Ud­lan­det ven­ter for Ro­bert Skov – men det bør ik­ke va­e­re nu

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Da Emi­li­a­no Marcon­des for ét år si­den blev kå­ret til Ef­ter­å­rets Pro­fil ef­ter at ha­ve le­get kis­pus med Su­per­liga-for­svar i må­neds­vis, hav­de jeg en idé om, at han vil­le kla­re sig godt i Brent­ford og spil­le sig på hol­det, må­ske end­da kom­me på ta­le til den 22. el­ler 23. plads i VM-trup­pen, der var lidt fat­tig på of­fen­siv kre­a­ti­vi­tet.

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de hav­de na­evnt Marcon­des som en mand, han holdt øje med, og her 15 Cham­pions­hip-kam­pe se­ne­re (tre af dem fra start) fal­der forwar­den i den grup­pe af ef­ter­års-pro­fi­ler, der ik­ke kla­re­de skif­tet til ud­lan­det godt.

Ro­bert Skov bli­ver i da­gens ud­ga­ve af Tips­bla­det kå­ret til Ef­ter­å­rets Pro­fil i Su­per­liga­en af de 14 Su­per­liga-tra­e­ne­re, og ten­den­sen er ty­de­lig: De se­ne­ste 10 vin­de­re af kårin­gen er se­ne­re skif­tet til stør­re klub­ber og liga­er i ud­lan­det, og af de i alt 24 vin­de­re, si­den Bo Han­sen vandt den før­ste kåring i 1994, er kun Morten Poulsen (Vi­borg, 1999) og Jes­per Grønkja­er (FCK, 2007) ble­vet i Dan­mark kar­ri­e­ren ud ef­ter ha­e­de­ren.

Med et brag af et venstre ben, blik for op­la­eg­get og rig­tig god be­va­e­ge­lig­hed har Ro­bert Skov va­e­ret en pi­ne at spil­le mod i den­ne halvsa­e­son. Som jeg har be­ma­er­ket i Tips­bla­det og vo­res po­dcast ’En Halv­leg Med Re­dak­tio­nen’, vi­ste den nyind­køb­te FCK’er og sil­ke­bor­gen­ser med det sam­me, at han ik­ke var tyn­get af at spil­le i FC Kø­ben­havn, hvil­ket an­dre, be­vidst el­ler ube­vidst, alt­så har va­e­ret ved an­kom­sten til ho­vedsta­den.

I sin før­ste eu­ro­pa­ei­ske kamp, hvor FC Kø­ben­havn blev kørt over i Par­ken af de se­ne­re Eu­ro­pa Le­agu­e­vin­de­re At­léti­co Madrid, la­ve­de Skov en tun­nel på en af si­ne mod­spil­le­re, og kom­bi­na­tio­nen af fra­ek­hed, ev­ner og in­da­edt ar­bejds­moral har løf­tet FC Kø­ben­havns of­fen­si­ve spil i ef­ter­å­ret, som Vik­tor Fi­s­cher be­gynd­te på i for­å­ret.

Fra­ek­hed og vil­je gør det ik­ke ale­ne, som Emi­li­a­no Marcon­des har ind­set i Brent­ford, og med min­dre no­gen be­ta­ler Ale­xan­der Sør­lo­th- og Ro­bin Ol­sen­pen­ge i ja­nu­ar, bør Skov nok og­så vente ef­ter et hek­tisk år i ste­det for at ka­ste sig ud i end­nu et skif­te midt i sa­e­so­nen for et uden­land­sk hold, der skal ha­ve lap­pet et hul.

Som det ga­el­der for an­dre Su­per­liga-spil­le­re med ev­ner til og mu­lig­hed for at skif­te til ud­lan­det, er val­get af ny klub vig­tigt. Det er AaB-vin­der­ne i 2013 og 2015, Kas­per Kusk og Lukas Spal­vis, be­vis på. Hol­land­ske Twen­te sam­ar­bej­de­de med et af ver­dens mest kon­tro­ver­si­el­le play­e­rin­ve­ste­rings-sel­ska­ber Doy­en Sports, da Kusk blev solgt der­til i som­me­ren 2014, og det hav­de Spor­ting fak­tisk og­så, da Lukas Spal­vis ryk­ke­de der­til to år se­ne­re.

Beg­ge ste­der var det alt­så til at for­ud­se, at der kun­ne op­stå pro­ble­mer i kon­kur­ren­cen mod et va­eld af folk på sam­me po­si­tion og agen­da­er, og det bør Skov kun­ne sty­re udenom.

Mon ik­ke Ef­ter­å­rets Pro­fil og­så sen­der en ven­lig tan­ke til sin tid­li­ge­re ’part­ner-in-cri­me’ Jens-Mar­tin Gam­mel­by og den tid­li­ge­re klub Sil­ke­borg.

Gam­mel­by passer ba­en­ken i Brønd­by IF, mens SIF ef­ter en uja­evn halvsa­e­son er på an­den­plad­sen i 1. di­vi­sion med ni sej­re og seks ne­der­lag oven­på som­mer­fy­rin­gen af Pe­ter Sø­ren­sen ef­ter få spil­ler­un­der. 12 må­ne­der kan va­e­re en evig­hed i fod­bold, men ba­ck­en og Skov-mak­ke­ren Gam­mel­by og Sil­ke­borg IF kan lu­ne sig ved, at de hjalp Ro­bert Skov et godt styk­ke ad vej­en til da­gens kåring. 2008: Dji­by Fall, OB (2)

Solgt til Loko­mo­tiv Moskva i marts 2009. Spil­ler nu for Ho­bro.

2009: Pe­ter Uta­ka, OB (2)

Solgt til Da­li­an Aer­bin (Ki­na) i ja­nu­ar 2012. Spil­ler nu for To­kus­hi­ma Vor­tis.

2010: Wil­li­am Kvist, FCK (1)

Solgt til Stutt­g­art i juli 2011. Spil­ler nu for FCK.

2011: An­dreas Bjel­land, FCN (1)

Solgt til Twen­te i juli 2012. Spil­ler nu for FCK.

2012: Nicolai Jørgensen, FCK (1) Solgt til Fey­eno­ord i juli 2016. Spil­ler der sta­dig.

2013: Kas­per Kusk, AaB (1)

Solgt til Twen­te i juli 2014. Spil­ler nu for AaB.

2014: Pio­ne Si­sto, FCM (1) Solgt til Cel­ta Vi­go i juli 2016. Spil­ler der sta­dig.

2015: Lukas Spal­vis, AaB (5)

Solgt til Spor­ting Clu­be i juli 2016. Spil­ler nu for Kai­ser­slau­tern.

2016: Thomas Dela­ney, FCK (1)

Solgt til Wer­der Bre­men i ja­nu­ar 2017. Spil­ler nu for Borus­sia Dort­mund.

2017: Emi­li­a­no Marcon­des, FCN (3) Skif­te­de på fri trans­fer til Brent­ford i ja­nu­ar 2018. Spil­ler der sta­dig.

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.