EN UNIK KLUB I AL­VOR­LI­GE PRO­BLE­MER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ATHLETIC CLUB - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY @SebStan­bury

At­hle­tic Club fra Bil­bao har i år­ti­er le­vet med en ra­ek­ke bens­pa­end, som klub­ben har gi­vet sig selv, og den har le­vet godt. Men i den­ne sa­e­son er ba­sker­ne i al­vor­li­ge pro­ble­mer i bun­den af La Li­ga, og det bli­ver ik­ke nem­me­re at va­e­re At­hle­tic i en fod­bold­ver­den, som be­va­e­ger sig la­en­ge­re og la­en­ge­re va­ek fra de va­er­di­er, man er så stol­te af i Bil­bao.

Det var en rig­tig trist man­dag for At­hle­tic Club. I run­dens sid­ste La Li­ga-kamp be­søg­te Bil­bao-klub­ben Le­van­te, og på et regn­vå­dt Esta­di Ci­utat de Valèn­cia fik ba­sker­ne ta­ev. I før­ste halv­leg score­de hjem­me­hol­dets stop­per Che­ma til 1-0, da han fik lagt bol­den over stre­gen ef­ter en stan­dard­s­i­tu­a­tion, og et af få høj­de­punk­ter før pau­sen for At­hle­tic var, at Unai Núñez slap med et gult kort ef­ter et fris­park, som dom­me­ren samt hans se­kun­dan­ter i VAR-rum­met brug­te fle­re mi­nut­ter på at vur­de­re, om han skul­le smi­des ud for. Al­li­ge­vel brok­ke­de Aritz Aduriz sig så me­get over ad­vars­len, at han og­så fik en.

I an­den halv­leg score­de José Campaña og Ro­ger Martí til 2-0 og 3-0, og så fik At­hle­tic al­li­ge­vel den VAR-ud­vis­ning, som hol­det hav­de und­gå­et i før­ste halv­leg. Peru No­la­sko­ain gled hen over gra­es­set og tryk­ke­de si­ne støv­lek­nop­per et godt styk­ke ind i an­k­len på José Lu­is Mora­les. Trods et kvar­ter i un­der­tal luk­ke­de At­hle­tic ik­ke fle­re mål ind, men tre var slemt nok: Hol­det lig­ger un­der nedryk­nings­stre­gen for an­den run­de i tra­ek, og der er tre po­int op.

”Hvis det er det bed­ste for hol­det, og det hja­el­per, så bli­ver det så­dan, men jeg sy­nes, jeg kan hjaelpe som tra­e­ner,” sag­de tra­e­ner Edu­ar­do Be­rizzo på pres­se­kon­fe­ren­cen, da han blev spurgt til en mu­lig fy­ring, men han fik ik­ke mu­lig­hed for at be­vi­se, at han kan ven­de si­tu­a­tio­nen. Tirsdag blev han op­sagt og hans job over­ta­get af B-hol­dets Gaizka Ga­ri­ta­no.

Si­tu­a­tio­nen er al­vor­lig for At­hle­tic, der sam­men med FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid har spil­let i La Li­ga, si­den den lands­da­ek­ken­de tur­ne­ring for før­ste gang blev af­vik­let i for­å­ret 1929. I år tru­er en hi­sto­risk før­ste nedryk­ning. Ef­ter me­re end en tred­je­del af tur­ne­rin­gen lig­ger At­hle­tic Club un­der stre­gen, og hol­det har ik­ke vun­det si­den al­ler­før­ste spil­ler­un­de til­ba­ge i au­gust, en 2-1-sejr over Le­ganés som si­den har di­stan­ce­ret ba­sker­hol­det med fem po­int.

Så det sto­re spørgs­mål er: Har den mo­der­ne fod­bold langt om la­en­ge gjort det umu­ligt at dri­ve en fod­bold­klub, som man gør det i Bil­bao?

BIELSA TROFAELØSE SUPERHOLD

Det bed­ste At­hle­tic-hold i ny­e­re tid var det, som Mar­ce­lo Bielsa tra­e­ne­de i 2011-12. Un­der den ka­ris­ma­ti­ske ar­gen­ti­ner blev ba­sker­ne godt nok kun num­mer 10 i La Li­ga, et re­sul­tat der si­den er ble­vet over­gå­et fi­re gan­ge, men Bielsa skab­te et hård­t­ar­bej­den­de og se­va­er­digt hold, der til ti­der spil­le­de for­mi­da­belt. At­hle­tic spad­se­re­de he­le vej­en til fi­na­len i Co­pa del Rey, og i Eu­ro­pa Le­ague nå­e­de hol­det li­ge så langt ef­ter un­der­vejs at ha­ve slå­et Pa­ris Saint-Ger­main, Slovan Bra­tisla­va, Red Bull Salz­burg, Loko­mo­tiv Moskva, Man­che­ster Uni­ted, Schal­ke 04 og Spor­ting CP.

