I VOLDENS RI­GE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ARGENTINA - TEKST: MOR­TEN GLINVAD, BU­ENOS AI­RES @Mor­tenGlin­vad

”Vol­den er så le­gi­ti­me­ret, at hvis du ka­ster en fla­ske el­ler en sten, bli­ver det ik­ke set som en ek­strem hand­ling,” si­ger so­ci­a­lan­tro­po­lo­gen José Gar­ri­ga, der i 20 år har for­sket i år­sa­ger­ne til vol­den i ar­gen­tinsk fod­bold. Med af­lys­nin­gen af Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­len i Bu­enos Ai­res blev et lav­punkt nå­et.

Det skul­le ha­ve va­e­ret den stør­ste dag i hi­sto­ri­en for ar­gen­tinsk klub­fod­bold. I ste­det blev den før­ste rent ar­gen­tin­ske fi­na­le i Co­pa Li­berta­do­res en na­tio­nal skam­plet, da El Su­perclási­co, op­gø­ret mel­lem Ri­ver Pla­te og Bo­ca Ju­ni­o­rs, for­ri­ge lør­dag blev af­lyst, ef­ter at til­ha­en­ge­re af Ri­ver Pla­te hav­de an­gre­bet Bo­ca Ju­ni­o­rs’ bus på vej til Ri­vers Esta­dio Monu­men­tal.

Nu ven­ter ar­gen­ti­ner­ne på, at fi­na­len langt om en­de får sin en­de, når de to ar­vefjen­der på søn­dag mø­des på San­ti­a­go Ber­nabéu i Madrid, ef­ter at det sy­da­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund i sid­ste uge be­slut­te­de at flyt­te fi­na­len va­ek fra Bu­enos Ai­res.

Gen­si­di­ge be­skyld­nin­ger er si­den ble­vet sendt frem og til­ba­ge mel­lem par­ter­ne, og for­hol­det mel­lem Ri­ver og Bo­ca har lidt al­vor­lig ska­de. Men sta­dig står et åbent spørgs­mål til­ba­ge. Hvor­dan kun­ne det ske, og hvad er der gå­et galt i Ar­gen­ti­na?

I en jagt på en for­kla­ring på den voldskul­tur, der pra­e­ger ar­gen­tinsk fod­bold, fin­des der få stør­re ka­pa­ci­te­ter end José Gar­ri­ga. Og han er ik­ke op­ti­mi­stisk i sit svar på, hvor skan­da­len ef­ter­la­der ar­gen­tinsk fod­bold.

”Be­kla­ge­lig­vis det sam­me sted som før. Jeg har ar­bej­det med em­net vold i ar­gen­tinsk fod­bold si­den 1999. Det, der ske­te, over­ra­ske­de mig ik­ke det mind­ste. Vold er så ac­cep­te­ret i ar­gen­tinsk fod­bold, at det var for­ud­si­ge­ligt, at det vil­le ske, når 500 til­ha­en­ge­re stod for­an mod­stan­der­hol­dets bus,” si­ger han.

”For­skel­len er kun den sto­re syn­lig­hed, som den­ne volds­hand­ling hav­de. Det var en Ri­verBo­ca, en fi­na­le i Co­pa Li­berta­do­res. Men det var rent fak­tisk min­dre vol­de­ligt end man­ge an­dre epi­so­der, vi har op­le­vet her i Ar­gen­ti­na.”

José Gar­ri­ga er dok­tor i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi og har med sin aka­de­mi­ske bag­grund i man­ge år for­sket i den ar­gen­tin­ske til­ha­en­ger­kul­tur og isa­er i vol­den om­kring den. Han har ud­gi­vet fle­re bø­ger om em­net, som har do­mi­ne­ret ar­gen­tinsk fod­bold i år­ti­er, og som of­te har sit ud­spring i de kri­mi­nel­le og vol­de­li­ge bar­ras bra­vas om­kring klub­ber­ne.

