­de­re i Man­che­ster Ci­ty er jo vant til, at de kan gø­re pra­e­cis, hvad de vil. Der er og­så den der sa­et­ning, da én af de FFP-folk fra UEFA, Man­che­ster Ci­ty lig­ger og ka­em­per med, går hen og dør. ”One down, six to go”. At man si­ger no­get så mod­by­de­ligt og ag­gres­sivt om et an­det men­ne­ske er det per­fek­te bil­le­de på indstil­lin­gen og den må­de, man hånd­te­rer kri­tik og mod­stand i den ab­so­lut­te eli­te i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter,” si­ger Ni­cho­las McGe­e­han til Tipsbladet.

”De ek­semp­ler stri­der jo fuld­sta­en­dig mod det PR-pro­jekt, man har stab­let på be­ne­ne i Man­che­ster Ci­ty, som man for­sø­ger at frem­stil­le som den her sun­de, ba­e­re­dyg­ti­ge og skøn­ne fod­bold­klub, der er dybt en­ga­ge­ret i lo­kal­sam­fun­det. Der ud­stil­ler Foot­ball Le­aks på per­fekt vis le­del­sens og ejer­nes enor­me hyk­le­ri, for de er ik­ke an­det end ek­stremt vel­ha­ven­de bøl­ler.”

SEJR FØR ALT

For Ver­ner Møl­ler, der er pro­fes­sor og forsk­nings­le­der ved Cen­ter for Idra­et ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, er sa­ger­ne om­kring Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea si­gen­de for de ve­st­li­ge sam­fund an­no 2018 og for, hvor me­get det at vin­de over­dø­ver alt an­det i eli­tesport.

”Jeg ser spor­ten som et spil, der spej­ler de ide­a­ler, vo­res sam­fund byg­ger på. Vi har op­byg­get et kon­kur­ren­ce­sam­fund, og dets er vi ud­spil­le sig i sin re­ne­ste form i spor­ten,” si­ger Ver­ner Møl­ler, der ik­ke er det mind­ste over­ra­sket over at se man­ge Man­che­ster Ci­ty­og Chel­sea-fans for­sva­re de­res klub­ber ef­ter af­slø­rin­ger­ne i Foot­ball Le­aks, mens ri­va­ler­nes til­ha­en­ge­re bru­ger sa­ger­ne som skyts mod de to no­u­veau ri­che-klub­ber, der fra hen­holds­vis 2003 og 2008 har spar­ket til bå­de pris­ud­vik­lin­gen og kon­kur­ren­cen mel­lem top­klub­ber­ne i Pre­mi­er Le­ague.

”Vi men­ne­sker er i bund og grund stam­me­folk, men vi ved ik­ke la­en­ge­re, hvem vo­res stam­me er, så vi mel­der os ind i én i form af en fod­bold­klub. Og når man har en stam­me, så fin­des der in­gen moral, når man for­sva­rer stam­men. Så er man vil­lig til at slå ihjel, li­ge­som den iso­le­re­de stam­me på en fjern in­disk ø, der for ny­lig dra­eb­te en ame­ri­kansk mis­sio­na­er, der vil­le om­ven­de dem,” si­ger Ver­ner Møl­ler.

”Vi er Li­ver­pool, og de er ’Chelski’, en klub hvor spil­ler er købt for rus­si­ske rø­ver­pen­ge. Vi Li­ver­pool-fans hyg­ger os med, at Abram­ovitj til­sy­ne­la­den­de har få­et in­de­fros­set nog­le af si­ne va­er­di­er, og at han og Chel­sea i hvert fald ik­ke er i stand til kø­be li­ge så dy­re spil­le­re som tid­li­ge­re.”

”Men hvis Li­ver­pools da­va­e­ren­de ejer David Mo­o­res til­ba­ge i 2007 hav­de solgt klub­ben til det konsor­ti­um fra De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter i ste­det for Tom Hi­cks og Ge­or­ge Gil­lett, og Li­ver­pool så hav­de vun­det mester­ska­bet tak­ket va­e­re spil­le­re købt for pen­ge­ne fra Du­bai, så hav­de vi jova e ret fuld stae n dig li­geg­la­de med men­ne­ske­ret­tig­he­der og be­hand­lin­gen af mi grant ar­bej­de­re, der hvo re­jer­ne kom­mer fra.”

”Det, som re­gi­mer­ne har for­stå­et, er, at vo­res re­li­gion i Ve­sten er ma­te­ri­a­lis­me. Vi er li­geg­la­de med, hvad der sker i Mel­le­mø­sten. Vi sa­el­ger vå­ben i stor stil til Sau­di-Ara­bi­en, som bli­ver brugt til at fø­re krig i Ye­men. Der er én ene­ste grund til, at sa­gen om Khas­hog­gi bli­ver stor, og det er for­di, han var jour­na­list. Når det er én af je­res eg­ne, så er der em­pa­ti og ek­stremt fo­kus. Hvis det hav­de va­e­ret ➜

➜ hvil­ken som helst an­den, hav­de I kun skre­vet om det i en en­kelt dag,” si­ger Ver­ner Møl­ler.