I sid­ste en­de slut­te­de sa­e­so­nen uden tro­fa­e­er. At­léti­co Madrid-an­gri­be­ren Ra­da­mel Falcao score­de to gan­ge i Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len, og i Co­pa del Rey rend­te At­hle­tic ind i FC Bar­ce­lo­na i den sa­e­son, hvor Lio­nel Mes­si score­de 73 gan­ge. Beg­ge kam­pe blev tabt med 3-0, og bå­de Falcao og Mes­si er ek­semp­ler på pro­fi­ler, som al­drig en­der i Bil­bao.

I man­ge år var det ik­ke skre­vet ned, men al­le vid­ste, at At­hle­tic Club kun be­nyt­te­de ba­ski­ske spil­le­re. I dag fin­des me­nu­punk­tet ”Phi­los­op­hy” på klub­bens en­gel­ske hjem­mesi­de, og un­der det står føl­gen­de:

”Klub­bens sport­s­li­ge fi­lo­so­fi le­des af et ko­deks, som si­ger, at kun spil­le­re, der er kom­met op gen­nem klub­bens ung­domsa­ka­de­mi el­ler ung­domsa­ka­de­mi­er­ne i an­dre klub­ber i Ba­sker­lan­det, hvil­ket in­klu­de­rer provin­ser­ne Gu­ipúzcoa, Ála­va, Na­var­ra, La­pur­di, Zu­be­roa og Ned­re Na­var­ra, el­ler spil­le­re, som er født i en af dis­se provin­ser, må skri­ve kon­trakt.”

Hjem­mesi­den gen­nem­går og­så, hvor de for­skel­li­ge spil­le­re er født og ud­la­ert, og hvor­når de kom til At­hle­tic. I gen­nem­snit har første­holds trup­pens spil­le­rebå­ret de rø­de og hvi­de stri­ber, si­den de var 16½ år, prok­la­me­rer hjem­mesi­den stolt.

SALG FOR 1,6 MIL­LI­AR­DER

En­gang var kra­ve­ne for at spil­le for At­hle­tic end­nu me­re strik­se. Den­gang skul­le man va­e­re født i Bil­bao el­ler i det mind­ste i provin­sen Vizcaya. Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Gen­nem åre­ne er der man­ge ek­semp­ler på spil­le­re, der skil­ler sig ud fra ma­eng­den, for ek­sem­pel Bixen­te Liza­ra­zu, der godt nok er født i Ba­sker­lan­det, men på den fran­ske si­de af gra­en­sen. En an­den fransk­mand, den nu­va­e­ren­de Man­che­ster Ci­ty-spil­ler Ay­me­ric La­por­te, har kun ba­ski­ske bedste­fora­el­dre, hvil­ket var nok til til, at han fik en in­vi­ta­tion om at spil­le på klub­bens ung­doms­hold, da han var 16. Og i som­mer an­kom Cri­sti­an Ga­nea fra Ru­ma­e­ni­en, for­di han som barn og ung bo­e­de med sin fa­mi­lie i Ba­sker­lan­det og blandt an­det spil­le­de for CD Ba­sco­nia. Ra­ce spil­ler in­gen rol­le. I 2011 blev Jonás Ra­mal­ho, en spa­ni­er med ba­skisk mor og ango­lansk far, den før­ste far­ve­de spil­ler på At­hle­ti­cs første­hold. I dag er Iñaki Wil­li­ams, hvis fora­el­dre er fra Li­be­ria og Gha­na, en af pro­fi­ler­ne på første­hol­det.