”Vol­den er ble­vet en na­tur­lig del af ar­gen­tinsk fod­bold. Vi for­ske­re taler om en kul­tur pra­e­get af be­gre­bet ’agu­an­te’. Det er et be­greb, som til­sku­er­ne selv bru­ger på sta­dion: ’Agu­an­te, agu­an­te,’ rå­ber de til hin­an­den. Va­er tro og loy­al mod din klub, be­ty­der det. Men det ha­en­ger og­så sam­men med vol­den. For et med­lem af en bar­ra bra­va da­ek­ker ’agu­an­te’ over at slås. Så­dan vi­ser man sig tro mod sin klub. Det er he­le bag­grun­den for vol­den og ac­cep­ten af den,” si­ger José Gar­ri­ga.

Han ta­ger imod på sit kon­tor i Uni­ver­si­dad Na­cio­nal de San Martíns lo­ka­ler i det cen­tra­le Bu­enos Ai­res. Få hund­re­de me­ter va­ek lig­ger Pla­za de Mayo og bag den re­ge­rings­pa­lad­set Ca­sa Rosa­da. Volds­hand­lin­gen in­den Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­len har va­e­ret en varm kar­tof­fel for Ar­gen­ti­nas praesident Mauri­cio Ma­cri og de øv­ri­ge med­lem­mer af re­ge­rin­gen. Og Gar­ri­ga er ik­ke im­po­ne­ret af, hvor­dan de an­svar­li­ge har hånd­te­ret den.

”In­gen ta­ger an­svar. Til at be­gyn­de med vil­le in­gen an­er­ken­de, at man hav­de for­be­redt sig dår­ligt, og at sik­ker­he­den var man­gel­fuld. Og sam­ti­dig prø­ver in­gen at for­stå den lo­gik, der til­la­der vol­den. Det er no­get, som har dy­be rød­der i Ar­gen­ti­na. Men i ste­det hø­rer vi for­kla­rin­gen om, at det ba­re dre­jer sig om 15 util­pas­se­de gal­nin­ge. At det ba­re er nog­le få, der øde­la­eg­ger det he­le. Men det er et me­get svagt ar­gu­ment. For der er man­ge, som en­ten be­går vold el­ler ac­cep­te­rer den,” si­ger han.

”Vi kan ik­ke ba­re iso­le­re vol­den i fod­bol­den som no­get, der kun re­la­te­rer til bar­ras bra­vas. For mig var det ty­de­ligt, at epi­so­den i lør­dags ik­ke hand­le­de om bar­ras. Jeg vil ger­ne va­ed­de pen­ge på, at det ik­ke var bar­ras, der ka­ste­de fla­sker og sten,” fort­sa­et­ter han.

”Vol­den er ble­vet så le­gi­ti­me­ret, at hvis du ka­ster en fla­ske el­ler en sten, så bli­ver det ik­ke set som en ek­strem hand­ling. Det gi­ver an­er­ken­del­se og pre­sti­ge.”

UDVEKSLING AF TJENESTER

Da­gen in­den fi­na­len fandt Bu­enos Ai­res’ po­li­ti 300 fi­na­le­bil­let­ter og syv mil­li­o­ner pe­sos, sva­ren­de til me­re end én mil­li­on dan­ske kro­ner, hjem­me hos le­de­ren af Ri­ver Pla­tes stør­ste bar­ra. José Gar­ri­ga tror ik­ke på te­o­ri­en om, at an­gre­bet mod Bo­ca Ju­ni­o­rs’ bus var en plan­lagt ha­evnak­tion af bar­ra’en, men af­lys­nin­gen af fi­na­len har un­der al­le om­sta­en­dig­he­der sat for­ny­et fo­kus på de magt­ful­de til­ha­en­ger­grup­per. I fle­re år­ti­er har bar­ras bra­vas do­mi­ne­ret ar­gen­tinsk fod­bold, og en­hver ar­gen­tinsk klub har en el­ler fle­re bar­ras-grup­per, der of­te ka­em­per in­ter­nt om mag­ten. José Gar­ri­ga brug­te selv fem år på at in­fil­tre­re Bu­enos Ai­res-klub­ben Hu­ra­cáns bar­ra bra­va for at for­stå dens iden­ti­tet, op­byg­ning og va­er­disa­et.