TØR UEFA GØ­RE DET?

Ro­man Abram­ovitj er må­ske ik­ke la­en­ge­re Chel­sea-ejer, når UEFA, FIFA og ap­pel­dom­sto­le­ne har be­hand­let Chel­sea og Man­che­ster Ci­tys even­tu­el­le straf­fe for det, der er si­vet ud gen­nem Foot­ball Le­aks. Hvor det sid­ste og for­ri­ge år var ki­ne­si­ske in­ve­sto­rer, der blev sat i for­bin­del­se med et Chel­sea-køb, er det nu in­ve­sto­rer fra el­ler med mil­li­ar­der af kro­ner i ryg­gen fra Sau­di-Ara­bi­en, der går ryg­ter om i Lon­don, og med Ro­man Abram­ovitj’ bri­ti­ske visum­pro­ble­mer ef­ter et ef­ter alt at døm­me rus­sisk is­ce­ne­sat gif­tat­ten­tat på en af­hop­pet rus­sisk ef­ter­ret­nings­of­fi­cer i Sa­lis­bury, vir­ker en Chel­sea-han­del ik­ke helt ure­a­li­stisk.

Hvad en ny ejer så over­ta­ger er end­nu ik­ke helt klart.

En af de man­ge øv­ri­ge hi­sto­ri­er fra Foot­ball Le­aks-do­ku­men­ter­ne hand­ler om eu­ro­pa­ei­ske top­klub­bers trus­sel om at la­ve de­res egen luk­ke­de li­ga, hvor blandt an­dre Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty op­tra­e­der i do­ku­men­ter­ne.

Det har va­e­ret en la­tent trus­sel fra klub­ber som Re­al Madrid og Ju­ven­tus i snart 30 år.

Men trus­len er sta­dig ef­fekt­fuld nok til, at den ska­ber ut­ryg­hed i UEFA og iføl­ge UEFA’s kri­ti­ke­re og­så var med­vir­ken­de til, at Man­che­ster Ci­ty og Pa­ris Saint-Ger­main, der og­så op­tra­e­der med FFP-over­tra­e­del­ser i Foot­ball Le­aks, slap bil­ligt for brud på FFP-reg­ler­ne til­ba­ge i 2014.

”På den ene si­de er der et po­li­tisk pres på UEFA fra nog­le af de an­dre klub­ber, der vil ha­ve isa­er Man­che­ster Ci­ty straf­fet. Så UEFA kan ik­ke ba­re sid­de på de­res ha­en­der. Men på den an­den si­de kan det og­så bli­ve sva­ert for UEFA pra­e­cist at be­vi­se, hvad der er fo­re­gå­et over lan­de­gra­en­ser, li­ge­som det ko­ster øko­no­misk for Cham­pions Le­ague-tur­ne­rin­gen, hvis man ek­sem­pel­vis gi­ver Man­che­ster Ci­ty et års ka­ran­ta­e­ne,” si­ger part­ner og sports­ø­ko­nom ved De­loit­te, Jes­per Jørgensen.

Ni­cho­las McGe­e­han tviv­ler på, der sker no­get om­kring re­gu­le­rin­gen af fod­bold og ejer­for­hol­de­ne i ver­dens stør­ste fod­bold­klub­ber uden et ko­or­di­ne­ret pres fra fans, an­dre klub­ber og po­li­ti­ke­re på stats­ni­veau.

”Fron­ter­ne er ik­ke truk­ket op end­nu, men jeg tror, at de snart bli­ver det. Den her kamp om klu­be­jer­skab og hvem der kon­trol­le­rer fod­bold kom­mer til at de­fi­ne­re spil­let og spil­lets rol­le i ver­den. Det er sva­ert for mig pra­e­cist at pe­ge på, hvem der kan ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger, for li­ge­som at Do­nald Trump er den lo­gi­ske kon­se­kvens af, at det po­li­ti­ske sy­stem er ble­vet ned­gra­de­ret og ud­van­det i år­ti­er i USA, er De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter som ejer af Man­che­ster Ci­ty et af sym­bo­ler­ne på, hvor­dan fod­bol­dens myn­dig­he­der har sa­en­ket stan­dar­der­ne for, hvem der kan kom­me ind i og kon­trol­le­re fod­bold. Når man gør det, får man pro­jek­ter som Man­che­ster Ci­ty, der i høj grad er til for at hvid­va­ske De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ters in­ter­na­tio­na­le om­døm­me, selv­om der ef­ter­hån­den og­så vir­ker til at duk­ke fle­re og dy­be­re mo­ti­ver op,” si­ger Ni­cho­las McGe­e­han.

Man­che­ster Ci­ty af­vi­ser at ha­ve brudt no­gen reg­ler i for­bin­del­se med af­slø­rin­ger­ne fra Foot­ball Le­aks, mens Chel­sea si­ger, at man sam­ar­bej­der med FIFA i for­bin­del­se med sa­gen om trans­fers af U/18-spil­le­re, og at man her har på­vist, at klub­ben ik­ke har brudt reg­ler­ne på om­rå­det. ✖

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.