Men selv om At­hle­tic har ud­vi­det kri­te­ri­er­ne, er der sta­dig langt til kon­kur­ren­ter­ne i den mo­der­ne fod­bold­ver­den. Klub­ben hav­de na­ep­pet in­vi­te­ret 13-åri­ge Lio­nel Mes­si uden skyg­gen af ba­ski­ske rød­der til Bil­bao og be­talt for hans hor­mon­be­hand­ling, som FC Bar­ce­lo­na gjor­de det. Og det er i hvert fald fuld­sta­en­dig ude­luk­ket, at klub­ben hav­de be­talt 40 mil­li­o­ner eu­ro til FC Por­to og di­ver­se third par­ty ow­ners for co­lom­bi­an­ske Falcao. Selv hvis man sam­men­lig­ner med man­da­gens mod­stan­der, upå­ag­te­de Le­van­te, er At­hle­ti­cs mu­lig­he­der van­ske­li­ge. I sin se­ne­ste star­top­stil­ling hav­de Le­van­te kun fem spil­le­re, der kun­ne ha­ve spil­let for klub­ben, hvis den hav­de sam­me reg­ler som den ba­ski­ske kon­kur­rent og kun til­lod spil­le­re, som var født i el­ler hav­de spil­let ung­doms­fod­bold i provin­sen Va­len­cia – og det in­klu­de­rer spil­ler­ne Toño og Ja­son, der først i de se­ne te­e­na­ge­år kom til klub­ber i re­gio­nen.

Der­til kom­mer, at an­dre klub­ber ik­ke af­hol­der sig fra at kø­be spil­le­re, ba­re for­di de er ba­ske­re. I lø­bet af de se­ne­ste seks år har At­hle­tic mi­stet spil­le­re som Javi Martí­nez, Fer­nan­do Ll­oren­te, An­der Her­re­ra, Ay­me­ric La­por­te og Ke­pa for et be­løb på me­re end 1,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det er sto­re pen­ge, men hvad nyt­ter det, når man sja­el­dent kan bru­ge dem på nye trans­fers? I vin­ter send­te klub­ben rystel­ser gen­nem Ba­sker­lan­det ved at sa­et­te su­ve­ra­en klu­bre­kord og bru­ge 240 mil­li­o­ner kro­ner på at kø­be ar­vefjen­der­ne Re­al So­cie­dads sto­re pro­fil Iñi­go Martí­nez, da en er­stat­ning for La­por­te skul­le fin­des, men det kan ik­ke la­de sig gø­re hver gang.

1500 NIÅRIGE TIL TRA­E­NING

I en ver­den, hvor kon­kur­ren­ter­ne hen­ter spil­le­re over he­le klo­den, skal At­hle­tic Club kla­re sig på tre ting: Grun­dig­hed, ta­len­t­ud­vik­ling og loy­a­li­tet.

Grun­dig­he­den er den, der får ba­sker­ne til at fin­de en spil­ler i Ru­ma­e­ni­en, som pas­ser til

pro­fi­len for en At­hle­tic-spil­ler, og som sør­ger for, at man i klub­ben har helt styr på, hvem der kan be­nyt­tes, og hvem der ik­ke kan. Det min­der om den mo­del, som nog­le lands­hold, for ek­sem­pel det tyr­ki­ske, har be­nyt­tet for at fin­de kva­li­fi­ce­re­de spil­le­re i he­le Eu­ro­pa, og nog­le kal­der da og­så At­hle­tic for Ba­sker­lan­dets lands­hold.

Ta­len­t­ud­vik­lin­gen må nød­ven­dig­vis va­e­re god for at kun­ne brød­fø­de et La Li­ga-hold. Det er den og­så. 13 ud af første­hold strup­pens 27 spil­le­re kom til At­hle­tic Club, før de fyld­te 16 år. Al­le hold i klub­ben tra­e­ner på tra­e­ning san­la­eg­get Leza­ma i by­en af sam­me navn, cir­ka 10 ki­lo­me­ter fra hjem­me­ba­nen San Mamés. Her står nu den be­røm­te bue, der var var­teg­net på klub­bens gam­le sta­dion (og­så kal­det San Mamés), ind­til det blev re­vet ned i 2013. Og her ud­dan­nes de po­ten­ti­el­le første­holds­spil­le­re.

”Vi har 20 scouts i Vizcaya-om­rå­det, og vi har og­så 150 bro­der­klub­ber i re­gio­nen, som mo­ni­to­re­rer ud­vik­lin­gen af bør­ne­ne og sen­der dem til Leza­ma, hvis de fø­ler, de har kva­li­te­ter­ne til at spil­le her. Vi sto­ler på, at vo­res tra­e­ne­re og lo­ka­le klub­ber ud­vik­ler bør­ne­ne så godt, at vi ik­ke be­hø­ver på­be­gyn­de vo­res aka­de­mi­pro­gram, før de er U/10-spil­le­re. Sid­ste år hav­de vi 1500 niårige til at tra­e­ne her. Det er ik­ke sva­ert at fin­de spil­le­re,” sag­de klub­bens sport­s­di­rek­tør José María Amor­r­ortu i ok­to­ber til The Gu­ar­di­an.