”Mit mål var at gø­re op med den på­stand, at vol­den ik­ke hav­de no­gen form for me­ning. For hvis det po­li­ti­ske sy­stem skal gri­be ind, er det nød­ven­digt at for­stå me­nin­gen bag vol­den.”

Hvem er med­lem­mer­ne så? Er det sam­fun­dets fat­ti­ge?

”Nej, og det er en vig­tig po­in­te. Man kan ik­ke re­du­ce­re vol­den og bar­ras bra­vas til en be­stemt so­ci­al klas­se. Med­lem­mer­ne af bar­ras bra­vas hø­rer tit til i mid­delklas­sen. Så det er en fejl at tro, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem vold og fat­tig­dom. Man kan pe­ge på en sam­men­ha­eng mel­lem vold og ma­skuli­ni­tet. For volds­hand­lin­ger­ne har of­te funk­tion som en prø­ve af ma­skuli­ni­tet. Som en over­gangs­ri­te. Som en må­de at kom­me ind i grup­pen. Man be­går en volds­hand­ling for at bli­ve del af bar­ra’en,” si­ger José Gar­ri­ga.

”Det gi­ver pre­sti­ge at va­e­re del af en bar­ra bra­va. Og at va­e­re del af en bar­ra in­klu­de­rer fak­tisk men­ne­sker i en so­ci­al kreds. Man er in­den­for, ik­ke uden­for. Ved at va­e­re del af en bar­ra bra­va kan man kom­me i kon­takt med po­li­ti­ske le­de­re, med klubpra­esi­den­ter, med spil­le­re og tra­e­ne­re. Man bli­ver del af en ved­va­ren­de udveksling af tjenester.”

Hvor sto­re de­le af en klubs ak­ti­vi­te­ter kon-

trol­le­rer de?

”Na­e­sten al­tid salg af bil­let­ter og par­ke­rings­for­hold ved kam­pe. Of­te får bar­ra’en og­så en pro­cent­del ved spil­ler­hand­ler, så det bli­ver til man­ge pen­ge. De sty­rer som re­gel og­så salg af mer­chan­di­se og mad på sta­dion.”

Har de aen­dret sig gen­nem åre­ne?

”Det va­ri­e­rer lidt mel­lem klub­ber­ne. Bo­cas og Ri­vers bar­ras har sto­re re­sur­ser. Nog­le bar­ras har i de se­ne­re år få­et bånd til narko­han­del, og man kan ta­le om, at de ge­ne­relt er ble­vet me­re pro­fes­sio­nel­le om­kring de­res ak­ti­vi­te­ter. De min­dre klub­ber har na­tur­lig­vis fa­er­re bar­ras, men selv klub­ber i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke med 2000 til­sku­e­re til kam­pe­ne har en bar­ra.”

Ser du et re­elt øn­ske fra klub­le­der­ne om at gø­re op med det?

”Nej, der er be­gra­en­set in­ter­es­se for det. Nog­le klub­le­de­re har for­søgt, men det gik dem me­get skidt. De blev tru­et. Hvis du er praesident for en klub, vil du hur­tigt for­stå, at bar­ra bra­va’en er en del af in­sti­tu­tio­nen, og at du er nødt til at va­e­re i di­a­log med den. Så der er en re­sig­na­tion og en ac­cept af, at det er så­dan, det er,” si­ger José Gar­ri­ga.

”Po­li­ti­et er og­så en del af pro­ble­met og hand­ler med bar­ra’en. Og når de en­de­lig skri­der ind, nø­jes de som re­gel med at un­der­sø­ge sel­ve bar­ra’en. De trev­ler ik­ke bån­de­ne op til klub­ber­ne og fin­der ik­ke frem til, hvor­dan bar­ra’en har få­et bil­let­ter­ne til en kamp. Der er en udveksling af tjenester på kryds og tva­ers og en gen­si­dig af­ha­en­gig­hed, der og­så når po­li­ti­ker­ne,” fort­sa­et­ter han og pe­ger på den nu­va­e­ren­de ar­gen­tin­ske praesident Mauri­cio Ma­cris rol­le. Fra 1996-2007 var Ma­cri praesident for Bo­ca Ju­ni­o­rs.

