FOOT­BALL LE­AKS I NOVEM­BER 2018

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHELSEA-MANCHESTER CITY -

Foot­ball Le­aks er en la­e­ka­ge af do­ku­men­ter fra fod­bold­ver­de­nen, der be­gynd­te i 2015 på den ibe­ri­ske halvø, cen­tre­ret om­kring Portu­gals top­klub­ber og ad­vo­kat­kon­to­rer i Spa­ni­en. Iføl­ge den ty­ske avis Der Spie­gel, der står for kon­tak­ten til bag­man­den bag Foot­ball Le­aks, er der ik­ke ta­le om ha­ck­ing men whi­st­le­blowe­re, der gi­ver ma­te­ri­a­let vi­de­re til Foot­ball Le­aks-bag­man­den, hvil­ket dog be­stri­des af de klub­be­ro g fod­bold­myn­dig­he­der, d er­kan se­de­res in­ter­ne mail kor­re­spon­dan­ce of­fent­lig­gjort i Der S pi ege­lo­ge t sam­ar­bej­de af eu­ro­pa­ei­ske me­di­er, her­un­der dan­ske Po­li­ti­ken.

I 2015, 2016 og 2017 af­slø­re­de Foot­ball Le aks ulov­li­ge transak­tio­ner og lys sky­af­ta­ler på trans­fer­mar­ke­det, skat­te­und­dra­gel­se fra top­spil­le­re og to­pa­gen­ters si­de.

I den hidtil stør­ste la­e­ka­ge i novem­ber 2018 har fo­kus va­e­ret på FIFA og for­bun­dets praesident Gi­an­ni In­fan­ti­no, der iføl­ge emails og do­ku­men­ter fra Foot­ball Le­aks i kulis­sen langt fra age­rer li­ge så de­mo­kra­tisk og åbent, som han ger­ne vil fo­re­gi­ve i of­fent­lig­he­den, blandt an­det med på­virk­ning af FIFA’s på pa­pi­ret uaf­ha­en­gi­ge kon­trol­in­stan­ser. Det er en al­vor­lig an­kla­ge i be­tragt­ning af, at In­fan­ti­no per­son­ligt har va­e­ret i kik­ker­ten for sin em­beds­fø­rel­se, li­ge­som Foot­ball Le­aks og­så ud­stil­ler In­fan­ti­nos vel­vil­je over­for top­le­de­re i Pa­ris Saint-Ger­main og Man­che­ster Ci­ty, til­ba­ge i 2014, da In­fan­ti­no som ge­ne­ral se­kre­ta­er i UEFA le­de­de den dag­li­ge drift af det eu­ro­pa­ei­ske for­bund, der ef­ter­for­ske­de PSG og Ci­ty for brud på FFP-reg­ler­ne.

La­e­ka­ger­ne i novem­ber i år har des­u­den fo­ku­se­ret på isa­er Man­che­ster Ci­ty, som be­skre­vet i ar­tik­len på dis­se sider, og på Pa­ris Saint-Ger­main og en ra­ek­ke kri­tisab­le ek­semp­ler på, hvor langt klub­ber går for at få fin­gre i spil­le­re på trans­fer­mar­ke­det, her­un­der sa­gen med Chel­sea og An­dreas Chri­sten­sen.

I dansk kon­tekst har Po­li­ti­ken be­lyst, hvor­dan FC Nord­s­ja­el­land, klub­bens ejer Tom Ver­non og Ver­nons gha­ne­si­ske fod­bol­da­ka­de­mi Right To Drea mie n sin­drig sel­skabs­kon­struk­tion har et­ta et sam­ar­bej­de med Man­che­ster Ci­ty, der fi­nan­si­e­rer en be­ty­de­lig del af aka­de­miets ar­bej­de og iføl­ge do­ku­men­ter­ne har en form for for­købs­ret på spil­le­re fra Right To Dream, hvil­ket FC Nord­s­ja­el­land og Tom Ver­non be­na­eg­ter er sandt.

I Vej­le har Po­li­ti­ken via Foot­ball Le­aks på­vist, at klub­bens ki­ne­si­ske ejer Lucas Chang, der i Ki­na ar­bej­der som agent, iføl­ge Foot­ball Le­aks-do­ku­men­ter har for­søgt at bru­ge Vej­le som mel­lem­sta­tion for spil­le­re før lu­kra­ti­ve trans­fers til klub­ber i an­dre liga­er, mens Po­li­ti­ken i FC Kø­ben­havn me­ner at kun­ne på­vi­se bru­gen af en skat­te­fin­te, hvor en spil­lers agent i for­bin­del­se med en trans­fer bli­ver be­talt af klub­ben i ste­det, så spil­le­ren slip­per for at be­ta­le skat af et agent­ho­norar, en ty­pe ma­nøv­re der er al­ment kendt i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Og­så i det­te til­fa­el­de af­vi­ser klub­ben, at tin­ge­ne ha­en­ger sam­men, som de frem­står i Foot­ball Le­aks-do­ku­men­ter­ne.

Til­ba­ge i 2016 skrev Po­li­ti­ken og en ra­ek­ke an­dre eu­ro­pa­ei­ske me­di­er i Foot­ball Le­aks­sam­ar­bej­det, at Paul Pog­bas agent Mi­no Rai­o­la hav­de kra­e­vet be­ta­ling fra bå­de Ju­ven­tus og Man­che­ster Uni­ted i for­bin­del­se med det 790 mil­li­o­ner kro­ner dy­re salg af fransk­man­den fra Ju­ven­tus til Man­che­ster Uni­ted i som­me­ren 2016. En del af be­ta­lin­gen til Rai­o­la ske­te i et skat­te­ly på én af de bri­ti­ske ka­nalø­er. Foto: Matt McNulty

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.