PRO­FI­LEN UDEN KLAUSUL

Men der bor kun tre mil­li­o­ner men­ne­sker i Ba­sker­lan­det, så det er og­så nød­ven­digt at sør­ge for, at dem, der er go­de nok til at spil­le La Li­ga-fod­bold for At­hle­tic, og­så øn­sker at gø­re det. For man er jo ik­ke ale­ne om bud­det med Re­al So­cie­dad og Ei­bar som to an­dre ba­sker­klub­ber i La Li­ga. Det er her, loy­a­li­te­ten kom­mer ind i bil­le­det. I 2015 in­tro­du­ce­re­de klub­ben en sa­er­lig pris for spil­le­re, som gen­nem de­res kar­ri­e­re kun har re­pra­e­sen­te­ret én klub. De in­vi­te­res til Bil­bao og hyl­des på sta­dion i for­bin­del­se med en kamp. Den før­ste mod­ta­ger af pri­sen var Mat­t­hew Le Tis­si­er, og da Iker Mu­ni­ain for to uger si­den for­la­en­ge­de sin kon­trakt med At­hle­tic, bar han et T-shirt med et ci­tat fra Sout­hamp­ton-iko­net:

”At spil­le i de bed­ste klub­ber er en rar ud­for­dring, men der fin­des en me­get van­ske­li­ge­re ud­for­dring: At spil­le imod dem og slå dem. Jeg de­di­ke­rer mig selv til den­ne op­ga­ve.”

25-åri­ge Mu­nain, som har spil­let i Bil­bao, si­den han var 13 år, har for­la­en­get til 2024 og er den ene­ste spil­ler i La Li­ga, som ik­ke har en fri­købs­klau­sul.

”Det­te er min må­de at ud­tryk­ke tak­nem­me­lig­hed over for klub­ben, sup­por­ter­ne, le­del­sen og kol­le­ger­ne. De har hjul­pet mig på go­de og på on­de da­ge,” sag­de of­fen­siv­spil­le­ren om for­la­en­gel­sen.

”Den­ne fod­bold­klub bli­ver en del af vo­res iden­ti­tet i det øje­blik, vi bli­ver født,” si­ger Jon So­laun, At­hle­ti­cs U/16-tra­e­ner, i den før­na­evn­te Gu­ar­di­an-ar­ti­kel.

”En­hver dreng født in­den for en ra­di­us af 60 ki­lo­me­ter bli­ver over­svøm­met med At­hle­ti­c­bal­lo­ner og -ga­ver, fø­de­gan­ge er pla­stret til i rødt og hvidt. Jeg blev født i Bil­bao, og at ta­ge den­ne tra­e­nings­dragt på og re­pra­e­sen­te­re den­ne klub be­ty­der alt for mig. Jeg ved, at dren­ge­ne fø­ler den sam­me stolt­hed. Vi fø­ler os al­le som en del af hi­sto­ri­en; som en fa­mi­lie.”

”Det er ut­ro­ligt for bør­ne­ne at va­e­re sam­men og se hin­an­den vok­se som men­ne­sker og spil­le­re. Når et Leza­ma-barn på San Mamés ta­ger den rø­de og hvi­de trø­je på, fø­ler vi al­le stor stolt­hed,” si­ger Jon So­laun.

Der fin­des et mot­to, som of­te knyt­tes til At­hle­tic: ”Con can­te­ra y afi­ción, no ha­ce fal­ta im­porta­ción” – ”Med aka­de­mi og sup­port, be­hø­ves ik­ke im­port.”

Det har vir­ket for klub­ben i me­re end hund­re­de år. Men i den­ne sa­e­son vil det for al­vor bli­ve te­stet, om en klub som At­hle­tic kan over­le­ve i den mo­der­ne fod­bold­ver­den. ✖

Aritz Aduriz ae­r­grer sig over en Le­van­te-scor­ing man­dag af­ten. Den 37-åri­ge an­gri­ber har de se­ne­ste seks sa­e­so­ner la­vet 93 liga­mål for At­hle­tic, men i den­ne har han end­nu sit før­ste til go­de. Foto: Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.