”Folk si­ger, at re­elt var Ma­cri le­der af Bo­ca Ju­ni­o­rs’ bar­ra. Det er helt uta­en­ke­ligt, at han i sin tid som praesident for klub­ben ik­ke var be­kendt med, hvor­dan bar­ra bra­va’en age­re­de. Det ved al­le klubpra­esi­den­ter. Ma­cri vid­ste, hvad Bo­cas bar­ra bra­va fo­re­tog sig, og han sam­ar­bej­de­de med den.”

PÅ BA­NEN MÅ MAN GODT

Ba­re tre da­ge in­den Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­len fandt en an­den vold­sepi­so­de sted i for­bin­del­se med en kamp mel­lem All Boys og At­lan­ta i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, hvor man­ge po­li­ti­folk blev sår­et. Li­sten over døds­fald på grund af vold ved fod­bold i Ar­gen­ti­na er lang og bli­ver lø­ben­de op­da­te­ret af or­ga­ni­sa­tio­nen Sal­ve­mos al Fút­bol (Lad os red­de fod­bol­den). Den slut­ter li­ge nu med num­mer 328, den 20-åri­ge Martín Gon­zález, der dø­de for en må­ned si­den ef­ter et sam­men­stød mel­lem for­skel­li­ge frak­tio­ner af den bar­ra bra­va, der er knyt­tet til klub­ben Gim­na­sia y Es­gri­ma de Jujuy i det nord­li­ge Ar­gen­ti­na.

Med for­bud­det mod til­sku­e­re fra ude­hol­det på sta­dion til kam­pe­ne for­søg­te myn­dig­he­der­ne i 2013 at gø­re no­get ved pro­ble­met. Til­sy­ne­la­den­de uden ef­fekt; det år­li­ge an­tal døds­fald er på sam­me ni­veau som før, og an­tal­let af volds­hand­lin­ger er end­da ste­get.

”Der er sket det, at vold­sepi­so­der­ne i hø­je­re og hø­je­re grad er ble­vet flyt­tet va­ek fra sta­dio­ner­ne. I dag ser man sja­el­dent vold in­de på sta­dion. Det fo­re­går i kulis­sen uden­for el­ler i lø­bet af ugen op til kam­pe­ne,” si­ger José Gar­ri­ga.

”For mig at se har for­bud­det mod til­ha­en­ge­re af ude­hol­det va­e­ret ska­de­ligt. Sta­ten har på den må­de skabt en op­fat­tel­se af, at mod-

➜ stan­der­nes til­sku­e­re er far­li­ge, og der­med styr­ket fjen­de­bil­le­der­ne. Det er et for­fejl­et ind­greb, som ba­re har aen­dret for­men af vold. Nu ser man man­ge fle­re in­ter­ne kam­pe mel­lem for­skel­li­ge bar­ras-frak­tio­ner, der ka­em­per om mag­ten i de en­kel­te klub­ber. Og det er blo­di­ge kam­pe, for der er me­get på spil.”

Det er et let­te­re dy­sto­pisk bil­le­de, José Gar­ri­ga ma­ler. Ar­gen­tinsk fod­bold bli­ver man­ge ste­der set som en syg pa­tient, hvor den ek­stre­me pas­sion for fod­bold og de do­mi­ne­ren­de bar­ras bra­vas har skabt en us­und kul­tur. Og in­tet ty­der på, at no­gen for­an­dring lig­ger rundt om hjør­net.

”Det hand­ler og­så om en øget dra­ma­ti­se­ring af fod­bol­den. Det bli­ver be­skre­vet som en krig. Der er krigs­me­ta­fo­rer overalt. Man skal dra­e­be el­ler dø. Det har med ti­den gjort, at fod­bold har aen­dret sig fra at va­e­re et sted, hvor man har det sjovt, til at va­e­re et sted, hvor der er vold he­le ti­den,” si­ger dok­to­ren i so­ci­a­lan­tro­po­lo­gi.

Kan du se en løs­ning på pro­ble­met?

