Tvivls­om­me FCK-ind­køb

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Ef­ter­å­ret i Su­per­liga­en var for­bi, og Tips­bla­det vur­de­re­de nog­le af de mest pro­fi­le­re­de af som­me­rens nyind­køb. Det var en blan­det om­gang. Der var go­de be­døm­mel­ser til blandt an­dre FC Midtjyl­lands Ki­an Han­sen, Brønd­bys Fre­de­rik Røn­now og FC Nord­s­ja­el­lands Bru­nin­ho, men til gen­ga­eld fik man­ge af FC Kø­ben­havns spil­le­re kri­tik.

Kas­per Kusk var den ene­ste, af de sto­re hand­ler, der ik­ke dum­pe­de. Han fik en mid­del­vur­de­ring. Men bå­de Wil­li­am

Kvist, Benja­min Ver­bic, Pe­ter An­ker­sen og Fe­de­ri­co San­tan­der blev vur­de­ret til en rød pil nedad. For ek­sem­pel lød det om 22-åri­ge Ver­bic:

”Han kan me­get vel en­de med at bli­ve en top­spil­ler i

Su­per­liga­en, og la­en­ge­re ska­des­for­løb har øde­lagt de­le af den før­ste halvsa­e­son i Su­per­liga­en. Men det rø­de kort på et helt af­gø­ren­de tids­punkt mod Jablo­nec og in­gen plad­ser i star­top­stil­lin­gen si­den sep­tem­ber tra­ek­ker li­ge ak­ku­rat den el­lers loven­de kant­spil­ler ned i la­ve­ste ka­te­go­ri.”

Hel­ler ik­ke den dy­re an­gri­ber San­tan­der blev skå­net.

”Jo, Fe­de­ri­co San­tan­der er en fin spil­sta­tion med frem­ra­gen­de fy­sik og god tek­nik sin stør­rel­se ta­get i be­tragt­ning. Men det er ba­re ik­ke nok fra en spil­ler, der har ko­stet så me­get, og som kom fra stor­form i Pa­ragu­ay med Co­pa Li­berta­do­res-se­mi­fi­na­ler. De mang­len­de mål har ha­em­met San­tan­der og ko­stet selv­til­lid – får han igen en dår­lig start på for­å­ret, er tå­l­mo­dig­he­den med of­fen­si­ve spil­le­re, uan­set pris­skilt, kor­te­re i kø­be­sta­er­ke FC Kø­ben­havn end no­get an­det sted i Su­per­liga­en,” lød vur­de­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.