”Nej, der er ik­ke en magisk løs­ning. Al­le ak­tø­rer in­den for fod­bold må ar­bej­de sam­men for at gø­re op med den­ne kul­tur. Me­di­er­ne er og­så med til at le­gi­ti­me­re vol­den. De blan­der fod­bol­dens folkl­o­re sam­men med en ac­cept af vold. I sid­ste må­ned skrev sport­sa­vi­sen Olé på for­si­den ef­ter en land­skamp mel­lem Ar­gen­ti­na og Bra­si­li­en: ’Gen­nem slag ska­bes ma­end.’ Avisen as­so­ci­e­re­de alt­så ma­skuli­ni­tet med vold. De nor­ma­le til­sku­e­re gør det sam­me. De går på sta­dion og syn­ger san­ge om at vil­le dra­e­be en spil­ler fra mod­stan­der­hol­det,” si­ger José Gar­ri­ga.

”I Ar­gen­ti­na si­ger man: ’En la can­cha se pu­e­de.’ På ba­nen må man godt. I sko­len si­ger en la­e­re­rin­de til en elev, der op­fø­rer sig dår­ligt: ’Det her er ik­ke no­gen fod­bold­ba­ne’. Som om at på ba­nen må du godt op­fø­re dig dår­ligt.”

Vil det gø­re no­gen for­skel, at der nu er kom­met end­nu stør­re fo­kus på vol­den?

”Man kan da hå­be, at det kan bli­ve et ven­de­punkt. Man­ge ae­l­dre er tra­et­te af for­hol­de­ne, for de kan hu­ske en an­den tid. Men det er en ond cir­kel. Og for de un­ge er vol­den en na­tur­lig del af fod­bol­den.”

”Må­ske kun­ne det ha­ve en ef­fekt, hvis nor­ma­le til­ha­en­ge­re stop­pe­de med at ta­ge på sta­dion. Men det sker ik­ke. Så jeg er pe­s­si­mist. Jeg tror ik­ke, der vil ske no­get. Om et år er alt det sam­me igen. Nej, om en må­ned.” ✖

Ri­ver Pla­te-fans og po­li­ti­et hav­de front mod hin­an­den i for­bin­del­se med af­lys­nin­gen af Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­len på Ri­vers hjem­me­ba­ne i for­ri­ge we­e­kend.Foto: Se­ba­sti­an Pa­ni/Ritzau Scanpix

Ri­ver Pla­te an­kom­mer til Madrid tors­dag 6. december, for­ud for den Co­pa Li­berta­do­res-fi­na­le, der ef­ter pla­nen skal spil­les i Madrid på søn­dag ef­ter for­ri­ge uges op­tø­jer og af­lys­nin­ger af kam­pen i Bu­enos Ai­res. Foto: Fer­nan­do Vil­lar/Ritzau Scanpix

Bo­ca Ju­ni­o­rs-pro­fi­len Car­los Te­vez kom­mer til det ho­tel i Madrid, hvor han og Bo­ca bor for­ud for søn­da­gens kamp i den span­ske ho­ved­stad. Bo­ca Ju­ni­o­rs hav­de el­lers for­søgt at bli­ve er­kla­e­ret som vin­der, ef­ter fi­na­len i for­ri­ge we­e­kend blev af­lyst i Bu­enos Ai­res oven­på et an­greb med sten på Bo­cas spil­ler­bus, hvil­ket blandt an­det før­te til et par min­dre øjenska­der og ud­sat­te ad­skil­li­ge Bo­c­a­spil­le­re for tå­re­gas få ti­mer før det plan­lag­te ki­ck­off. Foto: Ki­ko Hu­esca/Ritzau Scanpix

Tirsdag 4. december blev der ind­le­ve­ret en bom­be­trus­sel til Bo­ca Ju­ni­o­rs for­ud for spil­ler­nes af­rej­se til Spa­ni­en. Her ses en bil fra en spe­ci­a­len­hed ved po­li­ti­et i Bu­enos Ai­res uden for Bo­cas hjem­me­ba­ne La Bom­ba­ne­ra. Foto: Ai­tor Pe­reira/Ritzau Scanpix

Po­li­ti­et brug­te tå­re­gas i for­bin­del­se med sam­men­stø­de­ne for­ud for den af­ly­ste kamp i Bu­enos Ai­res 24. novem­ber. Foto: Se­ba­sti­an Pa­ni/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.